IPPP3/4512-597/15-2/KT | Interpretacja indywidualna

Dokumentowanie przemieszczenia towarów w celu zastosowania preferencyjnej stawki podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
IPPP3/4512-597/15-2/KTinterpretacja indywidualna
 1. dokumenty
 2. stawka preferencyjna
 3. systemy
 4. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2015 r. (data wpływu 16 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania przemieszczenia towarów w celu zastosowania preferencyjnej stawki podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania przemieszczenia towarów w celu zastosowania preferencyjnej stawki podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z grupy X., jednego z wiodących globalnych producentów działających na rynku dóbr szybkozbywalnych (FMCG). Oferta X. obejmuje bardzo szeroki wachlarz produktów codziennego użytku (m.in. wyrobów kosmetycznych, higienicznych, chemii gospodarczej), jak również produktów luksusowych.

Globalny charakter działalności Grupy wymaga odpowiedniej koordynacji procesów związanych z produkcją i dystrybucją towarów. W ramach przyjętego przez Grupę modelu biznesowego, to Y. (Wnioskodawca) pełni funkcje centrali skupiającej w jednej lokalizacji osoby zarządzające i podejmujące decyzje w kluczowych obszarach związanych z działalnością X. na rynku europejskim. Y. odpowiada w szczególności za następujące obszary: zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie zakupami, zarządzanie produkcją, dystrybucją, marketingiem, sprzedażą, itp.

Oprócz Wnioskodawcy w poszczególnych państwach na terytorium Europy funkcjonują różnego rodzaju wyspecjalizowane spółki operacyjne z grupy X., pełniące określone funkcje (np. produkcja towarów, dystrybucja) zlecone przez Y.. W szczególności, Wnioskodawca zleca wyspecjalizowanym spółkom z Grupy (fabrykom) usługi produkcji wyrobów gotowych z materiałów powierzonych im przez Wnioskodawcę. Y. jest więc właścicielem zarówno materiałów, półproduktów itp. wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, jak również powstających z nich, w ramach zleconych fabrykom usług produkcyjnych, wyrobów gotowych.

Taki model biznesowy wymaga bardzo częstego przemieszczania towarów należących do Wnioskodawcy pomiędzy lokalizacjami rozmieszczonymi w różnych państwach europejskich, w tym pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (przemieszczenia materiałów do produkcji, przemieszczenia wyrobów gotowych). W szczególności, w związku z ww. działalnością Y. dokonuje dużej liczby (tj. około tysiąca na miesiąc) wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dalej: WDT). Dokonywane przez Spółkę dostawy często dotyczą przemieszczeń towarów pozostających własnością Spółki pomiędzy magazynami zlokalizowanymi w różnych krajach Unii Europejskiej (tzw. przemieszczenia towarów własnych).

Niniejszy wniosek dotyczy przemieszczeń towarów własnych Wnioskodawcy (w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa) z terytorium Polski na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w których znajdują się magazyny lokalizacji przyjmujących przemieszczane towary.

Y. jest zarejestrowana dla celów podatku od towarów i usług w Polsce, w tym dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dodatkowo, Spółka jest również zarejestrowana dla celów podatku od wartości dodanej (dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych) w innych krajach Unii Europejskiej, w których znajdują się magazyny lokalizacji przyjmujących przemieszczane towary.

Systemy informatyczne

Podstawowe systemy wykorzystywane przez Y. przy przemieszczaniu towarów własnych to:

 1. SAP R/3 (dalej: „SAP”) - stosowany do zarządzania przemieszczeniem zapasów i związanymi z tym danymi finansowymi. Wszystkie dane i serwery są w pełni zarządzane przez grupę X..
 2. System zarządzania transportem (Transportation Management System, dalej: „TMS”) - zewnętrzny system używany przez grupę X. do planowania wysyłek, wykonania wysyłek, monitorowania dostawy towaru, płatności za transport, raportowania. System ten oparty jest na wykorzystaniu sieci web, a wszystkie dane i serwery objęte są przez dostawcę oprogramowania surowymi umowami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji. Dostęp do systemu TMS ograniczony jest wyłączenie do spółek z grupy X. oraz przewoźników. System TMS jest zintegrowany z SAP. Dane wprowadzone do systemu TMS są automatycznie przesyłane do SAP.
 3. Zarządzanie stanami magazynowymi - system WMS (RTCIS).

