Wierzytelność | Interpretacje podatkowe

Wierzytelność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wierzytelność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zwrotne przeniesienie części wierzytelności na rzecz Wnioskodawcy, dokonane przez Inwestora w warunkach opisanych powyżej, może rodzić po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości zwracanej części wierzytelności
Fragment:
W konsekwencji, sama Spółka nie osiągnie żadnego zysku w związku ze zwrotem wierzytelności. Żadna dodatkowa umowa, czy inny dokument nie będzie w tym zakresie sporządzany. Zwrotne przeniesienie wierzytelności przez Inwestora na rzecz Spółki, jak i towarzyszący temu zwrot odpowiedniej części ceny otrzymanej przy cesji przez Spółkę będą dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy cesji i w przypadkach tam przewidzianych. W treści uzupełnienia Wnioskodawca wskazał, że zwrotne przeniesienie wierzytelności będzie dokonywane na podstawie i w ramach umowy cesji wierzytelności, dotyczącej zbycia wierzytelności przez Spółkę na rzecz Inwestora. Zwrotne przeniesienie wierzytelności będzie realizowane w ramach pierwotnej transakcji zbycia wierzytelności. Czynność ta nie została w żadnym dokumencie określona jako ponowna sprzedaż wierzytelności. Skoro zatem, jak wskazuje Wnioskodawca, opisane we wniosku zwrotne przeniesienie wierzytelności nie będzie wypełniać znamion umowy sprzedaży, ani też nie będzie stanowiło innej czynności cywilnoprawnej wymienionej w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż opisany zwrot części lub całości wierzytelności nie będzie rodził żadnych skutków na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2017
18
lip

Istota:
W zakresie określenia skutków podatkowych potrącenia wierzytelności pożyczkowej z wierzytelnością o zapłatę ceny należnej z tytułu zakupu nieruchomości
Fragment:
Wnioskodawca). (...) Zatem, w przypadku wierzytelności wniesionych do spółki jawnej w drodze aportu koszt uzyskania przychodów z tytułu spłat tych wierzytelności należy ustalić w wysokości wydatku poniesionego przez wnoszącego wkład na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu. Koszt ten, zgodnie z art. 5 ust. 2 updop należy rozpoznać proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zyskach spółki jawnej - bez względu na to, czy spłata dotyczy wierzytelności, którą wniósł sam Wnioskodawca, czy też wierzytelności wniesionej przez inny podmiot. W przypadku spółek osobowych przychody i koszty podatkowe ustala się bowiem zgodnie z art. 5 updop traktując spółkę osobową jako odrębny podmiot prawa, uczestniczący w obrocie prawnym we własnym imieniu. Skoro więc spółka jawna jest prawnym właścicielem wierzytelności, które zostały do niej wniesione w drodze aportu, to przychody i koszty podatkowe z tytułu spłat tych wierzytelności przypadają poszczególnym wspólnikom w odpowiedniej proporcji tak jakby spółka jawna samodzielnie poniosła wydatek na ich nabycie lub wytworzenie. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy: spłata Wierzytelności przez Spółkę doprowadzi do powstania przychodu po (...)
2017
15
lip

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnej wierzytelności
Fragment:
Jednakże, aby wierzytelność mogła być uznana za nieściągalną i w konsekwencji zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, z treści tychże dokumentów (co do zasady) powinien wynikać fakt braku majątku dłużnika na zaspokojenie choćby części określonej wierzytelności. Aby więc wierzytelności odpisane jako nieściągalne mogły być zaliczone do kosztów podatkowych, niezbędne jest wcześniejsze zarachowanie tych wierzytelności do przychodów należnych, zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także udokumentowanie ich nieściągalności w sposób wskazany w art. 23 ust. 2 ww. ustawy, przy czym wierzytelności te nie mogą być przedawnione. Istotne jest przy tym, że przesłanki te muszą być spełnione łącznie. Mając na uwadze powyższe, zaliczenie nieściągalnej wierzytelności w ciężar kosztów uzyskania przychodów możliwe jest tylko wtedy, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: wierzytelność była uprzednio zaliczona do przychodów należnych w prowadzonej działalności gospodarczej, wierzytelność nie jest przedawniona w świetle postanowień Kodeksu cywilnego, nieściągalność wierzytelności została udokumentowana w sposób przewidziany w art. 23 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, nieściągalność wierzytelności jest uprawdopodobniona w chwili udokumentowania jej za pomocą najwcześniej wydanego, bądź sporządzonego dokumentu.
2017
15
lip

