Wierzyciel | Interpretacje podatkowe

Wierzyciel | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wierzyciel. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe przedawnienia zobowiązania wynikającego z umowy o limit kredytowy i kartę kredytową
Fragment:
S.A. działając na rzecz wierzyciela ... NS FIZ poinformował, że wierzyciel - uznał zarzut przedawnienia jako zasadny i poinformował, że przedawniona kwota będzie stanowiła przychód Wnioskodawczyni w 2016 r. i będzie podlegała opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym wierzyciel sporządzi PIT-8C i prześle go do właściwego Urzędu Skarbowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy przychodem Wnioskodawczyni (osoby fizycznej) podlegającym opodatkowaniu jest cała kwota długu wraz z odsetkami na dzień uznania przez wierzyciela zarzutu przedawniania, mimo że termin przedawnienia minął po 2 latach od dnia wypowiedzenia umowy? Czy przychodem Wnioskodawczyni (osoby fizycznej) podlegającym opodatkowaniu jest kwota należności głównej i odsetek ustawowych na dzień przedawnienia? Czy obecny wierzyciel, który nie był wierzycielem w dacie przedawnienia ma podstawę do wystawienia PIT-8C i w jakiej wysokości? Czy Wnioskodawczyni podlega obowiązkowi opodatkowania takiego przychodu? Czy przychodem osoby fizycznej podlegającym opodatkowaniu jest: kwota zadłużenia z tytułu kapitału, kwota odsetek do momentu przedawnienia, (...)
2017
30
cze

Istota:
Opodatkowanie przychodu z tytułu przedawnionej wierzytelności.
Fragment:
Wierzyciel – A. uznał zarzut przedawnienia jako zasadny i poinformował, że przedawniona kwota będzie stanowiła przychód Wnioskodawcy w 2016 r. i będzie podlegała opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym wierzyciel sporządzi PIT-8C i prześle go do właściwego Urzędu Skarbowego. Pismo dotyczące sprawy wraz z PIT-8C z dnia 24 lutego 2017 r., odebrane w dniu 3 marca 2017 r., ze wskazaniem, że zadłużenie wg B. wynosi 18 420 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy obecny Wierzyciel, który nie był wierzycielem w dacie przedawnienia ma podstawę do wystawiania PIT-8C? Czy Wnioskodawca podlega obowiązkowi opodatkowania takiego przychodu? Czy przychodem Wnioskodawcy (osoby fizycznej) podlegającemu opodatkowaniu jest kwota należności głównej i odsetek ustawowych na dzień przedawnienia? Zdaniem Wnioskodawcy – nie powstał przychód polegający opodatkowaniu, tak jak to występuje w przypadku umorzenia przez Bank. W ocenie Zainteresowanego tylko Bank jako kredytodawca miał podstawę prawną do wystawienia PIT-8C, gdyby umorzył przedawnioną wierzytelność, a nie obecny wierzyciel. Jak wynika to z orzecznictwa sądowego w przypadku przedawnionych roszczeń przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń powstaje z pierwszym dniem po upływie terminu przedawnienia (wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 2966/08.
2017
26
cze

Istota:
Czy w przypadku przedawnienia zobowiązania – jeżeli wierzyciel dopuścił do tego wskutek zaniechania lub nie podejmując czynności, przed upływem terminu przedawnienia, w celu zaspokojenia swojego roszczenia przed Sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń – po stronie dłużnika powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia opodatkowany podatkiem dochodowym?
Fragment:
Następnie, po opatrzeniu BTE klauzulą wykonalności, z wniosku wierzyciela organ egzekucyjny wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko Wnioskodawcy. Wskutek ponownego wniosku wierzyciela, postępowanie egzekucyjne zostało prawomocnie umorzone a wierzytelność scedowana została na Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który wystąpił do Sądu o wydanie przeciwko Wnioskodawcy nakazu zapłaty. Wskutek podniesienia przez Wnioskodawcę zarzutu przedawnienia Sąd powództwo o wydanie nakazu zapłaty oddalił uznając, że wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego przez kredytodawcę skutkował nieprzerwaniem biegu przedawnienia roszczenia o zapłatę. Obecnie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty złożył Wnioskodawcy oświadczenie o rezygnacji z dochodzenia przedawnionego roszczenia i sporządził PIT-8C, w którym kwotę umorzonej wierzytelności wskazał jako przychód podatnika z nieodpłatnego świadczenia opodatkowany podatkiem dochodowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku przedawnienia zobowiązania – jeżeli wierzyciel dopuścił do tego wskutek zaniechania lub nie podejmując czynności, przed upływem terminu przedawnienia, w celu zaspokojenia swojego roszczenia przed sądem lub innym organem (...)
2017
15
cze