Opis procesu przemieszczania towarów własnych

Zapasy, które przechowywane są przez lokalizacje zarówno wysyłające, jak i przyjmujące, są własnością Y.. Przemieszczane zapasy nie zmieniają właściciela w trakcie przemieszczenia - na każdym etapie przemieszczania towarów własnych, jedynym ich właścicielem pozostaje Y. (przez cały ten czas przy Spółce pozostaje również prawo do dysponowania tymi towarami jak właściciel).

Proces przemieszczenia towarów własnych Spółka dzieli na następujące etapy:

 1. przygotowanie zamówienia, wybór przewoźnika i przyjęcia zamówienia;
 2. realizacja transportu przez przewoźnika;
 3. przyjęcie towaru przez magazyn odbierający;
 4. przygotowanie i weryfikacja propozycji faktury dla przewoźnika.

Opis ETAPU 1 - przygotowanie zamówienia, wybór przewoźnika i przyjęcia zamówienia:

Zamówienie tworzone jest w systemie SAP (wprowadzane jest ręcznie (STO) przez pracownika planowania zapasami). Następnie dokonywana jest weryfikacja, czy zamawiany towar jest dostępny w magazynie. Jeżeli tak, zamówienie przesyłane jest automatycznie do systemu TMS. Podstawowe dane zamówienia (tj. łączna ilość materiału, data wysyłki oraz dane dotyczące miejsca załadunku i rozładunku) przesyłane są automatycznie. Pozostałe informacje dotyczące zamówienia transportu (takie jak dane awizacji - nr rejestracyjny pojazdu i naczepy oraz nazwisko kierowcy) wprowadzane są ręcznie przez wysyłającego towary.

Zamówienia dostawy w systemach SAP oraz TMS posiadają wspólne identyfikatory oznaczone w następujący sposób:

 • Shipment number” w systemie SAP, w TMS oznaczony jest jako „Load ID”;
 • Delivery” w systemie SAP, w TMS oznaczony jest jako „Shipment Tracking number”;
 • Purchase order” w systemie SAP, w TMS oznaczony jest jako „Shipment ID”.

System TMS zawiera również:

 • oznaczenie magazynu przyjmującego towary oraz miejsce przeznaczenia towarów,
 • dane przewoźnika wraz z danymi identyfikującymi pojazd,
 • oznaczenie daty wysyłki towarów,
 • oznaczenie daty i godziny przewidywanego przez przewoźnika terminu dostawy (Load Start Date/Time; Load End Date/Time) oraz informacje o ewentualnych opóźnieniach (Updated ETA),
 • oznaczenie daty i godziny faktycznego dostarczenia towaru do odbiorcy,
 • oznaczenie daty i godziny faktycznego rozładunku towaru.

Powyższe dane umożliwiają przypisanie informacji o dostarczeniu i rozładunku towaru do konkretnej wysyłki.

Po wprowadzeniu zamówienia, następuje zaplanowanie transportu w systemie TMS.

System TMS wybiera dostępnego na danej trasie dostawcę usług transportowych, który zawarł umowę z Y.. Następnie, w systemie TMS tworzone jest zlecenie (oferta) dla przewoźnika (Load ID), które wysyłane jest e-mailem do przewoźnika („Tendering”). Przewoźnik ma 45 minut na to, aby odpowiedzieć na otrzymaną ofertę. W przypadku odrzucenia zamówienia przez dostawcę usług transportowych, system kieruje zlecenie do kolejnego przewoźnika. Transport przechodzi do fazy realizacji dopiero w momencie, kiedy któryś z dostawców przyjmie zamówienie transportu.

