Wierzytelność | Interpretacje podatkowe

Wierzytelność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wierzytelność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy i w jakiej wysokości Spółka powinna rozpoznać przychód w związku z otrzymaniem spłaty Wierzytelności 1 w trybie umowy datio in solutum, która to umowa polegać będzie na przekazaniu Spółce przez dłużnika Wierzytelności 2 w celu zaspokojenia Wierzytelności 1
Fragment:
Wspomniana umowa będzie wskazywać wierzytelność przekazywaną Spółce (Wierzytelność 2), określać jej wysokość oraz ustalać na rzecz spłaty jakiego zobowiązania (Wierzytelność 1) jest ona przekazywana. Umowa może wskazywać, że Wierzytelność 2 przekazywana jest na spłatę kwoty głównej Wierzytelności 1, tylko kwoty odsetek, bądź też zarówno kwoty głównej, jak i odsetek. Na skutek wykonania umowy datio in solutum Wierzytelność 1 wygaśnie w całości lub części. Do przeniesienia Wierzytelności 2 na Spółkę dojdzie na mocy umowy datio in solutum (umowa będzie zawierała odpowiednie postanowienia o przelewie Wierzytelności 2 na Spółkę). Wartość nominalna Wierzytelności 2 (kapitał plus naliczone odsetki) będzie zaspokajała wartość nominalną Wierzytelności 1 przysługującej Spółce wobec spółki regulującej swoje zobowiązanie poprzez datio in solutum (kapitał plus odsetki). Wartość ekonomiczna Wierzytelności 2 jaką Spółka otrzyma w ramach datio in solutum nie będzie więc wyższa od wartości ekonomicznej Wierzytelności 1, jaka będzie zaspokajana w ramach datio in solutum. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy i w jakiej wysokości (...)
2017
24
lut

Istota:
W zakresie braku powstania przychodu podatkowego w ramach konfuzji zobowiązań i wierzytelności z tytułu umowy pożyczki
Fragment:
Wspomniana umowa będzie wskazywać wierzytelność przekazywaną Spółce (Wierzytelność 2), określać jej wysokość oraz ustalać na rzecz spłaty jakiego zobowiązania (Wierzytelność 1) jest ona przekazywana. Umowa może wskazywać, że Wierzytelność 2 przekazywana jest na spłatę kwoty głównej Wierzytelności 1, tylko kwoty odsetek, bądź też zarówno kwoty głównej, jak i odsetek. Na skutek wykonania umowy datio in solutum Wierzytelność 1 wygaśnie w całości lub części. Do przeniesienia Wierzytelności 2 na Spółkę dojdzie na mocy umowy datio in solutum (umowa będzie zawierała odpowiednie postanowienia o przelewie Wierzytelności 2 na Spółkę). Wartość nominalna Wierzytelności 2 (kapitał plus naliczone odsetki) będzie zaspokajała wartość nominalną Wierzytelności 1 przysługującej Spółce wobec spółki regulującej swoje zobowiązanie poprzez datio in solutum (kapitał plus odsetki). Wartość ekonomiczna Wierzytelności 2 jaką Spółka otrzyma w ramach datio in solutum nie będzie więc wyższa od wartości ekonomicznej Wierzytelności 1, jaka będzie zaspokajana w ramach datio in solutum. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy konfuzja zobowiązań i wierzytelności z tytułu umowy pożyczki (Wierzytelności 2), wynikająca z przeniesienia na rzecz Spółki w ramach datio in solutum Wierzytelności (...)
2017
24
lut

