IPPP3/443-1150/14-4/ISZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie określenia czy zwrot Podatków i Opłat powinien powiększać podstawę opodatkowania dokonywanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i być opodatkowany tak jak wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów stawką 0%
IPPP3/443-1150/14-4/ISZinterpretacja indywidualna
 1. dostawa wewnątrzwspólnotowa
 2. podstawa opodatkowania
 3. stawki podatku
 4. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 5. zwrot wydatków
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.), uzupełnionym w dniu 27 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 19 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy zwrot Podatków i Opłat powinien powiększać podstawę opodatkowania dokonywanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i być opodatkowany tak jak wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów stawką 0% - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy zwrot Podatków i Opłat powinien powiększać podstawę opodatkowania dokonywanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i być opodatkowany tak jak wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów stawką 0%.

Wniosek uzupełniony został w dniu 27 lutego 2015 r., (data wpływu 3 marca 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 19 lutego 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny, sformułowany ostatecznie w uzupełnieniu wniosku (data wpływu 3 marca 2015 r.):

W ramach prowadzonej działalności, Spółka zawarła ze spółką K. d. - podatnikiem mającym siedzibę na terytorium Słowenii, nie mającym w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności i nie zarejestrowanym w Polsce dla celów podatku VAT - Umowę na wytwarzanie i dostawę produktów leczniczych na zlecenie K. d. („Contract Manufacturing Agreement”), zwaną dalej „Umową na wytwarzanie”.

W ramach Umowy na wytwarzanie, K. PL produkuje na zlecenie K. d.. wybrane produkty lecznicze (dalej „Produkty”). Produkty te są sprzedawane przez K PL do K. d., Spółka rozpoznaje transakcje sprzedaży jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, opodatkowaną stawką 0% na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. K. d.. sprzedaje Produkty na wybranych rynkach Unii Europejskiej.

W stosunku do niektórych produkowanych Produktów, K.PL jest podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu właściwych przepisów prawa (podmiotem odpowiedzialnym w stosunku do pozostałych produkowanych Produktów jest K. d..). Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, podmiotem odpowiedzialnym jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który wnioskuje lub uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, K.PL jako podmiot odpowiedzialny w stosunku do niektórych produkowanych Produktów, zobowiązana jest do zapłaty w odniesieniu do tychże Produktów:

 • podatków (dalej: „Podatki”) m.in. z tytułu posiadania statusu podmiotu odpowiedzialnego na Węgrzech:
 • opłat o charakterze administracyjnym (dalej: „Opłaty”) ponoszonych m.in. w Czechach, Rumunii, Hiszpanii, Łotwie itd. związanych w szczególności z rejestracją Produktów, przedłużaniem ważności pozwoleń na dopuszczenie produktu do obrotu, rejestracją nowych wskazań dla produktów już dopuszczonych do obrotu czy innych zmian porejestracyjnych.

Wyżej wymienione Podatki i Opłaty są świadczeniami pieniężnymi o charakterze bezzwrotnym, przymusowym, nakładanym z mocy prawa przez właściwe państwo lub inne organy władzy publicznej, których poniesienie jest niezbędne dla procesu produkcji wymienionych Produktów.

Zgodnie z zawartą Umową na wytwarzanie pomiędzy K.PL i K. d.., K. d.. zobowiązała się do zwrotu kosztów ponoszonych przez K.PL w związku z wymienionymi wyżej Podatkami i Opłatami. Koszty wymienionych Podatków i Opłat nie są elementem składowym kalkulacji ceny Produktów, stanowiącej wynagrodzenie należne K.PL za wytwarzanie wyrobów farmaceutycznych na zlecenie K. d.. (cena Produktów kalkulowana jest jako baza kosztowa - obejmująca koszty standardowe związane z produkcją wyrobów na zlecenie takie jak koszty bezpośrednio produkcyjne, w szczególności koszty zużytych materiałów i surowców, energii i opakowań, koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio produkcyjnych, koszty amortyzacji maszyn produkcyjnych i budynków, koszty utrzymania zapasów materiałów do produkcji oraz uzasadniona część kosztów kontroli jakości i kosztów wydziałowych - następnie powiększona o ustalony pomiędzy stronami narzut).

Podatki i Opłaty są świadczeniami o charakterze okresowym i ich wysokość nie jest znana w momencie kalkulacji ceny Produktu. Jednakże ze względu na fakt, iż wymienione Podatki i Opłaty są niezbędne dla produkcji sprzedawanych Produktów, a więc są związane ze sprzedawanymi przez Spółkę Produktami, zwrot kosztów Podatków i Opłat jest uzupełnieniem odpłatności za sprzedawane Produkty. Zwrot następuje w wysokości faktycznie poniesionych w danym miesiącu kosztów na podstawie faktury wystawianej przez K.PL na rzecz K. d.. nie później niż do 7-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca. Zwrot Podatków i Opłat jest więc częścią całkowitego wynagrodzenia za sprzedawane Produkty, a więc zwiększa podstawę opodatkowania w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Dla celów podatku od towarów i usług (dalej „VAT”), Spółka rozpoznaje zwrot kosztów Podatków i Opłat jako zwiększenie podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów opodatkowanej stawką 0% na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną Spółce przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygnaturze IPPP3/443-776/09-2/SM z dnia 09 listopada 2009 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku:

