0112-KDIL1-3.4012.190.2017.1.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów wykorzystywanych do realizowanych robót budowlanych w związku z wystawianiem faktur z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz w związku z wystawianiem faktur ze stawką podatku 23% lub 8%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2017 r. (data wpływu 9 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów wykorzystywanych do realizowanych robót budowlanych w związku z wystawianiem faktur z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz w związku z wystawianiem faktur ze stawką podatku 23% lub 8% – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów wykorzystywanych do realizowanych robót budowlanych w związku z wystawianiem faktur z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz w związku z wystawianiem faktur ze stawką podatku 23% lub 8%.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawcą jest polska spółka X (dalej: Spółka lub Wnioskodawca), będąca podwykonawcą wykonującym roboty budowlane wskazane w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Wnioskodawca planuje nabywać od niemieckiej Spółki GmbH (dalej: GmbH) materiały budowlane wykorzystywane do realizacji robót budowlanych. GmbH będzie nabywać materiały budowlane od producentów i dostawców materiałów budowalnych w Polsce, ale też w Niemczech jak również w innych krajach.

Dostawy realizowane przez GmbH rozpoznawane będą przez Spółkę jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (dalej: WNT) zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710; dalej: ustawa o VAT), w związku z czym Wnioskodawca naliczy podatek VAT należny według odpowiednich dla nabywanych towarów stawek podatku VAT, wykaże kwotę podatku VAT należnego w deklaracji VAT-7 oraz dokona obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego.

Wnioskodawca będzie wykonywać roboty budowlane wskazane w załączniku nr 14 do ustawy o VAT z wykorzystaniem nabytych od GmbH materiałów budowlanych swoim generalnym wykonawcom w Polsce, w związku z czym będzie zobowiązany wystawić im fakturę VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

Spółka będzie również dostarczała towary zakupione od GmbH wraz z usługą budowlaną do ostatecznych odbiorców, zatem zastosowanie będzie miała stawka 23% VAT lub 8% VAT.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (materiałów budowlanych) od GmbH, wykorzystywanych do realizowanych robót budowlanych, w związku z wystawianiem faktur za wykonane roboty budowlane wskazane w załączniku nr 14 do ustawy o VAT z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabywaniu towarów (materiałów budowlanych) od GmbH, wykorzystywanych do realizowanych robót budowlanych, w związku z wystawianiem faktur za wykonywane roboty budowlane wskazane w załączniku nr 14 do ustawy o VAT z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia?
 2. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabywaniu towarów (materiałów budowlanych) od GmbH, wykorzystywanych do realizowanych robót budowlanych na rzecz ostatecznych odbiorców, dla których będzie wystawiać faktury VAT ze stawką 23% lub 8% VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. Będzie miał on prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (materiałów budowlanych) od GmbH, wykorzystywanych do realizowanych robót budowlanych, w związku z wystawianiem faktur za wykonywane roboty budowlane wskazane w załączniku nr 14 do ustawy o VAT z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710; dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz (art. 9 ust. 1 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 (art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy).

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy).

Jak stanowi art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. c – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:

 1. otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
 2. uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (art. 17 ust. 1h ustawy).

Załącznik nr 14 do ustawy o VAT stanowi wykaz usług, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy (roboty budowlane, wykończeniowe, ziemne), a więc usług, do których zastosowanie ma mechanizm odwrotnego obciążenia.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Przy wewnątrzwspólnotowym nabywaniu towarów (materiałów budowlanych) Spółka jako podatnik VAT będzie zobowiązana do wykazania podatku VAT należnego z zastosowaniem właściwej stawki podatku VAT dla nabywanych towarów. W związku z tym, że Wnioskodawca będzie wykorzystywał nabywane materiały budowlane do wykonywania czynności opodatkowanych (robót budowlanych), będzie miał również prawo do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem od GmbH towarów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym nie będzie miało znaczenia skąd pochodzi towar nabywany przez GmbH, a następnie sprzedawany Spółce. Istotnym faktem jest, że niezależnie od kraju pochodzenia materiałów budowlanych nabywanych przez GmbH, na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek wykazania podatku VAT należnego od nabytych od podmiotu niemieckiego towarów (WNT).

W związku z tym, w przedmiotowej sprawie nie może być powodem do zakwestionowania prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego fakt, że Spółka wystawiając faktury wykonawcy generalnemu za wykonane roboty budowlane (wskazane w załączniku nr 14 do ustawy o VAT) będzie stosować mechanizm odwrotnego obciążenia, którego obowiązek stosowania wynika bezpośrednio z przepisów art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie miał prawo do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (materiałów budowlanych) od GmbH, wykorzystywanych do realizowanych robót budowlanych, w związku z wystawianiem faktur za wykonywane roboty budowlane wskazane w załączniku nr 14 do ustawy o VAT z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał on prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (materiałów budowlanych) od GmbH, wykorzystywanych do realizowanych robót budowlanych na rzecz ostatecznych odbiorców, dla których będzie wystawiać faktury VAT ze stawką 23% lub 8% VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz (art. 9 ust. 1 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 (art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy).

