Wielka Brytania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Wielka Brytania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
wrz

Istota:

Kwestia określenia statusu podatnika w odniesieniu do Menadżera, Depozytariusza, C. oraz Subfunduszy oraz uznania Uczestników za podatników podatku u źródła należnego od dywidend wypłacanych przez polskie spółki.

Fragment:

Subfundusze samodzielnie nie mogą korzystać z postanowień znajdujących się w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Wielką Brytanię z innymi państwami z racji tego, iż nie posiadają osobowości prawnej, ani statusu podatników. W następstwie powyższego, dochód inwestycyjny uzyskiwany przez Subfundusze również nie podlega opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii. W efekcie, przychody i koszty Subfunduszy uznawane są w Wielkiej Brytanii, jako powstające lub, w zależności od przypadku, naliczane każdemu z Uczestników tego Subfunduszu proporcjonalnie do wartości praw, których jest rzeczywistym beneficjentem tak, jakby dochód powstał lub, w zależności od przypadku, został naliczony bezpośrednio temu Uczestnikowi. Mając na względzie brak osobowości prawnej oraz uprawnień traktatowych, a także fakt, iż środki na kontach Subfunduszy należą do Uczestników, Subfundusze nie mogą zostać uznane za podatników podatku CIT w Polsce. Należy podkreślić, że za podatnika podatku dochodowego nie może być uznany C. będący strukturą transparentną podatkowo - C. nie posiada osobowości prawnej i nie jest podatnikiem podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii. Ponadto C. nie posiada minimalnego pierwiastka zorganizowania, który uprawniałby do traktowania go jak jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, określoną w art. 1 ust. 2 ustawy o CIT.

2017
2
lut

Istota:

1. Czy rurowy element przewodu wiertniczego, który Wnioskodawca zamierza w ramach jedoosobowej działalności gospodarczej wynajmować od kontrahentów brytyjskich jest urządzeniem przemysłowym wymienionym w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych z tytułu najmu ww. przewodu w przypadku kontrahentów brytyjskich będących osobami fizycznymi – przedsiębiorcami, którzy swoją rezydencję podatkową w Wielkiej Brytanii potwierdzą stosownymi certyfikatami rezydencji?

Fragment:

(...) Wielką Brytanią – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 września 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia, czy w przypadku wynajmu rurowych elementów przewodu wiertniczego od kontrahenta niemającego siedziby na terenie Polski, Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią. W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 5 grudnia 2016 r. Znak: 2461-IBPB-2-2.4511.882.2016.1.MMA oraz 2461-IBPB-1-1.4510.357.2016.1.NL wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 16 grudnia 2016 r. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług doradczych w zakresie technologii wiertniczych, dostaw sprzętu i osprzętu wiertniczego oraz technologii płynów wiertniczych, a także pośrednictwo w zakupie sprzętu wykorzystywanego w tego rodzaju działalności. W najbliższym czasie firma zamierza poszerzyć działalność o wynajem rurowych elementów przewodu wiertniczego.

2015
27
paź

Istota:

1. Czy w sprawie znajdzie zastosowanie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z 2006 r. (zwana dalej Konwencją o UPO z Wielką Brytanią)?
2. Czy w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, w związku z tym dochód Wnioskodawcy będzie korzystał z przewidzianej w ww. Konwencji metody wyłączenia z progresją i Wnioskodawca w przypadku braku osiągnięcia w 2015 r. dochodów na terytorium RP nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku w Polsce ani złożenia deklaracji podatkowej?

Fragment:

Czy w sprawie znajdzie zastosowanie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z 2006 r. (zwana dalej Konwencją o UPO z Wielką Brytanią)... Czy w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, w związku z tym dochód Wnioskodawcy będzie korzystał z przewidzianej w ww. Konwencji metody wyłączenia z progresją i Wnioskodawca w przypadku braku osiągnięcia w 2015 r. dochodów na terytorium RP nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku w Polsce ani złożenia deklaracji podatkowej... Zdaniem Wnioskodawcy w sprawie znajdzie zastosowanie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z 2006 r. (zwana dalej Konwencją o UPO z Wielką Brytanią). W związku z tym dochód Wnioskodawcy będzie korzystał z przewidzianej w ww. Konwencji metody wyłączenia z progresją i Wnioskodawca w przypadku braku osiągnięcia w 2015 r. dochodów na terytorium RP nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku w Polsce ani złożenia deklaracji podatkowej. W opinii Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie Konwencja o UPO z Wielką Brytanią, co uzasadnia się następująco: Zgodnie z art. 14 ust. 3 ww. Konwencji, bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego bądź statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa może być opodatkowane w tym Państwie.

