IPPP3/443-414/14-5/KC | Interpretacja indywidualna

Uznanie nabycia towaru na terytorium innego kraju UE bez przemieszczenia do Polski, za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru
IPPP3/443-414/14-5/KCinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. podatnik
 3. przemieszczanie towarów
 4. terytorium państwa
 5. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2014 r. (data wpływu 9 maja 2014 r.), uzupełnionym w dniu 23 lipca 2014 r. (data wpływu 25 lipca 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 11 lipca 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 16 lipca 2014 r.),o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania nabycia towaru na terytorium innego kraju UE bez przemieszczenia do Polski, za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie uznania nabycia towaru na terytorium innego kraju UE bez przemieszczenia do Polski, za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 23 lipca 2014 r., złożonym w dniu 23 lipca 2014 r. (data wpływu 25 lipca 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 11 lipca 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

M. Sp. z o.o. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W maju 2014 roku podpisała kontrakt na dostawę towaru do kraju poza Unią Europejską na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej tego państwa. Towar obecnie znajduje się w krajach Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja) oraz poza UE (Serbia).

I-szy WARIANT

Spółka rozważa możliwość wysyłki towaru bezpośrednio od dostawców ww. krajów (tzn. bezpośrednio z Czech, Słowacji i Serbii) do odbiorców poza Unią Europejską. Dostawcą i właścicielem towaru w momencie wysyłki będzie M. Sp. z o.o. jako strona kontraktu.

Odprawa celna nastąpi w krajach dostawców na bazie faktury wystawionej przez M. sp. z o.o., jak również dokumentów przewozowych (lotniczy list przewozowy/ konosament, dokument celny). W momencie wysyłki zgodnie z zapisami kontraktu M. Sp. z o.o. zobowiązany jest do opłacenia transportu, ubezpieczenia i kosztów odprawy celnej (w Czechach, Słowacji i Serbii).

II-gi WARIANT

Ze względów rozliczeń finansowych pomiędzy dostawcami z w/w krajów a M. Sp. z o.o. istnieje możliwość wysyłki towaru, który będzie własnością M. Sp. z o.o. jak i dokonania odpraw celnych przez poszczególnych dostawców w imieniu M. Sp. z o.o. ale na dokumentach z odpraw celnych zlecającym i dokonującym odprawy będą odpowiedni dostawcy z Czech, Słowacji i Serbii. Koszty odpraw celnych będą refakturowane na M. Sp. z o.o. przez ww. dostawców, natomiast koszty transportu towaru i jego ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia do kraju z poza UE będą zapłacone przez M. Sp. z o.o.

Dostawcy są zidentyfikowanymi na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych podatnikami VAT a nabycie towaru nastąpi na podstawie otrzymanej od producenta faktury zakupu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Spółka prosi o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie:

I-szy Wariant

 1. Czy można uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru i zastosować stawkę 0% jeśli towar nie przekroczy granicy RP i zostanie przez Wnioskodawcę (dostawcę) wysłany z terytorium tego kraju bezpośrednio do nabywcy (kraju trzeciego)...

Il-gi WARIANT

 1. Czy można uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru i zastosować stawkę 0% jeśli towar nie przekroczy granicy RP i zostanie przez dostawców z Czech, Słowacji i Serbii odprawiony celnie, a obciążenie kosztami takich odpraw będzie refakturowane na M. i wysłany z terytorium tego kraju bezpośrednio do nabywcy (kraju trzeciego)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przeniesienie własności towaru ma miejsce na terytorium kontrahenta. Odprawa celna nastąpi w krajach dostawców na bazie faktury wystawionej przez M. Sp. z o.o. jak również dokumentów przewozowych (lotniczy list przewozowy/ konosament, dokument celny). W momencie wysyłki zgodnie z zapisami kontraktu M. Sp. z o.o. zobowiązany jest do opłacenia transportu, ubezpieczenia i kosztów odprawy celnej (w Czechach, Słowacji). Podatnik z Czech lub Słowacji jest czynnym podatnikiem VAT UE i posiada numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Zdaniem Spółki, jeśli towar nie przekroczy granicy RP, a przeniesienie własności nastąpi na terenie innego kraju UE, w miejscu dostawy/składowania towaru i zostanie bezpośrednio wyeksportowany do kraju trzeciego, można traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (art. 9 ust. l Ustawy o VAT) z zastosowaniem stawki VAT 0% pod warunkiem posiadania przez Spółkę dokumentów wymienionych w art. 42 ust. l Ustawy o VAT.

