Wierzytelność | Interpretacje podatkowe

Wierzytelność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wierzytelność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności nabycia wierzytelności wniesionej do Spółki aportem.
Fragment:
Z kolei art. 510 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Zatem wierzytelność jest prawem jednego podmiotu do żądania od drugiego podmiotu pewnego zachowania się zwanego świadczeniem. Wierzytelność jest prawem majątkowym, będącym przedmiotem obrotu gospodarczego. Przeniesienie wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku nabywcy wierzytelności jest skutkiem rozporządzenia tą wierzytelnością przez dotychczasowego wierzyciela i stanowi wykonanie przez niego przysługującego mu prawa własności. W wyniku przelewu wierzytelności prawa przysługujące dotychczasowemu wierzycielowi przechodzą na nabywcę wierzytelności, przy czym sam stosunek zobowiązaniowy nie ulega zmianie. W zamian za nabywaną wierzytelność cesjonariusz (nabywca) zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia na rzecz cedenta. Spełnienie świadczenia, wynikającego z umowy przelewu nastąpi, gdy cedent przeniesie wierzytelność na cesjonariusza, a on zapłaci mu cenę za cedowaną wierzytelność (w sytuacji, kiedy cesja będzie miała charakter odpłatny). Odnosząc powołane wyżej przepisy do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, uznać należy, iż Wnioskodawca jako nabywca wierzytelności wniesionej do Spółki aportem przez wspólnika Spółki Jawnej Pana .... nie będzie świadczył na rzecz zbywcy wierzytelności usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie:Czy strata z tytułu sprzedaży przedawnionych wierzytelności, które były uprzednio zaliczone do przychodów należnych Spółki, stanowić będzie dla Spółki koszt podatkowy?
Fragment:
Przychód z odpłatnego zbycia wierzytelności powstaje zarówno wtedy, gdy przedmiotem zbycia jest wierzytelność obca, to jest nabyta przez zbywcę (wierzytelności) od innego podmiotu, jak i wówczas, gdy podatnik sprzedaje własną wierzytelność. Z powołanego art. 16 ust. 1 pkt 39 updop wynika, że straty z odpłatnego zbycia wierzytelności nie stanowią kosztu podatkowego, a także, że - na zasadzie wyjątku - ograniczenie to nie ma zastosowania do strat z odpłatnego zbycia wierzytelności zarachowanej uprzednio do przychodów należnych na podstawie art. 12 ust. 3 tej ustawy. Zakres regulacji art. 16 ust. 1 pkt 39 updop dotyczy wszystkich wierzytelności zarachowanych uprzednio do przychodów należnych na podstawie art. 12 ust. 3 updop nie dzieląc tych wierzytelności na przedawnione i nieprzedawnione. Jedynym warunkiem dla skorzystania z tego przepisu jest zarachowanie wierzytelności jako przychodu należnego (zgodnie z art. 12 ust. 3 updop). Dla celu określenia kosztów uzyskania przychodu jedynie zróżnicowano wierzytelności stanowiące przedmiot odpłatnego zbycia, a mianowicie na wierzytelności zarachowane uprzednio do przychodów należnych na podstawie art. 12 ust. 3 updop oraz wierzytelności pozostałe, nie dokonując jednak podziału tych wierzytelności w omawianym przepisie art. 16 ust. 1 pkt 39 updop na wierzytelności przedawnione i nieprzedawnione.
2016
3
gru

Istota:
Czy transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności spółki cypryjskiej wobec Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce i czy Wnioskodawca będzie płatnikiem polskiego podatku dochodowego od osób prawnych
Fragment:
Na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wspólnicy - spółka prawa cypryjskiego oraz osoba fizyczna, wniosą wkład w postaci wierzytelności wobec Spółki z tytułu niezwróconych dopłat, które uprzednio wnieśli do Spółki (tzw. konwersja wierzytelności na udziały). Uchwała o zwrocie dopłat zostanie podjęta przed podwyższeniem kapitału zakładowego w Spółce. W zamian za aport w postaci wierzytelności wspólnikom zostaną wydane udziały o wartości nominalnej niższej aniżeli wartość przedmiotu wkładu (aport z agio). Nadwyżka wartości wierzytelności ponad wartość nominalną udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. W efekcie powyższej operacji dojdzie do tzw. konwersji wierzytelności na udziały w kapitale zakładowym Spółki, a więc dojdzie do wzajemnego potrącenia wierzytelności Spółki wobec wspólników (z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego) z wierzytelnościami wspólników wobec Spółki (z tytułu niezwróconych dopłat). W efekcie środki pochodzące z dopłat wspólników zostaną przelane na kapitał zakładowy Spółki. Spółka prawa cypryjskiego posiada ponad 5% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności (...)
2016
3
gru

Istota:
Czy konwersja wierzytelności przysługującej Wnioskodawcy wobec Spółki na udziały, która przybierze postać wkładu pieniężnego, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych .
Fragment:
Przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej może być wierzytelność, jaką posiada wspólnik wobec spółki, jak również wierzytelność posiadana przez wspólnika wobec osoby trzeciej. Sytuację, w której przedmiotem aportu jest wierzytelność posiadana przez wspólnika wobec spółki przyjmuje się określać jako konwersję wierzytelności na udziały/akcje (z perspektywy wspólnika-wierzyciela) albo też jako konwersję długu na kapitał (z perspektywy spółki-dłużnika). Konwersja wierzytelności wierzyciela oznacza jej zamianę na inne prawo majątkowe i nie jest wniesieniem wkładu w formie pieniężnej albowiem tę można zrealizować tylko przez wpłatę pieniądza (gotówki) lub przy użyciu pieniądza bankowego. W kontekście powyższego nie można utożsamiać umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności (spółki i wspólnika) związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego, z fizycznym uregulowaniem przez wspólnika istniejącej wierzytelności spółki wobec tego wspólnika, z tytułu roszczenia o wniesienie przez niego wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy. Dokując konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy spółki drogą potrącenia umownego, nie można wywołać takich samych skutków podatkowych jakie powstać mogą jedynie w wyniku faktycznego przekazania środków pieniężnych na kapitał zakładowy.
2016
2
gru