Istota:
W zakresie określenia skutków podatkowych potrącenia wierzytelności pożyczkowej z wierzytelnością o zapłatę ceny należnej z tytułu zakupu nieruchomości
Fragment:
Wnioskodawca). (...) Zatem, w przypadku wierzytelności wniesionych do spółki jawnej w drodze aportu koszt uzyskania przychodów z tytułu spłat tych wierzytelności należy ustalić w wysokości wydatku poniesionego przez wnoszącego wkład na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu. Koszt ten, zgodnie z art. 5 ust. 2 updop należy rozpoznać proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zyskach spółki jawnej - bez względu na to, czy spłata dotyczy wierzytelności, którą wniósł sam Wnioskodawca, czy też wierzytelności wniesionej przez inny podmiot. W przypadku spółek osobowych przychody i koszty podatkowe ustala się bowiem zgodnie z art. 5 updop traktując spółkę osobową jako odrębny podmiot prawa, uczestniczący w obrocie prawnym we własnym imieniu. Skoro więc spółka jawna jest prawnym właścicielem wierzytelności, które zostały do niej wniesione w drodze aportu, to przychody i koszty podatkowe z tytułu spłat tych wierzytelności przypadają poszczególnym wspólnikom w odpowiedniej proporcji tak jakby spółka jawna samodzielnie poniosła wydatek na ich nabycie lub wytworzenie. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy: spłata Wierzytelności przez Spółkę doprowadzi do powstania przychodu po (...)
2017
14
lip

Istota:
W zakresie określenia skutków podatkowych potrącenia wierzytelności pożyczkowej z wierzytelnością o zapłatę ceny należnej z tytułu zakupu nieruchomości
Fragment:
Wnioskodawca). (...) Zatem, w przypadku wierzytelności wniesionych do spółki jawnej w drodze aportu koszt uzyskania przychodów z tytułu spłat tych wierzytelności należy ustalić w wysokości wydatku poniesionego przez wnoszącego wkład na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu. Koszt ten, zgodnie z art. 5 ust. 2 updop należy rozpoznać proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zyskach spółki jawnej - bez względu na to, czy spłata dotyczy wierzytelności, którą wniósł sam Wnioskodawca, czy też wierzytelności wniesionej przez inny podmiot. W przypadku spółek osobowych przychody i koszty podatkowe ustala się bowiem zgodnie z art. 5 updop traktując spółkę osobową jako odrębny podmiot prawa, uczestniczący w obrocie prawnym we własnym imieniu. Skoro więc spółka jawna jest prawnym właścicielem wierzytelności, które zostały do niej wniesione w drodze aportu, to przychody i koszty podatkowe z tytułu spłat tych wierzytelności przypadają poszczególnym wspólnikom w odpowiedniej proporcji tak jakby spółka jawna samodzielnie poniosła wydatek na ich nabycie lub wytworzenie. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy: spłata Wierzytelności przez Spółkę doprowadzi do powstania przychodu po (...)
2017
14
lip

Istota:
W zakresie określenia skutków podatkowych potrącenia wierzytelności pożyczkowej z wierzytelnością o zapłatę ceny należnej z tytułu zakupu nieruchomości
Fragment:
Wnioskodawca). (...) Zatem, w przypadku wierzytelności wniesionych do spółki jawnej w drodze aportu koszt uzyskania przychodów z tytułu spłat tych wierzytelności należy ustalić w wysokości wydatku poniesionego przez wnoszącego wkład na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu. Koszt ten, zgodnie z art. 5 ust. 2 updop należy rozpoznać proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zyskach spółki jawnej - bez względu na to, czy spłata dotyczy wierzytelności, którą wniósł sam Wnioskodawca, czy też wierzytelności wniesionej przez inny podmiot. W przypadku spółek osobowych przychody i koszty podatkowe ustala się bowiem zgodnie z art. 5 updop traktując spółkę osobową jako odrębny podmiot prawa, uczestniczący w obrocie prawnym we własnym imieniu. Skoro więc spółka jawna jest prawnym właścicielem wierzytelności, które zostały do niej wniesione w drodze aportu, to przychody i koszty podatkowe z tytułu spłat tych wierzytelności przypadają poszczególnym wspólnikom w odpowiedniej proporcji tak jakby spółka jawna samodzielnie poniosła wydatek na ich nabycie lub wytworzenie. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy: spłata Wierzytelności przez Spółkę doprowadzi do powstania przychodu po (...)
2017
13
lip