2014
28
wrz

Istota:

PIT - w zakresie skutków podatkowych zwolnienia z długu.

Fragment:

Wnioskodawca nie posiadał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a krajem jego rezydencji podatkowej była Wielka Brytania. Dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę w 2013 r. z tytułu zwolnienia go przez Bank z długu w postaci kredytów udzielonych Spółce jest dochodem, o którym mowa w art. 21 Umowy, co skutkuje tym, iż dochód ten może być opodatkowany wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej Wnioskodawcy tj. w Wielkiej Brytanii. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego w zakresie uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

2012
14
lis

Istota:

Przychód ze sprzedaży w 2011 r. udziału w lokalu mieszkalnym, który został nabyty w 2002 r., nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ terminu pięcioletniego. Dochód uzyskany ze sprzedaży w 2011 r. udziału w nieruchomości, który został nabyty w 2010 r. w drodze darowizny od męża korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, w związku z faktem przeznaczenia środków z tej sprzedaży na spłatę kredytu hipotecznego.

Fragment:

Ponadto Wnioskodawczyni wskazuje, iż miejscem zamieszkania dla celów podatkowych w okresie podatkowym będącym przedmiotem zapytania była Wielka Brytania. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku ze zbyciem przez Wnioskodawczynię rzeczonej nieruchomości powstał obowiązek podatkowy... Zdaniem Wnioskodawczyni, wszelkie środki uzyskane ze sprzedaży ww. nieruchomości przeznaczyła na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości- własności domu mieszkalnego w Londynie do majątku wspólnego z mężem. Zdaniem Wnioskodawczyni nie powstał obowiązek podatkowy, ponieważ nieruchomość została nabyta w kraju Unii Europejskiej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne nie posiadające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Za dochody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę, która nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce uważa się zgodnie z art. 3 ust. 2b pkt 4 ww. ustawy, w szczególności dochody (przychody) z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

2012
13
paź

Istota:

Zakres opodatkowania dochodów zagranicznych.

Fragment:

Norwegia, Wielka Brytania, Hong Kong), które podlegają w pełnym zakresie kontroli i decyzjom spółki z siedzibą oraz rzeczywistym zarządem w Wielkiej Brytanii. Wynagrodzenie za wykonaną w ramach wyżej opisanego oddelegowania pracę, Wnioskodawca otrzymuje od swojego pracodawcy, tj. spółki z siedzibą i rzeczywistym zarządem w Szwajcarii. Nie sposób określić na terytorium jakiego kraju Wnioskodawca wykonywał (wykonuje) pracę, albowiem praca ta realizowana była (jest) na pokładzie statków eksploatowanych w żegludze międzynarodowej, na różnego rodzaju wodach. Spółka z siedzibą w Szwajcarii, będąca pracodawcą Wnioskodawcy nie posiada zagranicznego zakładu, ani stałej placówki w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a wynagrodzenie Wnioskodawcy nie było (nie jest) ponoszone przez taki zakład lub placówkę. Również spółka brytyjska, do której oddelegowany został Wnioskodawca nie posiada zagranicznego zakładu lub stałej placówki w innym kraju, które ponosiłyby wynagrodzenie Wnioskodawcy. Wnioskodawca przebywa (będzie przebywał) poza Polską, tj. miejscem jego zamieszkania (centrum spraw życiowych) łącznie dłużej niż 183 dni w roku podatkowym bądź w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynających się lub kończących się w danym roku podatkowym.

2012
20
wrz

Istota:

Czy dochody osiągnięte w 2011 r. przy wykonywaniu pracy najemnej na pokładzie statku żeglugi międzynarodowej zarządzanego przez przedsiębiorcę mającego faktyczną siedzibę w Wielkiej Brytanii, będą podlegały opodatkowaniu w Polsce oraz czy Wnioskodawca będzie musiał składać deklarację podatkową, w sytuacji gdy nie uzyska dochodów opodatkowanych p.d.o.f. ?Czy Wnioskodawca uzyskując dochody w następnych latach podatkowych zgodnie z opisanym wyżej stanem faktycznym, będzie musiał składać deklaracje i opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych?2) Czy w sytuacji, gdyby Wnioskodawca osiągnął dochody opodatkowane na podstawie u.p.d.o.f. będzie miał obowiązek obliczenia i zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją?

