0112-KDIL1-3.4012.635.2018.2.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z przywiezieniem Quada na terytorium Polski.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2018 r. (data wpływu 11 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 listopada 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.), pismem z dnia 23 listopada 2018 r. (data wpływu 29 listopada 2018 r.) oraz pismem z dnia 18 grudnia 2018 r. (data wpływu 18 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z przywiezieniem Quada na terytorium Polski – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z przywiezieniem Quada na terytorium Polski. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 listopada 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.), pismem z dnia 23 listopada 2018 r. (data wpływu 29 listopada 2018 r.) oraz pismem z dnia 18 grudnia 2018 r. (data wpływu 18 grudnia 2018 r.) o przedstawienie opisu sprawy, pytania i własnego stanowiska Wnioskodawcy, a także dowód wniesienia opłaty oraz adres do korespondencji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od niespełna 20 lat Wnioskodawca pracuje w Niemczech, posiada podwójne obywatelstwo. W roku 2014 Wnioskodawca zakupił na terenie Niemiec Quada, w salonie. Koszt zakupu brutto to (...) euro. Po upływie trzech lat Wnioskodawca zdecydował się przywieźć Quada do kraju i tu go zarejestrować, i używać go na potrzeby własne.

Po zapłaceniu podatku akcyzy poinformowano Wnioskodawcę o zapłaceniu jeszcze podatku VAT-23 i VAT-10 od kwoty zakupu Quada, czyli około (...) od sumy zakupu.

Jako również osoba prywatna rejestrując pojazd na potrzeby własne Wnioskodawca nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

Zapytanie Wnioskodawca również złożył w Urzędzie Skarbowym gdzie on podlega, otrzymał odpowiedź, którą załączył do pisma.

Jak wspomniał już Wnioskodawca Quad w dniu 16 sierpnia 2018 r. zarejestrował na siebie. Na dzień dzisiejszy Quad jest w Polsce wart (...). Wnioskodawca nie rozumie dlaczego ma ponieść opłaty VAT od momentu pierwszego zakupu. Jeśli po upływie 3 lat Quad zmienił swoją wartość, jednakże Wnioskodawca jest pierwszym nabywcą pojazdu, a nie drugim, gdzie wartość pojazdu na pewno by się zmieniła. I wtedy może naliczono by Wnioskodawcy nie VAT od kwoty (...) euro, tylko może od (...) euro. A tu wtedy sumy VAT uległyby wielkim zmianom. Wnioskodawca prosi o rozpatrzenie jego pisma i odpowiedź pisemną, czy w ogóle musi on ponieść jakiekolwiek opłaty. A jeżeli tak to od jakiej kwoty Quada ma on liczyć podatek VAT.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że od momentu zakupu do momentu przywiezienia Quada na terytorium Polski (PL), był on używany na terytorium Niemiec (DE) w celach prywatnych. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce (PL), jak i również w Niemczech (DE).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy od zaistniałej sytuacji Wnioskodawca musi zapłacić jeszcze jakikolwiek podatek VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), od zaistniałej sytuacji nie musi on zapłacić podatku VAT w Polsce. Wnioskodawca dowiedział się na Infolinii Skarbowej, iż towary zakupione w państwie członkowskim nie podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Urząd Skarbowy jednak twierdzi inaczej sugerując się tym, iż Quad ma przejechane 1500 km i jest nowym środkiem transportu. Quada Wnioskodawca zarejestrował 16 sierpnia 2018 r. Wnioskodawca nie rozumie dlaczego ma ponosić dodatkowe opłaty VAT, jeśli już raz je zapłacił w państwie członkowskim.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami w myśl art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy – przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Przy czym w myśl art. 9 ust. 2 ustawy – przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. A
  – z zastrzeżeniem art. 10;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy – przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy:

 1. nabywcą jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 1,
 2. dokonującym dostawy towarów jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 2

– jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu.

Pojecie nowego środka transportu zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy – gdzie rozumie się przez to przeznaczone do transportu osób lub towarów pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w 2014 r. zakupił na terytorium Niemiec Quada, w salonie. Koszt zakupu brutto to 2400 euro. Po upływie trzech lat Wnioskodawca zdecydował się przywieźć Quada do kraju i tu go zarejestrować, i używać go na potrzeby własne. Wnioskodawca w dniu 16 sierpnia 2018 r. zarejestrował Quada w Polsce. Wnioskodawca od momentu zakupu do momentu przywiezienia na terytorium Polski, używał Quada na terytorium Niemiec w celach prywatnych. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce, jak również w Niemczech.

Zgodnie z art. 9 ustawy przez podlegające opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium Polski z innego niż Polska terytorium państwa członkowskiego przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Przy czym w przypadku gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu transakcję taką traktuje się jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów także wtedy, gdy nabywcą i dokonującym dostawy jest podmiot inny niż podatnik podatku od towarów i usług, podatnik podatku od wartości dodanej lub osoba prawna niebędąca podatnikiem. Oznacza to, że w przypadku nabycia i przemieszczenia na terytorium Polski nowego środka transportu, podatnikiem jest także osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Wnioskodawca mieszkając w Niemczech nabył Quada w 2014 r., a więc wtedy nabył prawo do rozporządzania nim jak właściciel. Od tego momentu używał Quada na terytorium Niemiec w celach prywatnych. Po upływie trzech lat Wnioskodawca zdecydował się przywieźć do Polski Quada, tu go zarejestrować i używać na potrzeby własne.

Jak wynika z powołanego art. 9 ustawy warunkiem koniecznym dla uznania przemieszczenia nabytego towaru, w tym przypadku nowego środka transportu, do innego kraju członkowskiego za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jest, aby przemieszczenie to nastąpiło w wyniku dokonanej dostawy.

W analizowanej sytuacji, dokonane przez Wnioskodawcę przemieszczenie Quada nabytego uprzednio w celu jego używania na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy, ponieważ przemieszczeniu temu nie towarzyszy jednoczesne przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel przedmiotowym Quadem.

W konsekwencji dokonane przez Wnioskodawcę przemieszczenie Quada nie podlega opodatkowaniu na terytorium Polski, a Wnioskodawca nie jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tego tytułu.

W związku z powyższym, w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca nie musi zapłacić podatku VAT w związku z przewozem Quada na terytorium Polski.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej – składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Z powyższego wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.