Istota:
W zakresie określenia skutków podatkowych potrącenia wierzytelności pożyczkowej z wierzytelnością o zapłatę ceny należnej z tytułu zakupu nieruchomości
Fragment:
Wnioskodawca). (...) Zatem, w przypadku wierzytelności wniesionych do spółki jawnej w drodze aportu koszt uzyskania przychodów z tytułu spłat tych wierzytelności należy ustalić w wysokości wydatku poniesionego przez wnoszącego wkład na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu. Koszt ten, zgodnie z art. 5 ust. 2 updop należy rozpoznać proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zyskach spółki jawnej - bez względu na to, czy spłata dotyczy wierzytelności, którą wniósł sam Wnioskodawca, czy też wierzytelności wniesionej przez inny podmiot. W przypadku spółek osobowych przychody i koszty podatkowe ustala się bowiem zgodnie z art. 5 updop traktując spółkę osobową jako odrębny podmiot prawa, uczestniczący w obrocie prawnym we własnym imieniu. Skoro więc spółka jawna jest prawnym właścicielem wierzytelności, które zostały do niej wniesione w drodze aportu, to przychody i koszty podatkowe z tytułu spłat tych wierzytelności przypadają poszczególnym wspólnikom w odpowiedniej proporcji tak jakby spółka jawna samodzielnie poniosła wydatek na ich nabycie lub wytworzenie. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy: spłata Wierzytelności przez Spółkę doprowadzi do powstania przychodu po (...)
2017
13
lip

Istota:
Brak prawa do skorygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu nieściągalności wierzytelności, gdy upłynął dwuletni okres od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność
Fragment:
Na mocy art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy, korekty podatku należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych można dokonać w terminie 2 lat od daty wystawienia faktury, dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona. Zatem przepis art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy, wprowadza ograniczenie czasowe na dokonanie ww. korekty. Jak wynika z tego przepisu, podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, jednakże prawo to przysługuje się m.in. w przypadku, gdy od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona. Tym samym, w sytuacji, gdy od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona, podatnik nie może skorygować podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. W analizowanej sprawie nieuregulowane przez kontrahentów – dłużników faktury wystawione zostały przez Wnioskodawcę (...)
2017
30
cze

Istota:
Przyjmując za Wnioskodawcą, że umowa przelewu wierzytelności, której stroną będzie Wnioskodawca, nie przybierze postaci którejkolwiek z postaci czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Status prawny niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego wyraża się w tym, iż Wnioskodawca dokonuje emisji certyfikatów inwestycyjnych w celu zgromadzenia środków pieniężnych na nabycie wierzytelności lub praw do świadczeń z tytułu wierzytelności (por. art. 183 ust. 1 ustawy o FI). W ramach procesu sekurytyzacji wierzytelności Wnioskodawca, na podstawie Ustawy o FI w związku z art. 509 K.c. (i n-ne), nabędzie od banków, innych funduszy inwestycyjnych (w tym funduszy sekurytyzacyjnych) i innych podmiotów (np. przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej, przedsiębiorców udzielających pożyczek) w drodze przelewu (przeniesienia) wierzytelności, w tym wierzytelności niewymagalne (np. z tytułu pożyczek), które zgodnie z ustawą o FI stanowią przedmiot lokat funduszu sekurytyzacyjnego, przy czym niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny jest obowiązany lokować nie mniej niż 75% wartości aktywów funduszu (tj. środków pieniężnych) w: określone wierzytelności; papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne; prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności (art. 187 ust. 3 ustawy o FI). Wskazane wyżej umowy przelewu wierzytelności nie przybiorą postaci którejkolwiek z czynności wymienionych w art. 1 ustawy o PCC. Zatem, przyjmując za Wnioskodawcą, że umowa przelewu wierzytelności, której stroną będzie Wnioskodawca, nie przybierze postaci którejkolwiek z postaci czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2017
28
cze

