Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
5
lut

Istota:

Rozpoznanie transakcji jako dostawy towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, do której ma zastosowanie procedura uproszczona.

Fragment:

Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną rozumie się transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki: trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności; przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. Zgodnie natomiast z art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy, przez procedurę uproszczoną rozumie się rozliczanie VAT w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, polegające na tym, że ostatni w kolejności podatnik VAT rozlicza VAT z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów przez drugiego w kolejności podatnika VAT, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT była bezpośrednio (...)

2015
2
wrz

Istota:

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna, do której ma zastosowanie procedura uproszczona.

Fragment:

W obliczu przytoczonego powyżej orzecznictwa zdaniem Wnioskodawcy - w sytuacji, gdy transport będzie organizowany przez podmiot trzeci w łańcuchu, ale z umowy wynikało będzie, że działa on w tym zakresie na rzecz drugiego podatnika (Wnioskodawcy) transakcję będącą przedmiotem zapytania uznać można za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną. Zastosowanie procedury uproszczonej w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej wymaga również spełnienia łącznie warunków przewidziany w art. 135 ust. 1 pkt 4, zgodnie z którym przez procedurę uproszczoną rozumie się procedurę rozliczania VAT w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, polegającą na tym, że ostatni w kolejności podatnik VAT rozlicza VAT z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów przez drugiego w kolejności podatnika VAT, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT była bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika VAT; drugi w kolejności podatnik VAT dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka; drugi w kolejności podatnik VAT stosuje wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika VAT ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, który został mu przyznany przez państwo członkowskie inne niż (...)

2015
15
sie

Istota:

Rozpoznanie transakcji jako wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, do której ma zastosowanie procedura uproszczona.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym są spełnione wszystkie przesłanki zastosowania wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej - procedura uproszczona (dalej „ WTT ”) i będzie mógł tę procedurę stosować. Warunki stosowania WTT określa art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Zgodnie z tym przepisem, przez WTT rozumie się transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki: trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności, przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, przez procedurę uproszczoną rozumie się procedurę rozliczania VAT w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, polegającą na tym, że ostatni w kolejności podatnik VAT rozlicza VAT z tytułu dokonania (...)

2014
5
sie

Istota:

Zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej.

Fragment:

(...) wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania opodatkowania transakcji według zasad właściwych dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka „ ... ” ... z siedzibą w ... (zwana dalej Spółką) prowadzi transakcje w zakresie zakupu i sprzedaży ryb poza granicami kraju. W związku z transakcjami realizowanymi w ramach tej działalności, Spółka jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik podatku od towarów i usług zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. W ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca uczestniczy między innymi w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych, rozliczanych według procedury uproszczonej na zasadach określonych w Rozdziale 8 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. W przedmiotowych transakcjach uczestniczą trzy podmioty: Spółka polska (podatnik B - pośrednik) czyli Wnioskodawca, jako podatnik VAT zidentyfikowany (...)

2013
13
gru

Istota:

Dokonywane przez Spółkę transakcje będą stanowić wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, do których ma zastosowanie procedura uproszczona, określona w art. 135 ustawy.

Fragment:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, dokonywane przez Spółkę transakcje stanowić będą wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, do których ma zastosowanie procedura uproszczona, określona w art. 135 ustawy o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, dokonywane transakcje będą stanowić wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, które będą mogły być rozliczane przy zastosowaniu procedury uproszczonej, określonej w art. 135 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 135 ustawy o VAT, aby wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna mogła zostać rozliczona zgodnie z procedurą uproszczoną muszą być spełnione łącznie następujące warunki: trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności, przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego, dostawa (...)

2013
28
cze

Istota:

W zakresie uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną, do której ma zastosowanie procedura uproszczona.