Po uzyskaniu potwierdzenia akceptacji oferty przez przewoźnika w systemie TMS, do systemu SAP, jak również do systemu magazynowego, transferowane są dane dostawy - numer wysyłki automatycznie pojawia się w SAP. W systemie zaplanowana jest data dostawy. Przewoźnik wybiera godzinę, o której odbierze towar. Dodatkowo przewoźnik wpisuje również dane kierowcy, nr rejestracyjny ciągnika i numer naczepy. Dane te podlegają weryfikacji przez ochronę, gdy samochód podjeżdża do załadunku.

Dostępy do systemu TMS nadają inne niż Wnioskodawca spółki z Grupy X..

Opis ETAPU 2 - realizacja transportu przez przewoźnika:

Każda paleta, już po zakończeniu procesu produkcyjnego - po wyjściu z linii produkcyjnej, ma naklejony kod kreskowy. Kod jest skanowany, gdy paleta zostaje umieszczona w samochodzie dostawczym. Po załadowaniu towaru, następuje ponowny transport danych do systemu SAP i wystawiany zostaje dokument dostawy („delivery note”). Dokument dostawy w systemie SAP oraz jego wydruk zawierają dokładne informacje dotyczące towaru i jego ilości, a także szczegóły dotyczące palet.

Przed opuszczeniem przez towary miejsca wysyłki, księguje się wydanie towaru z odnośnikiem do odpowiedniego dowodu dostawy. Po zaksięgowaniu dowód dostawy zostaje wydrukowany, a poziom zapasów w miejscu wysyłki podlega automatycznemu zmniejszeniu. Po wydrukowaniu dokumentu dostawy („delivery note”) wypełniany jest także (ręcznie) dokument przewozowy CMR. Dział wysyłek potwierdza godzinę wyjazdu w systemie TMS. Po dokonaniu tej czynności nie ma już możliwości zmian parametrów wysyłki. Status wysyłki w systemie TMS zmienia się na „in transit”, tj. towar w drodze.

Opis ETAPU 3 - przyjęcie towaru przez magazyn odbierający:

W momencie, kiedy towar dociera do miejsca odbioru, pracownik ochrony (brama) lub pracownik magazynu przyjmującego identyfikuje dane przybyłego transportu i oznacza w systemie TMS, że dany transport dotarł do miejsca odbioru - status „Delivered” („dostarczono”). Status „Delivered”, zgodnie z wewnętrznymi procedurami, jest wprowadzany przez wyznaczonych pracowników za każdym razem, kiedy określony transport zakończył się w lokalizacji odbioru towarów. Pracownik ochrony /pracownik magazynu odbiorcy towaru wprowadza w systemie TMS dane związane z odbiorem towaru, tj. datę i godzinę odbioru. TMS automatycznie przesyła informację do systemu SAP, że transport się zakończył.

W następnym kroku odbywa się kontrola mająca na celu sprawdzenie, czy ilość towaru jest dokładnie taka sama, jak w dokumencie CMR. Kontroli dokonuje odpowiednio przeszkolona osoba z miejsca odbioru. Jeżeli kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym i towary mogą być bezpiecznie wyładowane, dochodzi do rozładunku.

Przyjęcie towaru rejestrowane jest poprzez skanowanie kodów kreskowych na paletach, niezależnie od systemu TMS. Zeskanowanie palet powoduje zwiększenie stanów magazynu w systemie magazynowym odbiorcy. Następnie dane z systemu magazynowego (dotyczące m.in. ilości towaru) przenoszone są automatycznie do systemu SAP.

Odbiór towaru mogą zaksięgować wyłącznie upoważnieni użytkownicy. Upoważnienia użytkowników mogą być ograniczone przez organizację/lokalizację (nadawca nie może bowiem zaksięgować przyjęcia towaru w miejscu odbioru).

Po zakończeniu przedstawionych wyżej procedur w systemie SAP znajdują się informacje, że dany transport dotarł do miejsca odbioru (pobrane automatyczne z systemu TMS) oraz informacje o ilości towarów, które dotarły do miejsca odbioru (pobrane automatycznie z systemu magazynowego).

