IPPP3/4512-975/15-2/ISK | Interpretacja indywidualna

Sposób rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
IPPP3/4512-975/15-2/ISKinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. korekta
 3. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 4. wystawienie faktury
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnatrzwspólnotowym nabyciu towarów -> Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 27 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

GF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT działającym w branży spożywczej. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (dalej: WNT) od kontrahentów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (dalej: Kontrahenci Zagraniczni). Zakupione w ten sposób towary Wnioskodawca wykorzystuje do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Kontrahenci Zagraniczni, dostawcy towarów, zgodnie z obowiązującymi ich przepisami, dokumentują sprzedaż na rzecz Wnioskodawcy fakturami. Zdarza się tak, że faktury wystawione przez Kontrahentów Zagranicznych wpływają (oraz najprawdopodobniej będą wpływać w przyszłości) do Wnioskodawcy z opóźnieniem, już po upływie terminu, w którym Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia deklaracji VAT za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. W związku z brakiem faktury i nieznajomością danych w niej zawartych (w tym daty wystawienia), w chwili składania deklaracji za okres wynikający z daty wystawienia faktury, Wnioskodawca nie jest w stanie wykazać prawidłowej podstawy opodatkowania oraz podatku należnego i naliczonego w związku z takim WNT.

Zdarza się (oraz może zdarzać się w przyszłości), że dla części transakcji WNT, Kontrahenci Zagraniczni wystawią faktury w tym samym miesiącu, w którym dokonują dostawy towarów na rzecz Wnioskodawcy, a faktura wpływa do Wnioskodawcy przed upływem trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym następuje dostawa nabytych towarów.

Przykład nr 1 (stan faktyczny):

Faktura została wystawiona dnia 15 lipca 2015 roku, dostawa została dokonana dnia 15 lipca 2015 roku, a faktura wpłynęła do Wnioskodawcy dopiero dnia 2 września 2015 roku. Tym samym, dopiero z dniem 2 września 2015 roku Wnioskodawca wszedł w posiadanie wszystkich informacji niezbędnych do rozliczenia WNT na gruncie podatku od towarów i usług.

Analogiczne sytuacje mogą mieć miejsce również w przyszłości.

Przykład nr 2 (zdarzenie przyszłe):

Faktura zostanie wystawiona dnia 15 marca 2016 roku, dostawa zostanie dokonana dnia 15 marca 2016 roku, a faktura wpłynie do Wnioskodawcy dopiero dnia 2 maja 2016 roku. Tym samym, dopiero z dniem 2 maja 2016 roku Wnioskodawca wejdzie w posiadanie wszystkich informacji niezbędnych do rozliczenia WNT na gruncie podatku od towarów i usług.

Wskazane powyżej daty mają charakter przykładowy. Wnioskodawca zastrzega, że niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obejmuje również inne, podobne transakcje, odbywające się wg schematu zdarzeń przedstawionych powyżej.

Wnioskodawca rozlicza podatek od towarów i usług związany z WNT dokonanym w okolicznościach wskazanych powyżej poprzez wykazanie podatku należnego i naliczonego z tytułu WNT w korekcie deklaracji VAT za miesiąc, w którym powstaje obowiązek podatkowy (tzn. za miesiąc, w którym wystawiono fakturę), tj. odnosząc się do zaprezentowanego wyżej Przykładu nr 1 - w korekcie deklaracji za lipiec 2015 roku. Korekta jest składana dopiero po otrzymaniu przez Wnioskodawcę faktury.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu WNT, polegający na wykazaniu podatku należnego i naliczonego z tytułu WNT w korekcie deklaracji VAT za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy, tj. miesiącu wystawienia faktury przez Kontrahenta Zagranicznego, złożonej przez Spółkę po otrzymaniu od tego kontrahenta faktury, jest prawidłowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiony sposób rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu WNT, polegający na wykazaniu podatku należnego i naliczonego z tytułu WNT w korekcie deklaracji VAT za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy, tj. miesiącu wystawienia faktury przez Kontrahenta Zagranicznego, złożonej przez Spółkę po otrzymaniu od tego kontrahenta faktury, jest prawidłowy.

Zgodnie z art. 9 Ustawy VAT, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Jak stanowi art. 86 ust. 1 Ustawy VAT, podatnik ma, co do zasady, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c) Ustawy VAT, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego.

