Wierzytelność | Interpretacje podatkowe

Wierzytelność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wierzytelność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy cena zapłacona Spółce przez SPV za nabyte Wierzytelności wynikające zarówno z Umów Leasingu operacyjnego, jak i Umów Leasingu finansowego, nie będzie stanowiła przychodu po stronie Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
(...) Wierzytelności muszą wynikać z umów, które leasingobiorcy terminowo realizują). Pierwsza transza Wierzytelności zostanie przelana, zgodnie z założeniami, w dniu zawarcia umowy sprzedaży Wierzytelności między Spółką i SPV, a kolejne transze będą przelewane w późniejszych okresach. W okresie rewolwingowym, kolejne nabycia Wierzytelności będą finansowane ze spłat uzyskanych przez SPV z wcześniej nabytych Wierzytelności. W zamian za nabyte Wierzytelności SPV zapłaci Spółce cenę. Cena za Wierzytelności będzie odpowiadała nominalnej wartości ich części kapitałowej na moment Transakcji. Cena będzie więc niższa od łącznej wartości części kapitałowej oraz odsetkowej Wierzytelności będącej łączną kwotą zbywanych Wierzytelności. W ujęciu podatkowym, różnica między sumą Wierzytelności obejmujących raty kapitałowe i odsetkowe, a ceną sprzedaży stanowić więc będzie dyskonto uzyskiwane przez SPV na nabyciu Wierzytelności, a wartość ta będzie wynagrodzeniem należnym SPV od Spółki w zamian za przystąpienie do transakcji Sekurytyzacji. Wyżej określony sposób ustalania ceny za Wierzytelności oraz wskazany sposób określania, w ujęciu podatkowym, wynagrodzenia (dyskonta) należnego SPV z tytułu udziału w Sekurytyzacji stosowany będzie przy sprzedaży każdej transzy Wierzytelności w trakcie trwania okresu rewolwingowego.
2017
11
lis

Istota:
Czy cena zapłacona Spółce przez SPV za nabyte Wierzytelności wynikające zarówno z Umów Leasingu operacyjnego, jak i Umów Leasingu finansowego, nie będzie stanowiła przychodu po stronie Spółki w przypadku dokonania przewłaszczenia na zabezpieczenie w stosunku do przedmiotów leasingu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
(...) Wierzytelności muszą wynikać z umów, które leasingobiorcy terminowo realizują). Pierwsza transza Wierzytelności zostanie przelana, zgodnie z założeniami, w dniu zawarcia umowy sprzedaży Wierzytelności między Spółką i SPV, a kolejne transze będą przelewane w późniejszych okresach. W okresie rewolwingowym, kolejne nabycia Wierzytelności będą finansowane ze spłat uzyskanych przez SPV z wcześniej nabytych Wierzytelności. W zamian za nabyte Wierzytelności SPV zapłaci Spółce cenę. Cena za Wierzytelności będzie odpowiadała nominalnej wartości ich części kapitałowej na moment Transakcji. Cena będzie więc niższa od łącznej wartości części kapitałowej oraz odsetkowej Wierzytelności będącej łączną kwotą zbywanych Wierzytelności. W ujęciu podatkowym, różnica między sumą Wierzytelności obejmujących raty kapitałowe i odsetkowe, a ceną sprzedaży stanowić więc będzie dyskonto uzyskiwane przez SPV na nabyciu Wierzytelności, a wartość ta będzie wynagrodzeniem należnym SPV od Spółki w zamian za przystąpienie do transakcji Sekurytyzacji. Wyżej określony sposób ustalania ceny za Wierzytelności oraz wskazany sposób określania, w ujęciu podatkowym, wynagrodzenia (dyskonta) należnego SPV z tytułu udziału w Sekurytyzacji stosowany będzie przy sprzedaży każdej transzy Wierzytelności w trakcie trwania okresu rewolwingowego.
2017
11
lis

Istota:
Czy zmiany dyskonta wynikające ze zmian wartości nominalnej Wierzytelności powodowanej zmianą stóp procentowych nie powinny być odnoszone w koszty uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
Fragment:
(...) Wierzytelności muszą wynikać z umów, które leasingobiorcy terminowo realizują). Pierwsza transza Wierzytelności zostanie przelana, zgodnie z założeniami, w dniu zawarcia umowy sprzedaży Wierzytelności między Spółką i SPV, a kolejne transze będą przelewane w późniejszych okresach. W okresie rewolwingowym, kolejne nabycia Wierzytelności będą finansowane ze spłat uzyskanych przez SPV z wcześniej nabytych Wierzytelności. W zamian za nabyte Wierzytelności SPV zapłaci Spółce cenę. Cena za Wierzytelności będzie odpowiadała nominalnej wartości ich części kapitałowej na moment Transakcji. Cena będzie więc niższa od łącznej wartości części kapitałowej oraz odsetkowej Wierzytelności będącej łączną kwotą zbywanych Wierzytelności. W ujęciu podatkowym, różnica między sumą Wierzytelności obejmujących raty kapitałowe i odsetkowe, a ceną sprzedaży stanowić więc będzie dyskonto uzyskiwane przez SPV na nabyciu Wierzytelności, a wartość ta będzie wynagrodzeniem należnym SPV od Spółki w zamian za przystąpienie do transakcji Sekurytyzacji. Wyżej określony sposób ustalania ceny za Wierzytelności oraz wskazany sposób określania, w ujęciu podatkowym, wynagrodzenia (dyskonta) należnego SPV z tytułu udziału w Sekurytyzacji stosowany będzie przy sprzedaży każdej transzy Wierzytelności w trakcie trwania okresu rewolwingowego.
2017
11
lis