Istota:
Czy w związku z dokonywaniem sprzedaży wierzytelności za pośrednictwem Platformy oraz dalszym zarządzaniem nimi po dokonaniu cesji powstaje po stronie Spółki obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Po dokonaniu cesji, wierzytelnością zarządza sama Spółka, czyniąc to na rzecz Inwestora (zgodnie z udzielonym upoważnieniem), lecz nadal we własnym imieniu, występując wobec klienta niezmiennie jako pożyczkodawca (pożyczkobiorca zasadniczo nie jest informowany o dokonanej cesji); W związku z nabyciem danej wierzytelności Spółki, Inwestor może osiągnąć zysk, kalkulowany jako określony w umowie cesji procent wartości wierzytelności (ceny nabycia) w stosunku rocznym (dalej: Profit). Profit jest wypłacany Inwestorowi przez Spółkę poprzez jego doliczenie do wypłaty na rzecz Inwestora pierwszej płatności dokonanej przez klienta Spółki celem spłaty (całkowitej lub częściowej) scedowanej wierzytelności lub rozkładana w czasie w sposób wskazany w punkcie poniżej; W odniesieniu do poszczególnych wierzytelności umowa może dopuszczać możliwość zwrotnego przeniesienia na Spółkę scedowanej uprzednio wierzytelności. Sytuacja taka może dotyczyć przypadku, gdy klient dopuszcza się zwłoki w regulowaniu płatności powyżej 60 dni (obowiązek Spółki do przyjęcia zwrotu pozostałej do spłaty wierzytelności), bądź innych umownie określonych przypadków, w których Spółka może zażądać zwrotu jej wierzytelności (w całości lub w części), np. gdy Inwestor utraci prawa użytkownika Platformy lub według własnego uznania Spółki. W takich przypadkach otrzymując z powrotem zbytą wierzytelność (jej część), Spółka dokonuje zwrotu na rzecz Inwestora (...)
2017
26
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży wierzytelności:
Fragment:
Sformułowanie „ W ramach jednej wierzytelności przysługującej wobec konkretnego dłużnika Spółka zamierza dochodzić tylko części wierzytelności (np. 10% wartości wierzytelności) ” należy rozumieć w ten sposób, że Spółka przekaże do postępowania egzekucyjnego tylko część kwoty wierzytelności, a nie całą kwotę wierzytelności. Przykładowo: jeśli Spółka sprzedała towary za 100 000 zł (kwota z faktury sprzedaży to 100 000 zł), to Spółce przysługuje wierzytelność na kwotę 100 000 zł. W celu ograniczenia kosztów egzekucyjnych Spółka skieruje do postępowania egzekucyjnego jedynie część tej wierzytelności, czyli kwotę 10 000 zł. Organ egzekucyjny na zlecenie Spółki będzie prowadził egzekucję kwoty 10 000 zł. Sformułowanie „ Omawiane wierzytelności nie zostały lub nie zostaną uregulowane (zapłacone) przez wierzycieli. Doszło już lub niebawem może dojść do przedawnienia zobowiązań dłużników związanych z tymi wierzytelnościami. Obecnie Spółka rozważa sprzedaż tych wierzytelności jako wierzytelności przedawnionych ” wskazuje, że przedmiotem sprzedaży będą wierzytelności już przedawnione. Pytania nr 4-7 dotyczą zatem wierzytelności przedawnionych.
2017
26
cze

Istota:
Skutki podatkowe zbycia wierzytelności pożyczkowych
Fragment:
Działania cedenta związane z obsługą wierzytelności wynikają z zawieranych z cedentem umów cesji wierzytelności. Zakup wierzytelności dokonywany jest przez Wnioskodawcę za cenę niższą od wartości nominalnej wierzytelności. W związku z nabyciem wierzytelności Wnioskodawca nie otrzymuje od zbywcy wierzytelności wynagrodzenia. Umowy nabycia wierzytelności pożyczkowych zawierane są przez Wnioskodawcę w celu osiągnięcia zysku (zysk w postaci odsetek kapitałowych od nabytych wierzytelności pożyczkowych oraz różnica pomiędzy ceną nabycia a wartością nominalną wierzytelności). Z postanowień zawieranych przez Wnioskodawcę umów wynika możliwość zwrotnego, odpłatnego przeniesienia nabytych wierzytelności na rzecz zbywcy wierzytelności. Wnioskodawca dokonuje zwrotnego przeniesienia praw majątkowych w drodze umowy sprzedaży praw majątkowych. Umowa ta ma charakter odpłatny. Zgodnie z umową cesji wierzytelności i umową współpracy pomiędzy cedentem a Wnioskodawcą, Wnioskodawca będzie dokonywał zwrotnego przeniesienia wierzytelności w przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki przez dłużnika (pożyczkobiorcę) za co najmniej dwa pełne okresy płatności. Cena zwrotnego przeniesienia określona jest w umowie cesji i jest to suma niespłaconego kapitału pożyczki pozostałego do spłaty oraz odsetek kapitałowych z tytułu umowy pożyczki należnych od dłużnika na dzień zawarcia umowy zwrotnego przeniesienia praw.
2017
26
cze

