ILPP4/4512-1-86/16-4/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Dokumentacja uprawniająca do stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2016 r. (data wpływu 25 marca 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 kwietnia 2016 r. (data wpływu 29 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dokonywanych dostaw towarów –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dokonywanych dostaw towarów. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 kwietnia 2016 r. (data wpływu 29 kwietnia 2016 r.) o informacje doprecyzowujące opis sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza jako podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik VAT UE, w obrocie krajowym nabywać sprzęt elektroniczny od dostawców oferujących elektronikę w wolnym obrocie. Po nawiązaniu kontaktu następować będzie wzajemna weryfikacja Dostawcy/Nabywcy w postaci dostarczenia kopii dokumentów rejestracyjnych, dowodów nadania NIP oraz REGON, a także zaświadczenia o posiadanym statusie czynnego podatnika VAT UE. Strony, przed dokonaniem transakcji zobowiązane będą również do przedstawienia aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu zobowiązań budżetowych oraz oświadczenie, że Sprzedawca z tytułu sprzedawanego towaru wykazał jego wartość w rejestrach VAT sprzedaży oraz w deklaracji VAT-7.

Zakupy w obrocie krajowym będą opodatkowane stawką VAT 23%.

Następnie, towar będzie sprzedawany do spółki prawa handlowego zarejestrowanej i prowadzącej działalność na terenie Czech. Sprzedaż będzie dokonywana z marżą dodatnią. Na Wnioskodawcy, jako dostawcy, ciążył będzie obowiązek zamówienia transportu w firmie spedycyjnej X. Przed podstawieniem transportu Wnioskodawca będzie już dysponował, otrzymanym od Spedytora, numerem rejestracyjnym pojazdu odbierającego towar oraz danymi kierowcy. Na podstawie otrzymanych danych zostanie następnie wystawione upoważnienie do odbioru towaru.

Przed odbiorem towaru Wnioskodawca wystawi czeskiemu nabywcy fakturę proforma wraz z wyszczególnieniem wszystkich pozycji będących przedmiotem sprzedaży wraz z indywidualnymi numerami seryjnymi produktów. Wyszczególnienie tychże numerów przed dokonaniem sprzedaży jest wymagane przez Odbiorcę w celu weryfikacji, czy nie były one już wcześniej przedmiotem jego obrotu. Takiej samej weryfikacji Wnioskodawca będzie również osobiście dokonywał przed zakupem u polskiego dostawcy.

Po otrzymaniu przedpłaty od Odbiorcy czeskiego Spedytor odbierać będzie towar od Wnioskodawcy i dostarczać bezpośrednio do magazynu należącego do firmy spedycyjnej w P. Tam Odbiorca dokona zeskanowania wszystkich numerów seryjnych w celu weryfikacji wcześniej podanych danych towarów, a następnie prześle szczegółową informację o zakupionym towarze do czeskich służb skarbowych.

Do wywożonego towaru sporządzone zostanie zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny – czyli międzynarodowy list przewozowy CMR.

Następnie towary te będą sprzedawane zarówno na terenie Czech, jak i w innych krajach Wspólnoty, jednakże Wnioskodawca otrzyma od Odbiorcy oświadczenie, że nie będą one u niego przedmiotem sprzedaży do Polski.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku udzielił następujących odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Czy z międzynarodowego listu przewozowego CMR będzie wynikało, że sprzedawane przez Wnioskodawcę towary zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium Czech...
  Odp. „Tak. Z tego listu przewozowego jednoznacznie wynika, że towar opuścił terytorium Polski i znalazł się w magazynie X (międzynarodowej firmy przewozowej o uznanej renomie na rynku) w P.”.
 2. Czy Wnioskodawca będzie posiadał w swojej dokumentacji inne dowody, że towary będące przedmiotem dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium Czech... Jeśli tak, jakie będą to dokumenty...
  Odp. „Tak. Jako Wnioskodawca będę posiadał inne dokumenty oprócz CMR, takie jak:
  1. faktura za transport do P.,
  2. dowód przyjęcia do magazynu X w P.,
  3. skany wszystkich numerów seryjnych wywiezionego towaru (a dostarczonego na miejsce) dokonane przez międzynarodowy magazyn X w P.”.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy tak dokonana transakcja sprzedaży na rzecz czeskiego podatnika podatku VAT zarejestrowanego na potrzeby VAT UE będzie traktowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i podlegać będzie opodatkowaniu VAT 0%...

