Wiaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wiaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
31
maj

Istota:

Prawa do skorzystania ze zwolnienia przy sprzedaży działki na której będzie wybudowana Wiata.

Fragment:

Wiaty mają służyć przyszłym nabywcom działek jako miejsce odbioru śmieci bądź skład na narzędzia ogrodnicze. Wiata będzie wybudowana przy wykorzystaniu usług i towarów zakupionych od zewnętrznych podmiotów, które nie będą podatnikami VAT czynnymi. Wnioskodawca zawrze z tymi podmiotami umowy na mocy których zobowiążą się one do wybudowania Wiaty oraz zapewnienia wszelkich materiałów niezbędnych do tego celu za odpowiednim wynagrodzeniem. Wnioskodawca na moment budowy Wiaty będzie pozostawał czynnym podatnikiem podatku VAT. W przyszłości Wnioskodawca zbędzie działkę zabudowaną Wiatą. Po wybudowaniu przez Spółkę na nieruchomości Wiat nie będą one oddane przez Wnioskodawcę do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, jak również Wnioskodawca nie będzie dokonywał żadnych wydatków na ulepszenie Wiat w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wątpliwości Spółki dotyczą prawa do skorzystania ze zwolnienia przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ze znajdującą się na niej budowlą w postaci Wiaty. Należy zauważyć, że zwolnienie dostawy budynków, budowli lub ich części, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, nie dotyczy przypadków, gdy ta dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia (lub przed nim) lub pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

2016
8
sty

Istota:

Czy stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe stosując dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% do pobudowanej na potrzeby działalności gospodarczej wiaty do składowania materiałów budowlanych?

Fragment:

Konstrukcja stalowa wiaty przykręcona jest śrubami do żelbetowych wylewanych fundamentów. Po odkręceniu konstrukcji stalowej wiaty pozostaje płaska posadzka betonowa zlicowana z powierzchnią otaczającego ją parkingu. Wiata w całości przeznaczona jest do składowania materiałów budowlanych. Nie posiada żadnej części wydzielonej na inne cele użytkowe. Wiata jest samodzielnym obiektem w sensie odrębnym obiektem, nie łączącym się bezpośrednio z innymi budynkami. Cała stalowa konstrukcja wiaty przykręcona jest do fundamentów za pomocą śrub. Fundamenty tej wiaty zagłębione są w gruncie do wysokości wylanej posadzki betonowej zlicowanej z poziomem parkingu. Wiata nie posiada żadnych przegród budowlanych jak również żadnych wydzielonych pomieszczeń socjalno-technicznych. Stalowa konstrukcja dachu pokryta jest płytą. Wiata do składowania materiałów budowlanych nie posiada żadnych instalacji i urządzeń technicznych. Wiata do składowania materiałów budowlanych nie posiada obiektów pomocniczych. Wiata służy wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej - handlowej. Nie służy produkcji rolnej. Wiata jest obiektem na tyle stabilnym, że w naszych warunkach klimatycznych powinna oprzeć się przesunięciu, czy przemieszczeniu w inne miejsce.

2013
11
kwi

Istota:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami, wiatą stalową w budowie oraz nieruchomości niezabudowanej,

Fragment:

Obecnie na działkach Nr III i IV znajduje się wiata stalowa w budowie. Wiata stalowa w budowie znajduje się na działce III i IV — jest to jedna wiata posadowiona na dwóch geodezyjnie wyodrębnionych działkach należących do upadłego. Wnioskodawca zamierza dokonać również sprzedaży ww. działek. Z uwagi na fakt, iż na działkach Nr III i IV znajduje się wiata stalowa w budowie, dla zastosowania właściwych w sprawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, czy na przedmiotowych działkach Nr III i IV znajdują się budynki, budowle lub ich części. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 29 ust. 5 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Powyższe oznacza, iż do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku, natomiast w przypadku gdy jest opodatkowana, na takich samych zasadach opodatkowana jest dostawa gruntu, na którym posadowione są budynki.

2012
18
gru

Istota:

Stawka podatku VAT przy zbyciu nieruchomości zabudowanej wiatą magazynu.

Fragment:

W dniu 30 czerwca Wnioskodawca sprzedał działkę wraz z wiatą ze stawką zwolnioną z VAT. Wnioskodawca nie posiada z żoną rozdzielności małżeńskiej. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż budynek wiaty magazynu będący przedmiotem sprzedaży jest trwale związany z gruntem, nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem wiaty magazynu było opodatkowane pozytywną stawką VAT (22%), przy nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem wiaty magazynu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, budynek wiaty magazynu do dnia 30 czerwca 2012 r. był przedmiotem umowy najmu, nie ponoszono żadnych wydatków na ulepszenie budynku wiaty magazynu, w związku z tym, nie obniżano podatku należnego o podatek naliczony z tego tytułu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku sprzedaży cena działki wraz z wiatą powinna zostać powiększona o podatek VAT, czy też można skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku sprzedaży działki wraz z wiatą nie jest konieczne opodatkowanie podatkiem VAT, ponieważ od zakupu działki minęło ponad 5 lat, a wynajem wiaty przekracza okres 2 lata. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
wrz

Istota:

W jaki sposób należy amortyzować ogrodzenie, plac manewrowy, wiatę myjni oraz urządzenia do mycia samochodów?

Fragment:

Zakończył Pan inwestycję, która polegała na wybudowaniu wiaty myjni, wybudowaniu ogrodzenia, wyłożeniu polbrukiem placu manewrowego wokół wiaty oraz zainstalowaniu urządzeń myjących samochody. Wiata myjni bezdotykowej posadowiona jest na żelbetowych fundamentach, wykonana z kształtowników stalowych ocynkowanych, posiada ścianki działowe i dach. Ogrodzenie wykonane jest z płyt betonowych i służy wyłącznie do obsługi wiaty. Plac manewrowy został utwardzony i wyłożony kostką polbruk, służy wyłącznie do obsługi wiaty. Urządzenia myjące ciśnieniowo wraz z wyposażeniem technologicznym i sterownikami (elektroniczny system płatniczy) są urządzeniami poddanymi szybkiemu postępowi technicznemu, ponieważ zastosowano w nich układy mikroprocesorowe. Cała inwestycja ma miejsce na gruncie, który nie jest Pana własnością. Posiada Pan umowę dzierżawy gruntu na 20 lat. Zakończoną inwestycję zamierza Pan wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować. Prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. W jaki sposób należy amortyzować ogrodzenie, plac manewrowy, wiatę myjni oraz urządzenia do mycia samochodów... Zdaniem Wnioskodawcy, ogrodzenie i plac manewrowy wokół budynku jako budowle powinny być amortyzowane stawką 4,5% zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.