2461-IBPB-1-2.4510.801.2016.2.BG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności spółki cypryjskiej wobec Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce i czy Wnioskodawca będzie płatnikiem polskiego podatku dochodowego od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 2 września 2016 r., który wpłynął do Organu za pośrednictwem platformy ePUAP tego samego dnia, uzupełnionym 31 października 2016 r. i 9 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności spółki cypryjskiej wobec Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce i czy Wnioskodawca będzie płatnikiem polskiego podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2016 r. za pośrednictwem platformy ePUAP wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności spółki cypryjskiej wobec Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce i czy Wnioskodawca będzie płatnikiem polskiego podatku dochodowego od osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 27 października 2016 r. Znak: 2461-IBPB-1-2.4510.801.2016.1.BG wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 31 października 2016 r. i 9 listopada 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: „Spółka”), ma obecnie trzech udziałowców, w tym spółkę prawa cypryjskiego oraz dwie osoby fizyczne. Rozważane jest podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce. Na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wspólnicy - spółka prawa cypryjskiego oraz osoba fizyczna, wniosą wkład w postaci wierzytelności wobec Spółki z tytułu niezwróconych dopłat, które uprzednio wnieśli do Spółki (tzw. konwersja wierzytelności na udziały). Uchwała o zwrocie dopłat zostanie podjęta przed podwyższeniem kapitału zakładowego w Spółce. W zamian za aport w postaci wierzytelności wspólnikom zostaną wydane udziały o wartości nominalnej niższej aniżeli wartość przedmiotu wkładu (aport z agio). Nadwyżka wartości wierzytelności ponad wartość nominalną udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. W efekcie powyższej operacji dojdzie do tzw. konwersji wierzytelności na udziały w kapitale zakładowym Spółki, a więc dojdzie do wzajemnego potrącenia wierzytelności Spółki wobec wspólników (z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego) z wierzytelnościami wspólników wobec Spółki (z tytułu niezwróconych dopłat). W efekcie środki pochodzące z dopłat wspólników zostaną przelane na kapitał zakładowy Spółki. Spółka prawa cypryjskiego posiada ponad 5% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
  1. Czy transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności spółki cypryjskiej wobec Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce i czy Wnioskodawca stanie się płatnikiem polskiego podatku dochodowego od osób prawnych, w świetle postanowień umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., a także unormowań ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
  2. W przypadku odpowiedzi na pytanie nr 1, że Wnioskodawca będzie płatnikiem polskiego podatku dochodowego z tytułu opisanej w zdarzeniu przyszłym transakcji, to czy przychodem spółki cypryjskiej będzie wyłącznie wartość nominalna objętych w zamian za aport udziałów i organy podatkowe nie będą miały podstaw dla określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wskazana powyżej na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności spółki cypryjskiej wobec Wnioskodawcy nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce i Wnioskodawca nie stanie się płatnikiem polskiego podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka cypryjska jest cypryjskim rezydentem podatkowym, co jest potwierdzone certyfikatem rezydencji podatkowej, wydanym przez właściwy organ podatkowy Republiki Cypryjskiej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1993 r., Nr 117, poz. 523 ze zm., dalej: umowa polsko-cypryjska), zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 4 umowy polsko-cypryjskiej, zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, inne niż wymienione w ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Zgodnie z komentarzem do art. 13 Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku (Komitet Spraw Podatkowych OECD: Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, wersja skrócona, Dom Wydawniczy ABC, Oddział Wydawnictw Profesjonalnych Sp. zo.o., Warszawa 2006, s. 201; dalej: Modelowa Konwencja OECD) artykuł ten nie zawiera dokładnej definicji określenia zysków z przeniesienia własności majątku.

