Wierzyciel | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wierzyciel. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
6
gru

Istota:

Skutki likwidacji spółki.

Fragment:

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie nastąpi zawarcie umowy zwolnienia z długu pomiędzy wierzycielem (Pożyczkodawcą) a dłużnikiem (Wnioskodawcą). Oznacza to, że nie nastąpi w omawianym zdarzeniu przyszłym zwolnienie Spółki z długu, o którym mowa w KC. Również złożenie Oświadczenia Wierzyciela w toku postępowania likwidacyjnego Wnioskodawcy w ocenie Spółki nie może stanowić umorzenia zobowiązania generującego przychód podatkowy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP. Podkreślić należy, że złożone Oświadczenie Wierzyciela o zrzeczeniu się dochodzenia roszczeń wobec Wnioskodawcy przez Pożyczkodawcę będzie miało charakter jednostronny, zostanie dokonane bez wyraźnej zgody dłużnika (Wnioskodawcy), a wierzytelność wynikająca z Umowy Pożyczki nie zostanie umorzona. Oświadczenie Wierzyciela nie będzie prowadzić do zwolnienia Spółki z obowiązku spłaty swoich zobowiązań wobec wierzyciela, który złożył ww. oświadczenie. Wynika to w szczególności z faktu, że adresatem Oświadczenia Wierzyciela będzie sąd rejestrowy, a nie Spółka. Dlatego też w żadnym przypadku takie oświadczenie nie będzie mogło być uznane za umowę z wierzycielem, w której Spółka wyraża zgodę na zwolnienie z długu. Należy w tym (...)

2017
19
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z innych źródeł w sytuacji, kiedy dłużnik w trakcie postępowania przed sądem podnosi w piśmie zarzut przedawnienia roszczenia, a na skutek podniesienia tego zarzutu sąd wydaje wyrok oddalający powództwo, jako jedyną przyczynę oddalenia powództwa wskazując przedawnienie roszczenia lub na skutek podniesienia tego zarzutu wierzyciel odstępuje od dochodzenia tego roszczenia i cofa pozew, powstania przychodu z innych źródeł po stronie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która w trakcie prowadzonej windykacji polubownej podnosi zarzut przedawnienia roszczenia w piśmie skierowanym do wierzyciela lub podnosi zarzut przedawnienia roszczenia w rozmowie telefonicznej/rozmowie bezpośredniej z pracownikiem firmy wierzyciela, a na skutek podniesienia tego zarzutu wierzyciel odstępuje od dochodzenia tego roszczenia i zamyka operacyjnie sprawę, ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu przedawnionego zobowiązania,ustalenia kwoty przychodu z tytułu przedawnionego zobowiązania, powstania przychodu z innych źródeł w sytuacji, gdy wierzyciel jednostronnie odstępuje od dochodzenia części roszczenia (ale go nie umarza) i nie został podniesiony skuteczny zarzut przedawnienia.

Fragment:

Odnosząc się do pytania oznaczonego nr 2, w świetle obowiązujących przepisów, wskazać należy, że po stronie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która w trakcie prowadzonej windykacji polubownej podnosi zarzut przedawnienia roszczenia w piśmie skierowanym do wierzyciela lub podnosi zarzut przedawnienia roszczenia w rozmowie telefonicznej/rozmowie bezpośredniej z pracownikiem firmy wierzyciela, a na skutek podniesienia tego zarzutu wierzyciel odstępuje od dochodzenia tego roszczenia i zamyka operacyjnie sprawę, powstaje przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym podmiot będący wierzycielem w momencie przedawnienia zobowiązania zobowiązany jest sporządzić informację PIT-8C i przesłać ją do podatnika oraz urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. W sytuacji natomiast, gdy dany podmiot nie był wierzycielem dłużnika w momencie przedawnienia zobowiązania obowiązek ten na nim nie będzie ciążył. Oznacza to, że w sytuacji, gdy w momencie przedawnienia zobowiązania wierzycielem dłużnika jest Wnioskodawca, na Spółce ciąży obowiązek informacyjny wynikający z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast, w przypadku gdy Spółka w momencie przedawnienia zobowiązania nie była wierzycielem dłużnika (nabyła już przedawnione zobowiązanie), Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia dla dłużnika informacji PIT-8C.