Istota:
W zakresie kosztów uzyskania przychodów w związku z wierzytelnościami odkupionymi od funduszu sekurytyzacyjnego.
Fragment:
Wnioskodawca podkreśla, iż opisane wyżej decyzje podejmowane były z powodów biznesowych, na skutek zmiany koncepcji zarządzania wierzytelnościami trudnymi. D realizując sprzedaż wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego rozpoznał koszt podatkowy z tytułu straty na zbyciu wierzytelności w rozumieniu art. 15 ust. 1h pkt 3 updop. Natomiast w momencie odkupienia wierzytelności F potraktował poniesiony wydatek jako niestanowiący kosztu uzyskania przychodów i jednocześnie nie rozpoznał przychodu podatkowego jako przychodu należnego. Jako przychód podatkowy rozpoznawane są kwoty spłacone przez dłużników (zarówno kwoty kapitału jak i odsetek) i jednocześnie do kosztów podatkowych zaliczana jest kwota wydatkowana na nabycie wierzytelności proporcjonalnie do kwoty spłaconej przez dłużnika wierzytelności. Ten tryb rozliczania kontynuuje Wnioskodawca. Wierzytelności, o których mowa powyżej są cały czas dochodzone od dłużników. Jednakże niektóre z tych wierzytelności są nieściągalne, w związku z tym Bank utworzył bądź zamierza utworzyć odpisy aktualizujące na te wierzytelności. Bank odpisał bądź zamierza odpisać niektóre bądź wszystkie wierzytelności, o których mowa wyżej z bilansu. Bank powziął wątpliwość co do skutków podatkowych jakie wiążą się z (...)
2017
23
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia spółek
Fragment:
W szczególności wystąpić mogą następujące sytuacje: Wnioskodawca może być wierzycielem Spółek Przejmowanych z tytułu udzielonych przez niego pierwotnie pożyczek; Wnioskodawca może być wierzycielem Spółek Przejmowanych w efekcie wcześniejszego nabycia wierzytelności od pierwotnych wierzycieli (w tym również za cenę niższą niż wartość nominalna wierzytelności); Wnioskodawca może być zobowiązany wobec Spółek Przejmowanych z tytułu pożyczek udzielonych mu pierwotnie przez Spółki Przejmowane; Wnioskodawca może być zobowiązany wobec Spółek Przejmowanych w efekcie nabycia wierzytelności przez Spółki Przejmowane od pierwotnych wierzycieli (w tym również za cenę niższą niż wartość nominalna wierzytelności). Zobowiązania oraz wierzytelności z tytułu pożyczek mogą być określone w walucie polskiej, w walucie obcej lub w walucie polskiej waloryzowane kursem waluty obcej. Zobowiązania i wierzytelności mogą obejmować część kapitałową, jak i odsetkową pożyczek a także nieuregulowane opłaty przygotowawcze (arrangement fees). W konsekwencji, w dniu połączenia może dojść do skupienia w jednym podmiocie (Wnioskodawcy) praw i obowiązków wierzyciela i dłużnika w odniesieniu do ww. pożyczek. Tym samym dojdzie do wygaśnięcia wierzytelności i zobowiązań w drodze tzw. „ kontuzji ” stosunków zobowiązaniowych, których stronami są Wnioskodawca i Spółki Przejmowane. Zarówno Spółka Przejmująca jak i Spółki Przejmowane rozpoznają różnice kursowe na podstawie art. 15a ustawy CIT.
2017
22
lut

Istota:
Czy i w jakiej wysokości Spółka powinna rozpoznać przychód w związku z otrzymaniem spłaty Wierzytelności 1 w trybie umowy datio in solutum, która to umowa polegać będzie na przekazaniu Spółce przez dłużnika Wierzytelności 2 w celu zaspokojenia Wierzytelności 1? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Wspomniana umowa będzie wskazywać wierzytelność przekazywaną Spółce (Wierzytelność 2), określać jej wysokość oraz ustalać na rzecz spłaty jakiego zobowiązania (Wierzytelność 1) jest ona przekazywana. Umowa może wskazywać, że Wierzytelność 2 przekazywana jest na spłatę kwoty głównej Wierzytelności 1, tylko kwoty odsetek, bądź też zarówno kwoty głównej, jak i odsetek. Na skutek wykonania umowy datio in solutum Wierzytelność 1 wygaśnie w całości lub części. Do przeniesienia Wierzytelności 2 na Spółkę dojdzie na mocy umowy datio in solutum (umowa będzie zawierała odpowiednie postanowienia o przelewie Wierzytelności 2 na Spółkę). Wartość nominalna Wierzytelności 2 (kapitał plus naliczone odsetki) będzie zaspokajała wartość nominalną Wierzytelności 1 przysługującej Spółce wobec spółki regulującej swoje zobowiązanie poprzez datio in solutum (kapitał plus odsetki). Wartość ekonomiczna Wierzytelności 2 jaką Spółka otrzyma w ramach datio in solutum nie będzie więc wyższa od wartości ekonomicznej Wierzytelności 1, jaka będzie zaspokajana w ramach datio in solutum. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy i w jakiej wysokości (...)
2017
22
lut

Istota:
Czy konfuzja zobowiązań i wierzytelności z tytułu umowy pożyczki (Wierzytelności 2), wynikająca z przeniesienia na rzecz Spółki w ramach datio in solutum Wierzytelności 2 innej spółki z grupy, w odniesieniu do której Spółka jest dłużnikiem, będzie się wiązała z powstaniem u Spółki przychodu podatkowego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Wspomniana umowa będzie wskazywać wierzytelność przekazywaną Spółce (Wierzytelność 2), określać jej wysokość oraz ustalać na rzecz spłaty jakiego zobowiązania (Wierzytelność 1) jest ona przekazywana. Umowa może wskazywać, że Wierzytelność 2 przekazywana jest na spłatę kwoty głównej Wierzytelności 1, tylko kwoty odsetek, bądź też zarówno kwoty głównej, jak i odsetek. Na skutek wykonania umowy datio in solutum Wierzytelność 1 wygaśnie w całości lub części. Do przeniesienia Wierzytelności 2 na Spółkę dojdzie na mocy umowy datio in solutum (umowa będzie zawierała odpowiednie postanowienia o przelewie Wierzytelności 2 na Spółkę). Wartość nominalna Wierzytelności 2 (kapitał plus naliczone odsetki) będzie zaspokajała wartość nominalną Wierzytelności 1 przysługującej Spółce wobec spółki regulującej swoje zobowiązanie poprzez datio in solutum (kapitał plus odsetki). Wartość ekonomiczna Wierzytelności 2 jaką Spółka otrzyma w ramach datio in solutum nie będzie więc wyższa od wartości ekonomicznej Wierzytelności 1, jaka będzie zaspokajana w ramach datio in solutum. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy konfuzja zobowiązań i wierzytelności z tytułu umowy pożyczki (Wierzytelności 2), wynikająca z przeniesienia na rzecz Spółki w ramach datio in solutum Wierzytelności (...)
2017
22
lut