Istota:
Czy w przypadku stosowania metody kalkulacji odsetek od pożyczek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów określonej w art. 15c ustawy o CIT Spółka, jako podatnik uzyskujący przychody zarówno z leasingu, jak i działalności w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności (działalności faktoringowej), będzie uprawniona do niestosowania warunku, o którym mowa w art. 15c ust. 5 ustawy o CIT w przypadku, gdy:- uzyskiwane przez nią przychody z działalności leasingowej będą stanowiły co najmniej 80% jej przychodów uzyskanych w roku podatkowym, kalkulowanych z wyłączeniem przychodów z działalności w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności i jednocześnie- przychody z działalności w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności będą stanowiły co najmniej 90% jej przychodów uzyskanych w roku podatkowym, kalkulowanych z wyłączeniem przychodów z działalności leasingowej?
Fragment:
(...) wierzytelności i jednocześnie przychody z działalności w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności będą stanowiły co najmniej 90% jej przychodów uzyskanych w roku podatkowym, kalkulowanych z wyłączeniem przychodów z działalności leasingowej? Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku stosowania metody kalkulacji odsetek od pożyczek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów określonej w art. 15c ustawy o CIT Spółka, jako podatnik uzyskujący przychody zarówno z leasingu jak i działalności w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności (działalności faktoringowej), będzie uprawniona do niestosowania warunku, o którym mowa w art. 15c ust. 5 ustawy o CIT jeżeli: uzyskiwane przez nią przychody z działalności leasingowej będą stanowiły co najmniej 80% jej przychodów uzyskanych w roku podatkowym, kalkulowanych z wyłączeniem przychodów z działalności w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności i jednocześnie przychody z działalności w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności będą stanowiły co najmniej 90% jej przychodów uzyskanych w roku podatkowym kalkulowanych z wyłączeniem przychodów z działalności leasingowej.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia wierzytelności Spółki wobec Wnioskodawcy
Fragment:
Należy wskazać, że od ww. wierzytelności nie dokonywano odpisów aktualizujących, nie są one również dochodzone na drodze sądowej. Wnioskodawca zakłada zatem, że wartość rynkowa wierzytelności odpowiada ich wartości nominalnej. W wyniku likwidacji nie dojdzie do ściągnięcia ww. wierzytelności. Zostaną one wydane Wnioskodawcy jako majątek likwidacyjny. W konsekwencji Wnioskodawca nabędzie: wierzytelności Spółki w stosunku do siebie samego, tj. wierzytelności z tytułu udzielonych Wnioskodawcy przez Spółkę pożyczek oraz wierzytelność wynikającą z weksla wystawionego przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki - w tym przypadku dojdzie do ich wygaśnięcia poprzez tzw. konfuzję (Wnioskodawca będzie bowiem jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem). Konfuzja jest instytucją prawa cywilnego, powodującą wygaśnięcie prawa podmiotowego (wierzytelności spółki będącej osobą prawną wobec wspólnika) na skutek połączenia w rękach tej samej osoby prawa (wierzytelności spółki będącej osobą prawną wobec wspólnika) i związanego z nim obowiązku (zobowiązania wspólnika wobec spółki będącej osobą prawną). Konfuzja praw wynikających ze zobowiązań i należności nie została explicite wskazana w prawie cywilnym jako instytucja, określająca sposób wygasania zobowiązań, ale wynika z doktryny i orzecznictwa sądowego, na gruncie prawa cywilnego.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia wierzytelności Spółki wobec innych osób
Fragment:
Należy wskazać, że od ww. wierzytelności nie dokonywano odpisów aktualizujących, nie są one również dochodzone na drodze sądowej. Wnioskodawca zakłada zatem, że wartość rynkowa wierzytelności odpowiada ich wartości nominalnej. W wyniku likwidacji nie dojdzie do ściągnięcia ww. wierzytelności. Zostaną one wydane Wnioskodawcy jako majątek likwidacyjny. W konsekwencji Wnioskodawca nabędzie: wierzytelności Spółki w stosunku do siebie samego, tj. wierzytelności z tytułu udzielonych Wnioskodawcy przez Spółkę pożyczek oraz wierzytelność wynikającą z weksla wystawionego przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki - w tym przypadku dojdzie do ich wygaśnięcia poprzez tzw. konfuzję (Wnioskodawca będzie bowiem jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem), wierzytelności Spółki w stosunku do osób trzecich - w tym przypadku Wnioskodawca nabędzie wierzytelności, których będzie mógł następnie dochodzić od dłużników, gotówkę. Pismem z dnia 19 sierpnia 2016 r. Nr IPPB2/4511-544/16-2/MK1 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez Pana Macieja M.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji nabycia wierzytelności
Fragment:
Przeniesienie wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku nabywcy wierzytelności, które następuje na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, jest skutkiem rozporządzania tą wierzytelnością przez dotychczasowego wierzyciela i stanowi wykonanie przez niego przysługującego mu prawa własności. W zamian za nabywaną wierzytelność cesjonariusz (nabywca) zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia na rzecz zbywcy wierzytelności (cedenta). Spełnienie świadczenia, wynikającego z umowy przelewu nastąpi, gdy cedent przeniesie wierzytelność na cesjonariusza, a on zapłaci mu cenę za cedowaną wierzytelność (w sytuacji, kiedy cesja będzie miała charakter odpłatny). Z punktu widzenia nabywcy wierzytelności, do świadczenia usług dochodzi już w momencie samego nabycia tej wierzytelności, obojętnie, czy nabycie zostało dokonane w celu windykacji tej wierzytelności przez samego nabywcę, czy też w celu dalszej jej odsprzedaży. Celem nabycia cudzej wierzytelności nie musi być jej odsprzedaż, ale także inne wykorzystanie do celów prawno - gospodarczych przez nabywcę, sposób wykorzystania nabytej wierzytelności może decydować o charakterze usługi, nie zaś o istocie czynności prawnej, jaką jest nabycie cudzej wierzytelności. Usługą jest nabycie wierzytelności danego podmiotu w celu wykorzystania do operacji prawno – podatkowych.
2016
2
gru