2017
30
cze

Istota:

Skutki podatkowe przedawnienia zobowiązania wynikającego z umowy o limit kredytowy i kartę kredytową

Fragment:

S.A. działając na rzecz wierzyciela ... NS FIZ poinformował, że wierzyciel - uznał zarzut przedawnienia jako zasadny i poinformował, że przedawniona kwota będzie stanowiła przychód Wnioskodawczyni w 2016 r. i będzie podlegała opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym wierzyciel sporządzi PIT-8C i prześle go do właściwego Urzędu Skarbowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy przychodem Wnioskodawczyni (osoby fizycznej) podlegającym opodatkowaniu jest cała kwota długu wraz z odsetkami na dzień uznania przez wierzyciela zarzutu przedawniania, mimo że termin przedawnienia minął po 2 latach od dnia wypowiedzenia umowy? Czy przychodem Wnioskodawczyni (osoby fizycznej) podlegającym opodatkowaniu jest kwota należności głównej i odsetek ustawowych na dzień przedawnienia? Czy obecny wierzyciel, który nie był wierzycielem w dacie przedawnienia ma podstawę do wystawienia PIT-8C i w jakiej wysokości? Czy Wnioskodawczyni podlega obowiązkowi opodatkowania takiego przychodu? Czy przychodem osoby fizycznej podlegającym opodatkowaniu jest: kwota zadłużenia z tytułu kapitału, kwota odsetek do momentu przedawnienia, (...)

2017
26
cze

Istota:

Opodatkowanie przychodu z tytułu przedawnionej wierzytelności.

Fragment:

Wierzyciel – A. uznał zarzut przedawnienia jako zasadny i poinformował, że przedawniona kwota będzie stanowiła przychód Wnioskodawcy w 2016 r. i będzie podlegała opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym wierzyciel sporządzi PIT-8C i prześle go do właściwego Urzędu Skarbowego. Pismo dotyczące sprawy wraz z PIT-8C z dnia 24 lutego 2017 r., odebrane w dniu 3 marca 2017 r., ze wskazaniem, że zadłużenie wg B. wynosi 18 420 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy obecny Wierzyciel, który nie był wierzycielem w dacie przedawnienia ma podstawę do wystawiania PIT-8C? Czy Wnioskodawca podlega obowiązkowi opodatkowania takiego przychodu? Czy przychodem Wnioskodawcy (osoby fizycznej) podlegającemu opodatkowaniu jest kwota należności głównej i odsetek ustawowych na dzień przedawnienia? Zdaniem Wnioskodawcy – nie powstał przychód polegający opodatkowaniu, tak jak to występuje w przypadku umorzenia przez Bank. W ocenie Zainteresowanego tylko Bank jako kredytodawca miał podstawę prawną do wystawienia PIT-8C, gdyby umorzył przedawnioną wierzytelność, a nie obecny wierzyciel. Jak wynika to z orzecznictwa sądowego w przypadku przedawnionych roszczeń przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń powstaje z pierwszym dniem po upływie terminu przedawnienia (wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 2966/08.

2017
15
cze

Istota:

Czy w przypadku przedawnienia zobowiązania – jeżeli wierzyciel dopuścił do tego wskutek zaniechania lub nie podejmując czynności, przed upływem terminu przedawnienia, w celu zaspokojenia swojego roszczenia przed Sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń – po stronie dłużnika powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia opodatkowany podatkiem dochodowym?