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym prawomocne orzeczenie o zatwierdzeniu układu Upadłego z wierzycielami, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Wartość Nieruchomości dokonana metodą porównawczą stanowi około 55% tej wierzytelności. Wartość Nieruchomości dokonana metodą dochodową stanowi 65% wysokości tej wierzytelności. Przyjęta wycena Nieruchomości metodą dochodową zdeterminowała poziom zaspokojenia wierzytelności Wnioskodawcy oraz zakres jej umorzenia. Wnioskodawca będzie w przyszłości osiągać dochody z Nieruchomości. Dlatego Wierzytelność Wnioskodawcy wobec spółki X zostanie zaspokojona poprzez przejęcie nieruchomości do kwoty jej wartości ocenionej metodą dochodową (tj. wyższą wyceną − około 65% wartości wierzytelności), a w pozostałym zakresie w około 35% umorzona. Jak wskazano powyżej, wszystkie wierzytelności oprócz wierzytelności publicznoprawnych zostaną Układem umorzone, a umorzenie wierzytelności Wnioskodawcy będzie miało taki właśnie poziom. Wnioskodawcy jednak będzie przysługiwało, zgodnie z przepisem art. 291 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, uprawnienie do dochodzenia niezaspokojonej części wierzytelności (umorzonej wobec Upadłego) od poręczycieli wekslowych wspólników Spółki X. Weksel został wypełniony i wobec dwóch poręczycieli wierzytelność jest dochodzona przez Wnioskodawcę w Sądzie. Należy podkreślić, iż podstawą nabycia nieruchomości przez Wnioskodawcę od Spółki X nie będzie czynność prawna lecz prawomocne orzeczenie Sądu o zatwierdzeniu Układu.
2017
22
lut

Istota:
Koszty uzyskania przychodów w przypadku zbycia wymagalnej i nieprzedawnionej wierzytelności.
Fragment:
Czy w razie zbycia wymagalnej i nieprzedawnionej wierzytelności przysługującej Wnioskodawcy wobec SCSp, Wnioskodawca uprawniony będzie do rozpoznania kosztu podatkowego w wysokości wartości nominalnej tej wierzytelności odpowiadającej wysokości uzyskanego przychodu z tytułu zbycia tej wierzytelności? Zdaniem Wnioskodawcy, w razie zbycia wymagalnej i nieprzedawnionej wierzytelności przysługującej Wnioskodawcy wobec SCSp, Wnioskodawca uprawniony będzie do rozpoznania kosztu podatkowego w wysokości wartości nominalnej tej wierzytelności odpowiadającej wysokości uzyskanego przychodu z tytułu zbycia tej wierzytelności. Za przyjęciem takiego stanowiska, zdaniem Wnioskodawcy, przemawiają następujące okoliczności: Sprzedaż wierzytelności to jest cesja unormowana jest przez przepisy art. 509-517 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Stronami umowy cesji wierzytelności (przelewu) są cedent (sprzedający wierzytelność) i cesjonariusz (nabywca wierzytelności). Wskazać przy tym należy, że przelew wierzytelności odbywa się bez udziału dłużnika, w konsekwencji czego umowa zbycia wierzytelności może być zawarta bez jego zgody. Wierzyciel, który zadecydował się na zbycie przysługującej mu wierzytelności, przenosi na nabywcę wszystkie związane z nią prawa, włącznie z należnymi odsetkami. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.
2017
22
lut