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy).

Jak stanowi art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. c – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:

 1. otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
 2. uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Usługi budowlane co do zasady podlegają opodatkowaniu podstawową stawką 23% podatku VAT. Jednakże dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 (art. 41 ust. 2 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b (art. 41 ust. 12a ustawy).

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2 (art. 41 ust. 12b ustawy o VAT).

Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 839), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obniża się do wysokości 8% dla robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym oraz robót konserwacyjnych dotyczących:

 1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
 2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

‒ w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Przy wewnątrzwspólnotowym nabywaniu towarów (materiałów budowlanych) Spółka jako podatnik VAT będzie zobowiązana do wykazania podatku VAT należnego z zastosowaniem właściwej stawki podatku VAT dla nabywanych towarów. W związku z tym, że Wnioskodawca będzie wykorzystywał nabywane materiały budowlane do wykonywania czynności opodatkowanych (robót budowlanych), będzie miał również prawo do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem od GmbH towarów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym nie będzie miało znaczenia skąd pochodzi towar nabywany przez GmbH, a następnie sprzedawany Spółce. Istotnym faktem jest, że niezależnie od kraju pochodzenia materiałów budowlanych nabywanych przez GmbH, na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek wykazania podatku VAT należnego od nabytych od podmiotu niemieckiego towarów (WNT).

W związku z tym, w przedmiotowej sprawie nie może być powodem do zakwestionowania prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego fakt, że Spółka będzie dokonywała dostawy towarów wraz z usługą budowlaną i wystawiała faktury odbiorcom bezpośrednim za wykonane roboty budowlane ze stawką podatku 23% lub 8% VAT.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie miał prawo do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (materiałów budowlanych) od GmbH, wykorzystywanych do realizowanych robót budowlanych, na rzecz ostatecznych odbiorców, dla których będzie wystawiać faktury VAT ze stawką 23% lub 8% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy ‒ rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy ‒ przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Art. 9 ust. 2 ustawy stanowi, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. A
  ‒ z zastrzeżeniem art. 10;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Z treści art. 15 ust. 1 ustawy wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy ‒ podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9.

Na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie do art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. c powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:

 1. otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
 2. uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów kwotą, która podlega odliczeniu jest kwota podatku należnego naliczona z tytułu tej transakcji. Jednym z warunków dokonania tego odliczenia jest aby podatnik był w posiadaniu faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy – podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Jednakże zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy – w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

W myśl art. 17 ust. 2 ustawy – w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7 i 8 usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa, należy wskazać, że art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Podstawowa stawka podatku – na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy – stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – według art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Z kolei, w myśl art. 41 ust. 12b ustawy – do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Art. 2 pkt 12 ustawy określa, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego – rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług wykonującym m.in. roboty budowlane wskazane w załączniku nr 14 do ustawy. Wnioskodawca planuje nabywać od niemieckiej spółki GmbH materiały budowlane wykorzystywane do realizacji robót budowlanych. Dostawy realizowane przez GmbH rozpoznawane będą przez Wnioskodawcę jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w związku z czym naliczy on podatek VAT należny według odpowiednich dla nabywanych towarów stawek podatku VAT oraz wykaże kwotę podatku VAT należnego w deklaracji VAT-7.

Wnioskodawca będzie wykonywać roboty budowlane wskazane w załączniku nr 14 do ustawy z wykorzystaniem nabytych od GmbH materiałów budowlanych swoim generalnym wykonawcom w Polsce, w związku z czym będzie zobowiązany wystawić im fakturę VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Będzie również dostarczał towary zakupione od GmbH wraz z usługą budowlaną do ostatecznych odbiorców, zatem zastosowanie będzie miała stawka 23% VAT lub 8% VAT.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia przy wykonywaniu usługi wymienionej w załączniku nr 14 do ustawy nie oznacza, że czynność ta nie podlega opodatkowaniu. Jak już bowiem wspomniano wcześniej, zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tego tytułu jest jej nabywca.

Zatem pomimo, że w przypadku świadczenia usługi wymienionej w załączniku nr 14 obowiązek rozliczenia podatku należnego przeniesiony jest na inny podmiot (nabywcę), to jednak usługa ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego będzie spełniony, ponieważ nabywane towary będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (zarówno w przypadku świadczenia usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, jak i opodatkowanych stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% lub 8%). W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie miał możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia od podmiotu niemieckiego towarów.

Podsumowując, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (materiałów budowlanych) od GmbH, wykorzystywanych do realizowanych robót budowlanych wskazanych w załączniku nr 14 do ustawy objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz wykorzystywanych do realizowanych robót budowlanych na rzecz ostatecznych odbiorców, dla których będzie wystawiać faktury VAT ze stawką 23% lub 8% VAT. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku będzie spełniona – wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. nabywane towary (materiały budowlane) będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzeń przyszłych podanych przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.