Spółka pragnie potwierdzić, że w opisanym powyżej stanie faktycznym zwrot Podatków i Opłat dotyczących produkowanych przez Spółkę Produktów na zlecenie K. d.. powinien powiększać podstawę opodatkowania dokonywanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i być opodatkowany tak jak wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów stawką 0% na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Powyżej wymienione Podatki i Opłaty, do ponoszenia których Spółka jest zobowiązana jako podmiot odpowiedzialny, są związane z produkowanymi przez Spółkę na zlecenie K. d.. produktami leczniczymi. Produkty te są sprzedawane do K. d.. przez K.PL, stąd zwrot kosztów Podatków i Opłat jest związany ze sprzedawanymi przez Spółkę produktami leczniczymi i jako taki powinien zwiększać podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, opodatkowanej stawką 0%. Zwrot Podatków i Opłat jest częścią całkowitego wynagrodzenia za sprzedawane Produkty, a zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podstawa opodatkowania w opisanym powyżej stanie faktycznym obejmuje więc wynagrodzenie należne K.PL za wytwarzanie wyrobów farmaceutycznych na zlecenie K. d.. (cenę Produktów kalkulowaną jako bazę kosztową powiększoną o ustalony narzut) oraz zwrot poniesionych Podatków i Opłat, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg takiej samej stawki jak czynność główna.

W związku z tym, zdaniem Spółki, zwrot Podatków i Opłat stanowi czynność opodatkowaną podatkiem VAT i powinien powiększać podstawę opodatkowania dokonywanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i być opodatkowany tak jak wewnątrzwspóinotowa dostawa towarów, stawką 0% na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT, udokumentowany fakturą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami zaś, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przepis art. 8 ust. 1 przywołanej ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Przepis ust. 1 stosuje się, stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy, pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
 4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Na mocy art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Stosownie do art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionychw momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Z przepisów tych wynika, że co do zasady podstawa opodatkowania obejmuje wszystko co stanowi wartość otrzymanego świadczenia, które dostawca lub świadczący usługę otrzymuje lub powinien otrzymać od kupującego. Przepis art. 29a ust. 6 i ust. 7 wymienia elementy, które powinny być wliczane bądź nie powinny być wliczane do podstawy opodatkowania. Do elementów, które nie powinny być wliczane do podstawy opodatkowania należą m.in. kwoty otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków, poniesionych w imieniu i na rachunek tego ostatniego i które są ujmowane przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1113, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42.

Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności, zawarła ze spółką K. d.., Umowę na wytwarzanie i dostawę produktów leczniczych na zlecenie K. d.. (Umowa na wytwarzanie). W ramach Umowy na wytwarzanie, K.PL produkuje na zlecenie K. d.. wybrane produkty lecznicze (Produkty). Produkty te są sprzedawane przez K.PL do K. d.., Spółka rozpoznaje transakcje sprzedaży jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, opodatkowaną stawką 0% na podstawie art. 41 ust. 3 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. W stosunku do niektórych produkowanych Produktów, K.PL jest podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu właściwych przepisów prawa (podmiotem odpowiedzialnym w stosunku do pozostałych produkowanych Produktów jest K. d..). K.PL jako podmiot odpowiedzialny w stosunku do niektórych produkowanych Produktów, zobowiązana jest do zapłaty w odniesieniu do tychże Produktów:

 • podatków (Podatki) m.in. z tytułu posiadania statusu podmiotu odpowiedzialnego na Węgrzech;
 • opłat o charakterze administracyjnym (Opłaty) ponoszonych m.in. w Czechach, Rumunii, Hiszpanii, Łotwie itd. związanych w szczególności z rejestracją Produktów, przedłużaniem ważności pozwoleń na dopuszczenie produktu do obrotu, rejestracją nowych wskazań dla produktów już dopuszczonych do obrotu czy innych zmian porejestracyjnych.

Wyżej wymienione Podatki i Opłaty są świadczeniami pieniężnymi o charakterze bezzwrotnym, przymusowym, nakładanym z mocy prawa przez właściwe państwo lub inne organy władzy publicznej, których poniesienie jest niezbędne dla procesu produkcji wymienionych Produktów.