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższy schemat wyczerpie katalog czynności dokumentujących zachowanie szczególnej staranności w spełnieniu warunków wynikających z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z czym sprzedaż będzie opodatkowana stawką 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik VAT UE – zamierza w obrocie krajowym nabywać sprzęt elektroniczny. Następnie towar będzie sprzedawany do spółki prawa handlowego zarejestrowanej i prowadzącej działalność na terenie Czech. Sprzedaż będzie dokonywana z marżą dodatnią. Na Wnioskodawcy, jako dostawcy, ciążył będzie obowiązek zamówienia transportu w firmie spedycyjnej X Przed podstawieniem transportu Wnioskodawca będzie już dysponował, otrzymanym od Spedytora, numerem rejestracyjnym pojazdu odbierającego towar oraz danymi kierowcy. Na podstawie otrzymanych danych zostanie następnie wystawione upoważnienie do odbioru towaru.

Przed odbiorem towaru Wnioskodawca wystawi czeskiemu nabywcy fakturę proforma wraz z wyszczególnieniem wszystkich pozycji będących przedmiotem sprzedaży wraz z indywidualnymi numerami seryjnymi produktów. Wyszczególnienie tych numerów przed dokonaniem sprzedaży jest wymagane przez Odbiorcę w celu weryfikacji, czy nie były one już wcześniej przedmiotem jego obrotu.

Po otrzymaniu przedpłaty od Odbiorcy czeskiego Spedytor odbierać będzie towar od Wnioskodawcy i dostarczać bezpośrednio do magazynu należącego do firmy spedycyjnej w P. Tam Odbiorca dokona zeskanowania wszystkich numerów seryjnych w celu weryfikacji wcześniej podanych danych towarów, a następnie prześle szczegółową informację o zakupionym towarze do czeskich służb skarbowych.

Do wywożonego towaru sporządzony zostanie międzynarodowy list przewozowy CMR. Z listu przewozowego jednoznacznie wynikać będzie, że towar opuścił terytorium Polski i znalazł się w magazynie X w P.

Oprócz CMR Wnioskodawca będzie posiadał inne dokumenty, z których wynika, że towary będące przedmiotem dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium Czech, takie jak: faktura za transport do P., dowód przyjęcia do magazynu X w P., skany wszystkich numerów seryjnych wywiezionego towaru (a dostarczonego na miejsce) dokonane przez międzynarodowy magazyn X w P.

Wnioskodawca ma wątpliwość, czy dokonana transakcja sprzedaży na rzecz czeskiego podatnika podatku VAT zarejestrowanego na potrzeby VAT UE będzie traktowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i podlegać będzie opodatkowaniu VAT w wysokości 0%.

Według art. 13 ust. 1 ustawy – przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu - przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
 4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7.

Dla uznania danej czynności za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów musi zaistnieć wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, w wyniku dokonania dostawy tych towarów (przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel).

Art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42 – art. 41 ust. 3 ustawy.

Należy zaznaczyć, że stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 3. podatnik składający deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Podstawowe znaczenie dla udokumentowania wywozu towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, realizowanej z udziałem przewoźnika lub spedytora odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, mają dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 ustawy.

Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy – są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towaru z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
 2. (uchylony),
 3. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,
 4. (uchylony)

– z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

Jednak w myśl art. 42 ust. 11 ustawy – w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny – dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Analiza przedstawionych regulacji pozwala na ustalenie dwóch podstawowych warunków, od spełnienia których uzależnione jest uznanie danej dostawy za dostawę o charakterze wewnątrzwspólnotowym. Uprawnia to w konsekwencji do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%. Pierwszy z tych warunków dotyczy aspektu prawnego transakcji – jego spełnienie ma gwarantować, że czynność ta zostanie potraktowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie w państwie przeznaczenia i jako taka zostanie tam faktycznie opodatkowana.

