ILPP4/4512-1-155/15-4/BA | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania transakcji zakupu samochodu używanego za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru
ILPP4/4512-1-155/15-4/BAinterpretacja indywidualna
 1. marża
 2. opodatkowanie
 3. samochód używany
 4. sprzedaż
 5. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Szczególne przypadki wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji zakupu samochodu używanego za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji zakupu samochodu używanego za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.) o opis sprawy, stanowisko oraz podpis Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (podatnik VAT z Polski – PL) zakupił używany samochód od podatnika VAT z Niemiec (DE). Miedzy ww. podatnikami VAT nastąpiła transakcja: sprzedaż/nabycie pojazdu używanego. Sprzedawcą jest podatnik VAT zarejestrowany w Niemczech – nr identyfikacji podatkowej: DE, a nabywcą podatnik VAT zarejestrowany w Polsce – nr identyfikacji podatkowej: PL. Transakcja nastąpiła na podstawie załączonej umowy sprzedaży pojazdu używanego/rachunku. Sprzedawca naliczył w dokumencie sprzedaży podatek VAT 19%, a nabywca zapłacił za zakupiony samochód kwotę netto powiększoną o podatek VAT, łącznie 7.200,00 euro. Nabywca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zakupami samochodów używanych, które są przeznaczone do dalszej odsprzedaży (towar handlowy).

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca na pytanie tut. Organu, czy w związku z zakupem samochodu używanego dokonał przemieszczenia samochodu z terytorium Niemiec na terytorium kraju wskazał, że tak, dokonał przemieszczenia z terytorium Niemiec na terytorium Polski.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zakup samochodu należy uznać za nabycie wewnątrzwspólnotowe i rozliczyć podatek VAT (23%) w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, tak, zakup samochodu należy uznać za nabycie wewnątrzwspólnotowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez terytorium kraju – art. 2 pkt 1 ustawy – rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Na mocy art. 2 ust. 2 ustawy – przez terytorium państwa członkowskiego rozumie się państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zakupił używany samochód od podatnika VAT z Niemiec. Miedzy ww. podatnikami VAT nastąpiła transakcja: sprzedaż/nabycie pojazdu używanego. Sprzedawcą jest podatnik VAT zarejestrowany w Niemczech, a nabywcą Wnioskodawca – podatnik VAT zarejestrowany w Polsce. Sprzedawca naliczył w dokumencie sprzedaży podatek VAT 19%, a Wnioskodawca zapłacił za zakupiony samochód kwotę netto powiększoną o podatek VAT, łącznie 7.200,00 euro. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zakupami samochodów używanych, które są przeznaczone do dalszej odsprzedaży (towar handlowy). Dokonał on przemieszczenia nabytego samochodu używanego z terytorium Niemiec na terytorium Polski.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania transakcji zakupu samochodu używanego za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru i rozliczenia podatku na terytorium kraju.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy – przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Art. 9 ust. 2 ustawy stanowi, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a – z zastrzeżeniem art. 10;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Aby daną transakcję uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wymagane jest spełnienie dwóch podstawowych warunków:

 1. podmiot z jednego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel; tak więc na rzecz tego podmiotu musi być dokonana ich dostawa;
 2. po nabyciu towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, przy czym nie ma tu znaczenia, kto faktycznie przewozi towary i na czyje zlecenie jest to czynione, gdyż towary w wyniku dokonanej dostawy mogą być wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu.

W transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów opodatkowaniu podlega czynność nabycia towarów. Podatek należny rozliczany jest przez nabywcę towaru w państwie, do którego następuje dostawa towarów. Transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów towarzyszy zawsze lustrzana czynność, wykonywana przez drugą stronę transakcji, tj. dostawa towarów (co do zasady mająca charakter dostawy wewnątrzwspólnotowej).

Zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. nabycie według stawki właściwej dla danego towaru, zaś dostawa, co do zasady, wedle stawki 0% (zwolnienie z prawem do odliczenia), powodują, że podatek z tytułu danej czynności faktycznej (którą jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami, u jednego kontrahenta stanowiące wewnątrzwspólnotowe nabycie, u drugiego zaś odpowiednio wewnątrzwspólnotową dostawę) jest faktycznie rozliczany przez nabywcę w państwie, do którego towary zostały ostatecznie przemieszczone.

Zatem podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów musi z tego tytułu zapłacić podatek VAT w Polsce. Wobec powyższego, ma on obowiązek dokonania samoobliczenia podatku należnego z tego tytułu i wykazania go w deklaracji podatkowej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Nie wszystkie transakcje polegające na nabyciu towarów od podatnika z innego państwa członkowskiego, które to towary są przemieszczane z innego państwa członkowskiego do Polski, są wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Lista wyłączeń zawarta jest w art. 10 ustawy.

I tak, w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy wskazano, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypadku, gdy dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Dokonując analizy przedstawionego opisu sprawy w kontekście wyżej powołanych przepisów należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie zakup samochodu używanego z Niemiec wyczerpuje znamiona wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, gdyż sprzedawca samochodu używanego jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywany samochód został przemieszczony na terytorium Polski. Nie zachodzi również przesłanka wymieniona w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy, która powodowałaby, że dokonana przez Wnioskodawcę transakcja nie mogłaby być uznana za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru – kontrahent niemiecki opodatkował dostawę na zasadach ogólnych.

Zatem dokonane przez Wnioskodawcę wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, według stawki właściwej dla tego towaru na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie – na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku VAT dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Art. 44 ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie:

 1. towarów, do których miałyby zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 5-8;
 2. towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku.

W przedmiotowej sprawie nie ma zastosowanie zwolnienie dla wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu używanego, gdyż art. 44 ustawy nie obejmuje zwolnieniem od podatku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów używanych (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zwolnienie powyższe znajduje zastosowanie jedynie w transakcjach polegających na dostawie ww. towarów, pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 43 ustawy.

Reasumując, zakup samochodu przez Wnioskodawcę należy uznać za nabycie wewnątrzwspólnotowe i rozliczyć podatek od towarów i usług na terytorium kraju według stawki w wysokości 23%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w zakresie uznania transakcji zakupu samochodu używanego za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Natomiast w dniu 13 sierpnia 2015 r. wydana została interpretacja indywidualna nr ILPP4/4512-1-155/15-5/BA w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodu używanego na terytorium kraju oraz postanowienie o umorzeniu postępowania nr ILPP4/4512-1-155/15-6/BA w części dotyczącej pytań „Czy urząd skarbowy właściwy dla siedziby nabywcy upoważniony jest do wnioskowania w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby sprzedawcy zwrot zapłaconego w Niemczech podatku VAT... Czy załączona umowa sprzedaży/rachunek jest wystarczającą podstawą prawną, aby taki zwrot uzyskać”.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.