Istota:
Skutki podatkowe przedawnienia zobowiązania kredytowego
Fragment:
S.A. działając na rzecz Wierzyciela ... poinformował, że Wierzyciel – ... uznał zarzut przedawnienia jako zasadny i poinformował, że przedawniona kwota będzie stanowiła przychód Wnioskodawczyni w 2016 r. i będzie podlegała opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym wierzyciel sporządzi informację PIT-8C i prześle ją do właściwego urzędu skarbowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy przychodem Wnioskodawczyni (osoby fizycznej) podlegającym opodatkowaniu jest cała kwota długu wraz z odsetkami na dzień 18 stycznia 2017 r. (dzień uznania przez wierzyciela zarzutu przedawnienia), mimo że termin przedawnienia minął wcześniej? Czy przychodem Wnioskodawczyni (osoby fizycznej) podlegającym opodatkowaniu jest kwota należności głównej i odsetek ustawowych na dzień przedawnienia? Czy obecny wierzyciel, który nie był wierzycielem w dacie przedawnienia, ma podstawę do wystawienia informacji PIT-8C i w jakiej wysokości? Czy Wnioskodawczyni podlega obowiązkowi opodatkowania takiego przychodu? Czy przychodem osoby fizycznej podlegającym opodatkowaniu jest: kwota zadłużenia z tytułu kapitału, kwota odsetek (...)
2017
10
maj

Istota:
Czy zapłata przez kontrahenta kwoty uzgodnionej przez strony w ugodzie, którą zawrą w wyniku postępowania mediacyjnego (w tym którejkolwiek z rat w przypadku ustalenia systemu płatności w ratach) pociągnie za sobą obowiązek Wnioskodawcy do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego?
Czy do wyżej przedstawionego stanu faktycznego zastosowanie ma art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? W sytuacji odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z powyższych pytań proszę o udzielenie odpowiedzi czy zapłata jakiejkolwiek raty pociągnie za sobą obowiązek Wnioskodawcy zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego od całej kwoty uzgodnionej w ugodzie, czy jedynie od kwoty każdej raty?
Fragment:
Stosownie do treści art. 89a ust. 3 ustawy, korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części (89a ust. 4 ustawy). Wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika (89a ust. 5 ustawy). Zgodnie z art. 89a ust. 7 ustawy, przepisów ust. 1-5 nie stosuje się, jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4. Z treści wniosku wynika, że z uwagi na nieściągalność wierzytelności Wnioskodawca – zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - skorygował „ podatek należny ” o kwoty wynikające faktur VAT dokumentujących sprzedaż towaru na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
2016
16
gru

Istota:
Skutki podatkowe przedawnienia zobowiązania kredytowego
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że mimo przedawnienia zobowiązanie nadal istnieje i dłużnik ma obowiązek wykonać ciążące na nim zobowiązanie, natomiast wierzyciel nie może już dochodzić przymusowego jego wykonania. Z uwagi więc na fakt, że dłużnik mimo przedawnienia zobowiązania, może to zobowiązanie wypełnić, jego korzyść majątkowa nie ma jeszcze charakteru trwałego w momencie przedawnienia. W sytuacji, gdy wierzyciel nie umorzył należności, samo przedawnienie zobowiązania nie wywołuje zmiany charakteru zobowiązania na zobowiązanie bezzwrotne i nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, w związku z przedawnieniem zobowiązania kredytowego, które nie zostało przez wierzyciela umorzone, nie nastąpiło po stronie Wnioskodawcy trwałe przysporzenie majątkowe, które mogłoby zostać uznane za przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu, tak jak miałoby to miejsce w przypadku umorzenia wierzytelności. Samo przedawnienie zobowiązania nie wywołuje bowiem zmiany charakteru zobowiązania na zobowiązanie bezzwrotne i nie powoduje powstania przychodu. W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące (...)
2016
8
gru

Istota:
Czy wstąpienie przez A. LUX w prawa zaspokojonego wierzyciela z tytułu Pożyczek w drodze subrogacji zgodnie z art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce?
Fragment:
LUX stanie się wierzycielem z tytułu Pożyczek udzielonych Wnioskodawcy przez A. US. W tym celu A. LUX wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela z tytułu Pożyczek w miejsce A. US do wysokości dokonanej spłaty, za pisemną zgodą dłużnika, zgodnie z art. 518 Kodeksu cywilnego (subrogacja). Wstąpienie przez A. LUX w prawa zaspokojonego wierzyciela w drodze subrogacji może odbyć się poprzez zaspokojenie wierzyciela w formie gotówkowej lub rzeczowej, np. poprzez przekazanie weksla. Po zakończeniu restrukturyzacji, zarówno kwoty główne Pożyczek jak i należne odsetki będą spłacane przez Wnioskodawcę tylko do nowego wierzyciela, tj. A. LUX. Zapisy umowy Pożyczek dopuszczają możliwość zmiany wierzyciela. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wstąpienie przez A. LUX w prawa zaspokojonego wierzyciela z tytułu Pożyczek w drodze subrogacji zgodnie z art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Instytucję przeniesienia wierzytelności reguluje przepis art. 509 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), zgodnie z którym wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
2016
28
lis