Fragment:

Następnie, po opatrzeniu BTE klauzulą wykonalności, z wniosku wierzyciela organ egzekucyjny wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko Wnioskodawcy. Wskutek ponownego wniosku wierzyciela, postępowanie egzekucyjne zostało prawomocnie umorzone a wierzytelność scedowana została na Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który wystąpił do Sądu o wydanie przeciwko Wnioskodawcy nakazu zapłaty. Wskutek podniesienia przez Wnioskodawcę zarzutu przedawnienia Sąd powództwo o wydanie nakazu zapłaty oddalił uznając, że wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego przez kredytodawcę skutkował nieprzerwaniem biegu przedawnienia roszczenia o zapłatę. Obecnie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty złożył Wnioskodawcy oświadczenie o rezygnacji z dochodzenia przedawnionego roszczenia i sporządził PIT-8C, w którym kwotę umorzonej wierzytelności wskazał jako przychód podatnika z nieodpłatnego świadczenia opodatkowany podatkiem dochodowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku przedawnienia zobowiązania – jeżeli wierzyciel dopuścił do tego wskutek zaniechania lub nie podejmując czynności, przed upływem terminu przedawnienia, w celu zaspokojenia swojego roszczenia przed sądem lub innym organem (...)

2017
10
maj

Istota:

Skutki podatkowe przedawnienia zobowiązania kredytowego

Fragment:

S.A. działając na rzecz Wierzyciela ... poinformował, że Wierzyciel – ... uznał zarzut przedawnienia jako zasadny i poinformował, że przedawniona kwota będzie stanowiła przychód Wnioskodawczyni w 2016 r. i będzie podlegała opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym wierzyciel sporządzi informację PIT-8C i prześle ją do właściwego urzędu skarbowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy przychodem Wnioskodawczyni (osoby fizycznej) podlegającym opodatkowaniu jest cała kwota długu wraz z odsetkami na dzień 18 stycznia 2017 r. (dzień uznania przez wierzyciela zarzutu przedawnienia), mimo że termin przedawnienia minął wcześniej? Czy przychodem Wnioskodawczyni (osoby fizycznej) podlegającym opodatkowaniu jest kwota należności głównej i odsetek ustawowych na dzień przedawnienia? Czy obecny wierzyciel, który nie był wierzycielem w dacie przedawnienia, ma podstawę do wystawienia informacji PIT-8C i w jakiej wysokości? Czy Wnioskodawczyni podlega obowiązkowi opodatkowania takiego przychodu? Czy przychodem osoby fizycznej podlegającym opodatkowaniu jest: kwota zadłużenia z tytułu kapitału, kwota odsetek (...)

2016
16
gru

Istota:

Czy zapłata przez kontrahenta kwoty uzgodnionej przez strony w ugodzie, którą zawrą w wyniku postępowania mediacyjnego (w tym którejkolwiek z rat w przypadku ustalenia systemu płatności w ratach) pociągnie za sobą obowiązek Wnioskodawcy do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego?
Czy do wyżej przedstawionego stanu faktycznego zastosowanie ma art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? W sytuacji odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z powyższych pytań proszę o udzielenie odpowiedzi czy zapłata jakiejkolwiek raty pociągnie za sobą obowiązek Wnioskodawcy zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego od całej kwoty uzgodnionej w ugodzie, czy jedynie od kwoty każdej raty?

Fragment:

Stosownie do treści art. 89a ust. 3 ustawy, korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części (89a ust. 4 ustawy). Wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika (89a ust. 5 ustawy). Zgodnie z art. 89a ust. 7 ustawy, przepisów ust. 1-5 nie stosuje się, jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4. Z treści wniosku wynika, że z uwagi na nieściągalność wierzytelności Wnioskodawca – zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - skorygował „ podatek należny ” o kwoty wynikające faktur VAT dokumentujących sprzedaż towaru na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

2016
8
gru

Istota:

Skutki podatkowe przedawnienia zobowiązania kredytowego

Fragment:

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że mimo przedawnienia zobowiązanie nadal istnieje i dłużnik ma obowiązek wykonać ciążące na nim zobowiązanie, natomiast wierzyciel nie może już dochodzić przymusowego jego wykonania. Z uwagi więc na fakt, że dłużnik mimo przedawnienia zobowiązania, może to zobowiązanie wypełnić, jego korzyść majątkowa nie ma jeszcze charakteru trwałego w momencie przedawnienia. W sytuacji, gdy wierzyciel nie umorzył należności, samo przedawnienie zobowiązania nie wywołuje zmiany charakteru zobowiązania na zobowiązanie bezzwrotne i nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, w związku z przedawnieniem zobowiązania kredytowego, które nie zostało przez wierzyciela umorzone, nie nastąpiło po stronie Wnioskodawcy trwałe przysporzenie majątkowe, które mogłoby zostać uznane za przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu, tak jak miałoby to miejsce w przypadku umorzenia wierzytelności. Samo przedawnienie zobowiązania nie wywołuje bowiem zmiany charakteru zobowiązania na zobowiązanie bezzwrotne i nie powoduje powstania przychodu. W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące (...)

2016
28
lis

Istota:

Czy wstąpienie przez A. LUX w prawa zaspokojonego wierzyciela z tytułu Pożyczek w drodze subrogacji zgodnie z art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce?

Fragment:

LUX stanie się wierzycielem z tytułu Pożyczek udzielonych Wnioskodawcy przez A. US. W tym celu A. LUX wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela z tytułu Pożyczek w miejsce A. US do wysokości dokonanej spłaty, za pisemną zgodą dłużnika, zgodnie z art. 518 Kodeksu cywilnego (subrogacja). Wstąpienie przez A. LUX w prawa zaspokojonego wierzyciela w drodze subrogacji może odbyć się poprzez zaspokojenie wierzyciela w formie gotówkowej lub rzeczowej, np. poprzez przekazanie weksla. Po zakończeniu restrukturyzacji, zarówno kwoty główne Pożyczek jak i należne odsetki będą spłacane przez Wnioskodawcę tylko do nowego wierzyciela, tj. A. LUX. Zapisy umowy Pożyczek dopuszczają możliwość zmiany wierzyciela. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wstąpienie przez A. LUX w prawa zaspokojonego wierzyciela z tytułu Pożyczek w drodze subrogacji zgodnie z art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Instytucję przeniesienia wierzytelności reguluje przepis art. 509 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), zgodnie z którym wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

2016
27
lis

Istota:

Czy w związku ze zmianą wierzyciela Wierzytelności, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła) od wypłat dokonywanych na rzecz Wierzyciela i Nowego Wierzyciela?

Fragment:

Tymczasem, Wnioskodawca, , będzie płacił opłatę licencyjną na rzecz Nowego Wierzyciela, a nie na rzecz Wierzyciela. W wyniku zmiany wierzycieli, to Nowy Wierzyciel stanie się podmiotem uprawnionym do otrzymania zapłaty z tytułu Wierzytelności. W przypadku płatności dokonywanych między polskimi rezydentami podatkowymi, obowiązek poboru podatku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych (w związku z art. 21 ust. 1 tej ustawy) nie powstaje. Nowy Wierzyciel będzie zobowiązany we własnym zakresie do rozpoznania i zadeklarowania do opodatkowania 19% podatku dochodowego od osób prawnych wpłat dokonywanych przez Wnioskodawcę. Spłata Wierzytelności przez Wnioskodawcę na rzecz Nowego Wierzyciela nie może być uznana za dokonanie wypłaty należności, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na rzecz Wierzyciela. Po przeniesieniu Wierzytelności na Nowego Wierzyciela, dotychczasowy Wierzyciel nie będzie uprawniony do otrzymania zapłaty tytułem zapłaty Wierzytelności, Wnioskodawca faktycznie też nie będzie dokonywał żadnej wypłaty na rzecz zagranicznego rezydenta podatkowego. Stanowisko takie jest również prezentowane przez organy podatkowe w dotychczas wydawanych interpretacjach, np.: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 listopada 2013 r. (nr IPTPB3/423-321/13-4/GG ): „ Wnioskodawca jest dłużnikiem spółki akcyjnej prawa szwajcarskiego z tytułu umów pożyczek – będącej jedynym wspólnikiem Wnioskodawcy.