Dodatkowo, w systemie TMS może istnieć również oznaczenie dostarczenia przesyłki statusem „POD - Proof od Delivery”. Jest to potwierdzenie wymagane od niektórych przewoźników (w zależności od ustaleń umownych z konkretnymi dostawcami) lub osób odpowiedzialnych za płatność po stronie spółek operacyjnych z grupy X. (oznaczenie przesyłki statusem POD odbywa się na podstawie CMR otrzymanego przez przewoźnika lub przez spółkę operacyjną z grupy X., w niektórych przypadkach może uruchamiać proces generowania propozycji faktury dla przewoźnika lub też może odblokować taką płatność).

Opis ETAPU 4 - przygotowanie i weryfikacja faktury za transport towarów:

Po dostarczeniu towarów, w systemie TMS, w oparciu o tzw. „potwierdzone ładunki” (tj. ładunki dostarczone do lokalizacji przyjmującej), tworzona jest lista /raport („billing proposal”) wykonanych przewozów /przemieszczeń towarów (przewozy /przemieszczenia towarów oznaczone statusem „Delivered” lub w niektórych przypadkach dodatkowo „POD”). Lista /raport stanowi podstawę ustalenia kwoty do zapłaty, która odzwierciedlona zostanie na fakturze. Zestawienie wysyłane jest do dostawców usług transportowych.

Billing Proposal” zawiera szczegółowy wykaz zamówień transportowych zrealizowanych w ciągu jednego dnia, bądź tygodnia, w zależności od ustalonego z przewoźnikiem cyklu rozliczeniowego. Zestawienie zawiera istotne informacje dotyczące wszystkich zamówień transportu określonych w systemie TMS, tj.: numer zamówienia transportu, dane nadawcy, dane odbiorcy, numer referencyjny SAP, liczba i masa palet, ceny netto w przeliczeniu na transport i łączną cenę netto. Dostawca usług transportowych sprawdza trasy i ceny, a jeśli nie zgłasza zastrzeżeń, akceptuje Billing Proposal w systemie TMS.

Jedynie ładunki, które zostały potwierdzone jako dostarczone, powodują wygenerowanie prefaktury („Approved Billing”) w systemie TMS. Również na tej podstawie Spółka uzyskuje informację, który ładunek został dowieziony do lokalizacji przyjmującej. Jeżeli towar nie został dostarczony w dobrym stanie lub dokonano za dużo lub za mało dostaw, Spółka posiada określone procedury pozwalające na odwzorowanie rzeczywistych danych dotyczących dostaw w systemie SAP.

Na podstawie uzgodnionego „Approved Billing” dostawca usług transportowych wysyła wystawioną przez siebie fakturę (oryginał) do Y.. Do faktury dołącza „Approved Billing” i dokumenty CMR.

Centrum księgowe Y. przetwarza fakturę dostawcy usług transportowych - centrum to zajmuje się wszystkimi fakturami zakupu Y.. Skanuje otrzymane faktury, sprawdza, czy załączono do nich zestawienia („Approved Billing”) oraz czy ilości netto na fakturze są poprawne. W razie wykrycia jakichkolwiek rozbieżności centrum księgowe odrzuca fakturę i zwraca ją dostawcy usług transportowych, przedstawiając przyczynę (przyczyny) odrzucenia.