Istota:
Czy płatności otrzymane przez Spółkę od korzystających (Leasingobiorców) z tytułu spłaty Wierzytelności (wynikających z Umów Leasingu operacyjnego i finansowego), które będą przekazywane przez Spółkę do SPV w wykonaniu umowy o administrowanie Wierzytelnościami, nie będą podlegały podatkowi u źródła? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
Fragment:
(...) Wierzytelności muszą wynikać z umów, które leasingobiorcy terminowo realizują). Pierwsza transza Wierzytelności zostanie przelana, zgodnie z założeniami, w dniu zawarcia umowy sprzedaży Wierzytelności między Spółką i SPV, a kolejne transze będą przelewane w późniejszych okresach. W okresie rewolwingowym, kolejne nabycia Wierzytelności będą finansowane ze spłat uzyskanych przez SPV z wcześniej nabytych Wierzytelności. W zamian za nabyte Wierzytelności SPV zapłaci Spółce cenę. Cena za Wierzytelności będzie odpowiadała nominalnej wartości ich części kapitałowej na moment Transakcji. Cena będzie więc niższa od łącznej wartości części kapitałowej oraz odsetkowej Wierzytelności będącej łączną kwotą zbywanych Wierzytelności. W ujęciu podatkowym, różnica między sumą Wierzytelności obejmujących raty kapitałowe i odsetkowe, a ceną sprzedaży stanowić więc będzie dyskonto uzyskiwane przez SPV na nabyciu Wierzytelności, a wartość ta będzie wynagrodzeniem należnym SPV od Spółki w zamian za przystąpienie do transakcji Sekurytyzacji. Wyżej określony sposób ustalania ceny za Wierzytelności oraz wskazany sposób określania, w ujęciu podatkowym, wynagrodzenia (dyskonta) należnego SPV z tytułu udziału w Sekurytyzacji stosowany będzie przy sprzedaży każdej transzy Wierzytelności w trakcie trwania okresu rewolwingowego.
2017
11
lis

Istota:
Czy zwrotne przeniesienie Wierzytelności do Spółki na mocy określonego w umowie prawa odkupu, dokonane w ramach kompleksowej usługi Sekurytyzacji, w związku z objęciem zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 9).
Fragment:
Wierzytelności, które będą objęte Sekurytyzacją będą wierzytelnościami niewymagalnymi – takimi, które są przewidziane umowami leasingu, ale nie zostały jeszcze zafakturowane. Na dzień stanowiący tzw. datę graniczną (cut-off date) poprzedzającą przeprowadzenie Sekurytyzacji Wierzytelności (tj. ich zbycie do spółki celowej), umowy, z których wynikają Wierzytelności nie będą istniały przesłanki do uznania tych Wierzytelności za zagrożone nieściągalnością. Wierzytelności, jak zostało wskazane powyżej, wynikają z Umów Leasingu zawartych przez Spółkę w przeszłości. Wierzytelności zostały przez Spółkę przelane w drodze umowy sprzedaży do instytucji finansowej z siedzibą w Polsce, podmiotu powiązanego kapitałowo ze Spółką. Jeśli Wierzytelności będą miały zostać objęte Sekurytyzacją, Spółka odkupi je – nastąpi przelew Wierzytelności na Spółkę w ramach zwrotnego nabycia Wierzytelności. Na dzień przeprowadzenia Sekurytyzacji Wierzytelności, Wierzytelności będą więc własnością Spółki. Planowana Sekurytyzacja zostanie przeprowadzona poprzez odpłatny przelew Wierzytelności w drodze umowy sprzedaży przez Spółkę do spółki celowej utworzonej w Irlandii (dalej: „ SPV ”).
2017
11
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi Wydłużonego Okresu Finansowania w przypadku zawarcia umowy wykupu prostego gdy prowizją i odsetkami obciążany jest wyłącznie Wierzyciel, w przypadku zawarcia umowy wykupu odwrotnego gdy prowizją i odsetkami obciążany jest wyłącznie Dłużnik oraz w zakresie zwolnienia od podatku usługi Wydłużonego Okresu Finansowania w przypadku zawarcia umowy wykupu prostego gdy odsetkami i prowizją obciążany jest Dłużnik oraz w zakresie uznania wynagrodzenia za Wydłużony Okres Finansowania w przypadku zawarcia umowy wykupu prostego, gdy prowizją i odsetkami obciążany jest Wierzyciel na podstawie roszczenia regresowego, za obrót (podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ustawy).
Fragment:
(...) wierzytelności wobec odbiorcy towarów i usług (Dłużnika). Są to wierzytelności handlowe, których termin płatności jeszcze nie upłynął, wynikające z wystawionych przez Wierzyciela na Dłużnika faktur VAT lub wierzytelności poświadczonych innymi dokumentami. Wynagrodzeniem Banku z tytułu wykupu wierzytelności są tzw. odsetki dyskontowe oraz prowizje. umowę wykupu wierzytelności tzw. wykup odwrotny W przypadku wykupu wierzytelności – tzw. wykup odwrotny, Bank podpisuje umowę z Dłużnikiem. Na podstawie umowy Dłużnik może składać wierzytelności do wykupu przy wykorzystaniu dyspozycji wykupu. Bank realizując dyspozycję wykupu dokonuje płatności na rzecz Wierzyciela i wchodzi w prawa zaspokojonego wierzyciela w oparciu o art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego. Przedmiotem nabycia, podobnie jak w przypadku wykupu prostego, są nieprzeterminowane wierzytelności handlowe. W przypadku wykupu odwrotnego wynagrodzeniem Banku są odsetki dyskontowe oraz prowizje. umowę wykupu wierzytelności odwrotnego (finansowanie dostawców). Bank na podstawie Umowy wykupu wierzytelności odwrotnego (finansowanie dostawców) zawartej z Dłużnikiem nabywa wierzytelności pieniężne stwierdzone fakturą lub równoważnym dokumentem wystawionym przez podmioty niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT w Polsce, jak również potwierdzone innymi dokumentami, które przysługują Wierzycielom wobec Dłużnika, z którym Bank podpisał Umowę.
2017
11
lis