Istota:
Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki osobowej, wierzytelności z tytułu uprzedniej sprzedaży przez Spółkę/Spółkę osobową udziałów/akcji w spółkach kapitałowych – w związku z zakończeniem działalności Spółki osobowej w wyniku likwidacji, bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego – będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W myśl tego przepisu przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, rozumie się również wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki – z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. Powołany przepis „ rozszerzył ” zakres stosowania art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nakazuje bowiem traktować jak środki pieniężne określone wierzytelności spółki niebędącej osobą prawną otrzymywane przez wspólników w związku z jej likwidacją. Aby wierzytelność otrzymana przez wspólnika podlegała regulacji art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy musi spełniać łącznie następujące warunki: musi to być wierzytelność uprzednio zarachowana jako przychód należny, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług albo wierzytelność z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki; nie może być to wierzytelność z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty ani wierzytelność z tytułu odsetek od takiej pożyczki; wierzytelność ma zostać spłacona na rzecz otrzymującego ją wspólnika.
2016
2
gru

Istota:
Czy w przypadku Wierzytelności nabytych przez Wnioskodawcę z premią, będzie miał on prawo rozpoznać jako koszty uzyskania przychodów wydatki na nabycie Wierzytelności (cena nabycia Wierzytelności) również w części przekraczającej wartość spłat wartości nominalnej nabytej wierzytelności?
Fragment:
Może także zaistnieć sytuacja, że cena jaką zapłaci Wnioskodawca będzie dotyczyła całości nabywanego portfela wierzytelności i Bank nie będzie w posiadaniu wyceny poszczególnych wierzytelności wchodzących w skład nabywanego portfela. Dodatkowo może zaistnieć sytuacja, w której Bank nabywając portfel wierzytelności nie będzie posiadał wiedzy w zakresie ceny ustalonej za poszczególne elementy nabywanych wierzytelności (tj. w szczególności kapitał i odsetki), ponieważ wycena przygotowana przez niezależnego eksperta będzie dotyczyła portfela wierzytelności jako całości. Bank dla potrzeb księgowych rozpozna nabywane wierzytelności w wartości godziwej, alokowanej na poziom pojedynczego kredytu przy zachowaniu szczegółowości ewidencji nabywanych wierzytelności z podziałem na kapitał i odsetki naliczone. Dla potrzeb podatkowych Bank zamierza dokonać alokacji ceny nabycia portfela wierzytelności pomiędzy poszczególne wierzytelności z uwzględnieniem odpowiedniej proporcji (np. według procentowego udziału wartości nominalnej danej wierzytelności w wartości nominalnej całego nabywanego portfela). Każdorazowo w momencie nabycia wierzytelności (zarówno w formie portfela wierzytelności, jak i w przypadku nabycia pojedynczych wierzytelności) Wnioskodawca dokona alokacji należnej ceny na poszczególne części nabytych wierzytelności kredytowych, tj. w szczególności na część kapitałową i odsetkową.
2016
2
gru

Istota:
Czy strata z tytułu zbycia przedawnionych wierzytelności handlowych Spółki, które były uprzednio zaliczone do przychodów należnych, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy CIT, rozumiana jako różnica pomiędzy wartością wierzytelności zaliczoną uprzednio do przychodów podatkowych Spółki a ceną ich zbycia, będzie stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
Spółka posiada zatem nieuregulowane wierzytelności handlowe, których termin płatności upłynął i w efekcie wierzytelności te uległy przedawnieniu. Wnioskodawca planuje obecnie zbycie przedawnionych wierzytelności. Cena sprzedaży wierzytelności - z uwagi na ich nieściągalność - będzie niższa od wartości wierzytelności zaliczonej uprzednio do przychodów podatkowych. W efekcie w wyniku sprzedaży przedawnionych wierzytelności Spółka poniesie stratę. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 39 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust. 3, została zarachowana jako przychód należny. W powyższym przepisie wprowadzono ograniczenie, zgodnie z którym straty z odpłatnego zbycia wierzytelności nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Jednakże ustawodawca przewidział pewne odstępstwo od tego ograniczenia, tj. kosztem mogą być straty z odpłatnego zbycia wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta została uprzednio zaliczona, na podstawie art. 12 ust. 3 updop, do przychodów należnych. W takim przypadku zatem nie znajdzie zastosowania zakaz wyrażony w art. 16 ust. 1 pkt 39 updop, a co za tym idzie również strata z tytułu sprzedaży wierzytelności własnej będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów przez podatnika.
2016
30
lis

Istota:
Czy w związku z posiadaniem postanowienia o nieściągalności wydanego w odniesieniu do wierzytelności, którą inny podmiot posiada względem Dłużnika, Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 w zw. z ust. 2 ustawy o CIT, całości swoich Wierzytelności posiadanych wobec Dłużnika do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Oznacza to, że ustawodawca ściśle określił rodzaje dokumentów, jakimi należy udokumentować nieściągalność wierzytelności, aby móc ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Należy również mieć na uwadze, że w myśl art. 16 ust. 1 pkt 20 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako przedawnione. Z wyżej przytoczonych fragmentów ustawy o CIT wynika, że aby wierzytelność mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jako nieściągalna, powinny zostać spełnione następujące przesłanki: wierzytelność musi być wcześniej zaliczona do przychodów należnych, wierzytelność nie może być odpisana jako przedawniona, konieczne jest udokumentowanie nieściągalności wierzytelności w sposób określony w art. 16 ust. 2 ustawy o CIT. Zdaniem Spółki, przedmiotowe Wierzytelności spełniają wszystkie wyżej wymienione przesłanki, a zatem mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jako nieściągalne. Ad. 1 – Przedmiotowe Wierzytelności zostały uprzednio zaliczone przez nią do przychodów należnych. Ad. 2 – Żadna z Wierzytelności nie uległa przedawnieniu. Ad. 3 – Postanowienie organu egzekucyjnego o nieściągalności jednej z wierzytelności (wynikającej z postanowienia o nieściągalności wydanego na wniosek innego podmiotu) będzie stanowić dokument wymieniony w art. 16 ust. 2 ustawy o CIT.
2016
30
lis

