IPTPP2/4512-656/15-3/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości rejestracji jako podatnik VAT UE.
IPTPP2/4512-656/15-3/IRinterpretacja indywidualna
 1. rejestracja
 2. rolnik ryczałtowy
 3. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Czynni podatnicy podatku od towarów i usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) i w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1649, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.) uzupełnionego pismem z dnia 16 lutego 2016 r. (data wpływu 17 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości rejestracji jako podatnik VAT UE – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości rejestracji jako podatnik VAT UE oraz zastosowania 0% stawki podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów na rzecz Wnioskodawczyni.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 lutego 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, sformułowanego pytania oraz własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność rolno-ogrodniczą. W myśl przepisów prawa Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z prowadzoną produkcją opłaca podatek od działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-7) oraz podatek od płac (PIT-4) od zatrudnionych w gospodarstwie pracowników.

Wnioskodawczyni jest rolnikiem ryczałtowym (nie prowadzi ksiąg), nie jest płatnikiem podatku VAT i chciałaby dokonać zakupu środków produkcji (w szczególności maszyny, urządzenia, nawozy, itp.), które są niezbędne w prowadzonej przez Wnioskodawczynię produkcji rolno-ogrodniczej. Przewidywany termin zakupu to I kwartał 2016 r.

W piśmie z dnia 16 lutego 2016 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawczyni wskazała, iż prowadzi działalność rolniczą (gospodarstwo rolno-ogrodnicze), która jest zwolniona z obowiązki prowadzenia ksiąg rachunkowych jako działalność indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (zw. dalej: u.p.t.u.) jest rolnikiem ryczałtowym. Nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni nie wykonuje jedynie czynności innych niż opodatkowane podatkiem i nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, ponieważ wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. Wnioskodawczyni nie korzysta ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 i ust. 9 u.p.t.u.

Wnioskodawczyni chciałaby dokonać zakupu środków produkcji dla prowadzonej działalności rolniczej, takich jak maszyny i urządzenia rolnicze, maszyny i urządzenia ogrodnicze, nożyce do cięcia roślin, urządzenia do szkółkowania, przystawki do wykopywania roślin, mieszalniki nawozowe, ładowarki, wielofunkcyjne nośniki osprzętu, nawozy mineralne wieloskładnikowe, jednoskładnikowe i z mikroelementami, maty i krążki kokosowe, doniczki torfowe, doniczki produkcyjne małych i dużych pojemności, składniki pożywek roślinnych itp., które będą służyć prowadzonemu gospodarstwu rolno-ogrodniczemu. Towary te nie stanowią wyrobów akcyzowych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752).

Planowanego nabycia towarów, o których mowa wyżej, Wnioskodawczyni dokona od podatnika podatku od wartości dodanej zidentyfikowanego na potrzeby podatku od wartości dodanej i będzie to pierwsze nabycie od kontrahenta z kraju członkowskiego innego niż Polska. W związku z planowanym nabyciem towarów z pewnością nastąpi przemieszczenie towarów z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska (np. Holandii, Niemiec, Czech) do Polski. Wnioskodawczyni trudno na dzień dzisiejszy przewidzieć, czy wartość nabywanych towarów od kontrahentów z kraju członkowskiego innego niż Polska dokonujących ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 50 000 zł. W przypadku bowiem, gdyby dokonany przez Wnioskodawczynię zakup obejmował wyłącznie drobne towary takie jak, np. doniczki czy nawozy, wówczas wartość nabywanych w wyżej opisany sposób towarów prawdopodobnie nie przekroczy progu 50.000 zł. Jednakże, gdyby Wnioskodawczyni ostatecznie zdecydowała o zakupie np. maszyn i urządzeń rolniczych wówczas wartość nabywanych towarów z pewnością przewyższy kwotę 50.000 zł. W sytuacji, gdyby wartość dokonanych zakupów nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 50.000 zł, wówczas Wnioskodawczyni zamierza złożyć na podstawie art. 10 ust. 6 u.p.t.u. pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w opisie sprawy. Gdy Wnioskodawczyni przekroczy próg 50.000 zł również złoży stosowne oświadczenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 16 lutego 2016 r.).

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni ma możliwość wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego o nadanie numeru VAT UE... (pytanie oznaczone we wniosku ORD-IN jako nr 1)

Zdaniem Wnioskodawczyni, może otrzymać unijny numer NIP.

