Wierzytelność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wierzytelność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
gru

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty ze zbycia wierzytelności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego albo towarzystwa funduszy sekurytyzacyjnych.

Fragment:

Interpretacja ta jest negatywna ponieważ wnioskodawca – bank przejmujący, w związku z zamiarem zbycia do funduszu sekurytyzacyjnego m.in. wierzytelności przejętych z banku przejmowanego, zapytał o możliwość zaliczenia, do kosztów uzyskania przychodów wartości nominalnej zbywanych wierzytelności kredytowych. Jednak niezależnie Dyrektor KIS potwierdził wyraźnie prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych straty na sprzedaży przejętych wierzytelności, wskazując, iż: „W niniejszej sprawie mamy jednak do czynienia z sukcesją uniwersalną wynikającą z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, przez co uznać należy, że zbywane wierzytelnościwierzytelnościami Banku przejmującego – Wnioskodawcy.” „W konsekwencji (...) można podzielić stanowisko Wnioskodawcy, że Bank (przejmujący – dopisek X.) będzie uprawniony do ujęcia w wyniku podatkowym również straty na transakcji przelewu wierzytelności (...). Okoliczność, iż przedmiotowa interpretacja została wydana w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017r. nie ma znaczenia dla istoty sprawy, bowiem potwierdza ona rzecz najistotniejszą, tj. prawo rozliczenia w kosztach podatkowych straty na sprzedaży wierzytelności przez podmiot będący następcą prawnym podmiotu, który udzielił kredytu (pożyczki). Końcowo należy wskazać, (...)

2018
16
gru

Istota:

Podstawą opodatkowania VAT usług świadczonych przez Wnioskodawcę 1 na rzecz Wnioskodawcy 2 będzie różnica pomiędzy wartością nominalną Wierzytelności, a ceną Wierzytelności określoną w Umowie cesji, ustaloną jako wartość rynkowa Wierzytelności na moment dokonania przelewu, tj. wartość dyskonta.

Fragment:

Trudno zatem w stosunku do takich wierzytelności uznać, że stanowią one wierzytelności „ trudne", o których mowa w orzeczeniu TSUE. Ponadto, mimo, że jak wskazuje Wnioskodawca, nabycie wierzytelności odbywa się za jej wartość godziwą, która jest niższa niż wartość nominalna pożyczki, nie świadczy o tym, że Wnioskodawca nabywa trudną wierzytelność. Pomiędzy wartością nominalną a ceną sprzedaży istnieje różnica, jednakże nie odzwierciedla ona rzeczywistej wartości ekonomicznej tej wierzytelności w chwili sprzedaży. (...) Wobec tego nie można uznać, że w odniesieniu do wierzytelności niewymagalnych Fundusz nabywa trudne wierzytelności, o których mowa w ww. wyroku C-93/10 i w konsekwencji czynność ta będzie nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. (...) należy stwierdzić, że czynność nabycia wierzytelności niewymagalnych przez Wnioskodawcę należy uznać za świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Mamy tu bowiem do czynienia ze świadczeniem usługi przez nabywcę niewymagalnych wierzytelności (Wnioskodawcę) na rzecz sprzedawcy z tytułu nabycia przysługujących mu wierzytelności ”. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 grudnia 2015 r., sygn.

2018
7
gru

Istota:

Skutki transakcji sekurytyzacji, którą Wnioskodawca zamierza przeprowadzić w odniesieniu do wierzytelności nabytych uprzednio od leasingodawców (Spółek), dla potrzeb wniosku nazwanych „Wierzytelnościami Leasingowymi”.

Fragment:

Czy w ramach zbycia Wierzytelności do SPV zdarzq się też wierzytelności przedawnione? Wierzytelności przedawnione nie będą objęte Sekurytyzacją, t.j. w skład Wierzytelności zbywanych do SPV nie będą wchodzić wierzytelności przedawnione. Wynika to z faktu, iż, zgodnie z założeniami Sekurytyzacji, ma ona obejmować wyłącznie "zdrowe” i na bieżąco spłacane Wierzytelności, które pozwolą na uzyskanie spłat potrzebnych SPV do pokrycia swoich zobowiązań (w tym, przede wszystkim, wobec inwestorów finansujących SPV dla celów nabycia Wierzytelności). Czy suma: wynagrodzenia za nabycie Wierzytelności od Spółki oraz dyskonta przewyższy cenę uzyskaną przez Bank od SPV za zbycie Wierzytelności, co w efekcie doprowadzi do poniesienia przez Bank straty na zbyciu Wierzytelności? Czy taka strata będzie poniesiona na zbyciu każdej odrębnej wierzytelności, czy niektóre ze zbywanych Wierzytelności zostaną zbyte z zyskiem? Zgodnie z zapisami umów faktoringu zawartymi między Bankiem i Spółką, przez zapłatę ceny za nabyte przez Bank od Spółki w ramach usługi faktoringu Wierzytelności Leasingowe należy uznać naliczenie tzw. Zaliczki Brutto tj. kwoty odpowiadającej wartości nominalnej nabywanych od Spółki wierzytelności i wypłata tzw.

