IBPP4/4512-34/16/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Rozpoznanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z tytułu nieodpłatnego otrzymania leku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 22 lutego 2016 r. (data wpływu 25 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z tytułu nieodpłatnego otrzymania leku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z tytułu nieodpłatnego otrzymania leku.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 18 kwietnia 2016 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 6 kwietnia 2016 r. znak: IBPP4/4512-34/16/LG.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Szpital Specjalistyczny X jest zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług. Prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia zwolnioną z VAT.

W ramach realizowanego przez Firmę Y programu wczesnego dostępu pacjenta do leczenia produktem leczniczym , (zaakceptowanego przez Ministra Zdrowia) udostępniającego nieodpłatnie chorym na przewlekłą białaczkę limfocytową terapię ww. produktem, Szpital otrzymuje lek od angielskiego kontrahenta firmy Y. Y przekazuje ww. lek na podstawie faktury z ceną jednostkową 1 Euro za opakowanie. Jednocześnie dołączone jest pismo tej firmy, że Szpital nie jest zobowiązany do zapłaty za dostarczony lek. Szpital przyjmuje ww. lek do Apteki Szpitalnej w wartości „0” i ujmuje w ewidencji pozaksięgowej. Apteka przekazuje fakturę do księgowości Szpitala z adnotacją „Lek z programu wczesnego dostępu pacjenta do leku. Lek zaprzychodowano do magazynu utworzonego na potrzeby ww. programu. Do zapłaty 0”.

Ponadto w piśmie z 18 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Zgodnie z informacją uzyskaną od firmy Y Polska Sp. z o.o. - firma, od której otrzymywane są leki nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca działalności gospodarczej na terytorium Polski.
 2. Zgodnie z zapisem na fakturze kontrahent jest podatnikiem.
 3. Wnioskodawca uzyskuje prawo do rozporządzania lekiem jak właściciel.
 4. Według informacji uzyskanej z naszej Apteki Szpitalnej transport leku następuje z Wielkiej Brytanii - nadanie paczki drogą lotniczą.
 5. Zgodnie z pismem Ministra Zdrowia znak ... z dnia .... i notatką służbową Ministerstwa Zdrowia Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji z dnia ... firma Y Polska Sp. z o.o. w ramach realizacji programu wczesnego dostępu pacjenta do leczenia, udostępnia nieodpłatnie chorym na przewlekłą białaczkę limfocytową terapię produktem leczniczym ...(...). Zgodnie z ww. pismem, Wnioskodawca traktuje przekazanie ww. leku jako darowiznę. Wnioskodawca przyjmuje lek na stan Apteki Szpitalnej i rozchodowuje do leczenia pacjentów w wartości „0” (w załączeniu kserokopia faktury i dowodu przyjęcia).
 6. Pomimo, że na fakturze dotyczącej otrzymania leku widnieje cena jednostkowa 1 euro za opakowanie, Szpital nie dokonuje zapłaty za dostarczony lek.
 7. Jako nabywca na fakturze wystawionej przez firmę widnieje adres naszej Apteki Szpitalnej tj. Apteka Szpitalna, ... Poland.
 8. Wnioskodawca nie zawarł umowy z kontrahentem, od którego otrzymuje lek.
 9. Wnioskodawca posiada ogólną informację z firmy ... (uzyskaną od przedstawiciela Firmy Y Polska Sp. z o.o.), o braku obowiązku zapłaty za dostarczony lek.
 10. Ponadto, od lutego 2015r. tj. od czasu rozpoczęcia dostarczania leku - firma ... nigdy nie wystąpiła z wezwaniem do zapłaty wymienionej na fakturze kwoty.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ze względu na to, że angielska firma dokumentuje przekazanie leku fakturą, Szpital zobowiązany jest do zapłaty podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów...

Zdaniem Wnioskodawcy.

W związku z tym, że Szpital nie jest zobowiązany do zapłaty i nie dokonuje zapłaty za otrzymany lek, traktuje ww. przekazanie jako darowiznę, Wnioskodawca uważa, że nie występuje z jego strony obowiązek zapłaty podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
  -z zastrzeżeniem art. 10;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy:

 1. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia zwolnioną z VAT.
 2. Wnioskodawca otrzymuje nieodpłatnie lek od angielskiego kontrahenta, który na terytorium kraju nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Wnioskodawca uzyskuje prawo do rozporządzania towarem (lekiem) jak właściciel.
 4. Na fakturze jako nabywca widnieje adres Apteki Szpitalnej (apteki Wnioskodawcy).
 5. Wysyłka leku następuje drogą lotniczą z Wielkiej Brytanii.
 6. Wnioskodawca otrzymuje lek na podstawie faktury VAT z ceną jednostkową 1 euro za opakowanie wraz z pismem, że nie jest zobowiązany do zapłaty za dostarczony lek, traktuje więc ww. czynność nabycia jak darowiznę.
 7. Na podstawie pisma Ministra Zdrowia firma angielska w ramach realizacji programu wczesnego dostępu pacjenta do leczenia udostępnia nieodpłatnie chorym na przewlekłą białaczkę limfocytową terapię produktem leczniczym Imbruvica (Ibrutinib).
 8. Wnioskodawca nie zawarł umowy z kontrahentem, od którego otrzymuje lek.
 9. Wnioskodawca posiada informację od kontrahenta przekazującego lek o braku obowiązku zapłaty.

Jak wskazano wyżej opodatkowaniu podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem. W tej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca, czynność ma charakter darowizny. Co prawda za towar, który Wnioskodawca nabywa, została określona cena, jednakże z warunków transakcji przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, że od początku jej realizacji wiadomym jest, że brak jest obowiązku jej zapłaty, czyli uiszczenia wynagrodzenia za nabyty towar.

Mając na uwadze powyższe, nieodpłatne otrzymanie przez Wnioskodawcę leku od angielskiej firmy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Informuje się jednocześnie, że przedmiotem interpretacji nie była ocena prawidłowości dokumentowania opisanego nabycia, albowiem nie stanowiło to przedmiotu wniosku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, że analiza załączników dołączonych do pisma z 18 kwietnia 2016 r. będącym uzupełnieniem wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.