Istota:
Czy u spółki kapitałowej (Sp. z o.o.) powstanie przychód podatkowy z tytułu wniesienia aportem wierzytelności? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Nastąpi podniesienie kapitału zakładowego poprzez konwersję wierzytelności na udziały w Sp. z o.o. (aport niepieniężny). OF (Udziałowiec Sp. z o.o.) planuje wnieść aportem do Sp. z o.o. następujące wierzytelności: wierzytelność z tytułu sprzedaży ogółu praw i obowiązków w Spółce Jawnej B (dalej: „ Wierzytelność 1 ”) oraz odsetki należne od Wierzytelności 1 (dalej: „ Wierzytelność 2 ”); niewypłacone zyski z lat ubiegłych ze Spółki Jawnej B (dalej: „ Wierzytelność 3 ”). Przedmiotowe wierzytelności nie są jeszcze wymagalne, w stosunku do tych wierzytelności nie było do tej pory prowadzone postępowanie egzekucyjne. Wierzytelności te mogą być wymagalne na dzień ich wniesienia aportem przez OF do Sp. z o.o., ale nie muszą, jeśli wniesienie to nastąpi przed upływem terminu ich wymagalności. Powyższe uzależnione będzie od daty dokonania przedmiotowego aportu, która na dzień dzisiejszy nie została jeszcze ustalona. W przypadku Wierzytelności 1, wartość przedmiotu aportu zostanie ustalona w wysokości wartości nominalnej wierzytelności. Posługując się przykładem matematycznym (podane wielkości są przykładowe), OF wnosi do Sp. z o.o. wierzytelności o wartości nominalnej w wysokości 100 zł, w zamian za ten aport niepieniężny obejmuje nowo utworzone udziały w Sp. z o.o. o wartości 100 zł (2 udziały po 50 zł jeden).
2016
30
lis

Istota:
Czy u spółki kapitałowej (Sp. z o.o.) powstanie przychód podatkowy w momencie uregulowania wierzytelności przez dłużników oraz czy powstanie przychód podatkowy gdyby wniesione aportem wierzytelności nie zostały przez dłużników uregulowane w pieniądzu lecz w nieruchomościach? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Nastąpi podniesienie kapitału zakładowego poprzez konwersję wierzytelności na udziały w Sp. z o.o. (aport niepieniężny). OF (Udziałowiec Sp. z o.o.) planuje wnieść aportem do Sp. z o.o. następujące wierzytelności: wierzytelność z tytułu sprzedaży ogółu praw i obowiązków w Spółce Jawnej B (dalej: „ Wierzytelność 1 ”) oraz odsetki należne od Wierzytelności 1 (dalej: „ Wierzytelność 2 ”); niewypłacone zyski z lat ubiegłych ze Spółki Jawnej B (dalej: „ Wierzytelność 3 ”). Przedmiotowe wierzytelności nie są jeszcze wymagalne, w stosunku do tych wierzytelności nie było do tej pory prowadzone postępowanie egzekucyjne. Wierzytelności te mogą być wymagalne na dzień ich wniesienia aportem przez OF do Sp. z o.o., ale nie muszą, jeśli wniesienie to nastąpi przed upływem terminu ich wymagalności. Powyższe uzależnione będzie od daty dokonania przedmiotowego aportu, która na dzień dzisiejszy nie została jeszcze ustalona. W przypadku Wierzytelności 1, wartość przedmiotu aportu zostanie ustalona w wysokości wartości nominalnej wierzytelności. Posługując się przykładem matematycznym (podane wielkości są przykładowe) OF wnosi do Sp. z o.o. wierzytelności o wartości nominalnej w wysokości 100 zł, w zamian za ten aport niepieniężny obejmuje nowo utworzone udziały w Sp. z o.o. o wartości 100 zł (2 udziały po 50 zł jeden).
2016
30
lis

Istota:
Opodatkowanie usług związanych z nabyciem wierzytelności
Fragment:
Usługa będzie polegać na uwolnieniu wierzyciela czyli osoby fizycznej od obowiązku egzekwowania wierzytelności. Wnoszone wierzytelności nie są wymagalne, jak również nie było prowadzone postępowanie egzekucyjne. Zatem stwierdzić należy, że nabytych wierzytelności nie można zaliczyć do tzw. wierzytelności „ trudnych ”. Z punktu widzenia nabywcy wierzytelności do świadczenia usługi dochodzi już w momencie samego nabycia tej wierzytelności, obojętnie czy nabycie zostało dokonane w celu windykacji tej wierzytelności przez samego nabywcę, czy też w celu dalszej jej odsprzedaży. Celem nabycia cudzej wierzytelności nie musi być jej odsprzedaż, ale także inne wykorzystanie do celów prawno-gospodarczych przez nabywcę. Nabyciu wierzytelności towarzyszy przeniesienie wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku osoby trzeciej na mocy umowy zawartej między zbywcą wierzytelności, a jej nabywcą. Oznacza to, że w takim przypadku nabywca wierzytelności świadczy na rzecz jej zbywcy usługę, której celem jest uwolnienie zbywcy wierzytelności od ciężaru jej egzekwowania. Z uwagi na powyższe, w sytuacji przedstawionej we wniosku, czynność nabycia wierzytelności przez Spółkę z o.o. od osoby fizycznej należy uznać za świadczenie usług.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem wierzytelności
Fragment:
OF planuje wnieść aportem do Sp. z o.o. następujące wierzytelności: wierzytelność z tytułu sprzedaży ogółu praw i obowiązków w Spółce Jawnej B (dalej Wierzytelność 1) oraz odsetki należne od Wierzytelności 1 (Wierzytelność 2) niewypłacone zyski z lat ubiegłych ze Spółki Jawnej B (Wierzytelność 3) Przedmiotowe wierzytelności nie są jeszcze wymagalne, w stosunku do tych wierzytelności nie było do tej pory prowadzone postępowanie egzekucyjne. Wierzytelności te mogą być wymagalne na dzień ich wniesienia aportem przez OF do Sp. z o.o., ale nie muszą, jeśli wniesienie to nastąpi przed upływem terminu ich wymagalności. Powyższe uzależnione będzie od daty dokonania przedmiotowego aportu, która na dzień dzisiejszy nie została jeszcze ustalona. W przypadku Wierzytelności 1 wartość przedmiotu aportu zostanie ustalona w wysokości wartości nominalnej wierzytelności. Posługując się przykładem matematycznym (podane wielkości są przykładowe) OF wnosi do Sp. z o.o. wierzytelności o wartości nominalnej w wysokości 100 zł, w zamian za ten aport niepieniężny obejmuje nowoutworzone udziały w Sp. z o.o. o wartości 100 zł (2 udziały po 50 zł jeden). W przypadku Wierzytelności 2 oraz Wierzytelności 3 zamiarem jest aby wartość przedmiotu aportu również została ustalona w wysokości wartości nominalnej wierzytelności.
2016
30
lis

