IPPB1/415-813/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie skutków podatkowych otrzymania w ramach majątku likwidacyjnego spółki komandytowej przekształconej ze sp. z o.o. środków pieniężnych, wierzytelności oraz skutków podatkowych odpłatnego zbycia przedmiotowych wierzytelności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w ramach majątku likwidacyjnego spółki komandytowej przekształconej ze sp. z o.o. środków pieniężnych, wierzytelności oraz skutków podatkowych odpłatnego zbycia przedmiotowych wierzytelności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w ramach majątku likwidacyjnego spółki komandytowej przekształconej ze sp. z o.o. środków pieniężnych, wierzytelności oraz skutków podatkowych odpłatnego zbycia przedmiotowych wierzytelności.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Sp. z o.o.), która nigdy wcześniej nie była przekształcana i nie podlegała połączeniu z innymi spółkami. W przyszłości Sp. z o.o. może zostać przekształcona w spółkę komandytową (dalej: Spółka lub SK). Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki będzie działalność związana ze świadczeniem usług doradczych i konsultingowych, obrót wierzytelnościami oraz działalność finansowa. W ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Spółka może udzielać pożyczek na rzecz innych podmiotów i w tym zakresie osiągane przychody będą opodatkowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej wspólników tej Spółki. SK będzie posiadała wierzytelności przysługujące jej wobec kontrahentów z tytułu sprzedaży usług, z tytułu nabycia wierzytelności oraz z tytułu pożyczek, w tym wierzytelności z tytułu odsetek z nimi związanych (dalej: Wierzytelności).

W przyszłości, w przypadku nieosiągnięcia satysfakcjonującego poziomu zysków SK może zostać zlikwidowana. Proces likwidacji będzie poprzedzony podjęciem wszelkich niezbędnych kroków do całkowitego spieniężenia majątku Spółki. Niewykluczone, że część składników majątku w postaci Wierzytelności nie zostanie ostatecznie sprzedana ze względu na niemożność znalezienia nabywców wszystkich składników majątku. W rezultacie, na skutek likwidacji Spółki Wnioskodawca otrzyma składniki majątku likwidowanej SK, zarówno w postaci środków pieniężnych, jak i Wierzytelności, których sprzedaż nie nastąpi do momentu zakończenia procesu likwidacji SK. Otrzymane środki pieniężne pochodzić będą z działalności gospodarczej prowadzonej przez Sp. z o.o., będącą poprzednikiem prawnym Spółki, przed jej przekształceniem (kiedy wszystkie przychody Sp. z o.o. podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych), jak i z przychodów uzyskanych po jej przekształceniu ze Sp. z o.o. w SK, czyli z pozarolniczej działalności gospodarczej samej SK. Środki będą podlegały opodatkowaniu albo na poziomie spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) jako przychód/dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, albo u Wnioskodawcy, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegające opodatkowaniu, uzyskane przez SK. Na dzień przekształcenia ewentualne zyski niepodzielone które wystąpiły w przekształcanej spółce kapitałowej (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 Dz. U. Nr 80 poz, 350 ze zm. (dalej: Ustawa o PIT). Ewentualne Wierzytelności, które nie zostaną spieniężone przed likwidacją SK zostaną spłacone bezpośrednio na rzecz Wnioskodawcy w okresie po ich otrzymaniu w wyniku likwidacji Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  • Czy w wyniku likwidacji SK oraz związanego z nią podziału majątku SK pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę jako wspólnika SK, składniki majątku likwidowanej SK obejmujące środki pieniężne będą stanowiły dla niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  • Czy w wyniku likwidacji SK oraz związanego z nią podziału majątku SK pomiędzy wspólników otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SK, składniki majątku likwidowanej SK obejmujące Wierzytelności, które były uprzednio zarachowane jako przychód należny oraz z wierzytelności z tytułu kwot głównych udzielonych przez Spółkę pożyczek, będą stanowiły dla niego przychód podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  • Czy w wyniku likwidacji SK oraz związanego z nią podziału majątku SK pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SK, składniki majątku likwidowanej SK obejmujące Wierzytelności, które nie były uprzednio zarachowane jako przychód należny, wierzytelności z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez SK oraz inne wierzytelności nie wynikające z udzielonych przez Spółkę pożyczek np. wierzytelności nabyte, będą stanowiły dla niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  • Czy odpłatne zbycie (w tym sprzedaż) otrzymanych w wyniku przedmiotowej likwidacji Wierzytelności po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji, dokonane poza działalnością gospodarczą, powodować będzie powstanie u niego przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Otrzymane w wyniku likwidacji SK składniki majątku, obejmujące środki pieniężne nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy, jako wspólnika likwidowanej SK, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane w wyniku likwidacji SK składniki majątku w postaci Wierzytelności, które były uprzednio zarachowane jako przychód należny oraz wierzytelności z tytułu kwot głównych udzielonych przez Spółkę pożyczek, nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy, jako wspólnika likwidowanej SK, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podobnie, otrzymane w wyniku likwidacji SK składniki majątku w postaci Wierzytelności, które nie były uprzednio zarachowane jako przychód należny, wierzytelności z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez SK oraz wierzytelności nie wynikające z udzielonych przez Spółkę pożyczek, np. wierzytelności nabyte, nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy, jako wspólnika likwidowanej SK, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Niewystąpienie przychodu nie będzie przy tym uzależnione od spełnienia żadnych dodatkowych warunków.

Dodatkowo, odpłatne zbycie otrzymanych w wyniku likwidacji SK Wierzytelności po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji, dokonane poza działalnością gospodarczą, nie będzie prowadziło do powstania przychodu dla Wnioskodawcy w podatku dochodowym o osób fizycznych.