Drugi z warunków dotyczy aspektu faktycznego transakcji – jego spełnienie pozwala na przyjęcie, że rzeczywiście nastąpił wywóz towarów z kraju i jego transport (przemieszczenie) do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Drugi z warunków dotyczy zatem faktycznych, a nie prawnych aspektów transakcji i został określony wprost w cyt. wyżej art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy. W związku z tym kluczowe jest to, aby posiadane przez podatnika dokumenty zawierały informacje, z których wynika, że określony towar został wywieziony z terytorium kraju oraz został faktycznie dostarczony do innego państwa członkowskiego. Istotą bowiem powołanych przepisów jest zobowiązanie podatnika do udowodnienia, że towary będące przedmiotem dostawy rzeczywiście opuściły terytorium kraju, ze względu na korzystniejsze niż w odniesieniu do dostaw krajowych skutki podatkowe.

Zatem dla zastosowania stawki podatku w wysokości 0%, podatnik musi posiadać w swojej dokumentacji dowody, które łącznie potwierdzą fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

W tym miejscu należy wskazać – odnosząc się do specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku – że art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy dotyczący kopii faktury uchylony został z dniem 1 kwietnia 2013 r. przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35, z późn. zm.). Zatem dostawca nie ma obowiązku posiadania kopii faktury dokumentującej daną transakcję dostawy towarów. Natomiast w sytuacji, gdy wystawiona faktura zawiera treść wypełniającą znamiona specyfikacji, to dokument, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy (specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku) nie musi być przez dostawcę sporządzany oddzielnie.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca posiada dokumenty w postaci:

 • faktury proforma wraz z wyszczególnieniem wszystkich pozycji będących przedmiotem sprzedaży oraz z indywidualnymi numerami seryjnymi produktów,
 • upoważnienia do odbioru towaru,
 • listu przewozowego CMR, z którego jednoznacznie wynika, że towar opuścił terytorium Polski i znalazł się magazynie w P.,
 • dowodu przyjęcia do magazynu w P.,
 • skanów wszystkich numerów seryjnych wywiezionego towaru (a dostarczonego na miejsce) dokonane przez międzynarodowy magazyn X w P.

Należy podkreślić, że jeżeli wywóz towarów następuje w wyniku dokonania transakcji z ustalonym nabywcą, w celu dostawy, tj. przeniesienia na konkretny podmiot prawa do rozporządzania wywożonym towarem jak właściciel, zachodzi wówczas wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, której po stronie nabywcy odpowiada wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w zakupie. Zakwalifikowanie danej transakcji jako dostawy wewnątrzwspólnotowej – na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy wymaga czasowego i materialnego związku pomiędzy dostawą danego towaru i jego transportem.

W niniejszej sprawie należy wskazać, że wywóz towarów z terytorium kraju w wyniku ich dostawy nie musi koniecznie oznaczać bezpośredniego transportu towarów do nabywcy. Na taką transakcję należy patrzeć globalnie, z punktu widzenia celu gospodarczego przyświecającego stronom i jego rezultatu w postaci ostatecznej dostawy towaru nabywcy. W przedstawionym przypadku nie ma wątpliwości, że podstawowym celem gospodarczym danej transakcji jest chęć dostarczenia konkretnego towaru nabywcy w dogodny dla stron sposób.

Jak wynika z okoliczności sprawy Wnioskodawca – zarejestrowany jako podatnik VAT UE – będzie dokonywał sprzedaży towaru na rzecz czeskiego podatnika podatku VAT zarejestrowanego na potrzeby VAT UE. Towar ten zostanie wywieziony z terytorium Polski na terytorium Czech przez firmę spedycyjną. Z posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów, tj. międzynarodowego listu przewozowego CMR, dowodu przyjęcia do magazynu w P., skanów wszystkich numerów seryjnych wywiezionego towaru (a dostarczonego na miejsce) dokonanych przez międzynarodowy magazyn X w P., będzie wynikało, że sprzedawane towary zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone na terytorium Czech. Należy zatem stwierdzić, że zostaną spełnione wszystkie warunki do uznania przedmiotowej sprzedaży za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku VAT w wysokości 0%.

Odpowiadając zatem na pytanie Wnioskodawcy należy stwierdzić, że sprzedaż towaru na rzecz czeskiego podatnika podatku VAT zarejestrowanego na potrzeby VAT UE będzie traktowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku 0%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.