Istota:
Czy wierzytelność od niemieckiego kontrahenta może stanowić koszt uzyskania przychodu (w dacie wydania przez niemiecki sąd postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego) w jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy?
Fragment:
Mając na uwadze treść przepisu art. 23 ust. 1 pkt 20 i art. 23 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczenie nieściągalnej wierzytelności w ciężar kosztów uzyskania przychodów możliwe jest tylko wtedy, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: wierzytelność była uprzednio zaliczona do przychodów należnych w prowadzonej działalności gospodarczej, wierzytelność nie jest przedawniona, w świetle postanowień kodeksu cywilnego, nieściągalność wierzytelności została udokumentowana w sposób przewidziany w art. 23 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Gdy przesłanki te zostaną spełnione w różnych latach podatkowych, zaliczenie wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów możliwe będzie w roku podatkowym, w którym spełniony zostanie ostatni z warunków. Mając na względzie powyższą argumentację prawną stwierdzić należy, że istota regulacji sprowadza się do udokumentowania nieściągalności wierzytelności, tj. gdy z dokumentów posiadanych przez wierzyciela jednoznacznie wynika, że dłużnik już nie istnieje i nie ma środków pozwalających na uregulowanie jego zobowiązań, a więc że nieściągalność wierzytelności zaliczonej do przychodów należnych ma charakter definitywny. Zatem, w ocenie tutejszego Organu, nieściągalność wierzytelności została udokumentowana w wystarczający sposób i spełnione zostały pozostałe przesłanki ustawowe, w szczególności przeprowadzone zostało postępowanie upadłościowe.
2017
26
cze

Istota:
Czy w związku z cesją na rzecz Kontrahenta wierzytelności wynikających z udzielonych uprzednio przez Spółkę pożyczek, Spółka jest zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przekazywanych Kontrahentowi kwot spłacanych przez Pożyczkobiorców, w tym także od Prowizji uiszczanej przez Pożyczkobiorców?
Fragment:
W myśl art. 510 § 1 KC, przeniesienie wierzytelności może nastąpić w wyniku wykonania umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, która przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Do przeniesienia wierzytelności konieczne jest zatem zawarcie umowy pomiędzy wierzycielem (cedentem) a nabywcą wierzytelności (cesjonariuszem). W wyniku przeniesienia (przelewu, cesji) wierzytelności wygasa u dotychczasowego wierzyciela (cedenta) stosunek zobowiązaniowy z dłużnikiem, powstają natomiast nowe stosunki zobowiązaniowe w rozumieniu cywilnoprawnym pomiędzy nabywcą wierzytelności (cesjonariuszem) a dłużnikiem oraz pomiędzy zbywcą a nabywcą wierzytelności, jeżeli przeniesienie wierzytelności jest odpłatne. Na gruncie powyższego należy zauważyć, iż w związku z cesją wierzytelności wynikających z udzielonych uprzednio przez Spółkę pożyczek pomiędzy Spółką a Kontrahentem nawiązuje się stosunek cywilnoprawny. Mianowicie Kontrahent nabywa od Spółki wierzytelności. Warto podkreślić, iż to w odniesieniu do tego stosunku cywilnoprawnego (cesji wierzytelności), należy rozpatrywać obowiązki Spółki w zakresie poboru podatku od przychodów uzyskiwanych przez Kontrahenta.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z cesją wierzytelności na rzecz Kontrahenta (nierezydenta), wynikających z udzielonych uprzednio pożyczek
Fragment:
W myśl art. 510 § 1 KC, przeniesienie wierzytelności może nastąpić w wyniku wykonania umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, która przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Do przeniesienia wierzytelności konieczne jest zatem zawarcie umowy pomiędzy wierzycielem (cedentem) a nabywcą wierzytelności (cesjonariuszem). W wyniku przeniesienia (przelewu, cesji) wierzytelności wygasa u dotychczasowego wierzyciela (cedenta) stosunek zobowiązaniowy z dłużnikiem, powstają natomiast nowe stosunki zobowiązaniowe w rozumieniu cywilnoprawnym pomiędzy nabywcą wierzytelności (cesjonariuszem) a dłużnikiem oraz pomiędzy zbywcą a nabywcą wierzytelności, jeżeli przeniesienie wierzytelności jest odpłatne. Na gruncie powyższego należy zauważyć, iż w związku z cesją wierzytelności wynikających z udzielonych uprzednio przez Spółkę pożyczek pomiędzy Spółką a Kontrahentem nawiązuje się stosunek cywilnoprawny. Mianowicie Kontrahent nabywa od Spółki wierzytelności. Warto podkreślić, iż to w odniesieniu do tego stosunku cywilnoprawnego (cesji wierzytelności), należy rozpatrywać obowiązki Spółki w zakresie poboru podatku od przychodów uzyskiwanych przez Kontrahenta.
2017
26
cze