Na podstawie art. 86 ust. 10 Ustawy VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Dalsze warunki rozliczenia WNT przewiduje art. 86 ust. 10b pkt 2 Ustawy VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego można dokonać pod warunkiem, że podatnik:

 1. otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
 2. uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

Zgodnie z art. 20 ust. 5 Ustawy VAT, w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Jak stanowi art. 86 ust. 10g Ustawy VAT, w przypadku nieotrzymania w terminie faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin.

W myśl art. 86 ust. 10h Ustawy VAT, otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie późniejszym, upoważnia podatnika do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał tę fakturę.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest rozliczenie podatku od towarów i usług z tytułu WNT po otrzymania faktury od Kontrahenta Zagranicznego, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 5 Ustawy VAT, obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury przez podatnika VAT. Jednak w sytuacji, gdy faktura zostanie wystawiona później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, obowiązek podatkowy nabywcy powstanie 15. dnia miesiąca następującego.

Skoro więc, zgodnie z przedstawionym w stanie faktycznym schematem, Kontrahent Zagraniczny wystawia fakturę przed upływem 15. dnia miesiąca następującego po terminie dokonania dostawy, to obowiązek podatkowy powstaje w miesiącu, w którym wystawiono fakturę. W chwili, w której Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT, Wnioskodawca nie zna danych niezbędnych do rozliczenia transakcji, takich jak m.in. data wystawienia faktury ani cena, którą jest zobowiązany zapłacić. Wnioskodawca nie zna więc również właściwych kursów walut, niezbędnych do obliczenia kwoty podatku. Przed otrzymaniem faktury Wnioskodawca, z przyczyn niezależnych od siebie, nie jest w stanie prawidłowo wykazać podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego i naliczonego z tytułu WNT w składanej deklaracji.

Przyczyny, dla których Wnioskodawca nie otrzymuje faktury we właściwym terminie są od niego niezależne i nie ma on na nie żadnego wpływu. Powodem opóźnienia bywa na przykład zwłoka Kontrahenta Zagranicznego z wysłaniem faktur. Dlatego też, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jest uprawniony do wykazywania podatku należnego i naliczonego z tytułu WNT w terminie późniejszym, w korekcie deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym zgodnie z przepisami Ustawy VAT powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy VAT, powstanie prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku WNT w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu, jest uzależniony od warunków określonych w art. 86 ust. 10b pkt 2 Ustawy VAT, tj.:

 1. otrzymania faktury dokumentującej WNT w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, a także
 2. podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

Odnośnie przesłanki określonej w punkcie 2, zdaniem Wnioskodawcy jest ona spełniona w momencie wykazania podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy, które to uwzględnienie powstanie poprzez korektę deklaracji złożoną po otrzymaniu faktury.

Wśród przepisów regulujących rozliczanie WNT brak jest postanowień warunkujących skorzystanie z prawa do odliczenia VAT od wykazania podatku należnego i naliczonego w deklaracji pierwotnej, bezpośrednio w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku Spółki, z przyczyn niezależnych od niej, otrzymuje ona (oraz będzie najprawdopodobniej otrzymywać w przyszłości) faktury z opóźnieniem, po terminie na złożenie deklaracji za okres, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Dlatego też Wnioskodawca uważa, że przysługuje mu uprawnienie do wykazywania podatku należnego i podatku naliczonego w związku z WNT po otrzymaniu faktury, poprzez korektę deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym powstaje obowiązek podatkowy.

Zasadność wyżej przedstawionej wykładni regulacji Ustawy VAT potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 lipca 2014 r. (sygn. IBPP4/443-181/14/LG), wydana w analogicznej sprawie, a także interpretacje indywidualne wydane na rzecz innej spółki z Grupy Green Factory, tj. z dnia 11 września 2015 r. (sygn. IPPP3/4512-499/15-2/KT) oraz z dnia 25 września 2015 r. (sygn. IPPP3/4512-499/15-5/KT).

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W myśl art. 9 ust. 2 ustawy przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
   – z zastrzeżeniem art. 10;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Jednocześnie stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Z powyższych uregulowań wynika, iż dokonywane odpłatnie nabycie towarów przez podatnika podatku od towarów i usług w ramach jego działalności gospodarczej od podatnika od wartości dodanej jest czynnością wymienioną w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy i podlega opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9.

