Wierzytelność | Interpretacje podatkowe

Wierzytelność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wierzytelność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia wierzytelności wskutek konfuzji
Fragment:
Należy podkreślić, że zgodnie z art. 14 ust. 8 Ustawy o PDOF, przez środki pieniężne, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 10i 11 Ustawy o PDOF, rozumie się również wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług,oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę nie będącą osobą prawną pożyczki -z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującegoje wspólnika. W świetle powyższego przepisu należy uznać, że - w zakresie kwoty głównej – Wierzytelność z tytułu pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez SpO, będzie spełniać opisane powyżej przesłanki uznania jej za środki pieniężne, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy o PDOF. W odniesieniu do omawianej Wierzytelności nie znajdą bowiem zastosowania wyjątki, o których mowa w omawianym przepisie, tj. nie będzie to żadna z wierzytelności odsetkowych, które w rozumieniu omawianej regulacji nie stanowią środków pieniężnych. W konsekwencji, mając na uwadze treść art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy o PDOF, zgodnie z którym z przychodów podlegających PIT zostały wyłączone środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki, nie powinno budzić wątpliwości, że otrzymanie przez niego kwoty głównej Wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez SpO, pochodzącej z likwidacji SpO nie będzie powodowało po jego stronie powstania przychodu podatkowego dla celów PIT.
2018
9
mar

Istota:
Czy zawarcie w ramach procesu sekurytyzacji wierzytelności umowy przelewu wierzytelności, gdzie Fundusz pełni rolę cesjonariusza, stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) wierzytelności (art. 2 pkt 31 ustawy o FI); umowa taka dotyczy sekurytyzowanych wierzytelności, którymi są wierzytelności stanowiące przedmiot lokat funduszu sekurytyzacyjnego oraz wierzytelności wyodrębnione przez inicjatora sekurytyzacji albo inny podmiot, który zawarł z funduszem umowę zobowiązującą go do przekazywania funduszowi świadczeń uzyskanych w związku z tymi wierzytelnościami (art. 2 pkt 32 ustawy o FI). Przelew wierzytelności dokonywany między inicjatorem sekurytyzacji a Wnioskodawcą należy zatem do takich czynności prawnych, do dokonywania których upoważnione są jedynie konkretnie oznaczone podmioty, jak i których przedmiotem są ściśle określone dobra (wierzytelności spełniające wymogi ustawy o FI i statutu danego funduszu). Przyczyną (tj. causa) przelewu jest tutaj sekurytyzacja wierzytelności polegająca na zamianie niepłynnych aktywów (wierzytelności) na aktywa płynne (środki pieniężne), uzyskiwane z emisji certyfikatów inwestycyjnych. Dlatego też, jeżeli to fundusz inwestycyjny w rozumieniu ustawy o FI jest, jako nabywca, stroną umowy przelewu wierzytelności, to taka czynność prawna stanowi umowę o sekurytyzację wierzytelności, nieopodatkowaną podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2018
3
mar

Istota:
Konwersja przysługującej Wnioskodawcy względem Spółki wierzytelności (pożyczka udzielona spółce wraz z odsetkami) na udziały w polskiej spółce kapitałowej skutkować będzie po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wartości wniesionego wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności, na którą składać się będzie kwota udzielonej spółce pożyczki wraz z odsetkami. Z uwagi na to, że Wnioskodawca - rezydent podatkowy Stanów Zjednoczonych Ameryki, posiadający certyfikat rezydencji potwierdzający miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych, nie będzie przybywał dłużej niż 183 dni w roku podatkowym w Polsce, uzyskany dochód będzie podlegał opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Fragment:
Wspólnik i akcjonariusz nie może potrącać swoich wierzytelności wobec spółki kapitałowej z wierzytelnością spółki względem wspólnika z tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów albo akcji. Nie wyłącza to potrącenia umownego (art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych). Szczególnym rodzajem wkładu jest natomiast wierzytelność przysługująca podmiotowi (np. wspólnikowi) w stosunku do spółki. W tym miejscu należy wskazać, że operację, w wyniku której dochodzi do zamiany wierzytelności wspólnika wobec spółki na udziały (akcje), określa się jako konwersję wierzytelności na udziały (akcje). Wyróżnia się dwa sposoby dokonania konwersji wierzytelności na udziały (akcje): objęcie przez wierzyciela udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za „ wkład niepieniężny ” w postaci jego wierzytelności wobec spółki - powstaje wówczas roszczenie spółki wobec tego podmiotu o wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci jego wierzytelności. Wspólnik wnosi wierzytelność tytułem aportu, dokonując jej cesji na rzecz spółki, co jednocześnie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania, którego przedmiot stanowiła ta wierzytelność (wierzytelność zostaje bowiem nabyta przez dłużnika); objęcie przez wierzyciela udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za „ wkład pieniężny ” - powstaje wówczas roszczenie spółki wobec tego podmiotu o wniesienie wkładu pieniężnego, tj. wniesienie środków pieniężnych.
