Wezwanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wezwanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

1. Czy Strona ma obowiązek udzielania informacji i przekazywania dokumentów w odpowiedzi na kierowane do niej wezwania organów podatkowych albo kontroli skarbowej, które nie wyjaśniają potrzeby procesowej lub wyjaśniają je w sposób tak ogólny i lakoniczny, że potrzeby tej nie można w jakikolwiek sposób ocenić?
2. Czy Spółka ma obowiązek udzielania informacji i przekazywania dokumentów w odpowiedzi na kierowane do niej wezwania organów podatkowych albo kontroli skarbowej, z których treści wynika, iż obejmują dane wykraczające poza potrzeby postępowania?
3. Czy Spółka ma obowiązek udzielania informacji i przekazywania dokumentów w odpowiedzi na kierowane do niej wezwania organów podatkowych albo kontroli skarbowej, z których treści wynika, że ma możliwość uzyskania żądanych danych w inny sposób?

Fragment:

(...) możliwość wzywania strony i innych osób – jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, iż wydane w trybie art. 14 a 1 Ordynacji podatkowej przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie pisemna interpretacja jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym. Nie można bowiem przyznać racji Stronie, iż w przypadku gdy uzna, iż wystosowane do nie wezwanie organu podatkowego nie wyjaśnia potrzeby lub wyjaśnia je w sposób tak ogólny i lakoniczny, że potrzeby tej nie można w jakikolwiek sposób ocenić, lub z treści którego wynika, iż obejmują dane wykraczające poza potrzeby postępowania, czy też z treści którego wynika, iż organ ma możliwość uzyskania żądanych danych w inny sposób, to wówczas nie ma obowiązku udzielania informacji i przekazywania dokumentów w odpowiedzi na kierowane do niej wezwania organów (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy fakturę dot. naliczania opłaty z tytułu użytkowania wieczystego należy wystawić po dokonaniu wpłaty przez użytkownika?Czy faktura ta powinna być wysłanana razem z wezwaniem do uiszczenia w/w opłaty?

Fragment:

(...) fakturę dot. naliczania opłaty z tytułu użytkowania wieczystego należy wystawić: 1/ po dokonaniu wpłaty przez użytkownika, 2/ powinna być wysłanana razem z wezwaniem do uiszczenia w/w opłaty? W 2005 roku w Gminie Miasto O. miała miejsce następująca sytuacja: osobie prawnej została naliczona I opłata z tytułu zbycia prawa użytkowania wieczystego jak również opłata z tytułu wieczystego uzytkowania pozostałej części gruntu będącego w jego użytkowaniu wieczystym. Wraz z wezwaniem zostały wystawione faktury VAT, na podstawie których Gmina Miasto. odprowadziła podatek do Urzędu Skarbowego. Osoba wezwana do uiszczenia w/w opłat, wystąpiła do Prezydenta Miasta o umorzenie ze względu na trudną sytuację finansową. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa miejscowego i przedstawionych dokumentów dot. Sytuacji finansowej zainteresowanego nastąpiło umorzenie naliczonych opłat, a Gmina Miasto Ostrów Wlkp. Poniosła tylko straty dot. odprowadzenia (...)