Fragment:

Reasumując, za nieprawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym na podstawie postanowień konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania „ Polska i Wielka Brytania wzajemnie zrzekły się prawa do pobierania podatku (...) w sytuacji gdy praca została wykonana w drugim umawiającym się państwie ”. W przedmiotowej sprawie bowiem dochód Wnioskodawcy z pracy wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające miejsce faktycznego zarządu i siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii może być opodatkowany zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w państwie rezydencji tj. w Polsce. W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu znajduje natomiast zastosowanie określona w art. 22 umowy metoda zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu tzw. metoda wyłączenia z progresją. Z tego też względu, nie powstaje obowiązek zapłaty podatku w Polsce od ww. dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie ma również obowiązku składania deklaracji i zeznań podatkowych w Polsce. W sytuacji natomiast osiągnięcia dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, będą one opodatkowane w sposób określony w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku zdarzenia przyszłego interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2011
30
gru

Istota:

1) Czy "Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych" (Dz.U. z 2006 r., Nr 250, poz. 1840) będzie miała zastosowanie do przedstawionego powyżej stanu faktycznego?2) Czy podatnik będzie zobowiązany rozliczyć w Polsce kwotę jaką uzyska z tytułu wykonywania pracy najemnej na statku eksploatowanym przez Armatora mającego siedzibę i faktyczny zarząd na terenie Wyspy Wight?

Fragment:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) ww. konwencji w rozumieniu niniejszej Konwencji, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej określenie "Zjednoczone Królestwo" oznacza Wielką Brytanię i Irlandię Północną, włącznie z jakimkolwiek obszarem poza wodami terytorialnymi Zjednoczonego Królestwa, na których na mocy jego prawa dotyczącego Szelfu Kontynentalnego i zgodnie z prawem międzynarodowym, Zjednoczone Królestwo może sprawować suwerenne prawa w odniesieniu do dna morskiego i podglebia oraz ich zasobów naturalnych. Określenia "przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa" i "przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa" oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (art. 3 ust. 1 lit. g) ww. konwencji). Użyty w art. 14 ust. 3 ww. umowy zwrot „ może być opodatkowane w tym Państwie ” oznacza brak wyłączności do opodatkowania tego dochodu przez państwo, w którym podatnik świadczy pracę. Zatem dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające miejsce faktycznego zarządu i siedzibę na terytorium Wyspy Wight (tj. w Wielkiej Brytanii) może być opodatkowany zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w państwie rezydencji tj. w Polsce.

2011
11
gru

Istota:

Nie powstaje obowiązek zapłaty podatku w Polsce od dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę w 2010 r. z pracy wykonywanej na pokładzie statku, którego operatorem i zarządcą jest holding mający siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii.

Fragment:

Do 26 lipca 2011 r. statek był pod banderą Isle of Man (Wyspy Man), Wielka Brytania. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w roku podatkowym 2010 poza tym, że Wnioskodawca płaci podatek w Wielkiej Brytanii, powinien odprowadzić podatek w Polsce... Czy w roku podatkowym 2011 Wnioskodawca powinien składać w Polsce roczne zeznanie podatkowe i odprowadzać podatek od dochodu... Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej dotyczy zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnośnie opodatkowania dochodów uzyskiwanych w 2010 r. z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku (pyt. Nr 1). Natomiast w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych w 2011 r. z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna (pyt. Nr 2). Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę Konwencję o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rządami Rzeczpospolitej Polskiej a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840 ), po zapłaceniu podatku w Wielkiej Brytanii Wnioskodawca nie powinien odprowadzać podatku w Polsce.

2011
1
paź

Istota:

W którym kraju podlega opodatkowaniu dochód wnioskodawcy z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku, który jest eksploatowany przez Spółkę mającą faktyczny zarząd na terenie Wielkiej Brytanii?

Fragment:

Miejscem faktycznego zarządu tej Spółki, tj. miejscem, w którym pracują osoby zarządzające Spółką L. jest Wielka Brytania. W Polsce znajduje się rodzina wnioskodawcy, tutaj wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, posiada rachunek bankowy i dom rodzinny. W Polsce wnioskodawca ma centrum interesów osobistych. Wobec powyższego, jeżeli istotnie, jak stwierdza wnioskodawca, faktyczny zarząd przedsiębiorstwa eksploatującego statek (Spółka L.), na pokładzie którego wnioskodawca wykonuje pracę jako geodeta-hydrograf znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii, to w niniejszej sprawie zastosowanie mają postanowienia Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1840). Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ww. Konwencji, z zastrzeżeniem postanowień artykułów 15, 17, 18 i 19 niniejszej Konwencji, pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie.