IBPP4/4512-110/15/BP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy opisana powyżej transakcja zakupu tłumików motocyklowych (towar) od spółki R. SL z siedzibą na Wyspach Kanaryjskich, gdzie towar jest produkowany we Włoszech i stamtąd dostarczany do Wnioskodawcy w Polsce, będzie stanowił dla Wnioskodawcy wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 marca 2015 r. (data wpływu 24 marca 2015 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2015 r. został złożony do Organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupować tłumiki motocyklowe. Producentem i zarazem dostawcą tłumików jest firma R. SL z siedzibą na Wyspach Kanaryjskich. Jednakże sama produkcja tłumików odbywa się we Włoszech.

W przypadku zakupu tłumików przez Wnioskodawcę, wyprodukowane przez R. SL tłumiki są bezpośrednio transportowane z terenu Włoch na terytorium Polski.

Sprzedaż tłumików, R. SL dokumentuje poprzez wystawienie faktury VAT, w której wykazuje:

 • adres swojej siedziby na terytorium Wysp Kanaryjskich, oraz
 • numer podatkowy nadany przez włoskie organy podatkowe, ponieważ R. SL jest zarejestrowana na terytorium Włoch dla celów podatku VAT.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opisana powyżej transakcja zakupu tłumików motocyklowych (towar) od spółki R. SL z siedzibą na Wyspach Kanaryjskich, gdzie towar jest produkowany we Włoszech i stamtąd dostarczany do Wnioskodawcy w Polsce, będzie stanowił dla Wnioskodawcy wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT)...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana transakcja zakupu tłumików motocyklowych (towar) od spółki R. SL z siedzibą na Wyspach Kanaryjskich, gdzie towar jest produkowany we Włoszech i stamtąd dostarczany do Wnioskodawcy w Polsce, będzie stanowił dla Wnioskodawcy wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: UPTU), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (WNT).

W myśl art. 9 ust. 1 UPTU, przez WNT, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4) UPTU, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Powyższe przepis stosuje się pod warunkiem, że:

1.nabywcą towarów jest:

 1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
 2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a

-z zastrzeżeniem art. 10;

2.dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Z przywołanej powyżej definicji WNT wynika, że z WNT mamy do czynienia wówczas gdy towar będący przedmiotem dostawy jest wysłany bądź transportowany z jednego państwa członkowskiego (np. z Włoch) do drugiego państwa członkowskiego (np. do Polski), przy jednoczesnym spełnieniu warunków dotyczących nabywcy i dokonującego dostawy.

Powyższa definicja nie uzależnia WNT od miejsca prawnej siedziby dostawcy. Ważne jest, czy dostawca oraz nabywca są podatnikami VAT, o którym mowa w art. 15 UPTU.

W opisanej przez Wnioskodawcę sytuacji, zarówno Wnioskodawca, jak i dostawca (spółka R. SL) są podatnikami podatku VAT w rozumieniu art. 15 UPTU. W przypadku spółki R. SL, jest ona podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym we Włoszech, tj. w kraju w którym produkuje towary.

Jednocześnie, w przypadku Wnioskodawcy, nie występuje żadna z sytuacji opisanych w art. 10 UPTU.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Powyższy przepis wprowadza powszechność opodatkowania podatkiem VAT ww. czynności.

Przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Tutaj trzeba zwróci uwagę na art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT gdzie przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Powyższe stosuje się pod warunkiem, że:

1.nabywcą towarów jest:

 1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
 2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a

-z zastrzeżeniem art. 10;

2.dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na mocy ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Tym samym potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawsze wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:

 • po pierwsze, podmiot z jednego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel; zatem na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa,
 • po drugie, w wyniku dokonanej dostawy towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, przy czym pozostaje bez znaczenia, kto faktycznie przewozi towar i na czyje zlecenie jest to czynione, gdyż towary w wyniku dokonanej dostawy mogą być wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Ponadto bez znaczenia jest również w którym kraju dostawca posiada swoją siedzibę.

Dodatkowo transakcja może zostać uznana za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów pod warunkiem, że nabywcą tych towarów jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa powyżej, natomiast dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy, lub podatnikiem podatku od wartości dodanej. W sytuacji, gdy spełnione zostaną powyższe warunki - transakcję uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupować tłumiki motocyklowe. Producentem i zarazem dostawcą tłumików jest firma R. SL z siedzibą na Wyspach Kanaryjskich. Jednakże sama produkcja tłumików odbywa się we Włoszech. W przypadku zakupu tłumików przez Wnioskodawcę, wyprodukowane przez R. SL tłumiki są bezpośrednio transportowane z terenu Włoch na terytorium Polski.

Sprzedaż tłumików, R. SL dokumentuje poprzez wystawienie faktury VAT, w której wykazuje:

 • adres swojej siedziby na terytorium Wysp Kanaryjskich, oraz
 • numer podatkowy nadany przez włoskie organy podatkowe, ponieważ R. SL jest zarejestrowana na terytorium Włoch dla celów podatku VAT.

Tym samym jak wskazał Wnioskodawca, zostaną tutaj spełnione wszystkie warunki do tego, aby opisaną transakcję uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, tzn.:

 • spełnione są warunki rejestracji jako podatnik VAT po stronie nabywcy jak i sprzedawcy,
 • w wyniku dokonanej dostawy towarów transportowanych bezpośrednio z terytorium Włoch do Polski Wnioskodawca nabędzie prawo do rozporządzania towarami jak właściciel,
 • w wyniku tej dostawy towary są transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu przez dokonującego dostawy bądź na jego rzecz.

Z przedstawionych informacji wynika zatem, że w niniejszej sprawie spełnione są/będą warunki, niezbędne do uznania niniejszej transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy.

Zatem transakcje zakupu tłumików motocyklowych przez Wnioskodawcę z terytorium Włoch od firmy R. SL należy potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.