2018
6
gru

Istota:

Wydany przez komornika spis inwentarza, z którego wynikać będzie, że brak jest odpowiedniego w stosunku do wierzytelności Banku, majątku dłużnika, może stanowić podstawę do udokumentowania przez Bank nieściągalności wierzytelności zgodnie z art. 16 ust. 2 i zaliczenia jej do kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) updop (pyt. nr 1 wniosku)..Akt zgonu dłużnika oraz dowód poświadczający odrzucenie spadku przez spadkobierców dobrowolnych potwierdzają jedynie fakty, tj. śmierć dłużnika oraz wolę spadkobierców dobrowolnych. Nie wypełniają natomiast przesłanki udokumentowania nieściągalności wierzytelności, o której mowa w art. art. 16 ust. 2 pkt 1 updop, niezbędnej do zaliczenia wierzytelności do kosztów na podstawie 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) updop (pytanie nr 2).

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wydany przez komornika spis inwentarza, z którego będzie wynikać do jakiej wysokości Spadkobiercy odpowiadają za długi zmarłego dłużnika przy uwzględnieniu okoliczności przedstawionych w stanie faktycznym może stanowić podstawę do udokumentowania przez Bank nieściągalności wierzytelności zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b w zw. z art. 16 ust. 2 pkt 1 UCIT względem niespłaconej części wierzytelności? Czy posiadając akt zgonu dłużnika oraz dowód poświadczający odrzucenie spadku przez Spadkobierców dobrowolnych mogą stanowić przesłankę udokumentowania nieściągalności wierzytelności, uzasadniającą zaliczenie wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów? Zdaniem Banku: Ad 1. Wydany przez komornika spis inwentarza, z którego wynikać będzie, że brak jest odpowiedniego, w stosunku do wierzytelności Banku, majątku dłużnika, stanowi podstawę do udokumentowania przez Bank nieściągalności wierzytelności, a w konsekwencji również do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisywanej wierzytelności zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b w zw. z art. 16 ust. 2 pkt 1 UCIT. UCIT przewiduje możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wierzytelności względem dłużników m.in. poprzez spisanie wierzytelności jako nieściągalnej stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b w zw. z art. 16 ust. 2 UCIT. Ad 2. Śmierć dłużnika i odrzucenie spadku przez Spadkobierców dobrowolnych jest równoznaczne z nieściągalnością z powodu braku majątku, z którego wierzyciel mógłby się zaspokoić.

2018
30
lis

Istota:

Czy dyskonto ustalone na dzień sprzedaży Wierzytelności Leasingowych do SPV oraz prowizja płacona przez Spółkę do SPV będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów zaliczany do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie jego poniesienia (pytanie oznaczone we wnioski nr 2).

Fragment:

Wierzytelności, które będą objęte Sekurytyzacją będą wierzytelnościami niewymagalnymi. Nie będą to również wierzytelności stanowiące tzw. złe długi, a wręcz przeciwnie, na dzień stanowiący tzw. datę graniczną (cut-off date) poprzedzającą przeprowadzenie Sekurytyzacji Wierzytelności (tj. ich zbycie do spółki celowej), nie będą istniały przesłanki do uznania tych Wierzytelności za zagrożone nieściągalnością. W zamian za nabyte Wierzytelności SPV zapłaci cenę Spółce. Cena za Wierzytelności Leasingowe będzie niższa od łącznej kwoty zbywanych Wierzytelności Leasingowych. Różnica między sumą Wierzytelności Leasingowych wskazaną powyżej a ceną sprzedaży stanowić będzie dyskonto uzyskiwane przez SPV na nabyciu Wierzytelności Leasingowych. Cena należna Spółce za Wierzytelności Pożyczkowe będzie odpowiadać wartości nominalnej części kapitałowej Wierzytelności Pożyczkowych, określonej na wyżej wskazaną datę graniczną. W zamian za udział SPV w transakcji Sekurytyzacji i zapewnienie finansowania Spółce (oraz ewentualnie również Bankowi) poprzez zapłatę ceny za Wierzytelności, SPV uzyska od Spółki (oraz ewentualnie także od Banku) odpowiednie wynagrodzenie.