Istota:
Skutki podatkowe zawarcia i zmiany umowy sprzedaży wierzytelności.
Fragment:
Cedent przenosi na Wnioskodawcę (Cesjonariusza) wierzytelność odszkodowawczą wobec Gminy. Wnioskodawca wskazuje, że z Załącznika nr 1 do umowy PLATINUM wynika, iż zostały określone dwie ceny sprzedaży, odrębnie dla wierzytelności spornej oraz bezspornej, bowiem na moment zakupu wierzytelności, jej wartość jest zawsze sporna co do zasady, jak i w wysokości. Wierzytelność przestaje być sporna, gdy zostaje uznana i zapłacona przez dłużnika lub gdy zostaje zasądzona prawomocnym wyrokiem i zapłacona (wyegzekwowana). Wnioskodawca ponadto wskazuje, iż kwota ceny sprzedaży zapłacona za sporną wierzytelność podlega zaliczeniu na poczet należnej ceny sprzedaży za wierzytelność bezsporną. W przypadku, gdy cena za wierzytelność sporną okaże się wyższa niż cena za wierzytelność bezsporną, różnica nie podlega zwrotowi. Spółka jednocześnie wskazuje, że z uwagi na fakt, iż wartość cedowanej wierzytelności spornej, od której uzależniona jest cena sprzedaży wierzytelności będzie znana dopiero w wezwaniu do zapłaty wystosowanym przez Cesjonariusza do dłużnika po podpisaniu umowy PLATINUM i otrzymaniu stosownych dokumentów od Cedenta umożliwiających wyliczenie wartości wierzytelności spornej, umowa PLATINUM ma wyłącznie skutek zobowiązujący; jej podwójny skutek został wyłączony.
2017
10
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu transakcji nabycia wierzytelności.
Fragment:
Spełnienie świadczenia, wynikającego z umowy przelewu nastąpi, gdy cedent przeniesie wierzytelność na cesjonariusza, a on zapłaci mu cenę za cedowaną wierzytelność (w sytuacji, kiedy cesja będzie miała charakter odpłatny). Umowa cesji wierzytelności wypełnia znamiona określone w art. 8 ust. 1 ustawy, polega bowiem na przeniesieniu prawa do wartości niematerialnych i prawnych, w związku z tym stanowi świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Z punktu widzenia nabywcy wierzytelności do świadczenia usług dochodzi już w momencie samego nabycia wierzytelności, obojętnie czy nabycie zostało dokonane w celu windykacji tej wierzytelności przez samego nabywcę, czy też innego jej wykorzystania do celów prawno-gospodarczych. Celem nabycia cudzej wierzytelności nie musi być jej odsprzedaż, ale także inne wykorzystanie do celów prawno-gospodarczych przez nabywcę. Sposób wykorzystania nabytej wierzytelności może decydować o charakterze usługi nie zaś o istocie czynności prawnej, jaką jest nabycie cudzej wierzytelności. Zatem usługą na rzecz cedenta jest nabycie wierzytelności danego podmiotu w celu jej wykorzystania do operacji prawno-podatkowych. Powyższe rozumienie przelewu wierzytelności jako usługi znajduje potwierdzenie w wyrokach polskich sądów administracyjnych.
2017
10
lis

Istota:
Konsekwencje podatkowe związane z nabyciem wierzytelności oraz skuteczną egzekucją długu wynikającego z nabytej wierzytelności
Fragment:
Z punktu widzenia nabywcy wierzytelności do świadczenia usług dochodzi już w momencie samego nabycia wierzytelności, obojętnie czy nabycie zostało dokonane w celu windykacji tej wierzytelności przez samego nabywcę, czy też innego jej wykorzystania do celów prawno-gospodarczych. Celem nabycia cudzej wierzytelności nie musi być jej odsprzedaż, ale także inne wykorzystanie do celów prawno-gospodarczych przez nabywcę. Sposób wykorzystania nabytej wierzytelności może decydować o charakterze usługi nie zaś o istocie czynności prawnej jaką jest nabycie cudzej wierzytelności. Zatem usługą na rzecz cedenta jest nabycie wierzytelności danego podmiotu w celu jej wykorzystania do operacji prawno-podatkowych. Zatem zakup wierzytelności stanowi usługę polegającą na przeniesieniu wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku osoby trzeciej na mocy umowy zawartej między zbywcą wierzytelności (cedentem), a jej nabywcą (cesjonariuszem). Oznacza to, że w takim przypadku nabywca wierzytelności świadczy na rzecz jej zbywcy usługę, której celem jest uwolnienie sprzedawcy od ciężaru egzekwowania wierzytelności. Jednakże jak wskazano na wstępie ww. usługa podlega opodatkowaniu wówczas, gdy jest świadczona odpłatnie.
2017
9
lis

Istota:
- Opodatkowanie czynności sprzedaży wierzytelności własnych;
- Opodatkowania czynności nabycia wierzytelności przez Wnioskodawcę 2 od Wnioskodawcy 1;
- Podstawa opodatkowania wierzytelności nabytej w wysokości równej wartości nominalnej wierzytelności.
Fragment:
Podkreślić należy, że ww. wyrok TSUE odwołuje się do wierzytelności „ trudnych ”, tj. wymagalnych, o wątpliwej perspektywie spłaty. W analizowanej sprawie przedmiotem nabycia będą wierzytelności wymagalne. Jednakże w ocenie tut. organu nie można uznać, że wierzytelności tego rodzaju stanowią wierzytelności „ trudne ”, o których mowa w orzeczeniu TSUE w sprawie C-93/10. Pomimo, iż w opisanej sprawie ww. wierzytelnościwierzytelnościami wymagalnymi w stosunku, do których prowadzone jest postępowanie sanacyjne, to wierzytelności tych nie można uznać za wierzytelności trudne, bowiem sprzedaż tych wierzytelności została ustalona w wartości nominalnej, co potwierdza, że w ocenie nabywcy (Wnioskodawcy 2) tej wierzytelności nie istnieje ryzyko jej odzyskania. Jak wynika z umowy, strony dla celów wzajemnych rozliczeń uznają, że wierzytelność nie powinna być uznana za wierzytelność trudną (nawet w przypadku, gdyby występowało pewne ryzyko gospodarcze związane z odzyskaniem wierzytelności przez Wnioskodawcę 2 związane z opóźnieniem płatności i sporem z odbiorcą faktury). Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że w okolicznościach przedstawionych we wniosku czynność nabycia wierzytelności wymagalnych przez Wnioskodawcę należy uznać za świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.
2017
9
lis