Istota:
Czy w związku ze zmianą wierzyciela Wierzytelności, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła) od wypłat dokonywanych na rzecz Wierzyciela i Nowego Wierzyciela?
Fragment:
Tymczasem, Wnioskodawca, , będzie płacił opłatę licencyjną na rzecz Nowego Wierzyciela, a nie na rzecz Wierzyciela. W wyniku zmiany wierzycieli, to Nowy Wierzyciel stanie się podmiotem uprawnionym do otrzymania zapłaty z tytułu Wierzytelności. W przypadku płatności dokonywanych między polskimi rezydentami podatkowymi, obowiązek poboru podatku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych (w związku z art. 21 ust. 1 tej ustawy) nie powstaje. Nowy Wierzyciel będzie zobowiązany we własnym zakresie do rozpoznania i zadeklarowania do opodatkowania 19% podatku dochodowego od osób prawnych wpłat dokonywanych przez Wnioskodawcę. Spłata Wierzytelności przez Wnioskodawcę na rzecz Nowego Wierzyciela nie może być uznana za dokonanie wypłaty należności, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na rzecz Wierzyciela. Po przeniesieniu Wierzytelności na Nowego Wierzyciela, dotychczasowy Wierzyciel nie będzie uprawniony do otrzymania zapłaty tytułem zapłaty Wierzytelności, Wnioskodawca faktycznie też nie będzie dokonywał żadnej wypłaty na rzecz zagranicznego rezydenta podatkowego. Stanowisko takie jest również prezentowane przez organy podatkowe w dotychczas wydawanych interpretacjach, np.: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 listopada 2013 r. (nr IPTPB3/423-321/13-4/GG ): „ Wnioskodawca jest dłużnikiem spółki akcyjnej prawa szwajcarskiego z tytułu umów pożyczek – będącej jedynym wspólnikiem Wnioskodawcy.
2016
27
lis

Istota:
Czy w związku z przedawnieniem zobowiązania powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wierzyciel ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?
Fragment:
(...) wierzyciel ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C? Zdaniem Wnioskodawcy informacja PIT-8C została wystawiona nieprawidłowo, ponieważ zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 508) zobowiązanie nie wygasło, gdyż wierzyciel nie zwolnił dłużnika (Wnioskodawcy) z długu, a jedynie w piśmie (w załączeniu) poinformował, że zgadza się ze stanem faktycznym, tj. przedawnieniem długu (brak możliwości egzekucji komorniczej). Jednak nadal wierzycielowi przysługuje prawo do obrotu długiem oraz jego potrąceniami lub ugody. W sytuacji gdy wierzyciel nie umorzył należności samo przedawnienie zobowiązania nie wywołuje zmiany charakteru zobowiązania na zobowiązanie bezzwrotne i nie powoduje powstania przychodu na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego Wnioskodawca uważa, że wystawiony PIT-8C nie oddaje obecnego stanu faktycznego. Przychód nie wystąpił, dlatego wierzyciel nie był zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
26
lis

Istota:
Czy w związku z zawarciem porozumienia z najemcą, Wnioskodawca zobowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego za okresy, za które najemca nie pokrył należności czynszowych - na podstawie art. 89a ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT?
Fragment:
W tym przypadku nie dochodzi zatem do zaspokojenia roszczeń wierzyciela (Wnioskodawcy) z tytułu istniejącego stosunku cywilnoprawnego łączącego strony transakcji, poprzez uiszczenie należności w jakiejkolwiek części. Celem zrzeczenia się przez Wnioskodawcę roszczeń z umowy najmu jest w tej sytuacji rezygnacja ze ściągania należności, o których mowa we wniosku, dokonana z woli wierzyciela i za zgodą dłużnika. Powyższa analiza jednoznacznie wskazuje, że zwolnienie dłużnika z długu przez wierzyciela (Wnioskodawcę) w związku z zawartym pomiędzy nimi porozumieniem nie może być w żaden sposób utożsamiane z uregulowaniem należności (uiszczeniem należności przez dłużnika) lub zbyciem w jakiejkolwiek innej formie. W takim przypadku nie wystąpi zatem u wierzyciela (Wnioskodawcy) obowiązek korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w trybie art. 89a ust. 4 ustawy. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione okoliczności sprawy należy stwierdzić, że w przypadku, gdy Wnioskodawca na mocy art. 89a ust. 1 ustawy skorzystał z prawa do korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w odniesieniu do należności nieściągalnych, późniejsze zawarcie porozumienia z najemcą w dniu 22 grudnia 2014 roku, na mocy którego Wnioskodawca zrzekł się roszczeń z umowy najmu przy spełnieniu przez najemcę określonych warunków, o których mowa powyżej, nie spowoduje, że Wnioskodawca utraci to prawo.
2015
3
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wierzyciel
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.