Istota:
Czy w związku z cesją na rzecz Kontrahenta wierzytelności wynikających z udzielonych uprzednio przez Spółkę pożyczek, Spółka jest zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przekazywanych Kontrahentowi kwot spłacanych przez Pożyczkobiorców, w tym także od Prowizji uiszczanej przez Pożyczkobiorców?
Fragment:
W myśl art. 510 § 1 KC, przeniesienie wierzytelności może nastąpić w wyniku wykonania umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, która przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Do przeniesienia wierzytelności konieczne jest zatem zawarcie umowy pomiędzy wierzycielem (cedentem) a nabywcą wierzytelności (cesjonariuszem). W wyniku przeniesienia (przelewu, cesji) wierzytelności wygasa u dotychczasowego wierzyciela (cedenta) stosunek zobowiązaniowy z dłużnikiem, powstają natomiast nowe stosunki zobowiązaniowe w rozumieniu cywilnoprawnym pomiędzy nabywcą wierzytelności (cesjonariuszem) a dłużnikiem oraz pomiędzy zbywcą a nabywcą wierzytelności, jeżeli przeniesienie wierzytelności jest odpłatne. Na gruncie powyższego należy zauważyć, iż w związku z cesją wierzytelności wynikających z udzielonych uprzednio przez Spółkę pożyczek pomiędzy Spółką a Kontrahentem nawiązuje się stosunek cywilnoprawny. Mianowicie Kontrahent nabywa od Spółki wierzytelności. Warto podkreślić, iż to w odniesieniu do tego stosunku cywilnoprawnego (cesji wierzytelności), należy rozpatrywać obowiązki Spółki w zakresie poboru podatku od przychodów uzyskiwanych przez Kontrahenta.
2017
26
cze

Istota:
Czy w związku z cesją na rzecz Kontrahenta wierzytelności wynikających z udzielonych uprzednio przez Spółkę pożyczek, Spółka jest zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przekazywanych Kontrahentowi kwot spłacanych przez Pożyczkobiorców, w tym także od Prowizji uiszczanej przez Pożyczkobiorców?
Fragment:
W myśl art. 510 § 1 KC, przeniesienie wierzytelności może nastąpić w wyniku wykonania umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, która przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Do przeniesienia wierzytelności konieczne jest zatem zawarcie umowy pomiędzy wierzycielem (cedentem) a nabywcą wierzytelności (cesjonariuszem). W wyniku przeniesienia (przelewu, cesji) wierzytelności wygasa u dotychczasowego wierzyciela (cedenta) stosunek zobowiązaniowy z dłużnikiem, powstają natomiast nowe stosunki zobowiązaniowe w rozumieniu cywilnoprawnym pomiędzy nabywcą wierzytelności (cesjonariuszem) a dłużnikiem oraz pomiędzy zbywcą a nabywcą wierzytelności, jeżeli przeniesienie wierzytelności jest odpłatne. Na gruncie powyższego należy zauważyć, iż w związku z cesją wierzytelności wynikających z udzielonych uprzednio przez Spółkę pożyczek pomiędzy Spółką a Kontrahentem nawiązuje się stosunek cywilnoprawny. Mianowicie Kontrahent nabywa od Spółki wierzytelności. Warto podkreślić, iż to w odniesieniu do tego stosunku cywilnoprawnego (cesji wierzytelności), należy rozpatrywać obowiązki Spółki w zakresie poboru podatku od przychodów uzyskiwanych przez Kontrahenta.
2017
26
cze