Fragment:

Czy opisane w niniejszym wniosku transakcje, mogą być traktowane jako wypełniające definicję wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, o której mowa jest w art. 135 ustawy o VAT, w odniesieniu do której rozliczenie podatku VAT może zostać dokonane na zasadach, właściwych dla procedury uproszczonej przewidzianej w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, opisane powyżej transakcje spełniają definicję wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, o której mowa jest w art. 135 ustawy o VAT, w odniesieniu do której rozliczenie podatku VAT może zostać dokonane na zasadach właściwych dla procedury uproszczonej przewidzianej w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. W szczególności, opisane przez Spółkę transakcje spełniają definicję wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (dalej: WTT), ponieważ: w dostawach towarów uczestniczy trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach UE, tj.: Spółka – podmiot zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w kraju, Pośrednik – podmiot zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska i innym niż kraj ostatecznego odbiorcy, ostateczny odbiorca – podmiot zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska i innym niż kraj przeznaczenia towarów; dostawy towarów są dokonywane między Spółką, Pośrednikiem i ostatecznym odbiorcą, a towary będące przedmiotem transakcji są wydawane przez Wnioskodawcę bezpośrednio ostatecznemu odbiorcy.

2012
1
lut

Istota:

Czy transakcja podlega rozliczeniu na zasadach uproszczonej procedury rozliczenia wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych?

Fragment:

Stosownie do postanowień zawartych w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną rozumie się transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki: trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności, przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. W myśl ust. 1 pkt 4 wskazanego wyżej artykułu, przez procedurę uproszczoną rozumie się procedurę rozliczania VAT w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, polegającą na tym, że ostatni w kolejności podatnik VAT rozlicza VAT z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów przez drugiego w kolejności podatnika VAT, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT była bezpośrednio (...)

2012
31
sty

Istota:

Jak powinna zostać rozliczona transakcja w zakresie podatku od towarów i usług?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na to, że opisane transakcje będą miały charakter wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, zastosowanie będą miały procedury uproszczone określone w przepisach rozdziału 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 1054) – zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (ust.1 pkt 5 ww. artykułu). Stosownie do treści art. 135 ust.1 ustawy, ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: VAT - rozumie się przez to podatek i podatek od wartości dodanej; wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej - rozumie się przez to transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki: trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru (...)

2011
1
sie

Istota:

Możliwość zastosowania procedury uproszczonej do wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, w sytuacji skorygowania notą korygującą adnotacji, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.

Fragment:

W związku z powyższym brak ww. informacji na fakturze lub wskazanie podmiotu rozliczającego podatek przez innego niż drugi w kolejności uczestnik, uniemożliwia zastosowanie procedury uproszczonej w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. W przedstawionym stanie faktycznym należy zauważyć, iż to ostatni uczestnik transakcji, a nie Spółka jako drugi w kolejności podatnik wskazał za pomocą noty korygującej podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku od dostawy realizowanej w ramach przedmiotowej procedury. Wobec powyższego nie zostaje wypełniona dyspozycja art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. e) ustawy, i tym samym nie są spełnione łącznie warunki wskazane w ww. artykule, niezbędne do zastosowania procedury uproszczonej. Reasumując, należy stwierdzić, że nie jest możliwe zastosowanie procedury uproszczonej dla przedstawionej we wniosku wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Jednocześnie informuje się, że rozstrzygnięcia kwestii: możliwości zastosowania procedury uproszczonej do wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej oraz rodzaju dokumentów niezbędnych do zastosowania ww. procedury, dokonano w interpretacjach indywidualnych odpowiednio nr ITPP2/443-915a/09/RS oraz ITPP2/443-915b/09/RS . Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
lip

Istota:

Czy jeżeli nie następuje przemieszczenie towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, można uznać dany zakup za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Fragment:

(...) wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, o której mowa w dziale XII. Zakwalifikowanie danej czynności do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w świetle powołanych regulacji, wymaga zatem spełniania szeregu warunków zarówno o charakterze podmiotowym, jak i przedmiotowym. Do tych ostatnich należy przede wszystkim zaliczyć fakt: nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, przez podmiot będący - co do zasady – podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów; związania tego nabycia, jako konsekwencji dokonanej przez podatnika z innego państwa członkowskiego dostawy, z przemieszczeniem towarów na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu. Nie mniej istotnym warunkiem uznania czynności, co do której zostały spełnione ww. przesłanki, za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jest to, aby nabywane towary służyły działalności gospodarczej podatnika. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca dokonywał montażu towaru (domku) na terenie Hiszpanii. Niektóre elementy, które mogły być zainstalowane bezpośrednio przy montażu, zakupione były w firmie w Niemczech.