W sytuacji, gdy towar w momencie dostawy znajduje się na terytorium UE, dostawca/sprzedającym jest kontrahentem z kraju trzeciego, który wystawia fakturę sprzedaży, zdaniem Spółki, nie można zastosować przepisów Ustawy o VAT właściwych dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, w maju 2014 roku podpisał kontrakt na dostawę towaru do kraju poza Unią Europejską na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej tego państwa. Towar obecnie znajduje się w krajach Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja) oraz poza UE (Serbia).

W ramach tego kontraktu, w I wariancie dostawy, Wnioskodawca rozważa możliwość wysyłki towaru bezpośrednio od dostawców bezpośrednio z Czech, Słowacji i Serbii do odbiorców poza Unią Europejską. Dostawcą i właścicielem towaru w momencie wysyłki będzie Wnioskodawca jako strona kontraktu. Odprawa celna nastąpi w krajach dostawców na bazie faktury wystawionej przez Wnioskodawcę, jak również dokumentów przewozowych (lotniczy list przewozowy/ konosament, dokument celny). W momencie wysyłki zgodnie z zapisami kontraktu Wnioskodawca zobowiązany będzie do opłacenia transportu, ubezpieczenia i kosztów odprawy celnej w Czechach, Słowacji i Serbii. Natomiast II wariant przewiduje możliwość wysyłki towaru, który będzie własnością Wnioskodawcy, ale na dokumentach z odpraw celnych zlecającym i dokonującym odprawy będą odpowiedni dostawcy z Czech, Słowacji i Serbii. Jak wskazuje Wnioskodawca, dostawcy są zidentyfikowanymi na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych podatnikami VAT a nabycie towaru nastąpi na podstawie otrzymanej od producenta faktury zakupu.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania nabycia towarów od dostawców odpowiednio z Czech, Słowacji i Serbii za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru na terytorium Polski, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, uzależniając to od kwestii statusu podatkowego swojego dostawcy, tj. czy będzie to podatnik z kraju UE czy z kraju trzeciego.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
  - z zastrzeżeniem art. 10;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Dla potraktowania danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru niezbędny jest zatem m.in. fakt przemieszczenia towaru z innego państwa członkowskiego na terytorium Polski.

Wnioskodawca wskazuje, że w ramach realizacji kontraktu, będzie nabywał towary od dostawców z Czech, Słowacji i Serbii, które będą dalej wysyłane do kraju trzeciego, bezpośrednio z terytorium państw dostawców. Zatem towar będący przedmiotem sprawy nie będzie przemieszczany w żadnym z wariantów kontraktu na terytorium Polski.

Warunki transakcji opisane we wniosku wskazują, że brak będzie podstaw do uznania czynności nabycia towarów od dostawców z Czech, Słowacji i Serbii, które są bezpośrednio przemieszczane z innego kraju niż Polska poza terytorium Unii Europejskiej, za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Przede wszystkim nie zostanie spełniony podstawowy warunek wskazany w art. 9 ust. 1 ustawy, a mianowicie nie wystąpi przemieszczenie towaru z innego państwa członkowskiego na terytorium kraju. Zatem bez znaczenia dla klasyfikacji tej transakcji pozostaje kwestia ustalenia, czy dostawcą jest podatnik z kraju UE czy też z kraju trzeciego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie, tut. Organ wskazuje, że kwestia stawki podatku w wysokości 0% na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, która w opisanym stanie sprawy nie ma zastosowania.

W zakresie pytania dotyczącego eksportu towarów wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.