W myśl art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. c – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem, że podatnik:

 1. otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
 2. uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Z niniejszych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy pod warunkiem spełnienia przez podatnika określonych przesłanek. Po pierwsze, warunkiem odliczenia podatku naliczonego w momencie powstania obowiązku podatkowego jest otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Po drugie, warunkiem odliczenia podatku naliczonego w momencie powstania obowiązku podatkowego jest uwzględnienie przez podatnika kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

W myśl art. 86 ust. 10g ustawy w przypadku nieotrzymania w terminie, o którym mowa w ust. 10b pkt 2 lit. a, faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin.

Stosownie do art. 86 ust. 10h ustawy otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie późniejszym niż określony w ust. 10b pkt 2 lit. a, upoważnia podatnika do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał tę fakturę.

Z okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, który w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, które wykorzystuje później do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zdarza się tak, że faktury wystawione przez Kontrahentów Zagranicznych wpływają (oraz najprawdopodobniej będą wpływać w przyszłości) do Wnioskodawcy z opóźnieniem, już po upływie terminu, w którym Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia deklaracji VAT za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. W związku z brakiem faktury i nieznajomością danych w niej zawartych (w tym daty wystawienia), w chwili składania deklaracji za okres wynikający z daty wystawienia faktury, Wnioskodawca nie jest w stanie wykazać prawidłowej podstawy opodatkowania oraz podatku należnego i naliczonego w związku z takim WNT.

Zdarza się (oraz może zdarzać się w przyszłości), że dla części transakcji WNT, Kontrahenci Zagraniczni wystawią faktury w tym samym miesiącu, w którym dokonują dostawy towarów na rzecz Wnioskodawcy, a faktura wpływa do Wnioskodawcy przed upływem trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym następuje dostawa nabytych towarów.

Przykład nr 1 (stan faktyczny):

Faktura została wystawiona dnia 15 lipca 2015 roku, dostawa została dokonana dnia 15 lipca 2015 roku, a faktura wpłynęła do Wnioskodawcy dopiero dnia 2 września 2015 roku. Tym samym, dopiero z dniem 2 września 2015 roku Wnioskodawca wszedł w posiadanie wszystkich informacji niezbędnych do rozliczenia WNT na gruncie podatku od towarów i usług.

Analogiczne sytuacje mogą mieć miejsce również w przyszłości.

Przykład nr 2 (zdarzenie przyszłe):

Faktura zostanie wystawiona dnia 15 marca 2016 roku, dostawa zostanie dokonana dnia 15 marca 2016 roku, a faktura wpłynie do Wnioskodawcy dopiero dnia 2 maja 2016 roku. Tym samym, dopiero z dniem 2 maja 2016 roku Wnioskodawca wejdzie w posiadanie wszystkich informacji niezbędnych do rozliczenia WNT na gruncie podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sposobu rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku, gdy faktura wystawiona od kontrahenta zagranicznego (wystawiona w tym samym miesiącu co dokonanie dostawy), wpływa do Wnioskodawcy przed upływem trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym następuje dostawa nabytych towarów.

Analiza wskazanych przepisów prawa w kontekście przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego prowadzi do wniosku, iż w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów Wnioskodawca winien rozpoznawać zarówno VAT należny, jak i naliczony za okres, w którym powstał z tego tytułu obowiązek podatkowy (w przedmiotowej sprawie jest to miesiąc wystawienia faktury, który jest taki sam jak miesiąc dokonania dostawy). Powyższa czynność powinna zostać wykonana przez złożenie korekty deklaracji za miesiąc powstania obowiązku podatkowego.

Tym samym odnosząc powyższe do przedstawionych przez Wnioskodawcę przykładów, należy wskazać, iż korekta winna zostać dokonana w odniesieniu do przykładu nr 1 – za miesiąc lipiec 2015 r., a w przykładzie nr 2 – za miesiąc marzec 2016 r. (o ile przepisy dotyczące danej kwestii nie ulegną zmianie).

Reasumując, przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób rozliczania podatku od towarów i usług w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla której Wnioskodawca otrzymał (prawdopodobnie będzie otrzymywał również w przyszłości) fakturę z opóźnieniem (przed upływem trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym następuje dostawa nabytych towarów) i której wcześniej nie wykazał w rozliczeniach VAT, jest prawidłowy. Wnioskodawca prawidłowo dokonuje rozliczeń VAT, poprzez wykazanie kwoty podatku dotyczącego zrealizowanego WNT (zarówno po stronie podatku należnego, jak i naliczonego) poprzez korektę deklaracji VAT-7 za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania takich transakcji.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powodują, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-181/14/LG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.