ITPB3/4510-138/16/DK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w związku ze zmianą wierzyciela Wierzytelności, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła) od wypłat dokonywanych na rzecz Wierzyciela i Nowego Wierzyciela?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2016 r. (data wpływu 22 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku poboru podatku w związku ze zmianą wierzyciela – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru podatku w związku ze zmianą wierzyciela.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Wnioskodawca jest dłużnikiem rezydenta podatkowego kraju z Unii Europejskiej innego niż Polska [Wierzyciel] z tytułu opłat licencyjnych. [Wierzytelności]. Aktualnie Wierzytelności są naliczane i nie są spłacane przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższą sytuacją, Wnioskodawca został poinformowany o prawdopodobnej zmianie wierzyciela Wierzytelności, którą ma nabyć inny podmiot, osoba prawna – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polski rezydent podatkowy [Nowy Wierzyciel].

Po zmianie wierzyciela Wierzytelności, Wnioskodawca, stosownie do swoich możliwości finansowych, może dokonywać zapłaty Wierzytelności do Nowego Wierzyciela.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku ze zmianą wierzyciela Wierzytelności, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła) od wypłat dokonywanych na rzecz Wierzyciela i Nowego Wierzyciela?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat z tytułu spłaty Wierzytelności do Nowego Wierzyciela.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych osoba prawna, która dokonuje wypłat należności określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, jest zobowiązana, w dniu dokonania wypłaty, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Co do zasady, zgodnie z art. 21 ust. l pkt 1 tej ustawy, należności licencyjne wypłacane na rzecz podmiotu nie będącego polskim rezydentem dla celów podatkowych podlegają opodatkowaniu 20% podatkiem dochodowym od osób prawnych (z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanych przez Polskę), a Wnioskodawca jako płatnik podatku zobowiązany jest do pobrania i wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych na rachunek właściwego organu podatkowego.

Zgodnie z powyższymi przepisami, obowiązek poboru 20% podatku dochodowego od osób prawnych (lub niższego – zależnie od postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) powstaje, jeśli płatność (która może być zakwalifikowana jako wypłata o której mowa w art. 21 ust. 1 ww. ustawy) dokonywana jest na rzecz podmiotu, który nie jest polskim rezydentem podatkowym.

Tymczasem, Wnioskodawca, , będzie płacił opłatę licencyjną na rzecz Nowego Wierzyciela, a nie na rzecz Wierzyciela. W wyniku zmiany wierzycieli, to Nowy Wierzyciel stanie się podmiotem uprawnionym do otrzymania zapłaty z tytułu Wierzytelności. W przypadku płatności dokonywanych między polskimi rezydentami podatkowymi, obowiązek poboru podatku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych (w związku z art. 21 ust. 1 tej ustawy) nie powstaje.

Nowy Wierzyciel będzie zobowiązany we własnym zakresie do rozpoznania i zadeklarowania do opodatkowania 19% podatku dochodowego od osób prawnych wpłat dokonywanych przez Wnioskodawcę.

Spłata Wierzytelności przez Wnioskodawcę na rzecz Nowego Wierzyciela nie może być uznana za dokonanie wypłaty należności, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na rzecz Wierzyciela. Po przeniesieniu Wierzytelności na Nowego Wierzyciela, dotychczasowy Wierzyciel nie będzie uprawniony do otrzymania zapłaty tytułem zapłaty Wierzytelności, Wnioskodawca faktycznie też nie będzie dokonywał żadnej wypłaty na rzecz zagranicznego rezydenta podatkowego.