Zgodnie z zawartą Umową na wytwarzanie, K. d.. zobowiązała się do zwrotu kosztów ponoszonych przez K.PL w związku z wymienionymi wyżej Podatkami i Opłatami. Koszty wymienionych Podatków i Opłat nie są elementem składowym kalkulacji ceny Produktów (cena Produktów kalkulowana jest jako baza kosztowa - obejmująca koszty standardowe związane z produkcją wyrobów na zlecenie takie jak koszty bezpośrednio produkcyjne, w szczególności koszty zużytych materiałów i surowców, energii i opakowań, koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio produkcyjnych, koszty amortyzacji maszyn produkcyjnych i budynków, koszty utrzymania zapasów materiałów do produkcji oraz uzasadniona część kosztów kontroli jakości i kosztów wydziałowych - następnie powiększona o ustalony pomiędzy stronami narzut). Podatki i Opłaty są świadczeniami o charakterze okresowym i ich wysokość nie jest znana w momencie kalkulacji ceny Produktu. Jednakże ze względu na fakt, iż wymienione Podatki i Opłaty są niezbędne dla produkcji sprzedawanych Produktów, a wiec są związane ze sprzedawanymi przez Spółkę Produktami, zwrot kosztów Podatków i Opłat jest uzupełnieniem odpłatności za sprzedawane Produkty. Zwrot następuje w wysokości faktycznie poniesionych w danym miesiącu kosztów na podstawie faktury wystawianej przez K.PL na rzecz K. d.. nie później niż do 7-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca. Zwrot Podatków i Opłat jest więc częścią całkowitego wynagrodzenia za sprzedawane Produkty, a więc zwiększa podstawę opodatkowania w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Na tle tak przedstawionego opisu sprawy, Spółka pragnie potwierdzić, że w opisanym powyżej stanie faktycznym zwrot Podatków i Opłat dotyczących produkowanych przez Spółkę Produktów na zlecenie K. d.. powinien powiększać podstawę opodatkowania dokonywanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i być opodatkowany tak jak wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów stawką 0% na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Należy zauważyć, że w analizowanej sprawie ponoszone przez Wnioskodawcę koszty (Podatki i Opłaty) są związane z produkowanymi przez Spółkę produktami leczniczymi, które to Produkty Strona sprzedaje na rzecz K. d.. (kontrahenta) rozpoznając wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką 0%. Spółka, jako podmiot odpowiedzialny w rozumieniu właściwych przepisów prawa (tj. przedsiębiorca, który uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego), jest zobowiązana do zapłaty szeregu podatków i opłat administracyjnych wymienionych we wniosku. Jak wskazuje Spółka Podatki i Opłaty są niezbędne dla produkcji sprzedawanych Produktów, a więc są związane ze sprzedawanymi przez Spółkę Produktami, zwrot kosztów Podatków i Opłat jest uzupełnieniem odpłatności za sprzedawane Produkty. Zatem należy uznać, że otrzymywany od K. d.. (kontrahenta) zwrot kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z ponoszonymi Podatkami i Opłatami jest ściśle związany z dostawami towarów (produktów leczniczych), dokonywanymi na rzecz tego kontrahenta, tj. czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Zapłata - stanowiąca podstawę opodatkowania o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy - obejmuje całość otrzymanego wynagrodzenia (w tym również podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku VAT), a nie tylko jego część, wchodzącą w danym momencie w skład elementów kalkulacyjnych ceny towaru.

Tym samym zapłatę przez K. d.., na rzecz Wnioskodawcy kwot odpowiadających poniesionym Podatkom i Opłatom, o których mowa we wniosku, należy uznać za część wynagrodzenia w zamian za sprzedane przez Spółkę towary (produkty lecznicze) i opodatkować podatkiem od towarów i usług, na tych samych zasadach, co dostawę tych towarów (produktów leczniczych).

W tym miejscu należy zauważyć, że na gruncie art. 29a ust. 7 ustawy, przewidziano wyłączenie z podstawy opodatkowania VAT kwot stanowiących zwrot wydatków, które zostały – co istotne – poniesione w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy.

W przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania we wskazanej sprawie art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT, ponieważ jak sam Wnioskodawca wskazuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, K.PL jako podmiot odpowiedzialny w stosunku do niektórych produkowanych Produktów, zobowiązana jest do zapłaty w odniesieniu do tychże Produktów: Podatków (m.in. z tytułu posiadania statusu podmiotu odpowiedzialnego na Węgrzech) i Opłat (ponoszonych m.in. w Czechach, Rumunii, Hiszpanii, Łotwie itd. związanych w szczególności z rejestracją Produktów, przedłużaniem ważności pozwoleń na dopuszczenie produktu do obrotu, rejestracją nowych wskazań dla produktów już dopuszczonych do obrotu czy innych zmian porejestracyjnych). We wskazanej sprawie nie dochodzi zatem do zwrotu wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz K. d.., o których mowa w art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach Umowy na wytwarzanie, K.PL produkuje na zlecenie K. d.. wybrane produkty lecznicze. Następnie Produkty te sprzedaje do K. d.., rozpoznając transakcje sprzedaży jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, opodatkowaną stawką 0% na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy.

Wobec tego, należy zgodzić się ze Spółką, że zwrot Podatków i Opłat powinien powiększać podstawę opodatkowania dokonywanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i być opodatkowany tak jak wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, stawką 0% na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem w sprawie oceny prawnej tego zdarzenia – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności prawidłowości stosowania stawki 0% względem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dokumentowania pobieranych przez Wnioskodawcę zwrotów kosztów zapłaconych Podatków i Opłat.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.