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży nabytej wcześniej wierzytelności zabezpieczonej wekslem, ma zastosowanie art. 16 ust 1 pkt 8, czy też przepis art. 16 ust 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku odsprzedaży za kwotę mniejszą niż cenę nabycia?
Fragment:
W oparciu o kryterium sposobu uzyskania tego prawa majątkowego przez podatnika, można wyróżnić: tzw. wierzytelności własne – wierzytelności powstałe u podatnika; wierzytelności, których pierwszym właścicielem jest podatnik (nabycie pierwotne); wierzytelności nabyte – wierzytelności, które wcześniej należały do innego podmiotu; wierzytelności nabyte przez podatnika jako kolejnego właściciela, od innego podmiotu (nabycie pochodne). Kwestia sprzedaży wierzytelności została uregulowana w przepisach art. 509–518 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). Zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Przeniesienie wierzytelności może nastąpić zgodnie z art. 510 Kodeksu w wykonaniu umowy sprzedaży, darowizny, zamiany lub innej umowy, jeżeli zobowiązuje sprzedawcę do przeniesienia wierzytelności. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa. Podstawą prawną emisji weksli są przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37 poz. 282). Weksel jest papierem wartościowym, w którym wystawca bądź wskazana przez niego osoba zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia w oznaczonym czasie i do rąk osoby wymienionej w wekslu określonej kwoty.
2016
30
lis

Istota:
Czy transakcja polegająca na nabyciu przez Wnioskodawcę wierzytelności podmiotu trzeciego w celu jej dalszej odsprzedaży oraz polegająca na zbyciu wierzytelności przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu trzeciego będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, iż w analizowanej sprawie: Wnioskodawca nabywa wierzytelności wątpliwe (trudne) za cenę, która – w ocenie Wnioskodawcy – odpowiada ich rzeczywistej wartości, Wnioskodawca dokonuje zakupu wierzytelności po cenie niższej od jej wartości nominalnej, po dokonaniu sprzedaży wierzytelności zbywca nie dokonuje na rzecz Wnioskodawcy żadnych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych związanych z zawartą umową sprzedaży wierzytelności, bowiem cena sprzedaży wierzytelności jest ceną ostateczną i wyczerpuje wszystkie roszczenia zbywcy wobec Zainteresowanego, Wnioskodawca nabywa wierzytelność w imieniu i na własny rachunek, przedmiotowa czynność zakupu wierzytelności nie stanowi odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ustawy, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii ustalenia, czy sprzedaż wierzytelności zakupionej w celu jej odsprzedaży korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. W odniesieniu do czynności sprzedaży wierzytelności stwierdzić należy, że przeniesienie wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku nabywcy wierzytelności – niezależnie od tego, czy jest to wierzytelność własna, czy nabyta – jest skutkiem rozporządzenia tą wierzytelnością przez dotychczasowego wierzyciela i stanowi wykonanie przez niego przysługującego mu prawa własności.
2016
30
lis

Istota:
Z tytułu sprzedaży wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) do podmiotu trzeciego niebędącego funduszem sekurytyzacyjnym albo towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny
Fragment:
Ponieważ ustawa nie definiuje pojęcia „ zwrócone wierzytelności ” czy „ zwrot wierzytelności ”, to zdaniem Banku należy odnieść się do wykładni językowej tych pojęć. Bank uważa, że o „ zwrocie wierzytelności ” można mówić w sytuacjach, gdy to kredytobiorca (pożyczkobiorca) lub inny podmiot zobowiązany do zwrotu zamiast lub obok kredytobiorcy (pożyczkobiorcy) (np. poręczyciela, przystępującego do długu, przejmującego dług) dokonują zwrotu/spłaty wierzytelności. Natomiast w przypadku sprzedaży wierzytelności odpisanej jako nieściągalna nie dochodzi do zwrotu tej wierzytelności, lecz do zbycia przysługującego Bankowi prawa majątkowego, jakim jest zbywana wierzytelność. Uznanie zatem, że cena uzyskana w wyniku sprzedaży jest zrównana ze zwrotem wierzytelności stoi w sprzeczności z literalną wykładnią. Bank podkreśla, że również w orzecznictwie poniżej wskazanym, pogląd potwierdzający odrębność transakcji sprzedaży wierzytelności od spłaty wierzytelności, która to sprzedaż co do zasady kreuje po stronie podatnika zbywającego taką wierzytelność przychód z tytułu zbycia prawa majątkowego, należy uznać za ugruntowany. Takie stanowisko zostało wyrażone m.in. w następujących orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 22 marca 2011 r. (sygn. akt II FSK 1948/09); z 31 maja 2012 r. (sygn. akt II FSK 2272/10); z 17 maja 2012 r. (sygn. akt II FSK 2050/10).
2016
29
lis