Stanowisko takie jest również prezentowane przez organy podatkowe w dotychczas wydawanych interpretacjach, np.:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 listopada 2013 r. (nr IPTPB3/423-321/13-4/GG): „Wnioskodawca jest dłużnikiem spółki akcyjnej prawa szwajcarskiego z tytułu umów pożyczek – będącej jedynym wspólnikiem Wnioskodawcy. Pożyczki zostały udzielone na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wnioskodawca jako dłużnik powinien na rzecz powyższej spółki spłacić kwotę pożyczki (należność główna, kapitał) oraz odsetki. Wierzytelności z tytułu umów pożyczek zostaną w najbliższych miesiącach przeniesione na spółkę handlową prawa ukraińskiego (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). (...) Wnioskodawca zamierza spłacić pożyczki wraz z należnymi odsetkami. Spłata pożyczek wraz z odsetkami nastąpi już na rzecz spółki handlowej prawa ukraińskiego (...) W opisanej wyżej sytuacji zastosowanie znajdują postanowienia Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie z dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 63 poz. 269 ze zm.).
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2008 r., nr ILPB3/423-553/08-4/MM: „w wyniku cesji wierzytelności, Dxxx stał się podmiotem praw wynikających z zawartej umowy (...) Zatem, Dxxx jest osobą uprawnioną do odsetek, gdyż jest stroną przedmiotowej umowy.(...) Oznacza to, że przedmiotowe odsetki podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech.”;
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 września 2009 r., nr ILPB3/423-449/09-6/KS: „celem przedmiotowej umowy cesji jest zwolnienie Spółki z zobowiązań wobec pożyczkodawcy, poprzez przeniesienie ogółu praw i obowiązków (...) na Kupującego hotel. Udzielona pożyczka wraz z odsetkami zostanie spłacona przez Kupującego zgodnie z pierwotną umową pożyczki, tj. w 2010 r. W związku z powyższym beneficjentami przedmiotowych odsetek będą nierezydenci z siedzibą na Cyprze, a podmiotem wypłacającym - Kupujący. Zatem Spółki nie można uznać za płatnika zryczałtowanego podatku dochodowym w rozumieniu art. 26 ust. 1 (...) cesja umów pożyczek nie spowoduje po stronie Spółki obowiązku pobrania podatku u źródła z tytułu naliczonych do momentu jej dokonania odsetek.”.

Organy podatkowe wielokrotnie potwierdzały też, że obowiązki płatnika należy „weryfikować” na moment dokonania zapłaty, np.: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2011 r. nr IPPB5/423-780/11-2/PS: „Wskutek przejęcia wierzytelności odsetkowej przysługującej Bankowi wobec Spółki, to Poręczyciel stanie się wierzycielem Spółki, uprawnionym do otrzymania kwoty odsetek.”. Podobnie np. NSA w wyroku II FSK 185/13 z dnia 12 marca 2015 r. na przykładzie odsetek wskazał, że charakter należności, podatnika oraz płatnika należy ustalać każdorazowo na moment płatności: „O zakresie zwolnienia nie przesądza zatem sama geneza stosunku zobowiązaniowego, ale jego aktualny kształt podmiotowy – tj. fakt, że odbiorcą odsetek jest bank (...). Pomimo, że w przedstawionym we wniosku o udzielenie interpretacji stanie faktycznym wypłata odsetek fińskiej spółce kapitałowej następuje w wykonaniu umowy kredytowej (pożyczki) udzielonej przez bank, to z uwagi na fakt, że odbiorcą tych należności nie jest w momencie ich wypłaty instytucja bankowa, zwolnienie z podatku u źródła nie będzie miało zastosowania”.

Podsumowując, w związku ze zmianą wierzyciela Wierzytelności, Wnioskodawca regulując płatność na rzecz Nowego Wierzyciela będące polskim rezydentem podatkowym, nie będzie w jakimkolwiek momencie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w odniesieniu do przedstawionego pytania jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna została wydana na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego, tj. przy założeniu że Spółka nie będzie zobowiązana do wypłacenia i nie wypłaci zaległych oraz bieżących należności licencyjnych pierwotnemu Wierzycielowi. Zauważyć bowiem należy, że w odróżnieniu od postępowania kontrolnego czy podatkowego, postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej opiera się tylko i wyłącznie na przedstawionym przez wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym/stanie faktycznym, nie zaś na dowodach zbieranych w toku postępowania przez organ podatkowy, w konsekwencji treść przedstawionego zdarzenia przyszłego nie może być przez tutejszy organ zweryfikowana pod kątem jej zgodności z realnie występującymi okolicznościami danej sprawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.