Istota:
Za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Zainteresowanych, w którym wskazano, iż do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wartość brutto wierzytelności (a więc wartość obejmującą kwotę VAT), o których mowa w przepisach: art. 23 ust. 1 pkt 20 oraz art. 23 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszt ten może być wykazany jedynie w wartości netto odpowiadającej wartości należności zaliczonej do przychodów należnych.
Fragment:
Zdaniem Zainteresowanych koszty podatkowe związane z odpisaniem wierzytelności jako nieściągalnych oraz umorzeniem wierzytelności, powinny być ustalane w kwocie brutto tych wierzytelności tzn. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje analogiczne przepisy: art. 23 ust. 1 pkt 20 (dotyczący wierzytelności odpisanych jako nieściągalne), art. 23 ust. 1 pkt 34 (dotyczy strat z odpłatnego zbycia wierzytelności), oraz art. 23 ust. 1 pkt 41 (dotyczący umorzonych wierzytelności).Swoje stanowisko Zainteresowani opierają na cywilistycznej definicji wierzytelności, która to definicja obejmuje ich zdaniem również kwotę podatku od towarów i usług. W opinii Organu podatkowego stanowisko Zainteresowanych w tym zakresie jest nieuzasadnione. Po pierwsze należy wyjaśnić, że argumentacja zawarta w powołanej przez Zainteresowanych uchwale NSA z dnia 11 czerwca 2012 r. (sygn. I FPS 3/11) odnosi się do właściwego rozumienia przepisu art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOF (odpłatne zbycie wierzytelności). W opinii Organu podatkowego przedstawione wyżej trzy sytuacje nie są identyczne. Z innym stanem rzeczy mamy do czynienia, gdy dochodzi do zbycia wierzytelności, niż w sytuacji, gdy wierzytelność nie zostanie zbyta na rzecz podmiotu trzeciego, a rozpoznanie kosztu podatkowego będzie wiązało się jedynie z dokonaniem odpowiedniego zapisu w księgach rachunkowych podatnika.
2017
9
lis

Istota:
Czy zawierane umowy sprzedaży wierzytelności są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdzie podstawę opodatkowania stanowi cena, za jaką wierzytelność jest nabywana przez Wnioskodawcę?obowiazek podatkowy
Fragment:
W ramach zawieranych cesji wierzytelności Wnioskodawca odkupuje istniejącą i wymagalną wierzytelność zbywcy, udokumentowaną fakturami VAT, za część jej wartości. Zawsze dochodzi do cesji wierzytelności wynikającej ze wszystkich niezapłaconych przez dłużnika faktur VAT w łącznej kwocie brutto. Cena nabycia wierzytelności z tytułu zawieranej umowy cesji jest określana jako procentowa wartość wierzytelności (np. wierzytelność o wartości 1.000 zł brutto jest nabywana za 30% tej wartości i kwota ta stanowi cenę sprzedaży). Strony każdorazowo zawieranej umowy są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nabyte wierzytelności będzie egzekwował we własnym imieniu, we własnym zakresie i na własny rachunek. Po bezskutecznym lub skutecznym wyegzekwowaniu należności wynikającej z nabytej wierzytelności, nie dokona on żadnego zwrotnego rozliczenia ze zbywcą tejże wierzytelności. Wierzytelności nabywane są każdorazowo na podstawie odrębnie zawartej umowy cesji wierzytelności, która nie ma związku z zawartymi umowami na obsługę prawną z danym zbywcą. Wnioskodawca dochodził będzie we własnym imieniu łącznej kwoty nabytej wierzytelności, stanowiącej sumę kwot brutto wszystkich faktur VAT wchodzących w skład nabytej wierzytelności.
2017
4
lis

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia pakietu wierzytelności w całości lub w części.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę przelewu pakietu wierzytelności telekomunikacyjnych. Wnioskodawca nabywając pakiet wierzytelności nie ma możliwości dokonania wyboru i nabycia określonych wierzytelności, a może jedynie nabyć cały pakiet długów o określonej charakterystyce. Pakiet wierzytelności Wnioskodawca planuje nabyć odpłatnie - jedna cena za cały pakiet, na podstawie umowy przelewu wierzytelności tzw. cesji wierzytelności. Działalność Wnioskodawcy będzie się sprowadzała do odpłatnego zbycia (odsprzedaży) wierzytelności przez Wnioskodawcę we własnym imieniu i na własną rzecz, ryzyko i koszt. W skład pakietu wierzytelności wchodzą wierzytelności o jednej charakterystyce, jednak ich wartość nominalna jest wyższa niż ich cena rynkowa. Cena nabycia pakietu wierzytelności będzie odzwierciedlać sumę wartości rynkowej (niższej) wierzytelności - i będzie stanowić jedną cenę nabycia pakietu wierzytelności. W praktyce może się zdarzyć, iż Wnioskodawca odsprzeda całość bądź jedynie część wierzytelności, wchodzących w skład pakietu wierzytelności zatem może uzyskać zarówno wartość przekraczającą cenę nabycia pakietu wierzytelności bądź wartość znacznie niższą (w obu przypadkach będzie to zawsze kwota niższa niż wartość nominalna wierzytelności).
2017
1
lis

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu spłaty nabytych w pakiecie wierzytelności
Fragment:
W skład pakietu wierzytelności wchodzą wierzytelności o jednej charakterystyce, jednak ich wartość nominalna jest wyższa niż ich cena rynkowa. Cena nabycia pakietu wierzytelności będzie odzwierciedlać sumę wartości rynkowej (niższej) wierzytelności - i będzie stanowić jedną cenę nabycia pakietu wierzytelności. W praktyce może się zdarzyć, iż Wnioskodawca odsprzeda lub wyegzekwuje całość bądź jedynie część wierzytelności, wchodzących w skład pakietu wierzytelności zatem może uzyskać zarówno wartość przekraczającą cenę nabycia pakietu wierzytelności bądź wartość znacznie niższą (w obu przypadkach będzie to zawsze kwota niższa niż wartość nominalna wierzytelności), ponadto istnieje możliwość, że poszczególne wierzytelności wchodzące w skład nabytego pakietu wierzytelności będą windykowane w różnych wysokościach. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy rozliczanie przychodów z wierzytelności oraz rozliczanie i potrącanie kosztów na nabycie wierzytelności, winno następować proporcjonalnie w odniesieniu do całego pakietu wierzytelności, a nie do poszczególnych wierzytelności nabytych w ramach tego pakietu? Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku z 26 września 2017 r.), rozliczanie przychodów z wierzytelności oraz rozliczanie i potrącanie kosztów na nabycie wierzytelności, winno następować proporcjonalnie w odniesieniu do całego pakietu wierzytelności, a nie do poszczególnych wierzytelności nabytych w ramach tego pakietu.
2017
1
lis