Istota:
Czy w związku z uregulowaniem zobowiązania z tytułu Wierzytelności 1 w drodze przeniesienia na wierzyciela własności Wierzytelności 2 w ramach datio in solutum, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość uregulowanych w tym trybie odsetek od Wierzytelności 1? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
Fragment:
Przekazanie wierzytelności w ramach datio in solutum Spółka zamiast spłaty pieniężnej jednej lub większej liczby otrzymanych pożyczek planuje przekazywać swoim wierzycielom na podstawie umowy datio in solutum wierzytelności pożyczkowe przysługujące Spółce wobec podmiotów trzecich. Wierzytelności pożyczkowe przekazywane w ramach datio in solutum będą wierzytelnościami własnymi Spółki tj. będą wynikały z pożyczek udzielonych przez Spółkę. Wierzytelność (część wierzytelności) przysługująca podmiotowi trzeciemu wobec Spółki, którą Spółka ureguluje w ramach datio in solutum będzie zwana także: „ Wierzytelnością 1 ”. Natomiast wierzytelność (część wierzytelności) przysługująca Spółce, którą Spółka przeniesie w ramach datio in solutum zwana będzie dalej także: „ Wierzytelnością 2 ”. Umowa datio in solutum (tj. „ świadczenie zamiast wykonania ”) będzie oparta o art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.; dalej „ KC ”), który stanowi, że jeśli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, to zobowiązanie wygasa. Wspomniana umowa będzie wskazywać Wierzytelność 2 przekazywaną przez Spółkę oraz określać jej wartość (w tym będzie wskazywać kwotę główną pożyczki oraz odsetki, o ile będą one również przedmiotem datio in solutum).
2017
18
lut

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym strata ze sprzedaży przedawnionych wierzytelności, uprzednio zaliczonych do przychodów należnych, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Spółka posiada zatem nieuregulowane wierzytelności handlowe, których termin płatności upłynął i w efekcie wierzytelności te uległy przedawnieniu. Wnioskodawca dokonuje sprzedaży wierzytelności przedawnionych uprzednio zaliczonych do przychodów należnych. Cena sprzedaży wierzytelności jest niższa od wartości nominalnej wierzytelności zaliczonej uprzednio do przychodów podatkowych. W efekcie, w wyniku sprzedaży przedawnionych wierzytelności Spółka poniesie stratę w wysokości różnicy pomiędzy wartością nominalną wierzytelności, a ceną sprzedaży wierzytelności. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 39 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust. 3, została zarachowana jako przychód należny. W powyższym przepisie wprowadzono ograniczenie, zgodnie z którym straty z odpłatnego zbycia wierzytelności nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Jednakże ustawodawca przewidział pewne odstępstwo od tego ograniczenia, tj. kosztem mogą być straty z odpłatnego zbycia wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta została uprzednio zaliczona, na podstawie art. 12 ust. 3 updop, do przychodów należnych.
2017
18
lut

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym strata ze sprzedaży nieprzedawnionych wierzytelności, uprzednio zaliczonych do przychodów należnych, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszt podatkowy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Część z powyższych wierzytelności nie zostaje uregulowana w okresie, w którym biegnie termin ich przedawnienia, tym samym stając się wierzytelnościami przedawnionymi. Spółka dokonuje sprzedaży takich wierzytelności przedawnionych uprzednio zaliczonych do przychodów należnych. Cena sprzedaży jest ustalana na poziomie wartości rynkowej wierzytelności, która jest niższa od wartości nominalnej wierzytelności. W rezultacie w wyniku sprzedaży Spółka ponosi stratę w wysokości różnicy pomiędzy wartością nominalną wierzytelności, a ceną sprzedaży wierzytelności. Spółka dokonuje także sprzedaży wierzytelności nieprzedawnionych (zaliczonych uprzednio do przychodów należnych), które ze względu na trudności z ich ściąganiem, skierowane zostały na drogę postępowania sądowego (został przerwany bieg terminu ich przedawnienia). Cena sprzedaży jest ustalana na poziomie wartości rynkowej wierzytelności, która jest niższa od wartości nominalnej. W rezultacie, w wyniku sprzedaży Spółka ponosi stratę w wysokości różnicy pomiędzy wartością nominalną wierzytelności, a ceną sprzedaży wierzytelności. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w opisanym stanie faktycznym strata ze sprzedaży nieprzedawnionych wierzytelności, uprzednio zaliczonych do przychodów (...)
2017
18
lut

