Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów | Interpretacje podatkowe

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązku rejestracji dla potrzeb VAT w Polsce
Fragment:
(...) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1, u prowadzącego magazyn konsygnacyjny, pod warunkami, które trzeci w kolejności podatnik będzie spełniał w przedstawionym stanie faktycznym. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy VAT, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium Polski, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa w szczególności nabyte i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika przemieszczającego te towary na terytorium Polski. Zgodnie z art. 135 ust. 1 punkt 3 ustawy VAT, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawę, nabywcę towarów lub na ich rzecz.
2017
10
sie

Istota:
Obowiązek złożenia deklaracji VAT-8 w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również (...). Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. W myśl art. 9 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że: nabywcą towarów jest: podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a - z zastrzeżeniem art. 10; dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a. Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
29
lip

Istota:
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
Fragment:
Czy zakupy towarów na terenie Belgii Wnioskodawca może odliczyć od podatku w Belgii, czy potraktować jako nabycie wewnątrzwspólnotowe i ująć w deklaracji VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, zakupy powinien traktować on jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ujmować w deklaracji VAT-7. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Art. 7 ust. 1 stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 9 ust. 1 ustawy – przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.
2017
25
lip

Istota:
Rozpoznanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ora eksportu towarów
Fragment:
(...) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w rozumieniu art. 9 ust. 1 Ustawy VAT. ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja sprzedaży Towarów na rzecz klienta z Rosji wypełnia przesłanki do uznania jej za eksport bezpośredni towarów, w rozumieniu ar. 2 pkt 8 lit. a Ustawy VAT. ad. 3 W sytuacji, w której odpowiedzi na zadane pytania nie znajdą potwierdzenia w ocenie Ministra Finansów, zdaniem Spółki transakcje winny być uznane jako niepodlegające przepisom Ustawy VAT w Polsce. Uzasadnienie stanowiska Spółki ad. 1 Towarem, zgodnie z brzmieniem definicji zawartej w art. 2 pkt 6 Ustawy VAT rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (dalej: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, WNT), zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy VAT rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.
2017
7
lip

Istota:
W zakresie terminu odliczenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz nabycia towarów i usług, w związku z którymi to transakcjami Wnioskodawca staje się podatnikiem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy.
Fragment:
W przypadku nieotrzymania w terminie, o którym mowa w ust. 10b pkt 2 lit. a, faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin (art. 86 ust. 10g). Otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie późniejszym niż określony w ust. 10b pkt 2 lit. a, upoważnia podatnika do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał tę fakturę (art. 86 ust. 10h). W przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym niż określony w ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3, podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej (art. 86 ust. 10i). Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11).
2017
22
cze

Istota:
Opodatkowanie transakcji zakupu towarów z terytorium Niemiec przez powiat.
Fragment:
U. 2016.710 t. j. z dnia 25 maja 2016 r. ze zm.)? Czy transakcja zakupu na terenie Niemiec artykułów budowlanych przeznaczonych na remont powiatowych dróg publicznych winna być rozpoznana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w myśl art. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016.710 t. j. z dnia 25 maja 2016 r. ze zm.)? Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja nie podlega opodatkowaniu w myśl art. 5 podatkiem od towarów i usług, nie zostanie naliczony podatek należny. Transakcja nie zostanie rozpoznana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT, ponieważ nie zostanie spełniony warunek określony w art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016.710 t. j. z dnia 2016.05.25 ze zm.). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2017
10
maj

Istota:
Rozpoznanie transakcji jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Fragment:
Czy przemieszczenie samochodu z kraju członkowskiego Unii Europejskiej (Niemiec) do Polski będzie stanowić wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach Wspólnoty i czy należy wykazywać ten zakup jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (oznaczone jako pytanie nr 2 wniosku ORD-IN)? Zdaniem Wnioskodawcy, za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się też sytuacje, w których podatnik przemieszcza towary należące do jego przedsiębiorstwa z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika – art. 11 ust. 1 ustawy. Zatem Wnioskodawca rozumie, że w rzeczonej sytuacji ma do czynienia z WNT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
28
sty

Istota:
Rozpoznania i rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oraz używania niemieckiego numeru VAT w odniesieniu do transakcji najmu maszyn.
Fragment:
W sytuacji, gdy spełnione zostaną powyższe warunki i nie wystąpią wskazane przesłanki wykluczające wystąpienie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - transakcje uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy. Ponadto powołane wyżej regulacje zawarte w art. 9 i 10 ustawy oznaczają, że przemieszczenie towarów traktowane jest jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium Polski tylko wtedy, gdy następuje ono z terytorium innego państwa członkowskiego (rozpoczęcia wysyłki lub transportu) na terytorium kraju. Ponadto podmiot dokonujący dostawy musi być podatnikiem podatku od wartości dodanej, a nabywca podatnikiem podatku od towarów i usług lub osoba prawna niebędąca podatnikiem. Z kolei dostawa towarów, w wyniku której następuje nabycie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, musi odbywać się za wynagrodzeniem. Jednocześnie nie mogą zachodzić przesłanki wskazane w art. 10 ust. 1 ustawy. Jednakże gdy status nabywcy powoduje, że nie występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (brak opodatkowania po stronie nabywcy), następuje obciążenie podatkiem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w kraju wysyłki (dostawca opodatkowuje je w swoim kraju wg właściwej stawki). Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.
2016
17
gru

Istota:
VAT - w zakresie opodatkowania oraz rozliczenia podatku z tytułu nabycia oraz dostawy dzieła sztuki.
Fragment:
AD 3 Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach Modelu B, zakup dzieła sztuki od Przedsiębiorcy zagranicznego stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT w Polsce podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem („ WNT ”). W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o VAT przez WNT rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o VAT przytoczone powyżej przepisy dot. WNT stosuje się pod warunkiem, że nabywcą towarów jest m.in. podatnik podatku VAT, a dokonującym dostawy jest podatnik podatku VAT lub podatku od wartości dodanej. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT wyłącza z zakresu WNT dostawę dzieł sztuki, jeżeli podlega ona opodatkowaniu na zasadach odpowiadających regulacjom art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o VAT tj. w ramach specjalnej procedury opodatkowania przewidzianej dla dzieł sztuki (opodatkowania marży). Z kolei przepis art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT wyłącza z WNT dostawę dzieł sztuki, która jest dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) i stosuje się do niej szczególne zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki.
2016
15
gru

Istota:
Zastosowanie procedury VAT marża oraz rozpoznania transakcji jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Fragment:
Stosownie do dyspozycji art. 9 ust. 1 ustawy  przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Art. 9 ust. 2 ustawy stanowi, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce pod warunkiem, że: nabywcą towarów jest: podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a – z zastrzeżeniem art. 10; dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a. Powielając rozwiązania unijne ustawa traktuje jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów także sytuacje, w których podatnik przemieszcza towary należące do jego przedsiębiorstwa z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. I tak, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, (...)
2016
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.