Istota:
- Czy wartość sprzedanej wierzytelności obejmująca: kwoty udzielonych pożyczek, naliczonych odsetek od tych pożyczek, naliczonych kar i opłat stanowić będzie koszty uzyskania przychodu u Wnioskodawcy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
- Czy strata poniesiona na sprzedaży wierzytelności stanowić będzie koszt uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
- W jaki sposób na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych określić kwotę przychodów i kosztów ich uzyskania w odniesieniu do poszczególnych składników sprzedanej wierzytelności, jeżeli kwota wynagrodzenia za sprzedaż pakietu nie będzie „rozbita” na poszczególne składniki sprzedanego pakietu? (część pytania oznaczonego we wniosku nr 6)
Fragment:
Spółka prowadziła działalność, której przedmiotem było udzielanie pożyczek pieniężnych obecnie, zajmuje się obrotem wierzytelności. Sprzedaż wierzytelności została dokonana za cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej. Za sprzedany pakiet wierzytelności Wnioskodawca uzyskał określoną jedną kwotę (cenę) bez „ rozbicia ” na kwoty dotyczące poszczególnych składników sprzedanego pakietu wierzytelności. Wierzytelność stanowi uprawnienie wierzyciela do żądania od dłużnika spełnienia określonego działania lub zaniechania. Przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) w tytule IX, dziale I (art. 509-518) przewidują możliwość przeniesienia wierzytelności. Przeniesienie wierzytelności dochodzi do skutku w wyniku umowy zawartej między wierzycielem (cedentem) a osobą trzecią (cesjonariuszem). Zgoda dłużnika nie jest konieczna do dokonania tej czynności, chyba że strony w pierwotnej umowie tak postanowiły. Przeniesienie wierzytelności może być dokonane pod tytułem odpłatnym bądź darmym. Pod pojęciem odpłatnego zbycia wierzytelności należy rozumieć wszystkie sytuacje, w których jedna ze stron umowy przenosi wierzytelność (której jest wierzycielem) na inną osobę odpłatnie (w zamian za zapłatę w pieniądzu lub przeniesienie własności innej rzeczy, bądź prawa).
2017
30
paź

Istota:
Brak jest podstaw faktycznych i prawnych dla uznania, że złożenie przez GDDKiA do depozytu sądowego świadczenia pieniężnego tytułem zapłaty zobowiązania wynikającego z Umowy Inwestycji nie stanowiło zapłaty za wierzytelności wynikające z faktur wystawionych przez Wnioskodawcę. Tym samym, brak jest podstaw do dokonywania przez Wnioskodawcę korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o VAT.
Fragment:
Zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone w przepisach art. 89a i art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z art. 89a. 1 ustawy, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Stosownie do art. 89a ust. 1a ustawy, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Art. 89a ust. 2 określa warunki, które winny być spełnione aby art. 89a ust. 1 znalazł zastosowanie. W myśl art. 89a ust. 2 ustawy o VAT, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki: dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.
2017
30
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zbycia wierzytelności w ramach rozliczenia transakcji CDS
Fragment:
W jaki sposób w razie zbycia wierzytelności w ramach rozliczenia transakcji CDS należy ustalić przychód z tytułu należnego Wnioskodawcy Zmiennego Wynagrodzenia? W jaki sposób w razie zbycia wierzytelności w ramach rozliczenia transakcji CDS należy ustalić kwotę kosztu uzyskania przychodu z tytułu zbywanych wierzytelności w części dotyczącej kapitału pożyczki? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące pierwszego pytania wniosku. W zakresie kwestii poruszanych w drugim pytaniu wniosku została wydana odrębna interpretacja. Zdaniem Wnioskodawcy. Ad. 1 Zmienne Wynagrodzenie należne w związku z rozliczeniem transakcji CDS stanowi przychód podatkowy w wysokości określonej w umowie zawartej pomiędzy stronami transakcji CDS w dniu jej rozliczenia, kiedy następuje zbycie wierzytelności na rzecz Przejmującego Ryzyko. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: ustawa o CIT, co do zasady, wszelkie otrzymane przez podatnika świadczenia stanowią przychody podlegające opodatkowaniu, z wyłączeniem przychodów enumeratywnie wymienionych w ust. 4 tego artykułu. Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy CIT przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie.
2017
25
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zbycia wierzytelności w ramach rozliczenia transakcji CDS
Fragment:
Wnioskodawca wskazuje, że przepisy ustawy CIT nie wyłączają kwoty zbywanej wierzytelności jako kosztu podatkowego, wyłączają jedynie możliwość rozpoznania jako kosztu podatkowego straty z tytułu zbycia wierzytelności. Kosztem podatkowym jest zatem wartość nominalna zbywanych wierzytelności, która nie przekracza ceny za jaką zbywane są te wierzytelności. Jednocześnie należy podkreślić, że koszt jaki Spółka poniosła na udzielenie pożyczki i wykreowanie tym samym wierzytelności, spełnia definicję kosztu uzyskania przychodów wskazaną w art. 15 ust. 1 ustawy CIT, jako że pomiędzy jego poniesieniem a przychodami z cesji wierzytelności istnieje związek przyczynowo-skutkowy, o którym mowa w tym przepisie. Należy też wskazać, że w przypadku rozliczenia transakcji CDS, Wnioskodawca dokonuje cesji wierzytelności na rzecz Przejmującego Ryzyko w zamian za Zmienne Wynagrodzenie. W konsekwencji wierzytelności zostają przenoszone z majątku Wnioskodawcy i aktywa Wnioskodawcy ulegają pomniejszeniu. Zdaniem Wnioskodawcy takie uszczuplenie majątku w związku ze zbyciem wierzytelności stanowi jego koszt uzyskania przychodów. Wnioskodawca w ramach rozliczenia transakcji CDS może przenieść na Przejmującego Ryzyko kapitał pożyczki, oraz wierzytelności z tytułu naliczonych, a nie zapłaconych przez klientów opłat (prowizje, odsetki, opłaty karne). Ustawa CIT nie zawiera natomiast przepisu szczegółowo regulującego sposób ustalania kosztu podatkowego w sytuacji, gdy zbywana wierzytelność obejmuje różne składniki w tym kapitał pożyczki.
2017
25
paź