Istota:
Powstanie przychodu z tytułu sprzedaży wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) do podmiotu trzeciego niebędącego funduszem sekurytyzacyjnym albo towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny
Fragment:
Ponieważ ustawa nie definiuje pojęcia „ zwrócone wierzytelności ” czy „ zwrot wierzytelności ”, to zdaniem Banku należy odnieść się do wykładni językowej tych pojęć. Bank uważa, że o „ zwrocie wierzytelności ” można mówić w sytuacjach, gdy to kredytobiorca (pożyczkobiorca) lub inny podmiot zobowiązany do zwrotu zamiast lub obok kredytobiorcy (pożyczkobiorcy) (np. poręczyciela, przystępującego do długu, przejmującego dług) dokonują zwrotu/spłaty wierzytelności. Natomiast w przypadku sprzedaży wierzytelności odpisanej jako nieściągalna nie dochodzi do zwrotu tej wierzytelności, lecz do zbycia przysługującego Bankowi prawa majątkowego, jakim jest zbywana wierzytelność. Uznanie zatem, że cena uzyskana w wyniku sprzedaży jest zrównana ze zwrotem wierzytelności stoi w sprzeczności z literalną wykładnią. Bank podkreśla, że również w orzecznictwie poniżej wskazanym, pogląd potwierdzający odrębność transakcji sprzedaży wierzytelności od spłaty wierzytelności, która to sprzedaż co do zasady kreuje po stronie podatnika zbywającego taką wierzytelność przychód z tytułu zbycia prawa majątkowego, należy uznać za ugruntowany. Takie stanowisko zostało wyrażone m.in. w następujących orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 22 marca 2011 r. (sygn. akt II FSK 1948/09); z 31 maja 2012 r. (sygn. akt II FSK 2272/10); z 17 maja 2012 r. (sygn. akt II FSK 2050/10).
2016
29
lis

Istota:
Obowiązek dokonania zwiększenia podatku VAT należnego w związku ze zbyciem wierzytelności odpisanej uprzednio jako nieściągalna
Fragment:
W związku ze sprzedażą wierzytelności dotychczasowy wierzyciel otrzymuje wynagrodzenie za sprzedaż wierzytelności. Istniejący dług (wierzytelność pierwotna) zostaje zbyty, w następstwie czego podatnik – dłużnik powinien zaspokoić nabywcę wierzytelności (tzw. cesjonariusza) zamiast podatnika – sprzedawcy (tzw. cedenta). Tym samym, podatnik – sprzedawca (dotychczasowy wierzyciel) nie posiada już wierzytelności, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy, a zatem przestała istnieć przesłanka do stosowania procedury „ ulgi na złe długi ”. W tej sytuacji, powstaje obowiązek złożenia stosownej korekty po zbyciu wierzytelności polegającej na zwiększeniu kwoty podatku należnego w wysokości dokonanej wcześniej korekty VAT. Nie ma znaczenia również po jakiej cenie ta wierzytelność zostanie zbyta. Podatnik zbywając wierzytelność przestaje być wierzycielem, gdyż prawa przysługujące dotychczasowemu wierzycielowi w zakresie sprzedanej wierzytelności przechodzą na nabywcę wierzytelności. Tym samym, w przypadku sprzedaży wierzytelności, która uprzednio została objęta korektą podatku należnego (jako wierzytelność, której nieściągalność została uprawdopodobniona), (...)
2016
29
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia wierzytelności przez bank dokonywanych w ramach transakcji sekurytyzacji wierzytelności
Fragment:
Mając na uwadze, iż Bank, w związku z udzieleniem kredytów samochodowych, z których wywodzą się Wierzytelności posiada pełną wiedzę na temat przedmiotowych kredytów i kredytobiorców, terminów spłat, zasad wyliczania odsetek, etc., ze względów operacyjnych i praktycznych to Bank będzie w dalszym ciągu pełnił rolę podmiotu zajmującego się obsługą administracyjną zobowiązań kredytowych wynikających z Wierzytelności. W konsekwencji kredytobiorcy spłacać będą kredyty składające się na Wierzytelności, jak również należne odsetki, na rachunek Banku. W określonych sytuacjach, kredytobiorcy mogą być zobowiązani do spłaty Wierzytelności oraz należnych odsetek na rachunki inne niż prowadzone przez Bank. Pełnienie przez Bank funkcji administracyjnych w stosunku do Wierzytelności przeniesionych formalnie na SPV odbywać się będzie na podstawie odpowiedniej umowy zawartej między Wnioskodawcą i SPV o obsługę sekurytyzowanych Wierzytelności (Umowa Serwisowa). Na podstawie Umowy Serwisowej Bank będzie obsługiwał sekurytyzowane Wierzytelności, zajmując się administracją kredytów, zbieraniem wpłat od kredytobiorców, prowadzeniem dokumentacji dotyczącej Wierzytelności, monitorowaniem terminowości spłat Wierzytelności, wzywaniem kredytobiorców do zapłaty zaległych rat kredytowych, itd.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie zwolnienie z opodatkowania VAT usługi sekurytyzacji wierzytelności świadczonej przez SPV na rzecz Banku oraz zwolnienia z opodatkowania VAT usługi serwisowej i windykacyjnej świadczonej przez Bank na rzecz SPV
Fragment:
W myśl § 2 cytowanego artykułu wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa (...). Przeniesienie wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku nabywcy wierzytelności następuje - w myśl art. 510 § 1 Kodeksu cywilnego - na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, jest skutkiem rozporządzania tą wierzytelnością przez dotychczasowego wierzyciela i stanowi wykonanie przez niego przysługującego mu prawa własności. Istotą przelewu wierzytelności jest zatem umowa zawierana przez wierzyciela z osobą trzecią, na mocy której osoba ta nabywa od wierzyciela przysługującą mu wierzytelność. W wyniku przelewu wierzytelności prawa przysługujące dotychczasowemu wierzycielowi przechodzą na nabywcę wierzytelności, przy czym sam stosunek zobowiązaniowy nie ulega zmianie. Na podstawie umowy przelewu wierzytelności cesjonariusz może dochodzić spełnienia określonego świadczenia od dłużnika, przysługuje mu również uprawnienie do rozporządzania wierzytelnością poprzez jej dalszą odsprzedaż, zamianę, darowiznę, zapis w testamencie lub zastaw. W zamian za nabywaną wierzytelność cesjonariusz (nabywca) zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia na rzecz cedenta.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności
Fragment:
IPTPB3/423-23/14-2/KJ , w której organ stwierdził, że w przypadku gdy podatnik wystąpi do organu egzekucyjnego o egzekucję jedynie części ustalonej wierzytelności, postanowienie o nieściągalności tej części powoduje, że całą wierzytelność można uznać za nieściągalną. Dowodem zatem do uznania całej wierzytelności za koszty uzyskania przychodów będzie postanowienie o nieściągalności części tej wierzytelności wydane przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego. W piśmie Ministerstwa Finansów z 3 listopada 1999 r., nr PB 3-2099-IP-722-314/99, zgodnie z którym: (...) Wielkość wierzytelności wynika z prawomocnego orzeczenia sądu i ksiąg podatnika. W przypadku gdy podatnik wystąpi do organu postępowania egzekucyjnego o egzekucję jedynie części ustalonej wierzytelności, postanowienie o nieściągalności tej części powoduje, że całą wierzytelność można uznać za nieściągalną. Dowodem zatem do uznania całej wierzytelności za koszty uzyskania przychodów będzie postanowienie o nieściągalności części tej wierzytelności wydane przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego. Biorąc pod uwagę przytoczone argumenty, w ocenie Spółki, jej Wierzytelność względem Dłużnika spełni wszystkie warunki zaliczenia do kosztów podatkowych, tj. była wcześniej zaliczona do przychodów należnych, nie będzie przedawniona oraz jej nieściągalność zostanie udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 ustawy o CIT.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca w momencie przedawnienia wierzytelności będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy jeżeli Wnioskodawca zaliczy całą Wierzytelność posiadaną wobec Dłużnika do kosztów uzyskania przychodów na podstawie postanowienia o nieściągalności wydanego w odniesieniu do części Wierzytelności z każdej faktury/noty obciążeniowej, a Wierzytelność ta ulegnie później przedawnieniu, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego z tego tytułu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli zaliczy on całą Wierzytelność posiadaną wobec Dłużnika do kosztów uzyskania przychodów na podstawie postanowienia o nieściągalności wydanego w odniesieniu do części Wierzytelności, tj. części kwoty wynikającej z każdej faktury/noty obciążeniowej, a Wierzytelność ta ulegnie później przedawnieniu, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego z tego tytułu. Przede wszystkim, Spółka podkreśla, że przedawnienie Wierzytelności nie będzie się wiązać z żadnym przysporzeniem majątkowym po jej stronie. W konsekwencji, co do zasady, przedawnione Wierzytelności nie powinny stanowić dla Spółki przychodu do opodatkowania. Niemniej jednak, ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2016
28
lis

