IBPBI/2/4510-8/15/IZ | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, w przypadku spłaty przez osoby trzecie wierzytelności nabytych przez SP.K. w wyniku likwidacji Nowej Spółki, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
IBPBI/2/4510-8/15/IZinterpretacja indywidualna
  1. dochód
  2. likwidacja spółki
  3. rezydent podatkowy
  4. spółka komandytowa
  5. spłata
  6. wierzytelność
  7. zakład
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. Organu 2 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku spłaty przez osoby trzecie wierzytelności nabytych przez SP.K. w wyniku likwidacji Nowej Spółki, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku spłaty przez osoby trzecie wierzytelności nabytych przez SP.K. w wyniku likwidacji Nowej Spółki, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce podlegającą opodatkowaniu w Polsce od całości swych dochodów. Jednocześnie Wnioskodawca jest komplementariuszem w spółce komandytowej z siedzibą w Polsce (dalej „SP.K.”), w której posiada 0,1% prawa do udziału w zysku. Zarówno Wnioskodawca, jak i SP.K. należą do wywodzącej się z Niemiec międzynarodowej grupy spółek powiązanych. 100% udziałów Wnioskodawcy posiada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałowcem jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; obie te spółki posiadają siedzibę w Niemczech. 100% udziałowcem ostatniej z tych spółek jest spółka-matka grupy - spółka komandytowa, również posiadająca siedzibę w Niemczech.

W związku z planami reorganizacyjnymi w ramach grupy spółek planowane jest utworzenie spółki osobowej z siedzibą na terenie Niemiec (dalej Nowa Spółka), w której jednym ze wspólników byłaby spółka prawa niemieckiego z siedzibą w Niemczech - spółka-matka grupy, tj. spółka komandytowa - drugim zaś SP.K. Planowane przy tym jest, że SP.K. dokona transgranicznego wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki w postaci wytworzonych przez siebie znaków towarowych (choć nie jest wykluczone, że część praw do znaków towarowych zostanie nabyta od podmiotów trzecich). Spółka-matka grupy - niemiecka spółka komandytowa - wniesie do Nowej Spółki wkład pieniężny w odpowiedniej wysokości. W rezultacie, każdy ze wspólników - SP.K. oraz Spółka-matka grupy - będzie posiadać, odpowiadający wartości wniesionego wkładu, procentowy udział w Nowej Spółce.

Nowa Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą w zakresie zarządzania wniesionymi do niej (posiadanymi) znakami towarowymi i będzie mieć formę spółki komandytowej prawa niemieckiego, będącej odpowiednikiem spółki komandytowej w rozumieniu polskiego kodeksu spółek handlowych. W szczególności Nowa Spółka sama w sobie nie będzie, na gruncie prawa niemieckiego, posiadać osobowości prawnej, jak również nie będzie podlegać opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych (niem. Korperschafisteuer) ani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (niem. Einkommensteuer). Jej dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Niemczech na poziomie jej wspólników. Nowa Spółka będzie natomiast, podobnie jak polska spółka komandytowa, podatnikiem niektórych innych podatków o charakterze majątkowym lub obrotowym, w szczególności będzie zarejestrowana w Niemczech jako podatnik podatku od wartości dodanej oraz, zgodnie z niemieckim prawem podatkowym, będzie podatnikiem podatku od działalności przemysłowej i handlowej (niem. Gewerbesteuer).

Jednocześnie nie jest wykluczone, że w przypadku niespełnienia założeń biznesowych w przyszłości Nowa Spółka może zostać zlikwidowana. W takim przypadku, na moment likwidacji w skład majątku Nowej Spółki mogą wchodzić w szczególności wniesione do niej znaki towarowe (o ile nie zostaną wcześniej sprzedane), a także wierzytelności wobec osób trzecich oraz spółek powiązanych, pochodzące z prowadzonej w ramach Nowej Spółki działalności gospodarczej (tj. wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów i usług), które były rozpoznane przez wspólników w okresie działalności Nowej Spółki jako przychód należny w Niemczech. Ponadto możliwe jest również, że na moment likwidacji w skład majątku Nowej Spółki będą wchodziły również inne składniki majątkowe niż wskazane powyżej wierzytelności (np. pożyczki udzielone podmiotom trzecim), jak również środki pieniężne, pochodzące zarówno z bieżącej działalności gospodarczej, jak i z wniesionych przez wspólników wkładów.