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT cesji przysługujących Wnioskodawcy Roszczeń reprywatyzacyjnych
Fragment:
Istotą przelewu wierzytelności jest zatem umowa zawierana przez wierzyciela z osobą trzecią, na mocy której osoba ta nabywa od wierzyciela przysługującą mu wierzytelność. W wyniku przelewu wierzytelności prawa przysługujące dotychczasowemu wierzycielowi przechodzą na nabywcę wierzytelności, przy czym sam stosunek zobowiązaniowy nie ulega zmianie. W wyniku przelewu przechodzi na nabywcę ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, który zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, jaki go wiązał z dłużnikiem. Wierzytelność przechodzi na nabywcę w takim stanie, w jakim była w chwili zawarcia umowy o przelew, a więc ze wszystkimi związanymi z nią prawami i brakami. Na podstawie umowy przelewu wierzytelności cesjonariusz może dochodzić spełnienia określonego świadczenia od dłużnika, przysługuje mu również uprawnienie do dalszego rozporządzania wierzytelnością. Zatem uznać należy, że wierzytelność jest prawem jednego podmiotu do żądania od drugiego podmiotu pewnego zachowania się zwanego świadczeniem (wyrażalnym pieniężnie). Wobec tego wierzytelność jest prawem majątkowym, będącym przedmiotem obrotu gospodarczego. Przeniesienie wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku nabywcy wierzytelności jest skutkiem rozporządzania tą wierzytelnością przez dotychczasowego wierzyciela i stanowi wykonanie przez niego przysługującego mu prawa własności.
2017
25
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych w tym podatku, jakie dla Wnioskodawcy powstają w związku z nabyciem udziału w wierzytelności przysługującej uprzednio spadkodawcy za wykonane przez niego do dnia śmierci usługi, niepotwierdzone wystawioną na rzecz zleceniodawców fakturą, które następnie zostały wypłacone na rzecz Wnioskodawcy
Fragment:
Jedynymi osobami uprawnionymi do realizacji wierzytelności są spadkobiercy. Przekazana przez przedsiębiorstwo wierzytelność wchodzi w skład masy spadkowej na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (...). W związku z powyższym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) wierzytelność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ podlega przepisom o podatku od spadków. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, uzyskany przez niego udział w opisanej wierzytelności (prawie majątkowym) nie będzie stanowił przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, lecz wejdzie w skład masy spadkowej i będzie objęty opodatkowaniem podatkiem od spadków. Wnioskodawca, aby pobrać należne wynagrodzenie wykazał przed osobą trzecią (zlceniodawcą) nabycie prawa do spadku; Wnioskodawca legitymuje się aktem poświadczenia dziedziczenia. Przekazana zaś przez kontrahentów spadkodawcy wierzytelność (niesporna) wchodzi w skład masy spadkowej na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wierzytelność ta nie może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn.
2017
24
paź

Istota:
Skoro zatem jak wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego, prawo majątkowe będące przedmiotem umowy cesji (tj. Wierzytelność) jest wykonywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z uwagi na fakt, że umowa cesji wierzytelności będzie zawarta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to należy stwierdzić, że opisana we wniosku umowa przelewu wierzytelności nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Wnioskodawca zamierza nabyć w przyszłości od Wierzyciela wierzytelność przysługującą Wierzycielowi w stosunku do Dłużnika na podstawie umowy przelewu wierzytelności (cesja wierzytelności). Umowa przelewu wierzytelności zostanie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Wierzycielem za granicą w Księstwie Liechtenstein, według prawa obowiązującego w Księstwie Liechtenstein. Wnioskodawca, na podstawie umowy przelewu wierzytelności, przejmie od Wierzyciela całą przysługującą Wierzycielowi w stosunku do Dłużnika wierzytelność (kwotę główną wraz z odsetkami), natomiast Wnioskodawca za przejętą wierzytelność zapłaci Wierzycielowi kwotę główną. Zapłata tej kwoty zostanie dokonana przez Wnioskodawcę bezgotówkowo – przelewem na rachunek w banku zagranicznym w Szwajcarii (bank ma zarząd i siedzibę w Szwajcarii). Ponieważ Wnioskodawca prowadzi interesy zagranicą – ze względu właśnie na jego przyszłe cele biznesowe Wnioskodawca, informując pisemnie Dłużnika o przelewie wierzytelności, wskaże Dłużnikowi, iż Dłużnik będzie musiał dokonać na rzecz Wnioskodawcy spłaty całej wierzytelności (kwoty głównej wraz z odsetkami) bezgotówkowo – przelewem na zagraniczny rachunek bankowy Wnioskodawcy w banku położonym w Niemczech (bank Wnioskodawcy ma zarząd i siedzibę w Niemczech).
2017
20
paź

Istota:
Czy cena zapłacona Spółce za nabyte Wierzytelności wynikające zarówno z Umów Leasingu operacyjnego, jak i Umów Leasingu finansowego, nie będzie stanowiła przychodu po stronie Spółki.
Fragment:
Wierzytelności, które będą objęte Sekurytyzacją będą wierzytelnościami niewymagalnymi - takimi, które są przewidziane umowami leasingu, ale nie zostały jeszcze zafakturowane. Na dzień stanowiący tzw. datę graniczną (cut-off date) poprzedzającą przeprowadzenie Sekurytyzacji Wierzytelności (tj. ich zbycie do spółki celowej), umowy, z których wynikają Wierzytelności nie będą istniały przesłanki do uznania tych Wierzytelności za zagrożone nieściągalnością. Wierzytelności, jak zostało wskazane powyżej, wynikają z Umów Leasingu zawartych przez Spółkę w przeszłości, Wierzytelności zostały przez Spółkę przelane w drodze umowy sprzedaży do instytucji finansowej z siedzibą w Polsce, podmiotu powiązanego kapitałowo ze Spółką. Jeśli Wierzytelności będą miały zostać objęte Sekurytyzacją, Spółka odkupi je - nastąpi przelew Wierzytelności na Spółkę w ramach zwrotnego nabycia Wierzytelności. Na dzień przeprowadzenia Sekurytyzacji Wierzytelności, Wierzytelności będą więc własnością Spółki. Planowana Sekurytyzacja zostanie przeprowadzona poprzez odpłatny przelew Wierzytelności w drodze umowy sprzedaży przez Spółkę do spółki celowej utworzonej w Irlandii (dalej: „ SPV ”).
2017
19
paź