Istota:
- Czy nabycie wierzytelności przez Wnioskodawcę skutkować będzie powstaniem u Wnioskodawcy przychodu należnego w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
- W jakiej kwocie należy określić przychód należny w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży (odprzedaży) nabytych wierzytelności? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
- Kiedy powstanie przychód podatkowy w przypadku sprzedaży (odprzedaży) nabytych wierzytelności, a kiedy powstanie przychód podatkowy w przypadku ściągnięcia nabytych wierzytelności od dłużników? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
Fragment:
Wnioskodawca nabyte wierzytelności może: odprzedać - za sprzedany pakiet wierzytelności Wnioskodawca uzyska określoną jedną kwotę (cenę) odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej pakietu, bez „ rozbicia ” na kwoty dotyczące poszczególnych składników sprzedanego pakietu wierzytelności, lub pozostawić w swoim portfelu i dochodzić należności (ściągać, windykować należności) - odzyskana kwota może być częścią nabytej wierzytelności, mogą być też przypadki, w których Wnioskodawcy nie uda się odzyskać żadnych kwot pieniężnych. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy nabycie wierzytelności przez Wnioskodawcę skutkować będzie powstaniem u Wnioskodawcy przychodu należnego w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) W jakiej kwocie należy określić przychód należny w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży (odprzedaży) nabytych wierzytelności? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) Kiedy powstanie przychód podatkowy w przypadku sprzedaży (odprzedaży) nabytych wierzytelności, a kiedy powstanie przychód podatkowy w przypadku ściągnięcia nabytych wierzytelności od dłużników? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) Ad. pytania oznaczonego we wniosku nr 3 Zdaniem Wnioskodawcy, samo nabycie wierzytelności nie stanowi operacji gospodarczej, w wyniku której Wnioskodawca otrzyma pieniądze bądź prawo majątkowe w sposób nieodpłatny.
2016
28
lis