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z konwersją wierzytelności na akcje.
Fragment:
Wspólnik i akcjonariusz nie może potrącać swoich wierzytelności wobec spółki kapitałowej z wierzytelnością spółki względem wspólnika z tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów albo akcji. Nie wyłącza to potrącenia umownego (art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych). Szczególnym rodzajem wkładu jest natomiast wierzytelność przysługująca podmiotowi (np. wspólnikowi) w stosunku do spółki. W tym miejscu należy wskazać, że operację, w wyniku której dochodzi do zamiany wierzytelności wspólnika wobec spółki na udziały (akcje), określa się jako konwersję wierzytelności na udziały (akcje). Wyróżnia się dwa sposoby dokonania konwersji wierzytelności na udziały (akcje): objęcie przez wierzyciela udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za „ wkład niepieniężny ” w postaci jego wierzytelności wobec spółki – powstaje wówczas roszczenie spółki wobec tego podmiotu o wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci jego wierzytelności. Wspólnik wnosi wierzytelność tytułem aportu, dokonując jej cesji na rzecz spółki, co jednocześnie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania, którego przedmiot stanowiła ta wierzytelność (wierzytelność zostaje bowiem nabyta przez dłużnika); objęcie przez wierzyciela udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za „ wkład pieniężny ” – powstaje wówczas roszczenie spółki wobec tego podmiotu o wniesienie wkładu pieniężnego, tj. wniesienie środków pieniężnych.
2017
14
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności nabycia wierzytelności pożyczkowych przez Spółkę w ramach datio in solutum.
Fragment:
Wspomniana umowa będzie wskazywać wierzytelność przekazywaną Spółce (Wierzytelność 2), określać jej wysokość oraz ustalać na rzecz spłaty jakiego zobowiązania (Wierzytelność 1) jest ona przekazywana. Umowa może wskazywać, że Wierzytelność 2 przekazywana jest na spłatę kwoty głównej Wierzytelności 1, tylko kwoty odsetek, bądź też zarówno kwoty głównej, jak i odsetek. Na skutek wykonania umowy datio in solutum, Wierzytelność 1 wygaśnie w całości lub części. Do przeniesienia Wierzytelności 2 na Spółkę dojdzie na mocy umowy datio in solutum (umowa będzie zawierała odpowiednie postanowienia o przelewie Wierzytelności 2 na Spółkę). Wartość nominalna Wierzytelności 2 (kapitał plus naliczone odsetki) będzie zaspokajała wartość nominalną Wierzytelności 1 przysługującej Spółce wobec spółki regulującej swoje zobowiązanie poprzez datio in solutum (kapitał plus odsetki). Wartość ekonomiczna Wierzytelności 2, jaką Spółka otrzyma w ramach datio in solutum, nie będzie więc wyższa od wartości ekonomicznej Wierzytelności 1, jaka będzie zaspokajana w ramach datio in solutum. Pomiędzy Spółką a podmiotem przenoszącym Wierzytelność 2 na Spółkę nie istnieje i nie powstanie stosunek prawny rodzący obowiązek zapłaty wynagrodzenia na rzecz Spółki w związku z nabyciem Wierzytelności 2 przez Spółkę.
2017
11
lut

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymania wierzytelności pożyczkowych w związku z likwidacją Spółki.
Fragment:
Z powyższego wynika, że przeniesienie wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku nabywcy wierzytelności, które następuje na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, jest skutkiem rozporządzania tą wierzytelnością przez dotychczasowego wierzyciela i stanowi wykonanie przez niego przysługującego mu prawa własności. W zamian za nabywaną wierzytelność cesjonariusz (nabywca) zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia na rzecz zbywcy wierzytelności (cedenta). Spełnienie świadczenia, wynikającego z umowy przelewu nastąpi, gdy cedent przeniesie wierzytelność na cesjonariusza, a on zapłaci mu cenę za cedowaną wierzytelność (w sytuacji, kiedy cesja będzie miała charakter odpłatny). Z punktu widzenia nabywcy wierzytelności, do świadczenia usług dochodzi już w momencie samego nabycia tej wierzytelności, obojętnie, czy nabycie zostało dokonane w celu windykacji tej wierzytelności przez samego nabywcę, czy też w celu dalszej jej odsprzedaży. Celem nabycia cudzej wierzytelności nie musi być jej odsprzedaż, ale także inne wykorzystanie do celów prawno-gospodarczych przez nabywcę, sposób wykorzystania nabytej wierzytelności może decydować o charakterze usługi, nie zaś o istocie czynności prawnej, jaką jest nabycie cudzej wierzytelności. Usługą jest nabycie wierzytelności danego podmiotu w celu jej wykorzystania do operacji prawno-podatkowych.
2017
9
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia uprzednio nabytych wierzytelności
Fragment:
W takich przypadkach, na skutek decyzji biznesowej, Fundusz - zarejestrowany jako podatnik VAT - dokonuje sprzedaży nabytych uprzednio wierzytelności. Wierzytelności zbywane są przez Fundusz na podstawie umowy przelewu poszczególnych wierzytelności, a w przyszłości także w formie pakietów (portfeli) zawierających większą ich liczbę. Sprzedawane Wierzytelnościwierzytelnościami wymagalnymi, często także przedawnionymi, a ich sprzedaż następuje po cenie niższej od ich wartości nominalnej. Cena ta może być wyższa lub niższa od ceny, za jaką Fundusz nabył zbywane Wierzytelności. Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji zbycia uprzednio nabytych wierzytelności. Jak już wskazano przeniesienie wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku nabywcy wierzytelności – niezależnie od tego, czy jest to wierzytelność własna, czy nabyta – jest skutkiem rozporządzenia tą wierzytelnością przez dotychczasowego wierzyciela i stanowi wykonanie przez niego przysługującego mu prawa własności. Czynności tej nie można uznać za dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż wierzytelność stanowi prawo majątkowe, które nie mieści się w dyspozycji art. 2 pkt 6 tej ustawy określającego, co należy rozumieć na potrzeby podatku od towarów i usług pod pojęciem towaru.
2017
8
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z konwersją wierzytelności
Fragment:
Po stronie X.H. nastąpi podwyższenie ilości posiadanych przez niego udziałów oraz wygaśnięcie wierzytelności z tytułu zapłaty za nowoutworzone udziały. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym czynność polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego przez konwersję wierzytelności na udziały w Spółce, w wyniku której nastąpi wygaśnięcie długu Wnioskodawcy z tytułu otrzymanej pożyczki oraz podwyższenie kapitału zakładowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług po stronie Wnioskodawcy? Czy opisana w zdarzeniu przyszłym czynność konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy spowoduje powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy, czy też będzie neutralna w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych? Czy w związku z wniesieniem przez Wspólnika (spółki prawa cypryjskiego), wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki X.P. w postaci wierzytelności (w tym również odsetek) na pokrycie podwyższonego kapitału i dokonania konwersji wierzytelności powstanie u Wnioskodawcy obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, tj. podatku u źródła? A jeśli tak, to czy będzie to podatek liczony od nominalnej wartości całego wkładu niepieniężnego, (...)
2017
4
lut