2018
3
mar

Istota:
PIT - w zakresie skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy związanych z wniesieniem do spółki wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności pieniężnej oraz skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy związanych z konfuzją i wygaśnięciem wierzytelności.
Fragment:
W związku z powyższym kosztem uzyskania przychodów w momencie wniesienia wkładu niepieniężnego będą poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie wierzytelności, czyli cena zakupu wierzytelności. Opierając się na podanym przykładzie kwotowym, jeśli cena zakupu wierzytelności to 300 000 zł, to kosztem uzyskania przychodów wspólnika będzie kwota 300 000 zł. Na możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wierzytelności wnoszonej do spółki w formie wkładu niepieniężnego wskazano w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 sierpnia 2016 r. (sygn. IPPB3/4510-606/16-3/PS ). Reasumując: w związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę do spółki A wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności pieniężnych: przychodem będzie wartość wierzytelności określona w umowie spółki lub innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższa niż wartość rynkowa wierzytelności, kosztem uzyskania przychodów będzie cena zakupu zapłacona za wierzytelności przez Wnioskodawcę. Ad 2 W ocenie Wnioskodawcy w związku z konfuzją i wygaśnięciem wierzytelności nie powstanie po jego stronie przychód podatkowy. Wnioskodawca wniesie wierzytelności do spółki A w formie wkładu niepieniężnego. W zamian za to Wnioskodawca uzyska udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki A.
2018
15
lut

Istota:
Opisana we wniosku usługa sekurytyzacji i tym samym dokonywany w jej ramach przelew wierzytelności będzie podlegała uregulowaniom ustawy o podatku od towarów i usług - co wynika z ww. interpretacji - to w sytuacji gdy przelewy te stanowić będą umowę sprzedaży, czynność będzie wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Przeniesienie Wierzytelności ze Spółek do SPV w ramach Sekurytyzacji nastąpi w wykonaniu umowy sprzedaży wierzytelności zawartej pomiędzy Spółkami (jako tzw. inicjatorami Sekurytyzacji) i SPV (jako tzw. podmiotem emisyjnym). Przelew Wierzytelności będzie dokonywany w sposób rewolwingowy, co oznacza, że zgodnie z założeniami Sekurytyzacji, Spółki będą sprzedawały periodycznie do SPV poszczególne transze Wierzytelności w czasie trwania ustalonego przez strony okresu rewolwingowego, przy założeniu, że Wierzytelności ujęte w danej transzy będą spełniać wcześniej ustalone warunki kwalifikujące je do Sekurytyzacji (przede wszystkim, przedmiotowe Wierzytelności muszą być wierzytelnościami tzw. performującymi, czyli niestanowiącymi złych długów). Wierzytelności zostaną przeniesione wraz z zabezpieczeniami oraz roszczeniami ubocznymi (takimi jak przykładowo roszczenia o wypłatę zaległych odsetek, roszczenia odszkodowawcze, roszczenia wynikające z gwarancji lub z innych porozumień zapewniających spłatę Wierzytelności przez Dłużników). SPV zapłaci na rzecz Spółek cenę za nabycie Wierzytelności. Cena zakupu Wierzytelności będzie odpowiadać nominalnej wartości Wierzytelności. Do kalkulacji ceny za Wierzytelności nie będzie stosowane dyskonto.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie ustalenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia akcji/udziałów w zamian za wniesienie do spółek kapitałowych wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności
Fragment:
Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku konwersji wierzytelności z tytułu kapitału kredyty (pożyczki) lub dopłat na udziały/akcje w spółce w Banku następuje wygaśnięcie wierzytelności kapitałowej. Wygaśnięcie wierzytelności kapitałowej poprzez jej spłatę jest neutralne podatkowo (art. 12 ust. 4 pkt 1 UPDOP). Jednakże spłata wierzytelności nie jest możliwa w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada środków pieniężnych na uregulowanie należności. Wówczas Bank zmuszony jest zrestrukturyzować należność np. poprzez jej „ zamianę ” na udziały/akcje w kapitale dłużnika. Jednak w sytuacji, w której Bank obejmowałby te akcje/udziały bez prawa do jednoczesnego rozpoznania kosztu w wysokości wnoszonej, w zamian za te akcje/udziały, wierzytelności własnej, wygaśnięcie wierzytelności kapitałowej nie pozostałoby transakcją obojętną podatkowo. Bank musiałby rozpoznać przychód z art. 12 ust. 1 pkt 7 UPDOP w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów (akcji) i opodatkować go, nie posiadając jednocześnie prawa do pomniejszenia tego przychodu o koszt w wysokości wnoszonej wierzytelności. Podobna sytuacja wystąpiłaby w przypadku skonwertowania na akcje/udziały wierzytelności z tytułu dopłat.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji sekurytyzacyjnej
Fragment:
Z tytułu nabycia Wierzytelności, Nabywca zapłaci Spółce cenę wyższą od zsumowanych kwot głównych (kapitału) Pożyczek wchodzących w skład Wierzytelności, które stanowią przedmiot Umowy Przelewu Wierzytelności. Przedmiotem przelewu wierzytelności będą wierzytelności nieprzeterminowane, dotyczące umów pożyczek zawartych w miesiącu poprzedzającym datę przeniesienia Wierzytelności. Poza przeniesieniem Wierzytelności, zgodnie z Umową Przelewu Wierzytelności, Fundusz będzie odpowiedzialny za obsługę klienta przed wygaśnięciem Umowy Pożyczki. Umowa Przelewu Wierzytelności będzie określała, obowiązki Funduszu oraz Spółki (dalej jako: „ Strony ”) w zakresie obsługi przenoszonych Wierzytelności. Zgodnie z ustaleniami Stron, Fundusz odpowiedzialny będzie w szczególności za obsługę Wierzytelności od momentu ich przeniesienia, wysłanie Pożyczkobiorcom zawiadomienia o przelewie Wierzytelności, monitorowanie spłat Wierzytelności, prowadzenie windykacji pozasądowej oraz wypowiadanie umów Pożyczek na zasadach w nich określonych. Fundusz po wygaśnięciu umowy Pożyczki będzie odpowiedzialny m in. za rozpatrywanie reklamacji oraz przechowywanie dokumentacji związanej z Wierzytelnościami. Natomiast do obowiązków Spółki, w związku z zawarciem Umowy Przelewu Wierzytelności będzie (...)
2018
10
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usługi subpartycypacji wierzytelności.
Fragment:
U. z 2018, poz.56, z późn. zm.), umowa o subpartycypację, oznacza umowę o przekazywanie funduszowi wszystkich świadczeń otrzymywanych przez inicjatora sekurytyzacji lub uprawnionego z sekurytyzowanych wierzytelności z określonej puli wierzytelności lub z określonych wierzytelności. Jednocześnie zgodnie z ww. przepisem, umowa o subpartypację powinna zawierać zobowiązanie tych podmiotów do przekazywania funduszowi: pożytków z sekurytyzowanych wierzytelności w całości; kwot głównych z sekurytyzowanych wierzytelności; kwot uzyskanych z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności − w przypadku gdy zaspokojenie się inicjatora sekurytyzacji lub uprawnionego z sekurytyzowanych wierzytelności nastąpiło przez realizację zabezpieczeń. Zgodnie z art. 183 ust. 5 ww. ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, umowa zobowiązująca do nabycia wierzytelności, puli wierzytelności oraz umowa o subpartycypację powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa o subpartycypację nie może zawierać postanowień o odroczeniu zapłaty lub o dokonywaniu zapłaty w ratach za wierzytelności będące jej przedmiotem (art. 183 ust. 6 ww. ustawy o funduszach inwestycyjnych). Z powołanych przepisów wynika, że umowa o subpartycypację jest umową, w której inicjator sekurytyzacji zobowiązuje się za wynagrodzeniem do przekazania świadczeń z puli wierzytelności do drugiego podmiotu (subpartycypanta), który nabywa prawo do części lub całości pożytków z tytułu wierzytelności, przy czym transakcja ta nie rodzi skutków sprzedaży.