Biorąc pod uwagę aspekt funkcjonalny art. 13 Modelowej Konwencji OECD, tj. przyznanie wyłącznego prawa do opodatkowania zysków z przeniesienia własności majątku państwu siedziby przedsiębiorstwa przenoszącego własność tego majątku, nie jest koniecznym precyzyjne rozróżnienie (tj. poprzez definicję legalną) zysków z przeniesienia własności majątku (art. 13 Modelowej Konwencji OECD) oraz zysków przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 Modelowej Konwencji OECD, gdyż prawo do opodatkowania zysku ze sprzedaży majątku przedsiębiorstwa na gruncie ww. regulacji jest przyznane temu samemu państwu, co zysk przedsiębiorstwa. Pojęcie „przeniesienie własności majątku” jest użyte w celu „objęcia nim szczególnie zysków z majątku pochodzących ze sprzedaży lub zamiany, a również z częściowej sprzedaży, wywłaszczenia, przekazania spółce w zamian za akcje (aport), sprzedaży praw, darowizny, a nawet pośmiertnego przekazania majątku”. Przedmiotowy artykuł nie wprowadza rozróżnienia zysków z majątku w zależności od ich pochodzenia, a więc obejmuje on wszelkie zyski majątkowe: będące rezultatem długotrwałych procesów, i te powstałe w wyniku stałej poprawy sytuacji gospodarczej, jak również zyski zaistniałe w krótkim okresie.

W efekcie, w przypadku przeniesienia majątku innego niż wymieniony w art. 13 ust. 1-3 umowy polsko-cypryjskiej, zyski te podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Zarówno w art. 13 ust. 1-3 umowy, jak również w komentarzu do art. 13 Modelowej Konwencji OECD nie odniesiono się szczegółowo do zbycia majątku w postaci przeniesienia jego własności poprzez aport wierzytelności, przez co należy stwierdzić, zyski te podlegają opodatkowaniu w państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, co pozostaje w zgodzie także z dyspozycją art. 7 umowy polsko-cypryjskiej (oraz Modelowej Konwencji OECD).

Mając powyższe na względzie, niezależnie od kwalifikacji przedmiotowej transakcji, a więc czy to do zysków przedsiębiorstw, czy też do zysku ze sprzedaży majątku, miejscem opodatkowania będzie państwo, w którym mieści się siedziba spółki cypryjskiej, czyli Republika Cypryjska. Mając powyższe na względzie, postanowienia umowy nie przewidują możliwości opodatkowania zysków z tej transakcji poza terytorium Republiki Cypryjskiej.

Również art. 21 ust. 1 updop nie wskazuje, aby opodatkowaniem podatkiem u źródła objęte było wniesienie wkładu niepieniężnego, a co za tym idzie nie powstanie obowiązek wskazany w art. 26 ust. 1 updop, który wskazuje, że osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b (winno być również: ust. 2d), w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Przedkładając powyższe na przedstawione zdarzenie przyszłe, brak uregulowania przedmiotowej transakcji w art. 21 ust. 1 updop powoduje, że przedmiotowa transakcja nie będzie rodziła powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych dla spółki cypryjskiej, jak również nie powstanie obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 updop dla spółki polskiej.

Ponadto, należy zauważyć, że zgodnie z art. 91 ust. 1 (winno być: ust. 2) Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78 poz. 483) umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Przedmiotowe unormowanie wskazuje, że pierwszeństwo zastosowania posiadają treści wskazane w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, gdy jej treść jest nie do pogodzenia z ustawą, a co za tym idzie opodatkowanie przedmiotowej transakcji, wniesienia wkładu niepieniężnego niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, będzie opodatkowana zgodnie z regulacjami umowy, a zatem według unormowań prawa cypryjskiego. Wnioskodawca nie stanie się zatem płatnikiem polskiego podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do spółki cypryjskiej, która wniesie do spółki polskiej wkład niepieniężny obejmujący wierzytelność wobec Spółki.

Podsumowując, wobec Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek płatnika w odniesieniu do spółki cypryjskiej, która wniesie do spółki wkład niepieniężny w postaci wierzytelności wobec Spółki z tytułu niezwróconych dopłat (sprostowanie zawarte w piśmie z 9 listopada 2016 r.), która nie będzie stanowiła przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, gdyż zgodnie z art. 7 ust. 1 oraz 13 ust. 4 umowy polsko-cypryjskiej, zyski przedsiębiorstwa, a także pozostałe zyski z przeniesienia majątku mogą zostać opodatkowane wyłącznie w państwie siedziby przedsiębiorstwa cypryjskiego, a więc w Republice Cypryjskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Z uwagi na to, że stanowisko Wnioskodawcy objęte zakresem pytania oznaczonego we wniosku nr 1 uznano za prawidłowe, ocena stanowiska w zakresie pytania nr 2 stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania nr 3 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.