Jeśli faktura zostanie uznana za prawidłową, zostaje ona przyporządkowana do danego zamówienia transportowego i zaksięgowana. Zaksięgowana faktura stanowi podstawę do zapłaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wydruki z wykorzystywanych przez Wnioskodawcę systemów informatycznych SAP i TMS, potwierdzające fakt dostarczenia przemieszczanych z terytorium Polski towarów do magazynu lokalizacji przyjmującej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, stanowią, w połączeniu ze specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku (w postaci dokumentu dostawy, tzw. „delivery note”), dowody wymienione w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, uprawniające Wnioskodawcę do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dokonywanej w związku z przemieszczeniem tych towarów...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wydruki z wykorzystywanych przez Wnioskodawcę systemów informatycznych SAP i TMS, potwierdzające fakt dostarczenia przemieszczanych z terytorium Polski towarów do magazynu lokalizacji przyjmującej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, stanowią, w połączeniu ze specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku (w postaci dokumentu dostawy, tzw. „delivery note”), dowody wymienione w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, uprawniające Wnioskodawcę do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dokonywanej w związku z przemieszczeniem tych towarów.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów została zdefiniowana w art. 13 ust. 1 ustawy o VAT jako wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2-8 ustawy o VAT.

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0%, z zastrzeżeniem art. 42 ustawy o VAT.

W myśl art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Dowodami, o których mowa w ust. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, są następujące dokumenty - w przypadku, gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi):

 1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów zlecany jest przewoźnikowi (spedytorowi);
 2. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku
  - jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 14 ustawy o VAT, przepisy ust. 1-4, 11 i 12 stosuje się odpowiednio do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 (przemieszczenia towarów własnych).

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa, opisane w niniejszym wniosku przemieszczenia towarów własnych Wnioskodawcy z terytorium Polski na terytorium innych państw członkowskich UE, zrównane zostają z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów.

Taka kwalifikacja opisanych wyżej przemieszczeń towarów własnych sprawia, iż czynności te co do zasady podlegają opodatkowaniu według stawki VAT w wysokości 0%. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawką 0% wymaga spełnienia określonych warunków. Wnioskodawca jest zarejestrowany dla celów VAT, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych, zarówno w Polsce (jako podatnik VAT-UE), jak i w poszczególnych państwach członkowskich, do których przemieszczane są towary. W przypadku dokonywania omawianych przemieszczeń towarów spełnione są więc warunki wynikające z art. 42 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o VAT.

Warunek określony w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczy natomiast aspektu faktycznego związanego z dokonywaną wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. Wymagane jest bowiem, aby podatnik w odpowiednim terminie posiadał dowody potwierdzające, że faktycznie nastąpił wywóz towarów z kraju i jego transport (przemieszczenie) na terytorium innego państwa członkowskiego.

W zakresie dowodów przewidzianych do tego, aby w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zastosować stawkę 0%, przepisy ustawy o VAT przewidują następujące środki dowodowe, które mogą zostać wykorzystane do potwierdzenia wywozu towarów z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE:

W katalogu podstawowym dowodów, o których mowa powyżej, znajdują się:

 1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów zlecany jest przewoźnikowi (spedytorowi);
 2. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Z kolei w katalogu uzupełniającym dowodów, o których mowa powyżej, znajdują się w szczególności (lecz nie ograniczając się do wymienionych):

 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Należy podkreślić, że w celu prawidłowego udokumentowania prawa do stawki 0% VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie jest konieczne posiadanie wszystkich dokumentów wymienionych w katalogu podstawowym, tj. w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT. W szczególności, spośród dwóch wymienionych w tym katalogu dokumentów podatnik posiada jedynie specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, może wykazać prawo do stawki 0% VAT za pomocą innych dokumentów, w tym dokumentów przykładowo wymienionych w art. 42 ust. 11 ustawy. Kluczowe jest, aby wszystkie te dokumenty łącznie w sposób jednoznaczny potwierdzały fakt przemieszczenia towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Kwestia ta została przesądzona w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2010 r., sygn. I FPS 1/10:

W świetle art. 42 ust. 1, ust. 3 i ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...) dla zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczające jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami, wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami w formie dokumentów, o których mowa w art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (...), o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju”.