Ważny element opisu zdarzenia przyszłego został zawarty w uzasadnieniu własnego stanowiska w sprawie, w którym Wnioskodawca wskazał, że jako wspólnik SP.K. będącej z kolei wspólnikiem Nowej Spółki posiada zakład (Nową Spółkę) w drugim Państwie, czyli na terenie Niemiec.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, w przypadku spłaty przez osoby trzecie wierzytelności nabytych przez SP.K. w wyniku likwidacji Nowej Spółki, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku spłaty przez osoby trzecie wierzytelności nabytych przez spółkę komandytową, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem, w wyniku likwidacji Nowej Spółki, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce, z wyjątkiem uzyskania spłaty ewentualnych odsetek od pożyczek lub od nieterminowej spłaty wierzytelności.

W ocenie Wnioskodawcy wynika to z faktu, że przedmiotowe wierzytelności powstaną w okresie działalności Nowej Spółki, która to spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą na terenie Niemiec. W związku z powyższym wierzytelności te związane będą z prowadzoną przez Nową Spółkę działalnością gospodarczą na terenie Niemiec, a zostaną one przez SP.K. nabyte w wyniku likwidacji Nowej Spółki.

Z powyższego wynika zatem, że w przypadku spłaty przez dłużnika po likwidacji Nowej Spółki wierzytelności na rzecz SP.K., która nabyła tę wierzytelność w następstwie postępowania likwidacyjnego Nowej Spółki, po stronie Wnioskodawcy (komplementariusza SP.K.) nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce z uwagi na fakt, że spłata wierzytelności przez dłużnika (osobę trzecią) będzie w istocie realizacją roszczenia, które SP.K. nabyła w wyniku likwidacji spółki osobowej.

Tymczasem jak wskazano w punkcie Ad. 1) powyżej, przysporzenie uzyskane przez SP.K. z tytułu likwidacji spółki osobowej w postaci wierzytelności wobec osób trzecich będzie stanowić, na mocy przepisu art. 13 ust. 3 UPO, zysk z przeniesienia majątku zakładu podlegający opodatkowaniu w państwie położenia tego zakładu, czyli w Niemczech, który zgodnie z art. 24 ust. 2 lit. a UPO będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce.

Jednocześnie przedmiotowe wierzytelności powstaną w okresie działalności Nowej Spółki, która to spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą na terenie Niemiec. W związku z powyższym wierzytelności te rozpoznane zostaną, w toku działalności gospodarczej prowadzonej w ramach Nowej Spółki w Niemczech, jako przychód należny.

Ponadto, należy także zauważyć, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Jednocześnie w myśl przepisu art. 12 ust. 4g ustawy o PDOP (obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r.), przez środki pieniężne, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3a ustawy o PDOP, uważa się wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny (...) oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki (...), jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. Oznacza to, że spłata wierzytelności (handlowej lub pożyczkowej) na rzecz wspólnika, który nabył taką wierzytelność w wyniku likwidacji spółki osobowej nie będzie stanowić przychodu Wnioskodawcy w momencie jej spłaty przez dłużnika, z wyjątkiem uzyskania spłaty ewentualnych odsetek od pożyczek lub od nieterminowej spłaty wierzytelności.

W związku z powyższym realizacja roszczenia nabytego przez wspólnika w wyniku likwidacji Nowej Spółki, poprzez spłatę tych wierzytelności przez dłużnika na rzecz SP.K., podlegać będzie wyłączeniu z przychodów Wnioskodawcy na mocy przepisów art. 12 ust. 4 pkt 3a oraz art. 12 ust. 4g ustawy o PDOP, z wyjątkiem uzyskania spłaty ewentualnych odsetek od pożyczek lub od nieterminowej spłaty wierzytelności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i 2 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.