Istota:
Czy cena zapłacona Spółce przez SPV za nabyte Wierzytelności wynikające z umów Leasingu, nie będzie stanowiła przychodu po stronie Spółki w przypadku dokonania przewłaszczenia na zabezpieczenie w stosunku do przedmiotów leasingu.
Fragment:
Wierzytelności, które będą objęte Sekurytyzacją będą wierzytelnościami niewymagalnymi - takimi, które są przewidziane umowami leasingu, ale nie zostały jeszcze zafakturowane. Na dzień stanowiący tzw. datę graniczną (cut-off date) poprzedzającą przeprowadzenie Sekurytyzacji Wierzytelności (tj. ich zbycie do spółki celowej), umowy, z których wynikają Wierzytelności nie będą istniały przesłanki do uznania tych Wierzytelności za zagrożone nieściągalnością. Wierzytelności, jak zostało wskazane powyżej, wynikają z Umów Leasingu zawartych przez Spółkę w przeszłości, Wierzytelności zostały przez Spółkę przelane w drodze umowy sprzedaży do instytucji finansowej z siedzibą w Polsce, podmiotu powiązanego kapitałowo ze Spółką. Jeśli Wierzytelności będą miały zostać objęte Sekurytyzacją, Spółka odkupi je - nastąpi przelew Wierzytelności na Spółkę w ramach zwrotnego nabycia Wierzytelności. Na dzień przeprowadzenia Sekurytyzacji Wierzytelności, Wierzytelności będą więc własnością Spółki. Planowana Sekurytyzacja zostanie przeprowadzona poprzez odpłatny przelew Wierzytelności w drodze umowy sprzedaży przez Spółkę do spółki celowej utworzonej w Irlandii (dalej: „ SPV ”).
2017
19
paź

Istota:
Czy Spółka maże zaliczyć da kosztów uzyskania przychodów Wierzytelności własne odpisane jako nieściągalne, jeżeli zostały one uprzednio zarachowane jako przychód należny na podstawie art. 12 ust. 3 UPDOP, oraz ich nieściągalność została udokumentowana, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 3 UPDOP, jednym zbiorczym protokołem (obejmującym grupę Wierzytelności własnych wobec różnych dłużników), przy założeniu, że każda z Wierzytelności zostanie w ww. protokole opisana osobno?
Fragment:
Niemniej, informacja zawarta w protokole będzie na tyle skonkretyzowana, aby każdą zawartą w nim pozycję można było jednoznacznie powiązać z określoną nieściągalną Wierzytelnością własną oraz aby była możliwa jednoznaczna ocena, czy koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem poszczególnych Wierzytelności własnych byłyby równe albo wyższe od kwot poszczególnych Wierzytelności. d. Wnioskodawca, pragnie podkreślić, że jego wątpliwość nie dotyczy sytuacji, gdy dokument (protokół) miałby dotyczyć tylko jednej wierzytelności, a w oparciu o ten dokument (protokół) miałyby zostać uznane za nieściągalne także inne wierzytelności, które nie byłyby w tym dokumencie (protokole) uwzględnione. Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sytuacji, gdy w jednym dokumencie (protokole) uwzględnionych jest kilka wierzytelności. e. Wierzytelności własne na moment spisania będą wierzytelnościami nieprzedawnionymi. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka maże zaliczyć da kosztów uzyskania przychodów Wierzytelności własne odpisane jako nieściągalne, jeżeli zostały one uprzednio zarachowane jako przychód należny na podstawie art. 12 ust. 3 UPDOP, oraz ich nieściągalność została udokumentowana, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 3 UPDOP, jednym zbiorczym protokołem (obejmującym grupę Wierzytelności własnych wobec różnych dłużników), przy założeniu, że każda z Wierzytelności zostanie w ww. protokole opisana osobno? Zdaniem (...)
2017
19
paź

Istota:
Czy płatności otrzymane przez Spółkę od korzystających (Leasingobiorców) z tytułu spłaty Wierzytelności (wynikających z Umów Leasingu operacyjnego i finansowego), które będą przekazywane przez Spółkę do SPV w wykonaniu umowy o administrowanie Wierzytelnościami, nie będą podlegały podatkowi u źródła.
Fragment:
Wierzytelności, które będą objęte Sekurytyzacją będą wierzytelnościami niewymagalnymi - takimi, które są przewidziane umowami leasingu, ale nie zostały jeszcze zafakturowane. Na dzień stanowiący tzw. datę graniczną (cut-off date) poprzedzającą przeprowadzenie Sekurytyzacji Wierzytelności (tj. ich zbycie do spółki celowej), umowy, z których wynikają Wierzytelności nie będą istniały przesłanki do uznania tych Wierzytelności za zagrożone nieściągalnością. Wierzytelności, jak zostało wskazane powyżej, wynikają z Umów Leasingu zawartych przez Spółkę w przeszłości, Wierzytelności zostały przez Spółkę przelane w drodze umowy sprzedaży do instytucji finansowej z siedzibą w Polsce, podmiotu powiązanego kapitałowo ze Spółką. Jeśli Wierzytelności będą miały zostać objęte Sekurytyzacją, Spółka odkupi je - nastąpi przelew Wierzytelności na Spółkę w ramach zwrotnego nabycia Wierzytelności. Na dzień przeprowadzenia Sekurytyzacji Wierzytelności, Wierzytelności będą więc własnością Spółki. Planowana Sekurytyzacja zostanie przeprowadzona poprzez odpłatny przelew Wierzytelności w drodze umowy sprzedaży przez Spółkę do spółki celowej utworzonej w Irlandii (dalej: „ SPV ”).
2017
17
paź