Przenosząc powyższe na grunt przedstawionego wyżej opisu zdarzenia przyszłego, Spółka każdorazowo posiada specyfikację poszczególnych sztuk ładunku (dokument dostawy, zwany również: „delivery note”). Dokument ten sam w sobie nie jest oczywiście wystarczającym dowodem potwierdzającym dostarczenie towarów do innego państwa członkowskiego UE, konieczne jest posiadanie przez Wnioskodawcę dodatkowych dowodów. Jednocześnie, przy ogromnej skali przemieszczeń towarów zrównanych z dostawą wewnątrzwspólnotową, weryfikacja prawa do stawki 0% VAT na podstawie przekazywanych przez przewoźników dokumentów CMR jest dużym obciążeniem administracyjnym. Wnioskodawca rozważa więc weryfikację prawa do stawki 0% VAT na podstawie alternatywnych dokumentów, które niezbicie będą dowodziły faktu przemieszczenia towarów do innego państwa członkowskiego, a jednocześnie usprawnią administrowanie tym procesem przez Spółkę.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na opisane powyżej narzędzia informatyczne i procedury, stosowane przez Wnioskodawcę w związku z obsługą przemieszczeń towarów pomiędzy lokalizacjami znajdującymi się w różnych państwach.

Do zarządzania ogółem procesów związanych z wewnątrzwspólnotowymi przemieszczeniami towarów własnych Spółka wykorzystuje szereg nowoczesnych rozwiązań opartych na oprogramowaniu informatycznym, w tym w szczególności systemy informatyczne SAP, TMS i systemy magazynowe. Te trzy rodzaje systemów są ze sobą sprzężone i razem z zestawem procedur zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa pełnią rolę obiektywnego kontrolera, czy w procesie przemieszczenia towarów własnych nie powstają nieprawidłowości.

Systemy magazynowe stanowią punkt kontrolny na drodze każdego przemieszczenia towarów w momencie załadunku towarów na pojazd przewoźnika w lokalizacji wysyłającej oraz w momencie rozładunku towarów z pojazdu przewoźnika w lokalizacji odbierającej. Systemy te wprowadzają rzeczywiste dane o zmianach stanów magazynowych tuż przed rozpoczęciem przemieszczenia i tuż po jego dotarciu na miejsce odbioru. Dane generowane przez systemy magazynowe, dotyczące ilości przemieszczanych towarów są automatycznie transferowane do systemu SAP, w którym oryginalnie powstają zamówienia na towary w magazynach przyjmujących - jedynie pełna zgodność zamówienia w systemie SAP z towarami faktycznie wydawanymi z i wprowadzanymi do magazynów zgodnie z odczytami systemów magazynowych zapewniają prawidłową realizację procesu przemieszczenia towarów.

Istotną rolę w zakresie zarządzania transportem pełni system TMS, który wspiera zarządzanie łańcuchem dostaw w odniesieniu do działań związanych z transportem. Głównymi zadaniami stojącymi przed systemami typu TMS w działalności gospodarczej różnych podmiotów jest zarządzanie szeroko pojętym transportem, w tym:

 • wsparcie planowania i podejmowania decyzji - TMS definiuje optymalne możliwości transportowe na podstawie określonych parametrów (np. koszt transportu, czas, liczba postojów, itp.);
 • wsparcie realizacji transportu - TMS pozwala na wykonanie planu transportu, np. akceptacja przewoźnika na podstawie jego oceny, pozwolenie na rozładunek, EDI (electronic data interchange), czyli transfer biznesowych informacji transakcyjnych z systemu informatycznego do innego systemu informatycznego z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów;
 • śledzenie transportu - TMS pozwala na śledzenie każdej fizycznej lub zarządczej czynności dotyczącej transportu, np. śledzenie zdarzeń związanych z transportem (początek transportu z A, dotarcie do B, odprawa celna, etc.), monitorowanie odbioru towarów, odprawa celna, fakturowanie oraz generowanie dokumentów księgowych, wysyłanie powiadomień (opóźnienie, wypadek, nieprzewidziane postoje, etc.);
 • pomiar - TMS może posiadać również funkcję raportowania w zakresie logistycznych KPI (kluczowe wskaźniki wydajności) w odniesieniu do przewozów.

