IBPB-1-1/4510-47/15/EN | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia wysokości kosztów podatkowych w związku ze sprzedażą lub windykacją wskazanych we wniosku wierzytelności
IBPB-1-1/4510-47/15/ENinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przedsiębiorstwa
 3. sprzedaż
 4. wierzytelność
 5. windykacja
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 30 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 12 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia wysokości kosztów podatkowych w związku:

 • ze sprzedażą wskazanych we wniosku wierzytelności – jest prawidłowe,
 • z windykacją wskazanych we wniosku wierzytelności – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia wysokości kosztów podatkowych w związku ze sprzedażą lub windykacją wskazanych we wniosku wierzytelności.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka z o.o.) zamierza prowadzić działalność gospodarczą między innymi w zakresie obrotu wierzytelnościami oraz ich windykacji, a ponadto zajmować się usługami doradztwa w działalności gospodarczej oraz przygotowywaniem biznesplanów itp.

Zarząd Spółki zamierza zwołać Zgromadzenie Wspólników celem podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, a wspólnik (osoba prawna - Spółka II) obejmujący nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym na ich pokrycie wniesie wkład niepieniężny - przedsiębiorstwo Spółki w rozumieniu art. 551 Kodeku cywilnego (dalej: „kc”). Istotnym składnikiem majątkowym wchodzącym w skład przedsiębiorstwa pozostają posiadane przez przedsiębiorstwo wierzytelności. W skład przedsiębiorstwa nie będą wchodzić księgi handlowe Wspólnika. W dalszej kolejności, po przeniesieniu przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie podejmować działania zmierzające do windykacji wierzytelności lub ich sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia lub windykacji wierzytelności pozostawać będzie wysokość przyjęta dla celów podatkowych i wynikająca z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia lub windykacji wierzytelności pozostawać będzie dla niego wysokość przyjęta dla celów podatkowych i wynikająca z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia.

Stosownie do art. 15 ust. 1s ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) wartością początkową składników majątku wniesionych do spółki wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa ustala się:

 • w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 • w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników.

Wierzytelności stanowią pozostałe składniki majątkowe w rozumieniu art. 15 ust. 1s ustawy, zatem kosztem uzyskania przychodu w razie ich zbycia pozostawać będzie wartość przyjęta dla celów podatkowych wynikająca z ksiąg podatkowych Spółki wnoszącej wkład. Z uwagi na przyjętą zasadę kontynuacji działalności to wartość przyjęta dla celów podatkowych i wynikająca z ksiąg podatkowych Spółki I stanowić będzie podstawę do ustalania kosztu uzyskania przychodu po stronie podatnika.

Na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ustawa CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT.

Stosownie do art. 15 ust 1s ww. ustawy w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez podmiot komercjalizujący wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się:

 1. w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 2. w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników.

Jednocześnie, w myśl art. 15 ust. 1u ustawy CIT, w przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez podmiot komercjalizujący, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1s, koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą między innymi w zakresie obrotu wierzytelnościami oraz ich windykacji, a ponadto zajmować się usługami doradztwa w działalności gospodarczej, oraz przygotowywaniem biznesplanów itp. Zarząd Spółki zamierza zwołać Zgromadzenie Wspólników celem podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, a wspólnik (osoba prawna - Spółka II) obejmujący nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym na ich pokrycie wniesie wkład niepieniężny – przedsiębiorstwo. Istotnym składnikiem majątkowym wchodzącym w skład przedsiębiorstwa pozostają posiadane przez przedsiębiorstwo wierzytelności. Następnie po przeniesieniu przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie podejmować działania zmierzające do windykacji wierzytelności lub ich sprzedaży.

Odnosząc powołane przepisy do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że art. 15 ust. 1s pkt 2 ustawy CIT, dotyczy ustalania wartości pozostałych składników majątkowych niezaliczonych przez podmiot wnoszący aport do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które zostały wniesione do Spółki w ramach przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przepis ten stanowi o ustalaniu wartości składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa jednakże zauważyć należy, że nie stanowi on samoistnej podstawy ustalania wartości kosztów uzyskania przychodów. Potwierdzeniem tej tezy jest brzmienie art. 15 ust. 1u ww. ustawy, który odnosi się wprost do ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątkowych nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa. W konsekwencji dopiero art. 15 ust. 1u omawianej ustawy, stanowi podstawę dla zaliczenia wartości ustalonych zgodnie z art. 15 ust. 1s do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym, w przypadku składników majątku niezaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a więc na gruncie niniejszej sprawy, przeznaczonych do sprzedaży wierzytelności nabytych w drodze wkładu niepieniężnego, kosztem uzyskania przychodu z ich odpłatnego zbycia będzie wartość przyjęta dla celów podatkowych i wynikająca z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia. W tym bowiem zakresie zastosowanie znajdą powołane przepisy art. 15 ust. 1s pkt 2 oraz art. 15 ust. 1u ustawy CIT.

Odnośnie natomiast sposobu ustalenia wartości kosztów podatkowych w związku z windykacją wierzytelności nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa, podkreślić należy, że omawiane przepisy dotyczą sytuacji „zbycia” określonych składników majątkowych, co oznacza, że w przypadku uzyskania przychodu z tytułu windykacji wierzytelności nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa, przepisy te nie będą miały zastosowania. W konsekwencji, windykując ww. wierzytelności, Wnioskodawca na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy CIT będzie miał prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, przy czym wysokość tych kosztów powinna odpowiadać wartości nominalnej udziałów wydanych za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa – w części przypadającej na te wierzytelności.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia wysokości kosztów podatkowych w związku:

 • ze sprzedażą wskazanych we wniosku wierzytelności – jest prawidłowe,
 • z windykacją wskazanych we wniosku wierzytelności – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.