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT wydania wierzytelności pożyczkowych przez Spółkę w ramach datio in solutum.
Fragment:
Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Jak stanowi art. 510 § 1 KC umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Istotą przelewu wierzytelności jest zatem umowa zawierana przez właściciela wierzytelności z osobą trzecią, na podstawie której ta osoba trzecia nabywa od wierzyciela przysługującą mu wierzytelność. W wyniku przelewu wierzytelności prawa przysługujące właścicielowi wierzycielowi przechodzą na nabywcę wierzytelności, przy czym prawa i obowiązku wynikające z tej wierzytelności nie ulegają zmianie. W orzecznictwie utrwaliło się już stanowisko, że zbycie wierzytelności nie stanowi usługi świadczonej przez jej zbywcę. W orzecznictwie rozważa się jeszcze, czy przeniesienie wierzytelności w ogóle podlega opodatkowaniu VAT (ale z perspektywy nabywcy jako potencjalnego podatnika). W kwestii opodatkowania transakcji mających za przedmiot wierzytelności kluczowe znaczenie ma orzeczenie (...)
2017
4
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności nabycia wierzytelności pożyczkowych przez Spółkę w ramach datio in solutum.
Fragment:
Wspomniana umowa będzie wskazywać wierzytelność przekazywaną Spółce (Wierzytelność 2), określać jej wysokość oraz ustalać na rzecz spłaty jakiego zobowiązania (Wierzytelność 1) jest ona przekazywana. Umowa może wskazywać, że Wierzytelność 2 przekazywana jest na spłatę kwoty głównej Wierzytelności 1, tylko kwoty odsetek, bądź też zarówno kwoty głównej, jak i odsetek. Na skutek wykonania umowy datio in solutum, Wierzytelność 1 wygaśnie w całości lub części. Do przeniesienia Wierzytelności 2 na Spółkę dojdzie na mocy umowy datio in solutum (umowa będzie zawierała odpowiednie postanowienia o przelewie Wierzytelności 2 na Spółkę). Wartość nominalna Wierzytelności 2 (kapitał plus naliczone odsetki) będzie zaspokajała wartość nominalną Wierzytelności 1 przysługującej Spółce wobec spółki regulującej swoje zobowiązanie poprzez datio in solutum (kapitał plus odsetki). Wartość ekonomiczna Wierzytelności 2 jaką Spółka otrzyma w ramach datio in solutum nie będzie więc wyższa od wartości ekonomicznej Wierzytelności 1, jaka będzie zaspokajana w ramach datio in solutum. Pomiędzy Spółką a podmiotem przenoszącym Wierzytelność 2 na Spółkę nie istnieje i nie powstanie stosunek prawny rodzący obowiązek zapłaty wynagrodzenia na rzecz Spółki w związku z nabyciem Wierzytelności 2 przez Spółkę.
2017
4
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT przeniesienia wierzytelności pożyczkowych na udziałowca w ramach likwidacji Spółki.
Fragment:
Spółka zamiast spłaty pieniężnej jednej lub większej liczby otrzymanych pożyczek planuje przekazywać swoim wierzycielom na podstawie umowy datio in solutum wierzytelności pożyczkowe przysługujące Spółce wobec podmiotów trzecich. Wierzytelności pożyczkowe przekazywane w ramach datio in solutum będą wierzytelnościami własnymi Spółki, tj. będą wynikały z pożyczek udzielonych przez Spółkę. Umowa datio in solutum (tj. „ świadczenie zamiast wykonania ”) będzie oparta o art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.; dalej „ KC ”), który stanowi, że jeśli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, to zobowiązanie wygasa. Wspomniana umowa będzie wskazywać wierzytelność pożyczkową przekazywaną przez Spółkę oraz określać jej wartość (w tym będzie wskazywać kwotę główną pożyczki oraz odsetki, o ile będą one również przedmiotem datio in solutum). Umowa będzie również określać wartość uregulowanego zobowiązania. Wartość wierzytelności pożyczkowej przekazanej wierzycielowi w ramach datio in solutum będzie równa wartości wierzytelności uregulowanej w tym trybie. 2. Przekazanie wierzytelności i akcji w ramach likwidacji. Ponadto grupa Y dąży w szerszej perspektywie do uproszczenia jej struktury własnościowej, poprawienia poziomu zarządzania oraz ograniczenia kosztów funkcjonowania.
2017
4
lut