Funkcje TMS mogą również obejmować między innymi planowanie i optymalizowanie przewozów naziemnych, zarządzanie przewozami, śledzenie transportu w czasie rzeczywistym, kontrolę jakości usług, optymalizację dróg przejazdowych oraz ładunków na pojazdach, symulację kosztów, raportowanie i statystykę.

System TMS ma bardzo szerokie zastosowanie wśród podmiotów, których działalność w dużej mierze wymaga oparcia się na działaniach logistyczno-transportowych. Wykorzystanie systemu TMS przez Spółkę jest jednym z kluczowych elementów wpływających na efektywność jej działań w zakresie zarządzania ruchem towarów pomiędzy poszczególnymi państwami. Przede wszystkim, TMS jest systemem, w którym w momencie potwierdzenia godziny wyjazdu kierowcy z lokalizacji wydającej towary, dochodzi do zablokowania zmian parametrów wysyłki, które będą konfrontowane ze stanem towarów w lokalizacji odbioru w momencie dotarcia transportu do celu - jest to swego rodzaju wirtualne zapieczętowanie naczepy, w której znajdują się transportowane towary. TMS jest również systemem, który pierwszy odnotowuje, że dany transport zakończył się w lokalizacji odbioru towarów - status „delivered”. System ten oprócz funkcji związanych z samym transportem, odgrywa ważną rolę w procesie planowania przejazdu, składania ofert przewoźnikom, zarządzania relacjami z przewoźnikami oraz dokonywania płatności za nabyte od przewoźników usługi. Dodatkowo TMS posiada funkcje umożliwiające spółkom z Grupy X. zapewnienie sobie tego, że zatrudnieni przewoźnicy będą świadczyć usługi z należytą starannością (np. uzależnienie dokonania płatności za usługi transportowe świadczone przez niektórych przewoźników od potwierdzenia posiadania przez nich dokumentu CMR - status POD).

System TMS jest powiązany z systemami księgowymi Spółki (SAP) - z uwagi na fakt, że dane, które eksportowane są z TMS do systemów księgowych, muszą realizować cele wynikające z regulacji z zakresu rachunkowości (dostarczanie rzetelnych i niewadliwych informacji na temat działalności ekonomicznej i finansowej Spółki), jakość informacji wprowadzanych do TMS nie może budzić zastrzeżeń ani fałszować prawdziwego obrazu sytuacji Spółki.

Wewnętrznym systemem, który operuje na znacznej ilości danych zarówno wprowadzanych bezpośrednio do niego, jak i danych pobieranych z innych systemów (systemy magazynowe, TMS) jest system SAP R/3. SAP jest systemem, który czuwa nad wieloma zasobami w przedsiębiorstwie. W odniesieniu do sprawy będącej przedmiotem tego wniosku, SAP, jako system sprzężony z systemami magazynowymi i z TMS, nadzoruje całość procesu przemieszczania towarów własnych Spółki między magazynami (od etapu złożenia zamówienia, składania ofert przewoźnikom, kontrolowania informacji dotyczących transportowanych towarów, aż do potwierdzania dostawy zamówienia do lokalizacji przyjmującej). SAP zbiera informacje generowane w różnych procesach i w różnych systemach. Ma zastosowanie do bardzo szerokiego spektrum obszarów działalności Spółki, w tym do raportowania księgowego i podatkowego.