2018
9
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności nabycia wierzytelności oraz w zakresie braku opodatkowania wypłaconego przez zakład ubezpieczeniowy odszkodowania.
Fragment:
Z powyższego wynika, że przeniesienie wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku nabywcy wierzytelności, które następuje na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, jest skutkiem rozporządzania tą wierzytelnością przez dotychczasowego wierzyciela i stanowi wykonanie przez niego przysługującego mu prawa własności. W zamian za nabywaną wierzytelność cesjonariusz (nabywca) zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia na rzecz zbywcy wierzytelności (cedenta). Spełnienie świadczenia, wynikającego z umowy przelewu nastąpi, gdy cedent przeniesie wierzytelność na cesjonariusza, a on zapłaci mu cenę za cedowaną wierzytelność (w sytuacji, kiedy cesja będzie miała charakter odpłatny). Z punktu widzenia nabywcy wierzytelności, do świadczenia usług dochodzi już w momencie samego nabycia tej wierzytelności, obojętnie, czy nabycie zostało dokonane w celu windykacji tej wierzytelności przez samego nabywcę, czy też w celu dalszej jej odsprzedaży. Celem nabycia cudzej wierzytelności nie musi być jej odsprzedaż, ale także inne wykorzystanie do celów prawno-gospodarczych przez nabywcę, sposób wykorzystania nabytej wierzytelności może decydować o charakterze usługi, nie zaś o istocie czynności prawnej, jaką jest nabycie cudzej wierzytelności. Usługą jest nabycie wierzytelności danego podmiotu w celu jej wykorzystania do operacji prawno-podatkowych.
2018
9
lut

Istota:
Czy przedawniona wierzytelność stanowi dochód Wnioskodawczyni za rok, w którym zostało stwierdzone to przedawnienie na drodze sądowej, czy też jest to dochód w roku, w którym faktycznie nastąpił termin przedawnienia?
Fragment:
Wierzytelność została kupiona przez Prokurę ..... w dniu 25 czerwca 2013 r. (Kruk S.A. działał w imieniu i na rzecz Prokura .....). Firma ta wystąpiła do sądu o nakaz zapłaty. Wnioskodawczyni wniosła sprzeciw do tego nakazu podnosząc zarzut przedawnienia (przedawnienie nastąpiło w 2014 r.), ponieważ wypowiedzenie umowy nastąpiło 14 listopada 2011 r. Na skutek sprzeciwu firma cofnęła powództwo i wystawiła informację PIT-8C za 2016 r. W związku z tym, urząd skarbowy ustalił, że przedawnienie wierzytelności stanowi dochód Wnioskodawczyni za 2016 r., przez to Wnioskodawczyni utraciła uprawnienia do zasiłku rodzinnego, alimentów z funduszu i +500 wychowawczego (została Jej tylko renta ze względu na raka). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przedawniona wierzytelność stanowi dochód Wnioskodawczyni za rok, w którym zostało stwierdzone to przedawnienie na drodze sądowej, czy też jest to dochód w roku, w którym faktycznie nastąpił termin przedawnienia? Zdaniem Wnioskodawczyni, ta przedawniona wierzytelność powinna stanowić Jej przychód w roku, w którym faktycznie nastąpił upływ terminu (przedawnienia), czyli w 2014 r.
2018
3
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.