ITPP2/443-1645a/14/AP | Interpretacja indywidualna

Uznanie transakcji za WNT. Zwolnienie WNT od podatku.
ITPP2/443-1645a/14/APinterpretacja indywidualna
 1. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia z tytułu importu towarów -> Zwolnienie od podatku importu towarów przeznaczoncyh do badań, analiz i prób
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 2 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 23 lutego 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji nabycia towarów od kontrahentów z innych krajów UE udokumentowanych paragonami fiskalnymi za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz zwolnienia tych transakcji od podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 23 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. uznania transakcji nabycia towarów od kontrahentów z innych krajów UE udokumentowanych paragonami fiskalnymi za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz zwolnienia tych transakcji od podatku.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka, jako importer i dystrybutor artykułów wyposażenia wnętrz, jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada również status podatnika VAT UE. Pracownicy Spółki, podczas delegacji służbowych do państw członkowskich Unii Europejskiej, dokonują w jej imieniu nabycia pojedynczych egzemplarzy towarów na cele związane z jej działalnością. Sprzedawcy towarów (z innych państw członkowskich UE), od których pracownicy Spółki nabywają towary i przywożą do kraju w celu poddania badaniom i analizom, jako dowód sprzedaży wydają dokument, który co do zasady ma postać paragonu fiskalnego. Na dokumencie zawarta jest informacja o danych sprzedawcy, jego numer podatkowy (krajowy numer), czasami także numer, za pomocą którego jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod właściwy dla danego państwa członkowskiego UE. Na podstawie powyższych danych Spółka czerpie informacje o aktualnym numerze podatkowym sprzedawcy dla celów podatkowych nadanym sprzedawcy w państwie członkowskim UE. Ponadto wydawany przez sprzedawców dowód zakupu (paragon fiskalny) zawiera informacje o cenie zakupu brutto oraz o stawce i kwocie podatku od wartości dodanej, co pozwala przyjąć, że sprzedawcy ci są czynnymi podatnikami podatku VAT. Spółka nie zawsze posiada informacje odnośnie tego czy sprzedawcy są zidentyfikowani w państwach członkowskich UE dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dostawy towarów, o których mowa we wniosku, są w każdym przypadku opodatkowane podatkiem od wartości dodanej przez sprzedawców. Wydany przez sprzedawcę dowód zakupu „paragon fiskalny” zawiera informacje o kwocie brutto, którą zapłacono przy wydaniu towaru, stawce i kwocie podatku od wartości dodanej. Przedmiotowe towary nabywane i przywożone są w celu:

 • porównania ofert i asortymentu konkurencji na rynku,
 • analizy i próby składu lub konstrukcji w celu doboru najlepszych materiałów do towarów zamawianych przez Spółkę,
 • przeprowadzania badań i testów w celu pozyskania informacji handlowych.

Zakupione towary, poddawane badaniom i analizom lub próbom, zostają w całości zużyte lub zniszczone w trakcie ich wykonania. Przeprowadzone badania analizy i próby nie służą celom promocyjnym lub handlowym, zaś towary po przeprowadzeniu badań, analiz lub prób nie są dopuszczane do dalszego obrotu. Ilości (odpowiednio jeden lub kilka egzemplarzy) nabytych towarów każdorazowo ściśle odpowiadają celowi, do realizacji którego są przywożone.

Lista nabywanych i przywożonych do kraju towarów jest bardzo duża. Są to akcesoria i tkaniny do dekoracji mieszkań i domów, wśród których w szczególności wymienić można:

 • poszewki dekoracyjne,
 • obrusy, serwetki, bi
 • kubki, talerze, sztućce, kieliszki, szklanki,
 • podkładki,
 • inne naczynia kuchenne,
 • pościele,
 • koce, pledy,
 • prześcieradła,
 • ręczniki,
 • dywaniki łazienkowe,
 • odświeżacze i zapachy do domu,
 • akcesoria łazienkowe takie jak: mydelniczki, szczotki do WC, pojemniki na mydło i inne pojemniki.

Towary będące przedmiotem wniosku, nie stanowią towarów wymienionych w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług. Wszystkie towary opisane we wniosku są poddawane badaniom mającym na celu określenie składu i jakości, w celu uzyskania informacji handlowych. Wśród towarów opisanych we wniosku nie ma towarów, które służyłyby tylko i wyłącznie porównaniu ofert i asortymentu konkurencji na rynku. W wyniku przeprowadzonych badań towary te zostają zużyte lub zniszczone poprzez nacięcie, poplamienie, wypranie lub uszkodzenie. Fakt zużycia lub zniszczenia próbek potwierdzany jest każdorazowo w protokole zniszczenia próbek podpisywanym przez osoby przeprowadzające badanie i kierownika odpowiedniego działu Spółki. W treści protokołu znajduje się informacja o zużytym/zniszczonym towarze wraz z podaniem dowodu zakupu tego towaru, informacja o pracowniku Spółki i delegacji służbowej, w trakcie której pracownik go kupił.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania.
 • Czy zakup w imieniu Spółki pojedynczych egzemplarzy towarów w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie paragonu fiskalnego, stosownie do opisanego powyżej stanu faktycznego, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w rozumieniu przepisu art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...
 • Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, opisane w przedstawionym stanie faktycznym, jest zwolnione od podatku od towarów i usług na gruncie przepisu art. 71 ust. 1 w zw. z art. 44 pkt 2 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, potwierdzone wystawionym paragonem fiskalnym (lub dokumentem o podobnym charakterze) nabycie przez pracowników wyjeżdżających w delegację do różnych państw Unii Europejskiej i przywiezienie na terytorium Polski pojedynczych towarów, które służyć mają czynnościom opodatkowanym i które nabywane są w celu:

 • porównania ofert i asortymentu konkurencji na rynku;
 • analizy i próby składu/konstrukcji w celu doboru najlepszych materiałów do zamawianych towarów;
 • przeprowadzenia badań i testów w celu pozyskania informacji handlowych,

a które zostają w całości zużyte lub zniszczone w trakcie wykonywania badań i analiz, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają;

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

W myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o VAT, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a z zastrzeżeniem art. 10;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Zgodnie z art. 20 Dyrektywy 2006/1127WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą, „wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów” oznacza nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel rzeczowym majątkiem ruchomym wysyłanym lub transportowanym do nabywcy przez sprzedawcę, przez nabywcę lub na ich rzecz, do miejsca przeznaczenia w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie wysyłki lub transportu towarów (...).

Biorąc pod uwagę powołane przepisy stwierdzić zatem należy, że potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawsze wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:

 • po pierwsze, podmiot z jednego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel, zatem na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa,
 • po drugie, w wyniku dokonanej dostawy towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, przy czym pozostaje bez znaczenia, kto faktycznie przewozi towar i na czyje zlecenie jest to czynione, gdyż towary w wyniku dokonanej dostawy mogą być wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Przypadki, w których wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT nie występuje, określa natomiast przepis art. 10 ust. 1 ustawy o VAT.

W zaistniałym stanie faktycznym, towary zakupione przez pracowników Spółki, jako nabywcy towarów, przywożone są na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu. Spełnione zatem są dwie podstawowe przesłanki uznania danej czynności za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Podkreślić również należy, że do wskazanego stanu faktycznego zastosowania nie znajduje nadto żadne z wyłączeń przewidzianych w ustawie. Na gruncie powołanych powyżej przepisów należy zatem uznać, że czynności dokonane w ramach zaprezentowanego stanu faktycznego stanowią wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w rozumieniu przepisu art. 9 ust. 1 ustawy o VAT.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie przez Spółkę towarów przeznaczonych do:

 • porównania ofert i asortymentu konkurencji na rynku,
 • analizy i próby składu/konstrukcji w celu doboru najlepszych materiałów do zamawianych przez Spółkę towarów,
 • przeprowadzenia badań i testów w celu pozyskania informacji handlowych,

udokumentowane paragonem fiskalnym (lub dokumentem o podobnym charakterze) wystawionym przez sprzedawcę, opisane w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 44 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy zatem sytuacji, w których te same towary importowane w podobnych warunkach korzystają ze zwolnienia podatkowego.

Zgodnie zaś z przepisem art. 71 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku import towarów przeznaczonych do badań, analiz lub prób mających na celu określenie ich składu, jakości lub innych parametrów technicznych, przeprowadzanych w celu uzyskania informacji lub w ramach testów o charakterze przemysłowym lub handlowym, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. towary poddawane badaniom, analizom lub próbom zostaną w całości zużyte lub zniszczone w trakcie ich wykonywania;
 2. badania, analizy lub próby nie stanowią promocji handlowej;
 3. ilości towarów ściśle odpowiadają celowi, do którego realizacji są przywożone.

Zwolnienie wskazane w przepisie art. 71 ust. 1 ustawy o VAT dotyczy tym samym importu towarów, które są przeznaczone do badań, prób lub analiz przeprowadzanych w celu uzyskania informacji bądź w ramach testów o charakterze handlowym lub przemysłowym przy spełnieniu warunków, o których mowa w tym przepisie. Mając na względzie opisany w niniejszym wniosku stan faktyczny, uznać należy, że wewnątrzwspólnotowe nabycie przez pracowników Spółki egzemplarzy towarów przeznaczonych do porównania ofert i asortymentu konkurencji na rynku, analizy i próby składu lub konstrukcji, w celu doboru najlepszych materiałów do zamawianych przez nią towarów oraz przeprowadzania badań i testów w celu pozyskania informacji handlowych, spełnia przesłanki określone w przepisie art. 71 ust. 1 ustawy o VAT. W szczególności poddawane badaniom i analizom towary zostają w całości zużyte lub zniszczone, przeprowadzane badania lub analizy nie stanowią promocji towarów, zaś ilości nabywanych i przywożonych towarów ściśle odpowiadają celowi, do którego realizacji są przywożone.

Tym samym zgodnie z przepisem art. 71 ust. 1 w związku z art. 44 pkt 2 ustawy o VAT, opisane w zaistniałym stanie faktycznym wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez pracowników Spółki będzie zwolnione od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie powyższych kwestii jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, z którego wynika, że przedmiotowe towary spełniają łącznie warunki określone w art. 71 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Należy zaznaczyć, że kwestia obowiązku wykazywania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokumentowanych paragonami fiskalnymi w deklaracjach VAT-7, została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji nr ITPP2/443-1645b/14/AP.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
IPPP3/4512-973/15-2/ISK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.