2018
29
lis

Istota:

W przedstawionych we wniosku okolicznościach czynność nabycia, w ramach Programu, Wierzytelności przez Wnioskodawcę od Spółek stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy przez Wnioskodawcę na rzecz Spółek, tj. stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Wierzytelności, które Nabywca zakupi na podstawie Umowy Sprzedaży Wierzytelności, będą dzieliły się na Wierzytelności spełniające określone kryteria - Wierzytelności Uznane oraz te, które nie spełniają określonych kryteriów - Wierzytelności Nieuznane. Wierzytelności Uznane będą sprzedawane po cenie równej wartości nominalnej takich Wierzytelności pomniejszonej o dyskonto. Dyskonto będzie pełniło funkcję wynagrodzenia dla Nabywcy, i z niego Nabywca będzie pokrywał swoje koszty. Zapłata ceny za Wierzytelności Uznane nastąpi w dwóch częściach. Pierwsza część zostanie uiszczona w związku z zawarciem umowy sprzedaży Wierzytelności Uznanych ze środków przekazanych przez Nabywcę lub środków pozyskanych ze spłat Wierzytelności, które zostały wcześniej sprzedane Nabywcy, natomiast zapłata pozostałej części zostanie odroczona i będzie uiszczana miesięcznie na zasadach określonych w Umowie Sprzedaży Wierzytelności wyłącznie z Pozyskanych Spłat (terminy płatności drugiej części należności uzależnione będą od otrzymywania przez Nabywcę spłat Wierzytelności). Zapłata ceny za Wierzytelności Nieuznane będzie realizowana wyłącznie z Pozyskanych Spłat, a zatem zapłata ta będzie odroczona.

2018
29
lis

Istota:

Interpretacja w zakresie uznania odsetek oraz opłat naliczanych od wierzytelności otrzymywanych od dłużników za przychody o charakterze odsetkowym w rozumieniu art. 15c ust. 13 updop.

Fragment:

Jak podniesiono w opisie stanu faktycznego, w ramach Sekurytyzacji, Spółka nabywa Wierzytelności z tytułu kredytów, na skutek czego staje się wierzycielem Dłużników z tytułu wierzytelności generujących odsetki oraz opłaty (wierzytelności pożyczkowych lub kredytowych). Trzeba podkreślić, że nabywając wierzytelności, Spółka nie zmienia natury tych Wierzytelności, lecz nabywa prawa Banku przysługujące mu z tytułu danej umowy kredytu. Na skutek nabycia Wierzytelności przez Spółkę, pomiędzy Dłużnikiem a Spółką powstaje relacja, do której odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa regulujące stosunek kredytu. Nowym wierzycielem Dłużnika, w miejsce Banku staje się Spółka i to Spółka może domagać się od Dłużnika, oprócz spłacenia pozostałej części kwoty głównej kredytu (odpowiadającej nabytej Wierzytelności) także zapłaty odsetek oraz ewentualnie opłat. Zatem należy uznać, że podstawą dokonywanych przez Dłużnika płatności odsetek oraz opłat jest nadal stosunek kredytu, ale na skutek nabycia Wierzytelności, podmiotem, na którego rzecz te odsetki, opłaty są naliczane i wypłacane jest Spółce. Z powyższego wynika, że odsetki płacone przez Dłużników od danej Wierzytelności, naliczone po dniu nabycia Wierzytelności przez Spółkę, powinna ona traktować właśnie jak odsetki w rozumieniu art. 15c ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018
29
lis

Istota:

Wystąpienie z pozwem o zasądzenie tylko części wierzytelności.

Fragment:

Włodzimierza Nykiela, dr Adama Mariańskiego (s. 448) czytamy: „ Tym samym nawet jeśli wierzyciel dochodził już od tego samego dłużnika wierzytelności w drodze egzekucyjnej, a uprzednio prowadzona egzekucja dotycząca innych wierzytelności okazała się bezskuteczna, nie zwalnia to od złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji dotyczącej kolejnych wierzytelności poprzednio niewyegzekwowanych. Natomiast w przypadku, gdy podatnik wystąpił do organu postępowania egzekucyjnego o egzekucję jedynie części ustalonej wierzytelności, postanowienie o nieściągalności tej części powoduje, że całą wierzytelność można uznać za nieściągalną. ” Biorąc powyższe pod uwagę, co do zasady można by zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że postanowienie o nieściągalności części wierzytelności, będzie zarazem dokumentem pozwalającym uznać całą wierzytelność za koszt uzyskania przychodów pod warunkiem, iż cała wierzytelność zarachowana została wcześniej jako przychód należny. W przedmiotowej sprawie nie mamy jednak do czynienia z taką sytuacją. Należy zauważyć, że Bank kieruje do organu egzekucyjnego całość wierzytelności zasądzonej przez sąd, z tym że ta zasądzona część nie obejmuje całej wierzytelności zaliczonej uprzednio do przychodów podatkowych. Wynika to z faktu, że to sam Bank występując z pozwem do sądu ogranicza się tylko do części należności.

2018
25
lis

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku transakcji przelewu wierzytelności na rzecz Banku.

Fragment:

Transakcje nabycia wierzytelności pieniężnych realizowane przez Bank z podmiotami krajowymi mają być dokonywane w oparciu o normę art. 509-518 Kodeksu cywilnego – tzw. instytucja przelewu wierzytelności (cesja wierzytelności). W opisanym przypadku umowy cesji wierzytelności z jednej strony będą skutkowały przeniesieniem własności wierzytelności, a z drugiej strony umowy te będą przewidywały odpłatność z tego tytułu. Cena za wierzytelność stanowi równowartość 100% wartości sprzedawanej wierzytelności – a jednocześnie Zbywca wierzytelności płaci kwotę prowizji należną Bankowi za udzielone finansowanie. Zapłata prowizji za udzielone finansowanie następuje po zapłacie przez Bank ceny za wierzytelność i stanowi wynagrodzenie Banku za udzielone finansowanie. Cena nabycia wierzytelności odzwierciedla natomiast 100% wartości wierzytelności wskazanej w Umowie łączącej Partnera (Zbywcę wierzytelności) i klienta Partnera. Wątpliwości Wnioskodawcy w niniejszej sprawie dotyczą uznania ww. transakcji przelewu (cesji) niewymagalnych wierzytelności na rzecz Banku, za usługę finansową zwolnioną z podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT (jako usługę dotyczącą długów). W tym miejscu wskazać należy, że wierzytelność jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego.

2018
25
lis

Istota:

W zakresie uznania przeniesienia własności Przedmiotów Zabezpieczenia lub przedmiotów zabezpieczających Wierzytelności Pożyczkowe w wykonaniu umów ustanawiających Zabezpieczenia za czynność podlegającą opodatkowaniu jako odpłatna dostawa towarów, określenia dla tej transakcji podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego lub do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

Fragment:

Ponadto, odroczona może zostać płatność dopłaty do ceny za zbycie Wierzytelności, która, jak wyżej wskazano, może być należna Spółce pod warunkiem zaistnienia nadwyżek finansowych po stronie S. wynikających ze spłat Wierzytelności. Po zbyciu Wierzytelności do S. Spółka będzie pełniła funkcję tzw. serwisera w zakresie administrowania przedmiotowymi Wierzytelnościami. Usługi te będą świadczone przez Spółkę w oparciu o odpowiednią umowę o obsługę nabytych Wierzytelności, a w skład tych usług wejdzie, między innymi: wydawanie Dłużnikom zaświadczeń i udzielanie im wyjaśnień co do Wierzytelności, wystawianie faktur oraz innych dokumentów na płatności z Umów Leasingu lub Umów Pożyczki, prowadzenie dokumentacji dotyczącej Wierzytelności, odbieranie wpłat od Dłużników, prowadzenie korespondencji z Dłużnikami, wysyłanie monitów, przekazywanie wpłat z tytułu spłaty Wierzytelności na rachunek S. W zamian za świadczone usługi serwisowania Wierzytelności Spółka będzie otrzymywać od S. określone wynagrodzenie. Serwisowanie Wierzytelności przez Spółkę jest konieczne z uwagi na to, iż Spółka, jako podmiot, który wygenerował Wierzytelności, posiada wiedzę o tych Wierzytelnościach, umowach będących ich podstawą i Dłużnikach Wierzytelności oraz po zbyciu w dalszym ciągu pozostanie stroną Umów Leasingu i Umów Pożyczki. Z uwagi na fakt, iż S. jest spółką celową przeznaczoną do przeprowadzenia Sekurytyzacji, serwisowanie nabytych Wierzytelności przez samą S. byłoby bardzo utrudnione, przez co zaangażowanie w ten proces Spółki jest kluczowe.