Następnie w piśmie z dnia 16 lutego 2016 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawczyni wskazała, iż ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie numeru VAT UE, niezależnie od wartości dokonanych zakupów.

W myśl art. 97 ust. 1 u.p.t.u. podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96 o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawczyni, obowiązek rejestracji jako podatnika VAT UE ciąży na podatnikach VAT czynnych, którzy zamierzają dokonywać transakcji:

 • wewnątrzwspólnotowego nabycia (WNT), czy też
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).

Powyższy przepis, zdaniem Wnioskodawczyni, nie znalazłby w jej sprawie bezpośrednio zastosowania, a to z uwagi na fakt, iż nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Jednakże obowiązek rejestracyjny ciąży również, zgodnie z art. 97 ust. 2 u.p.t.u., na podatnikach „w rozumieniu art. 15, innych niż wymienieni w art. 97 ust. 1 u.p.t.u. i osób prawnych niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, oraz tych, którzy zamierzają skorzystać z możliwości określonej w art. 10 ust. 6”.

W ocenie Wnioskodawczyni powyższe oznacza, że rejestracji jako podatnika VAT UE musi dokonać również podmiot, który nie dokonał rejestracji jako podatnik VAT czynny, ale u którego wartość WNT przekroczyła kwotę 50.000 zł.

Zgodnie z przywołanym art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie wystąpi, gdy dotyczy towarów innych niż wymienionych w pkt 1 tego artykułu nabywanych przez:

 1. rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej,
 2. podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,
 3. podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 4. osoby prawne, które nie są podatnikami

- jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50.000 zł.

A zatem, dokonanie zakupów towarów od kontrahenta z innego państwa członkowskiego niż Polska na terytorium Polski stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów skutkującą obowiązkiem rejestracji jako podatnik VAT UE, zasadniczo pod warunkiem przekroczenia wartości 50.000 zł.

Jednakże, zdaniem Wnioskodawczyni, ustawodawca przyznał podatnikom prawo zadecydowania co do wyboru opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przez podatników oraz osoby prawne niebędące podatnikami, do których ma zastosowanie art. 10 ust. 6 u.p.t.u., zgodnie z którym „podatnicy oraz osoby prawne niebędące podatnikami, do których ma zastosowanie ust. 1 pkt 2, mogą wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o takim wyborze albo przez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy.

W świetle powyższego, jeżeli dokonane nabycia towarów przekroczą kwotę 50.000 zł, wówczas w świetle obowiązujących przepisów ustawy o VAT Wnioskodawczyni podlega obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT UE. Jednakże w sytuacji, gdyby Wnioskodawczyni jako podatnik niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny, dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na kwotę mniejszą niż 50.000 zł, wówczas zdaniem Wnioskodawczyni przysługuje jej możliwość zarejestrowania się jako podatnik VAT UE, mimo braku formalnego obowiązku wynikającego z ustawy.

Zgodnie bowiem z przywołanym art. 15 ust. 1 u.p.t.u. podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (obejmującą wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody - art. 15 ust. 2 u.p.t.u.), bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Tym samym, Wnioskodawczyni jako rolnik ryczałtowy, jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 u.p.t.u. i w ocenie Wnioskodawczyni znajdzie do niej zastosowanie wyżej przywołana regulacja art. 97 ust. 2 u.p.t.u.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez terytorium kraju – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy – rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

W art. 7 ust. 1 ustawy postanowiono, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W świetle art. 9 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. A

– z zastrzeżeniem art. 10;

 1. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypadku, gdy:

 1. dotyczy towarów, do których miałyby odpowiednio zastosowanie przepisy art. 45 ust. 1 pkt 9, art. 80, art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18, z uwzględnieniem warunków określonych w tych przepisach;
 2. dotyczy towarów innych niż wymienione w pkt 1 nabywanych przez:
  1. rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej,
  2. podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,
  3. podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
  4. osoby prawne, które nie są podatnikami

– jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50.000 zł;

 1. dostawa towarów, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju:
  1. nie stanowiła u podatnika, o którym mowa w art. 15, albo nie stanowiłaby u podatnika podatku od wartości dodanej dostawy towarów, o której mowa w art. 7, lub stanowiła albo stanowiłaby taką dostawę towarów, ale dokonywaną przez podatnika, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, albo podatnika podatku od wartości dodanej, do którego miałyby zastosowanie podobne zwolnienia, z wyjątkiem przypadku, gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu, lub
  2. stanowiłaby dostawę towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2;
 2. dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach;
 3. dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczególne zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej obowiązujące w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, stosowane do dostaw towarów dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), wyłączające uznanie dostawy towarów za czynność odpowiadającą wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, pod warunkiem posiadania przez nabywcę dokumentów jednoznacznie potwierdzających nabycie towarów na tych szczególnych zasadach.

Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się, jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł – art. 10 ust. 2 ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są:

 1. nowe środki transportu;
 2. wyroby akcyzowe.

W myśl art. 10 ust. 4 ustawy, przy ustalaniu wartości, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie wlicza się kwoty podatku od wartości dodanej należnego lub zapłaconego na terytorium państwa członkowskiego, z którego towary te są wysyłane lub transportowane. Do wartości, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie wlicza się wartości z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w ust. 3.

W przypadku gdy u podmiotów, u których zgodnie z ust. 1 pkt 2 nie występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, zostaje przekroczona kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce od momentu przekroczenia tej kwoty – art. 10 ust. 5 ustawy.

Natomiast, stosowanie do art. 10 ust. 6 ustawy, podatnicy oraz osoby prawne niebędące podatnikami, do których ma zastosowanie ust. 1 pkt 2, mogą wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o takim wyborze albo przez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10.

W świetle art. 10 ust. 7 ustawy, wybór opodatkowania, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przez 2 kolejne lata, licząc od dnia dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla którego dokonano takiego wyboru.

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 6, mogą ponownie skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zawiadomią pisemnie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują z opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie terminu określonego w ust. 7.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei przez rolnika ryczałtowego – w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 19 ustawy - rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Z uwagi na szczególne mechanizmy rządzące opodatkowaniem transakcji wewnątrzwspólnowych, konieczne było wprowadzenie w prawie krajowym szczególnych przepisów dotyczących rejestrowania podmiotów uczestniczących w dokonywaniu tych transakcji, zasad nadawania im unikalnych numerów identyfikacyjnych oraz zasad i trybu identyfikowania podmiotów, które rozpoznają transakcje wewnątrzwspólnotowe.

Według art. 97 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

Jednak stosownie do art. 97 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się również do podatników w rozumieniu art. 15 innych niż wymienieni w ust. 1 i osób prawnych niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, oraz tych, którzy zamierzają skorzystać z możliwości określonej w art. 10 ust. 6.

W świetle art. 97 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał zawiadomienia zgodnie z ust. 1, jako podatnika VAT UE.

Zgodnie z art. 97 ust. 9 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zarejestrowanie podmiotu, o którym mowa w ust. 1-3, jako podatnika VAT UE.

Z kolei w myśl art. 97 ust. 10 pkt 1 ustawy, podmioty, o których mowa w ust. 1-3, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9, podając numer, pod którym są zarejestrowane na potrzeby podatku, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawczyni w kwestii możliwości rejestracji jako podatnika VAT UE wskazać należy, że - jak wynika z okoliczności sprawy – Wnioskodawczyni jest rolnikiem ryczałtowym prowadzącym działalność rolniczą (gospodarstwo rolno-ogrodnicze), niebędącym zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy i chciałaby dokonać zakupu środków produkcji dla prowadzonej działalności rolniczej. Planowanego nabycia towarów zamierza dokonać od podatnika podatku od wartości dodanej zidentyfikowanego na potrzeby podatku od wartości dodanej i będzie to pierwsze nabycie od kontrahenta z kraju członkowskiego innego niż Polska. W związku z planowanym nabyciem towarów nastąpi przemieszczenie towarów z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska (np. Holandii, Niemiec, Czech) do Polski. W sytuacji, gdyby wartość dokonanych zakupów nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 50.000 zł, wówczas Wnioskodawczyni zamierza złożyć na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Mając zatem na uwadze wyżej powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, stwierdzić należy, że skoro w okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawczyni jest rolnikiem ryczałtowym niebędącym zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i przed planowanym nabyciem nie nastąpiło przekroczenie w trakcie roku podatkowego kwoty 50.000 zł całkowitej wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju, jednakże Zainteresowana zamierza złożyć pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to na podstawie art. 97 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 6 ustawy Wnioskodawczyni może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o zarejestrowanie ww. jako podatnika VAT UE.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawczynię. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowana ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

rejestracja
IPPP3/4512-1004/15-2/WH | Interpretacja indywidualna

rolnik ryczałtowy
ITPP1/4512-973/15/MN | Interpretacja indywidualna

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
IPPP3/4512-901/15-4/ISZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.