ILPP4/443-496/14-4/BA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia przetopionego złota nieinwestycyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia przetopionego złota nieinwestycyjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółki (Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na obrocie złotem pod różnymi postaciami (granulat złota, wlewki złota, blachy złota) – złoto nieinwestycyjne („Towar”) oraz złotem inwestycyjnym. W tym celu Wnioskodawca nabywa złoto pod różnymi postaciami od kontrahentów zajmujących się sprzedażą złota.

Obecnie Spółka zamierza nabyć złoto nieinwestycyjne, które znajduje się na terytorium Niemiec od spółki pod firmą M.– czynnego podatnika VAT, mającego siedzibę na terytorium Polski, i który jest również zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Spółka M. w celu poddania procesowi rafinacji (przetopienia) złota nieinwestycyjnego w postaci granulatu złota, wlewek złota, blach złota itp., który nabyła na terytorium Polski od kontrahentów krajowych (opodatkowane na zasadach ogólnych stawką 23%), przesyła nabyty Towar na terytorium Niemiec do mennicy niemieckiej i zleca mennicy niemieckiej usługę rafinacji Towaru (własność Towaru przez cały okres wykonywania usługi pozostaje przy M.). Zanim M. zleci mennicy niemieckiej ponowne przesłanie przetopionego Towaru z powrotem do Polski, zawrze z Wnioskodawcą umowę sprzedaży, na mocy której własność przetopionego Towaru zostanie przeniesiona na Wnioskodawcę. Na tej podstawie żądanie wydania i wysłania przetopionego Towaru przejdzie na Wnioskodawcę i to on, jako podmiot uprawniony, będzie mógł zażądać od mennicy niemieckiej przesłania Towaru na terytorium Polski.

Należy wskazać, że wartość transakcji w roku podatkowym będzie przekraczała kwotę 50.000,00 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jaki sposób – na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (dalej: VATU) – Wnioskodawca powinien wykazać przedmiotową transakcję nabycia przetopionego złota nieinwestycyjnego od spółki M., które w momencie zawarcia umowy sprzedaży znajduje się na terytorium Niemiec – czy jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czy jako dostawę krajową, opodatkowaną stawką 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on wykazać przedmiotową transakcję nabycia przetopionego złota nieinwestycyjnego od spółki M., które w momencie zawarcia umowy sprzedaży znajduje się na terytorium Niemiec, jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Zgodnie z art. 5 VATU, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast stosownie do art. 9 ust. 1 VATU, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 VATU rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Z punktu widzenia powyższej definicji istotnymi elementami konstytuującymi to zdarzenie jako przedmiot opodatkowania są:

 1. nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel,
 2. przemieszczenie towarów będących przedmiotem transakcji dostawy z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego,
 3. państwem członkowskim, z którego towar jest wysyłany lub transportowany, jest państwo, na którego terytorium następuje rozpoczęcie wysyłki lub transportu tego towaru,
 4. towar jest transportowany przez dostawcę, nabywcę lub podmiot trzeci działający na rzecz dostawcy lub nabywcy.

Jeśli dana transakcja spełnia wyżej wymienione warunki, to mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Niespełnienie którejkolwiek z tych przesłanek oznacza, że transakcja nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów u podmiotu, który w wyniku dokonanej transakcji (lub szerzej – zdarzenia gospodarczego) otrzymał towar.

Rozwinięciem powyżej regulacji są art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 10 VATU.

I tak zgodnie z art. 9 ust. 2 VATU, przepis art. 9 ust. 1 VATU stosuje się, pod warunkiem że nabywcą towarów jest podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, a dokonujący dostawy jest podatnikiem o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a zbywane towary służą działalności gospodarczej dostawcy.

Natomiast stosownie do art. 10 VATU, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypadku, gdy:

 1. dotyczy towarów, do których miałyby odpowiednio zastosowanie przepisy art. 45 ust. 1 pkt 9, art. 80, art. 83 ust. 1 pkt 1, 3,6, 10 i 18, z uwzględnieniem warunków określonych w tych przepisach;
 2. dotyczy towarów innych niż wymienione w pkt 1 nabywanych przez:
  1. rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej,
  2. podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,
  3. podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
  4. osoby prawne, które nie są podatnikami
  – jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50 000 zł;
 3. dostawa towarów, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju:
  1. nie stanowiła u podatnika, o którym mowa w art. 15, albo nie stanowiłaby u podatnika podatku od wartości dodanej dostawy towarów, o której mowa w art. 7, lub stanowiła albo stanowiłaby taką dostawę towarów, ale dokonywaną przez podatnika, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, albo podatnika podatku od wartości dodanej, do którego miałyby zastosowanie podobne zwolnienia, z wyjątkiem przypadku, gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu, lub
  2. stanowiłaby dostawę towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2;
 4. dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach;
 5. dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczególne zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej obowiązujące w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, stosowane do dostaw towarów dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), wyłączające uznanie dostawy towarów za czynność odpowiadającą wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, pod warunkiem posiadania przez nabywcę dokumentów jednoznacznie potwierdzających nabycie towarów na tych szczególnych zasadach.

Biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy przyjąć, że transakcja nabycia przez Wnioskodawcę od spółki M. złota nieinwestycyjnego, które w momencie nabycia znajduje się na terytorium Niemiec, i które będzie wysyłane z Niemiec na terytorium Polski, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W wyniku bowiem tej transakcji:

 • Wnioskodawca nabędzie prawo do rozporządzania Towarem znajdującym się w mennicy niemieckiej jak właściciel zanim Towar będący przedmiotem transakcji zostanie wysłany do Polski;
 • Towar będący przedmiotem transakcji dostawy zostanie przemieszczony z terytorium jednego państwa członkowskiego (Niemcy) na terytorium innego państwa członkowskiego (Polska),
 • państwem członkowskim, z którego towar jest wysyłany lub transportowany, jest państwo, na którego terytorium następuje rozpoczęcie wysyłki lub transportu tego towaru;
 • towar będzie transportowany przez nabywcę lub podmiot trzeci działający na jego rzecz lub nabywcy;
 • Wnioskodawca oraz Spółka M. są podatnikiem od towarów i usług, a nabyte Towary są wykorzystywane przez oba podmioty w prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto w odniesieniu do przedmiotowej transakcji nie znajduje zastosowania art. 10 VATU, który wyłączałby możliwość zakwalifikowania powyższej transakcji jako WNT.

Jednocześnie Spółka M. powinna rozliczyć przedmiotową transakcję jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe w pełnym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.