ILPP4/443-626/14-4/EWW | Interpretacja indywidualna

Korekta faktury sprzedaży w związku z dostawą samochodu.
ILPP4/443-626/14-4/EWWinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. rejestracja
 3. samochód
 4. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty faktury sprzedaży – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty faktury sprzedaży. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.) o podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, między innymi w zakresie sprzedaży nowych samochodów osobowych i ciężarowych (sprzedaż dealerska samochodów marki M.). W ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca dokonał w dniu 26 czerwca 2014 r. sprzedaży środka transportu (samochodu) na współwłasność na rzecz dwojga małżonków, nieprowadzących działalności gospodarczej i nie zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT. Jako adresy zamieszkania nabywcy podali adresy w Polsce, w związku z czym Wnioskodawca wystawił fakturę VAT ze stawką podstawową 23%, traktując to jako dostawę krajową i podatek ten wraz z całą ceną sprzedaży został przez nabywców zapłacony. Przy sprzedaży nie został sporządzony dokument wywozu, zgodny z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie został również wystawiony dokument wywozu VAT-22. Zgodnie z informacjami podanymi Wnioskodawcy w późniejszym czasie przez nabywców, w dniu 30 czerwca 2014 r. samochód ten, po uprzedniej rejestracji czasowej, został wywieziony do Holandii, gdzie nabywcy wystąpili o jego stałą rejestrację. Zgłaszając przedmiotowy samochód do rejestracji w Holandii nabywcy uzyskali informację, że zobowiązani są zapłacić VAT również w Holandii. W konsekwencji nabywcy wystąpili z żądaniem w stosunku do Wnioskodawcy o skorygowanie wystawionej faktury VAT na fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ze stawką VAT 0%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może dokonać korekty wystawionej faktury dokumentującej sprzedaż nowego środka transportu w ten sposób, że zmieni rodzaj sprzedaży ze sprzedaży krajowej, opodatkowanej VAT według stawki 23%, na wewnątrzwspólnotową dostawę towaru, opodatkowaną VAT według stawki 0%...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie może dokonać korekty wystawionej faktury, dokumentującej sprzedaż nowego środka transportu w ten sposób, że zmieni rodzaj sprzedaży ze sprzedaży krajowej, opodatkowanej VAT według stawki 23%, na wewnątrzwspólnotową dostawę towaru, opodatkowaną VAT według stawki 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości dokonania korekty wystawionej faktury dokumentującej sprzedaż nowego środka transportu (samochodu) na rzecz dwojga małżonków, w ten sposób, że zmieni rodzaj sprzedaży ze sprzedaży krajowej, opodatkowanej stawką w wysokości 23%, na wewnątrzwspólnotową dostawę towaru, opodatkowaną VAT według stawki 0%.

Według art. 13 ust. 1 ustawy – przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Powyższy przepis zawiera ogólną definicję pojęcia „wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów”. Zgodnie z jego treścią wewnątrzwspólnotową dostawą towarów jest wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy, na terytorium innego państwa członkowskiego. W przeciwieństwie do wewnątrzwspólnotowego nabycia, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej (opodatkowanej w Polsce) musi się ona odbywać z kraju (tzn. z Polski).

Elementem który musi wystąpić aby uznać daną czynność za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, jest zatem wywóz towaru z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Natomiast nie jest konieczne, aby wywozu dokonywał sam podatnik. Podkreślić należy, że dostawą wewnątrzwspólnotową nie jest sama czynność faktyczna, jaką jest wywóz towarów. Wywóz ten musi bowiem nastąpić w wyniku dokonania dostawy. Jest to warunek konieczny, stanowiący odbicie warunków dotyczących nabycia, gdzie wymaga się aby miało miejsce nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, co następuje w wyniku dokonanej dostawy.

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu - przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
 4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7 (art. 13 ust. 6 ustawy).

W niniejszej sprawie przedmiotem dostawy dokonanej w dniu 26 czerwca 2014 r. był nowy środek transportu (samochód), który został sprzedany na współwłasność na rzecz dwojga małżonków, nieprowadzących działalności gospodarczej i nie zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT. Jako adresy zamieszkania nabywcy podali adresy w Polsce.

Powyższe przepisy uzależniają uznanie określonej dostawy towarów za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów od spełnienia przesłanek podmiotowych, zarówno ze strony sprzedawcy, jak i nabywcy towaru. W szczególności – w myśl art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy - uznanie transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę nowego środka transportu może mieć miejsce, jeżeli jego nabywca działa (zamieszkuje) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim.

Z przedstawionych informacji wynika, że nabywcami samochodu – nowego środka transportu – są małżonkowie posiadający miejsce zamieszkania na terytorium kraju (jako adresy zamieszkania podali oni adresy w Polsce). W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie nie został spełniony warunek podmiotowy ze strony nabywców nowego środka transportu - wskazany w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy - aby transakcje tą można było uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy. Słusznie więc Wnioskodawca potraktował sprzedaż ww. samochodu, jako dostawę krajową.

Stawka podatku – stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42 (art. 41 ust. 3 ustawy).

Jak wykazano powyżej, dokonana przez Wnioskodawcę w dniu 26 czerwca 2014 r. dostawa nie spełniała warunku podmiotowego dotyczącego nabywców, do uznania jej za wewnątrzwspólnotową dostawę nowego środka transportu. W związku z powyższym, jako dostawa krajowa samochodu, podlegała opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%.

Na zmianę kwalifikacji ww. dostawy krajowej na dostawę wewnątrzwspólnotową nie ma wpływu uzyskana przez Wnioskodawcę od nabywców informacja, że w dniu 30 czerwca 2014 r. samochód ten, po uprzedniej rejestracji czasowej, został wywieziony do Holandii, gdzie wystąpili oni o jego stałą rejestrację.

Podsumowując, Wnioskodawca nie może dokonać korekty wystawionej faktury dokumentującej sprzedaż nowego środka transportu, w ten sposób, że zmieni rodzaj sprzedaży ze sprzedaży krajowej, opodatkowanej VAT według stawki podatku w wysokości 23%, na wewnątrzwspólnotową dostawę towaru, opodatkowaną VAT według stawki 0%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.