Wszystkie trzy wymienione wyżej systemy informatyczne mają kluczowe znaczenie z perspektywy działalności gospodarczej Wnioskodawcy, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej specyfikę (wolumen obrotu towarowego pomiędzy poszczególnymi państwami). Prawidłowość danych znajdujących się w tych systemach przekłada się bezpośrednio na wiele aspektów działalności biznesowej Spółki. Przykładowo, sprawne funkcjonowanie tych systemów i rzetelność wprowadzonych do nich danych ma wpływ na terminowe zaopatrzenie fabryk w materiały do produkcji, zabezpieczenie odpowiedniej ilości poszczególnych produktów do sprzedaży na danym rynku. Z drugiej strony, oznaczenie transportu w systemie TMS statusem „Delivered” co do zasady generuje zobowiązanie Wnioskodawcy do zapłaty wynagrodzenia za transport na rzecz przewoźnika (w pewnych przypadkach dodatkowo wymagane jest oznaczenie statusem „POD”). Dlatego w żywotnym interesie Wnioskodawcy pozostaje stosowanie rygorystycznych procedur, dotyczących nie tylko kontroli dostępu do tych systemów (zastrzeżonego wyłącznie dla osób upoważnionych), lecz również gwarantujących rzetelność danych wprowadzanych do tych systemów.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, możliwe jest wykorzystanie ww. systemów, tj. przede wszystkim systemów SAP i TMS, jako źródła rzetelnej informacji w zakresie dokonywanych przez Y. przemieszczeń towarów pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi UE.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, oznaczenie danego transportu w systemie TMS statusem „Delivered” oznacza, że środek transportu przewożący daną partię towarów przybył do lokalizacji docelowej w innym państwie członkowskim UE. W niektórych przypadkach stosowane jest dodatkowe oznaczenie transportu statusem „POD”, dokonywanym na podstawie „potwierdzonego” egzemplarza dokumentu CMR (przez przewoźnika lub pracownika jednej ze spółek operacyjnych z Grupy).

Z kolei do systemu SAP wprowadzana jest nie tylko informacja o zakończeniu transportu, lecz również precyzyjna informacja dotycząca ilości przywiezionego towaru. Warto nadmienić, że ta ostatnia informacja wprowadzana jest do SAP automatycznie z systemu magazynowego lokalizacji przyjmującej, do którego z kolei informacja ta trafia po zeskanowaniu przez pracownika magazynu kodu kreskowego zamieszczonego na palecie, co następuje po pozytywnej weryfikacji, czy ilość przywiezionego towaru odpowiada tej wskazanej w dokumencie CMR.

Konsekwentnie, w świetle stosowanych przez Spółkę procedur, dane wynikające z systemu SAP są w zasadzie wystarczające, aby jednoznacznie stwierdzić, czy przemieszczane z terytorium Polski towary faktycznie zostały dostarczone do miejsca docelowego (lokalizacji przyjmującej) na terytorium innego państwa członkowskiego UE. Komunikat systemu TMS stanowi dodatkowy dowód wykonania transportu towarów przez przewoźnika oraz pozwala Spółce na sprawdzenie zgodności jego danych z informacjami zawartymi w systemie SAP. Spółka jest zatem w stanie potwierdzić przemieszczenie towarów własnych na podstawie obu systemów, eliminując jakiekolwiek ewentualne rozbieżności między danymi zawartymi w systemie SAP i TMS.

Oba systemy umożliwiają Wnioskodawcy wygenerowanie i wydruk raportów zawierających dane umożliwiając stwierdzenie, czy przemieszczane z terytorium kraju towary faktycznie zostały dostarczone do magazynu lokalizacji przyjmującej w innym państwie członkowskim UE. Wydruki te mogą być więc wykorzystywane jako dokumenty, na podstawie których następuje weryfikacja prawa Y. do stosowania stawki 0% VAT w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów własnych.

Należy nadmienić, że w zbliżonym stanie faktycznym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że wydruki z systemów SAP i TMS mogą być dokumentem uprawniającym do stosowania stawki 0% VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (interpretacja indywidualna z dnia 22 marca 2011 r., nr IPPP3/443-1280/10-2/KC).

Konkludując, wydruki z wykorzystywanych przez Wnioskodawcę systemów informatycznych SAP i TMS, potwierdzające fakt dostarczenia przemieszczanych z terytorium Polski towarów do magazynu lokalizacji przyjmującej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, stanowią, w połączeniu ze specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku (w postaci dokumentu dostawy, tzw. „delivery note”), dowody wymienione w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, uprawniające Wnioskodawcę do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dokonywanej w związku z przemieszczeniem tych towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.