Istota:
W zakresie braku powstania obowiązku zapłaty podatku VAT należnego dla czynności odkupu niespłaconych wierzytelności od Inwestora
Fragment:
Celem Inwestora nie jest bowiem uzyskanie zysku na różnicy między wartością nominalną wierzytelności a ceną ich nabycia, lecz uzyskania z góry określonej stopy zwrotu z Inwestycji po spłaceniu wierzytelności przez dłużnika (Pożyczkobiorcę) lub zrealizowaniu przez Wnioskodawcę opcji buy-back. Przedmiotem nabycia przez Inwestora nie są wierzytelności trudne - przeterminowane. Inwestor nabywa Wierzytelność przed terminem spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. Ponadto, w sytuacji ponownego nabycia wierzytelności od Inwestora, w momencie skorzystania przez Inwestora z prawa odsprzedaży wierzytelności do Wnioskodawcy, rzeczywista ekonomiczna wartość wierzytelności nie jest weryfikowana. Cena, po której Wnioskodawca odkupuje wierzytelność jest bowiem obliczana zgodnie z metodologią opisaną w Umowie Cesji, przy czym cena ta nie ma odzwierciedlać rzeczywistej ekonomicznej wartości wierzytelności, lecz ma gwarantować Inwestorowi zrealizowanie uzgodnionego zysku z Inwestycji. Cena za wierzytelność może być zbliżona do wartości nominalnej Wierzytelności. Poza ceną, Umowa Cesji nie nakłada na Wnioskodawcę jakichkolwiek innych dodatkowych świadczeń na rzecz Inwestora. Poza ceną odkupu wierzytelności obliczoną zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie Cesji nie dochodzi do przekazy wania innego wynagrodzenia dla Inwestora. Wnioskodawca nabywa Wierzytelności we własnym imieniu, na własny rachunek oraz na własne ryzyko.
2017
17
paź

Istota:
W zakresie braku powstania obowiązku zapłaty podatku VAT należnego dla czynności odkupu niespłaconych wierzytelności od Inwestora.
Fragment:
W myśl § 2 cytowanego artykułu, wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Jak stanowi art. 510 § 1 tej ustawy, umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Istotą przelewu wierzytelności jest zatem umowa zawierana przez wierzyciela z osobą trzecią, na podstawie której osoba ta nabywa od wierzyciela przysługującą mu wierzytelność. W wyniku przelewu wierzytelności prawa przysługujące dotychczasowemu wierzycielowi przechodzą na nabywcę wierzytelności, przy czym sam stosunek zobowiązaniowy nie ulega zmianie. W zamian za nabywaną wierzytelność cesjonariusz (nabywca) zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia na rzecz cedenta. Spełnienie świadczenia, wynikającego z umowy przelewu nastąpi, gdy cedent przeniesie wierzytelność na cesjonariusza, a on zapłaci mu cenę za cedowaną wierzytelność (w sytuacji, kiedy cesja będzie miała charakter odpłatny). Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce, gdzie podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
2017
17
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbywanych przez Wnioskodawcę wierzytelności na rzecz innych podmiotów, podatników podatku VAT oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie przez Wnioskodawcę wierzytelności od innych podmiotów, których przedmiotem działalności gospodarczej jest nabywanie i sprzedaż wierzytelności oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o przepisy art. 86 ust. 2a-2h ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Jak stanowi art. 510 § 1 K.c., umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Istotą przelewu wierzytelności jest zatem umowa zawierana przez wierzyciela z osobą trzecią, na podstawie której osoba ta nabywa od wierzyciela przysługującą mu wierzytelność. W wyniku przelewu wierzytelności prawa przysługujące dotychczasowemu wierzycielowi przechodzą na nabywcę wierzytelności, przy czym sam stosunek zobowiązaniowy nie ulega zmianie. W zamian za nabywaną wierzytelność cesjonariusz (nabywca) zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia na rzecz cedenta. Celem i skutkiem przelewu jest przejście wierzytelności na nabywcę. W wyniku przelewu przechodzi na nabywcę ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, który zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, jaki go wiązał z dłużnikiem. Wierzytelność przechodzi na nabywcę w takim stanie, w jakim była w chwili zawarcia umowy o przelew, a więc ze wszystkimi związanymi z nią prawami i brakami (np. przedawnieniem). Zatem przeniesienie wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku nabywcy wierzytelności, które następuje na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, jest skutkiem rozporządzania tą wierzytelnością przez dotychczasowego wierzyciela i stanowi wykonanie przez niego przysługującego mu prawa własności.
2017
14
paź

Istota:
Czy wierzytelności z tytułu czynszu najmu za auta zastępcze w stosunku do Klienta potraktowane księgowo jako odpisane jako nieściągalne i zaliczone do pozostałych kosztów operacyjnych, w części w jakiej ubezpieczyciel dobrowolnie, bądź na drodze sądowej odmówił zapłaty ww. kwot, stanowią koszty uzyskania przychodów pod warunkiem udokumentowania ich nieściągalności protokołem, z którego będzie wynikać, że przewidywane koszty postępowania będą równe albo będą przekraczać kwotę dochodzonej wierzytelności ?
Czy musi to być jeden protokół sporządzony na każdą z wierzytelności z osobna, czy też może to być jeden protokół sporządzony dla grupy wierzytelności księgowanych w tzw. pozostałe koszty operacyjne jednym poleceniem księgowania, przy założeniu, że każda z wierzytelności jest równa, bądź niższa od przewidywanych kosztów procesowych i egzekucyjnych ?
Fragment:
Oznacza to, że za dokument zaświadczający o nieściągalności wierzytelności należy uznać dokument dotyczący konkretnej wierzytelności. Z wykładni literalnej art. 16 ust.2 pkt 3 updop wynika zatem, iż każda wierzytelność powinna być udokumentowana odrębnie, bowiem dokument zaświadczający o nieściągalności wierzytelności dotyczy konkretnej należności. Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, że protokół dokumentujący nieściągalność wierzytelności powinien być sporządzony dla każdej wierzytelności oddzielnie, a nie jak twierdzi Spółka, że może to być jeden protokół sporządzony dla grupy różnych wierzytelności wobec różnych dłużników. Co więcej, uznaje się co do zasady, że w przypadku gdy podatnik posiada kilka wierzytelności wobec jednego dłużnika i tylko w stosunku do jednej wierzytelności postanowienie (art. 16 ust. 2 pkt 1 updop), z którego treści wynika, że dłużnik nie ma majątku, nie może on zakwalifikować pozostałych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ każda z nich aby być uznana za nieściągalną, powinna być udokumentowana oddzielnie, w sposób określony w art. 16 ust.2 updop (por. wyrok WSA, sygn. akt III SA/Wa 534/07 z dnia 12 lipca 2007r., II FSK 1754/07 z dnia 9 stycznia 2009r., II FSK 1904/11 z dnia 8 maja 2013r.).
2017
14
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.