Istota:
Skutki podatkowe nabycia wierzytelności pożyczkowych
Fragment:
Stosownie do art. 510 § 1 Kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Przeniesienie takie w prawie cywilnym jest określane jako przelew wierzytelności (cesja). Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew wierzytelności powinien być dokonany też w formie pisemnej. W wyniku przeniesienia wierzytelności (cesji wierzytelności), wygasa u dotychczasowego wierzyciela stosunek zobowiązaniowy z dłużnikiem. Jednocześnie, powstają nowe stosunki zobowiązaniowe w rozumieniu cywilnoprawnym pomiędzy nabywcą wierzytelności a dłużnikiem oraz pomiędzy zbywcą a nabywcą wierzytelności, jeżeli przeniesienie wierzytelności jest odpłatne. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie nabywcy wierzytelności (wierzyciela), który stał się jej właścicielem na mocy umowy sprzedaży nie powstaje w momencie dokonania cesji przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpłatne nabycie wierzytelności przez Wnioskodawcę nie podlega zatem, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie nabycia. Do czasu faktycznej realizacji wierzytelności – spłaty wierzytelności przez dłużnika, podatnik nie uzyskuje przychodu.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przelewu (sprzedaży) wierzytelności
Fragment:
Oznacza to, że, zgodnie z założeniami planowanej Sekurytyzacji, w każdym miesiącu określona transza Wierzytelności będzie sprzedawana przez Spółkę do SPV przy założeniu, że Wierzytelności ujęte w danej transzy będą spełniać wcześniej ustalone warunki kwalifikujące je do Sekurytyzacji (przede wszystkim, przedmiotowe Wierzytelności muszą być wierzytelnościami tzw. performującymi, czyli niestanowiącymi złych długów). Pierwsza transza Wierzytelności zostanie przelana, zgodnie z założeniami, w dniu zawarcia umowy sprzedaży Wierzytelności między Spółką i SPV, a kolejne transze będą przelewane w późniejszych okresach. Strony ustalą okres, w którym w ramach Sekurytyzacji sprzedawane będą Wierzytelności (tzw. okres rewolwingowy). W zamian za nabyte Wierzytelności SPV zapłaci Spółce cenę uwzględniającą dyskonto. Cena za Wierzytelności będzie niższa od łącznej kwoty zbywanych Wierzytelności, obejmującej ich część kapitałową oraz odsetkową według stanu na dzień sprzedaży Wierzytelności. Różnica między sumą Wierzytelności obejmujących raty kapitałowe i odsetkowe a ceną sprzedaży stanowić będzie dyskonto uzyskiwane przez SPV na nabyciu Wierzytelności. Wartość ta będzie wynagrodzeniem należnym SPV od Spółki w zamian za przystąpienie do transakcji Sekurytyzacji.
2017
22
cze

Istota:
Skutki podatkowe przedawnienia wierzytelności kredytowych.
Fragment:
W związku z powyższym powstała wierzytelność wobec Banku, którą ten sprzedał w dniu 2 czerwca 2009 roku na rzecz X. z siedzibą w ... (dalej jako „ Fundusz ”). Kolejno Fundusz wystąpił do Sądu z pozwem o zapłatę. W przedmiotowej sprawie zapadł wyrok nakazujący Wnioskodawcy zapłatę kwoty 6.332 zł 48 gr na rzecz Funduszu. Wyrok ten otrzymał klauzulę wykonalności w dniu 17 lutego 2012 roku. Na podstawie wyroku Fundusz podjął egzekucję. Wymaga podkreślenia, iż wszelka korespondencja wysyłana była na nieaktualny adres zamieszkania - .... Po powzięciu wiedzy co do prowadzonego postępowania, Wnioskodawca wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, który został uznany postanowieniem Sądu w dniu 26 sierpnia 2016 roku. Sąd umorzył postępowanie w sprawie. Następnie Wnioskodawca otrzymał z Funduszu informację o przekazaniu deklaracji PIT-8C, ze wskazaniem, iż przedawniona wierzytelność stanowi przychód Wnioskodawcy. Kwota ta nie została jednak umorzona. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przedawniona lecz nie umorzona wierzytelność stanowi przychód Podatnika? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2017
20
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.