Uzasadnienie.

W myśl art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. la powołanego przepisu, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy o PIT. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Jednocześnie, jak stanowi art. 5a pkt 26 Ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy o PIT za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady, należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Ponadto, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienia z takiej spółki.

Art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy o PIT wśród przychodów, których nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej, wskazuje środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Jednocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy o PIT, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z przedstawionymi powyżej regulacjami, w sytuacji, gdy w wyniku likwidacji spółki osobowej wspólnik otrzyma określone składniki majątku likwidowanej spółki o charakterze niepieniężnym, w szczególności wierzytelności, po stronie wspólnika nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten może powstać zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) Ustawy o PIT dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba, że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy o PIT warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej.

Z przytoczonych powyżej przepisów Ustawy o PIT jednoznacznie wynika, że w rezultacie likwidacji spółki nieposiadającej osobowości prawnej, w tym spółki komandytowej, otrzymane przez wspólnika będącego osobą fizyczną środki pieniężne nie będą stanowiły przychodu po stronie wspólnika likwidowanej spółki w momencie ich otrzymania. Podobnie otrzymane przez wspólnika w wyniku likwidacji spółki nieposiadającej osobowości prawnej, w tym spółki komandytowej, Wierzytelności, które były uprzednio zarachowane jako przychody należne lub wynikające z kwot głównych pożyczek udzielonych przez spółkę nieposiadającą osobowości prawnej, nie będącą osobą prawną, nie będą stanowiły przychodu po stronie wspólnika likwidowanej spółki w momencie ich otrzymania. Analogicznie otrzymane przez Wspólnika, w wyniku likwidacji spółki nieposiadającej osobowości prawnej, w tym spółki komandytowej, Wierzytelności, które nie były uprzednio zarachowane jako przychody należne, Wierzytelności które nie wynikają z pożyczek udzielonych przez spółkę nieposiadającą osobowości prawnej lub są wierzytelnościami dotyczącymi odsetek związanych z pożyczkami udzielonymi przez spółkę nie będącą osobą prawną, nie będą stanowiły przychodu po stronie wspólnika likwidowanej spółki w momencie ich otrzymania. Niewystąpienie przychodu nie będzie uzależnione od spełnienia żadnych dodatkowych warunków czy przesłanek.

Ewentualny przychód po stronie wspólnika mógłby powstać jedynie w przypadku Wierzytelności otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej, jednakże dopiero w momencie zbycia Wierzytelności otrzymanych w toku likwidacji, pod warunkiem, że zbycie to miałoby charakter odpłatny oraz nastąpiłoby przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

Podsumowując, z powołanych powyżej przepisów Ustawy o PIT wnioskować należy jednoznacznie, że na gruncie przedstawionego na wstępie stanu faktycznego, otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki komandytowej składników majątku likwidowanej SK w postaci środków pieniężnych nie będzie prowadziło u Wnioskodawcy do powstania z tego tytułu przychodu w rozumieniu Ustawy o PIT w momencie otrzymania przedmiotowych składników majątku, niezależnie od kwoty otrzymanych środków pieniężnych. Jednocześnie, otrzymanie przez Wnioskodawcę jako wspólnika spółki komandytowej składników majątku likwidowanej SK w postaci Wierzytelności, które były uprzednio zarachowane jako przychody należne lub które wynikają z kwot głównych pożyczek udzielonych przez Spółkę, nie będzie prowadziło u Wnioskodawcy do powstania z tego tytułu przychodu w rozumieniu Ustawy o PIT w momencie otrzymania przedmiotowych składników majątku, niezależnie od wartości otrzymanych Wierzytelności.

Podobnie, otrzymanie przez Wnioskodawcę jako wspólnika spółki komandytowej składników majątku likwidowanej SK w postaci Wierzytelności, które nie były uprzednio zarachowane jako przychody należne, Wierzytelności, które nie wynikają z pożyczek udzielonych przez Spółkę np. wierzytelności nabyte lub Wierzytelności, które dotyczą odsetek od pożyczek udzielonych przez SK, nie będzie prowadziło u Wnioskodawcy do powstania z tego tytułu przychodu w rozumieniu Ustawy o PIT w momencie otrzymania przedmiotowych składników majątku, niezależnie od wartości otrzymanych Wierzytelności. Jednocześnie, odpłatne zbycie (w tym sprzedaż) otrzymanych w wyniku likwidacji SK Wierzytelności po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji, dokonane poza działalnością gospodarczą, nie będzie prowadziło do powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy brak przychodu na gruncie Ustawy o PIT po stronie wspólnika w związku z otrzymaniem środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku w wyniki likwidacji spółki osobowej potwierdzają liczne indywidualne interpretacje podatkowe wydane w analogicznych stanach faktycznych jak przedstawiony w przedmiotowym Wniosku, np.: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 maja 2014 r., sygn. akt IPPB1/415-290/14-2/IF, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2014 r., (sygn. ITPB1/415-236a/14/DP), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 maja 2014 r., (sygn. ILPB1/415-272/14-2/AA), interpretacja indywidualna Dyrektora Iby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2014 r., (sygn. ITPB1/415-205/14/MR), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 maja 2014 r., (sygn. ILPB1/415-169/14-2/IM), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2013 r. (sygn. ILPB1/415-99/13-2/TW) z dnia 16 kwietnia 2013 r. (sygn. ILPB1/415-84/13-2/AA).

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca wniósł o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Powoływane interpretacje indywidualne dotyczyły tylko konkretnych sprawy podatnika, wydanych w określonym stanie faktycznym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. Z uwagi na powyższe przywołane rozstrzygnięcia organów podatkowych nie są wiążące dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).