Istota:
W zakresie ustalenia, czy spłata przez dłużnika Wierzytelności 2 przeniesionej na Spółkę w ramach datio in solutum skutkuje powstaniem przychodu po stronie Spółki w związku z otrzymaniem spłaty:
- odsetek,
- kwoty głównej.
Fragment:
Wierzytelność (część wierzytelności) przysługująca Wnioskodawcy, będąca przedmiotem uregulowania w trybie datio in solutum zwana będzie dalej także: „ Wierzytelnością 1 ”. Natomiast wierzytelność (część wierzytelności), którą Wnioskodawca otrzyma w trybie datio in solutum będzie zwana także: „ Wierzytelnością 2 ”. Umowa datio in solutum (tj. „ świadczenie zamiast wykonania ”) będzie oparta o art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.; dalej „ KC ”), który stanowi, że jeśli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, to zobowiązanie wygasa. Umowa datio in solutum będzie wskazywać wierzytelność przekazywaną Spółce (Wierzytelność 2). Umowa może wskazywać, że przekazywana Wierzytelność 2 obejmuje tylko kwotę główną, tylko kwotę odsetek, bądź też zarówno kwotę główną, jak i odsetki.  Umowa może wskazywać, że Wierzytelność 2 przekazywana jest na spłatę kwoty głównej Wierzytelności 1, tylko kwoty odsetek, bądź też zarówno kwoty głównej, jak i odsetek. Na skutek wykonania umowy datio in solutum Wierzytelność 1 wygaśnie w całości lub części. Skutki podatkowe uregulowania Wierzytelności 1 na rzecz Wnioskodawcy w trybie datio in solutum nie są jednak przedmiotem niniejszego wniosku.
2017
2
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności własnej przedawnionej (czyli różnicy między nominalną wartością wierzytelności brutto a sumą uzyskaną z jej zbycia).
Fragment:
Jednakże ustawodawca przewidział pewne odstępstwo od tego ograniczenia, tj. kosztem mogą być straty z odpłatnego zbycia wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta została uprzednio zaliczona, na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów należnych. W takim przypadku zatem nie znajdzie zastosowania zakaz wyrażony w art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie również strata z tytułu sprzedaży wierzytelności własnej będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów przez podatnika. W sprawie istotne jest ponadto, czy podatnik przed sprzedażą nie ujął już kosztu podatkowego z tyt. niespłacanej wierzytelności w innej formie oraz czy wierzytelność nie jest przedawniona, bowiem na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako przedawnione. Przepis ten stanowi, że jeżeli nastąpiło przedawnienie wierzytelności, to wierzyciel nie może zaliczyć tej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów. Wobec powyższego należy stwierdzić, że analiza treści ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prowadzi do wniosku, że jeżeli wierzytelność została uprzednio zarachowana jako przychód należny, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie jest przedawniona, to wówczas wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów straty nie będzie miało zastosowania.
2017
31
sty