Istota:
- Kiedy wydatki na nabycie wierzytelności będących następnie przedmiotem sprzedaży (odprzedaży) lub windykacji (ściągania) stanowić będą koszt uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)
- Czy strata poniesiona na sprzedaży (odprzedaży) nabytych wierzytelności bądź strata wynikająca ze ściągnięcia wyłącznie części wierzytelności nabytych uprzednio przez Wnioskodawcę stanowić będzie koszt uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)
- W jaki sposób należy ustalić koszty uzyskania przychodu z tytułu częściowego ściągnięcia wierzytelności lub ściągania wierzytelności etapami (niejednorazowego ściągnięcia nabytej uprzednio wierzytelności)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 8)
Fragment:
Odnosząc powyższe do analizowanej sytuacji - do momentu uzyskania przez Spółkę częściowych spłat przedmiotowej wierzytelności w łącznej wysokości odpowiadającej wartości należnych wpłat - każdorazowa spłata wierzytelności będzie wiązała się z prawem potrącenia przez Spółkę kosztów uzyskania przychodu w wysokości tej części ceny nabycia wierzytelności, jaka odpowiadać będzie proporcji wartości uzyskanej spłaty do wartości należnych wpłat (wartości nabytej wierzytelności). Z momentem uzyskania poziomu spłat odpowiadającego wartości nabytej wierzytelności, Wnioskodawca będzie miał prawo do rozliczenia całości kosztów poniesionych na nabycie wierzytelności. Zatem, wydatki z tytułu nabycia wierzytelności pożyczkowej mogą zostać uznane za koszty podatkowe dopiero z chwilą spłaty przez dłużnika nabytej przez Spółkę wierzytelności lub jej części, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 15 ust. 4 updop. W konsekwencji powyższego, w przypadku częściowej spłaty wierzytelności, (spłaty wierzytelności etapami) potrąceniu podlega odpowiednia (proporcjonalnie ustalona) wartość kosztu nabycia wierzytelności, tj. część wydatków na jej nabycie, jaka odpowiada stosunkowi wartości uzyskanej spłaty wierzytelności do wartości należnych wpłat (wartości nabytych wierzytelności). Pogląd taki wyrażają także organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 września 2015 r. (ILPB3/4510-1-270/15-3/AO).
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki X w drodze umownej kompensaty wzajemnych wierzytelności.
Fragment:
Wyróżnia się dwa sposoby dokonania konwersji wierzytelności na udziały (akcje): objęcie przez wierzyciela udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład niepieniężny w postaci jego wierzytelności wobec spółki - powstaje wówczas roszczenie spółki wobec tego podmiotu o wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci jego wierzytelności. Wspólnik wnosi wierzytelność tytułem aportu, dokonując jej cesji na rzecz spółki, co jednocześnie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania, którego przedmiot stanowiła ta wierzytelność (wierzytelność zostaje bowiem nabyta przez dłużnika); objęcie przez wierzyciela udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład pieniężny - powstaje wówczas roszczenie spółki wobec tego podmiotu o wniesienie wkładu pieniężnego, tj. wniesienie środków pieniężnych. Na podstawie umowy między wspólnikiem i spółką możliwe jest wówczas wzajemne potrącenie istniejących wierzytelności pieniężnych. Wierzytelność wspólnika wobec spółki nie stanowi w takiej sytuacji przedmiotu aportu, a jedynie służy realizacji wierzytelności spółki wobec wspólnika z tytułu objęcia udziałów (akcji). O tym, czy konwersja wierzytelności na udziały (akcje) ma postać wkładu pieniężnego, czy niepieniężnego, decyduje treść uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie wyegzekwowanych odsetek w ramach umowy Powierniczego Przelewu Wierzytelności.
Fragment:
Najistotniejsze postanowienia umowy przelewu powierniczego wierzytelności są następujące: nabywca wierzytelności posiada uprawnienie do zwrotu wierzytelności w przypadku nieskuteczności windykacji, ryzyko nieściągalności wierzytelności obciąża cedenta, czyli podmiot, który dokonał powierniczego przelewu, ustala się czas obowiązywania umowy, po upływie którego, przy braku skuteczności działań windykacyjnych, wierzytelność „ wraca ” do pierwotnego wierzyciela, nie dokonuje się zapłaty cedentowi aż do czasu ściągnięcia długu lub zbycia wierzytelności, wynagrodzenie firmy windykacyjnej ustalane jest najczęściej w określonym procencie odzyskanej kwoty i jest ono potrącane ze ściągniętego długu. Zatem firma windykacyjna, „ nabywająca ” wierzytelności na podstawie umowy określanej potocznie mianem „ przelewu powierniczego ”, nie przejmuje ryzyka niewypłacalności dłużnika, chociaż działa w imieniu własnym. Dlatego istotą omawianej czynności prawnej nie jest sprzedaż wierzytelności, lecz odpłatne świadczenie usługi ściągania długów oraz ewentualnie pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami. Powierniczy przelew wierzytelności dokonywany jest na podstawie umowy, która nie została uregulowana wprost w przepisach prawa cywilnego (tzw. umowa nienazwana).
2016
28
lis

Istota:
W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów - odpisów aktualizujących nieściągalne wierzytelności.
Fragment:
Wskazany powyżej katalog zawiera przypadki, w których nieściągalność wierzytelności można uznać za uprawdopodobnioną, przy czym jest to katalog otwarty, zatem należy uznać, że możliwe są także inne sposoby uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności. Niemniej jednak, zgodnie ze wskazanymi warunkami uprawdopodobniona jest nieściągalność: wierzytelności nr 1 - dłużnik został postawiony w stan upadłości; wierzytelność nr 2 - dłużnik został postawiony w stan upadłości likwidacyjnej; wierzytelność nr 3 - wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego na podstawie wyroku sądu; wierzytelność nr 5 - dłużnik został postawiony w stan likwidacji. Wierzytelność nr 4 Na nieściągalność wierzytelności nr 4 wskazuje fakt, że nadanie klauzuli wykonalności nakazu zapłaty miało miejsce postanowieniem z 2012 r., natomiast do dnia składania niniejszego Wniosku, wierzytelność nie została uregulowana. Tym samym należy uznać za wątpliwe, że wierzytelność zostanie uregulowana a zatem nieściągalność należy uznać za uprawdopodobnioną. Dodatkowo, należy zauważyć, że wierzytelność powstałą na podstawie faktury VAT z 2009 r., natomiast wierzytelność nie została uregulowana do dnia składania wniosku. Fakt ten pozwala stwierdzić, że prawdopodobieństwo uregulowania wierzytelności jest minimalne. Podsumowując, w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie mieć prawo do ujęcia odpisów aktualizujących w rozumieniu ustawy o rachunkowości w kosztach uzyskania przychodów w przypadku wyżej wymienionych wierzytelności.
2016
28
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.