Istota:
Jakie skutki podatkowe powstają dla Wnioskodawcy z tytułu otrzymanej kwoty wynikającej z realizacji przez Fundusz Zobowiązania i nabycia przez Fundusz prawa do przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu Wierzytelności?
Fragment:
Konsekwentnie, w zakresie kosztów uzyskania przychodu, w ocenie Wnioskodawcy, Wnioskodawca ma - zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT - prawo do rozpoznania kosztu podatkowego w wysokości wartości nominalnej Wierzytelności (tj. koszt w wysokości uprzednio rozpoznanego przychodu z tytułu Wierzytelności). O możliwości rozpoznania kosztu w przypadku zbycia praw majątkowych z wierzytelności świadczy pośrednio treść art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT, który wyłącza z kosztów podatkowych stratę na zbyciu wierzytelności, o ile nie były uprzednio rozpoznane jako przychód podatkowy. A contrario, jeśli dojdzie do zbycia prawa z tej wierzytelności a wierzytelność została zaliczona do przychodów podatkowych, możliwe jest rozpoznanie kosztów uzyskania przychodów w całości (tj. w kwocie wartości wierzytelności). Zatem, ustawodawca przewiduje możliwość rozpoznania kosztu w sytuacji zbycia wierzytelności, natomiast w niektórych przypadkach prawo to ogranicza tylko do wysokości otrzymanej ceny. Natomiast, w przedmiotowym stanie faktycznym (winno być: „ zdarzeniu przyszłym ”), ograniczenie to nie znajdzie zastosowania gdyż Wnioskodawca rozpoznał już uprzednio przychód z Wierzytelności. Powyżej wskazany koszt podatkowy powinien być, w ocenie Wnioskodawcy, postrzegany jako tzw. koszt uzyskania przychodów bezpośrednio związany z przychodami i w konsekwencji, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy CIT, powinien zostać rozpoznany przez Wnioskodawcę, w momencie osiągnięcia korespondującego z nim przychodu z tytułu zawarcia Umowy i zbycia praw do świadczeń wynikających z Wierzytelności.
2017
31
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wg 23% stawki podatku VAT usługi faktoringowej.
Fragment:
Faktoring właściwy polega więc na definitywnym przeniesieniu wierzytelności z faktoranta na faktora. Natomiast faktoring niewłaściwy polega na przejęciu przez faktora wierzytelności od przedsiębiorcy jedynie do momentu jej zapadalności. Istota faktoringu niewłaściwego – co do zasady – sprowadza się zatem do przeniesienia wierzytelności na faktora, ale bez równoczesnego przejęcia przez niego ryzyka niewypłacalności dłużnika. Przy faktoringu niewłaściwym w razie niewypłacalności dłużnika wierzytelność wraca do przedsiębiorcy. Następuje to wskutek zastrzeżenia w umowie faktoringowej warunku rozwiązującego. W takiej sytuacji dochodzi do ustania skutków dokonanego przelewu wierzytelności i dotychczasowy wierzyciel będzie zobowiązany zwrócić uzyskane pieniądze, otrzymując z powrotem swoją wierzytelność. Najbardziej istotną cechą faktoringu niewłaściwego, odróżniającą go od faktoringu właściwego, jest obciążenie ryzykiem niewypłacalności dłużnika wyłącznie przedsiębiorcy (faktoranta). Ryzyko to nie przechodzi zatem na faktora. Inne są również skutki obu rodzajów faktoringu w zakresie nabycia wierzytelności. Przy faktoringu niewłaściwym objęta nim wierzytelność nie przechodzi z przedsiębiorcy na faktora w sposób ostateczny.
2017
31
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca miał obowiązek skorygować odliczenie podatku naliczonego wykazanego na przedmiotowej fakturze w związku z nieuregulowaniem należności w terminie?
Fragment:
Zasady rozliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone w przepisach art. 89a i art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 780 z późn. zm.). Zgodnie z art. 89a ust 1 ustawy, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. W myśl art. 89a ust 1a ustawy, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Jak stanowi art. 89a ust 2 ustawy (w brzmieniu obowiązującym w 2014 r., tj. w okresie którego dotyczy przedstawiony we wniosku stan faktyczny), przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki: dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym (...)
2017
29
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki związanej z wniesieniem przez wspólnika wierzytelności jako aportu i objęciem w zamian udziałów Spółki
Fragment:
Z kolei art. 510 § 1 ww. ustawy stanowi, że umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Nadmienić należy, że istota przelewu wierzytelności jest umową zawieraną przez wierzyciela z osobą trzecią, na mocy której osoba ta nabywa od wierzyciela przysługującą mu wierzytelność. W wyniku przelewu wierzytelności, prawa przysługujące dotychczasowemu wierzycielowi przechodzą na nabywcę wierzytelności, przy czym sam stosunek zobowiązaniowy nie ulega zmianie. Na podstawie umowy przelewu wierzytelności cesjonariusz może dochodzić spełnienia określonego świadczenia od dłużnika, przysługuje mu również uprawnienie do rozporządzania wierzytelnością poprzez jej dalszą odsprzedaż, zamianę, darowiznę, zapis w testamencie lub zastaw. Celem i skutkiem przelewu jest przejście wierzytelności na nabywcę. W wyniku przelewu przechodzi na nabywcę ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, który zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, jaki go wiązał z dłużnikiem. Wierzytelność przechodzi na nabywcę w takim stanie, w jakim była w chwili zawarcia umowy o przelew, a więc ze wszystkimi związanymi z nią prawami i brakami (np. przedawnieniem).
2017
28
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.