IBPP4/4512-149/15/DT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do zastosowania stawki 0% podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 9 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) oraz pismem z 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 6 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 9 lipca 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 3 lipca 2015 r. znak (...) oraz pismem z 3 sierpnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka (...) Sp. z o.o. dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do odbiorców -zagranicznych stosując stawkę 0% przy spełnieniu ustawowych warunków tj.:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Sprzedaż towarów do krajów UE odbywa się na zasadzie INCOTERMS: CPT, DAP, DDU lub FCA. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług dowodami, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi);
 2. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

W przypadku wywozu, towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez ich nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik oprócz dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, powinien posiadać dokument zawierający co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;
 2. adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy;
 3. określenie towarów i ich ilości;
 4. potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 5. rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

Wnioskodawca obecnie posiada w swojej dokumentacji oryginały tych dokumentów przesłane pocztą na adres Spółki. Zainteresowany nadmienia, iż cześć faktur przesyła kontrahentom elektronicznie.

Ponadto w piśmie z dnia 9 lipca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, że:

 1. Wywóz towarów z Polski do miejsca przeznaczenia w innym kraju członkowskim w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dokonywany jest w dwojaki sposób, w zależności od formuły sprzedaży INCOTERMS 2010:
  1. sprzedaż na bazie CPT, DAP - wywóz towarów dokonywany jest przez spedytora (firmę transportową) na zlecenie (...) Sp. z o.o., transport opłacony przez (...) Sp. z o.o.;
  2. sprzedaż na bazie EXW - wywozu towarów dokonuje nabywca swoim własnym środkiem transportu lub wywozu dokonuje firma transportowa wskazana przez nabywcę i przez niego opłacona; (...) Sp. z o.o. otrzymuje tylko informację dotyczącą danych kierowcy i numerów rejestracyjnych samochodu.
 2. Dokumenty firmy (...) Sp. z o.o. potwierdzające dokonaną wewnątrzwspólnotowo dostawę towarów:
  1. sprzedaż na bazie CPT, DAP - faktura, specyfikacja wysyłkowa – oryginał otrzymany przez Spółkę w wersji papierowej lub elektronicznej, dokument przewozowy (CMR) otrzymany od spedytora (firmy transportowej);
  2. sprzedaż na bazie EXW - faktura, specyfikacja wysyłkowa - oryginał w wersji papierowej otrzymany od kontrahenta, „dokument odbioru towaru przez odbiorcę na terytorium państwa UE” - oryginał w wersji papierowej podpisany przez pracowników kontrahenta i przesłany do Spółki, Wnioskodawca dodatkowo otrzymuje od kontrahenta w wersji elektronicznej lub telefonicznie dane kierowców i numery samochodów celem załadownia towaru u dostawcy (najczęściej w kopalni, koksowni itp.), wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę za fakturę.
 3. Dokumenty potwierdzające dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (patrz pkt 2b) w przyszłości przesyłane byłyby do Spółki (...) Sp. z o.o. w formie elektronicznej z adresu e-mailowego wskazanego w zamówieniu i tam drukowane (skan podpisanego dokumentu).
 4. Spółka będzie posiadać w dokumentacji nabywcy jego oświadczenie, informujące, iż „SPECYFIKACJA WYSYŁKOWA” i „DOWÓD ODBIORU TOWARU PRZEZ ODBIORCĘ NA TERYTORIUM PAŃSTW UE” (według opcji dostawy) związane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów będą przesyłane z adresu elektronicznego nabywcy (wskazanego w oświadczeniu) w formie scanów na wskazany adres e-mail (...). Przesłanie dokumentów drogą elektroniczną będzie równoznaczne z potwierdzeniem przez kontrahenta wywozu towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Jednym z dokumentów weryfikujących wysyłki towarów jest zapłata za dostawę towarów (wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę za fakturę); Wnioskodawca stosuje najczęściej 7 lub 14-to dniowe terminy płatności.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy (...) Sp. z o.o. ma prawo stosować do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w przypadku sprzedaży na bazie CPT, DAP, gdy wywóz towarów dokonywany jest przez spedytora (firmę transportową) na zlecenie (...) Sp. z o.o., stawkę 0%, jeżeli w dokumentacji potwierdzającej wywóz towarów do krajów UE będzie posiadała specyfikację poszczególnych sztuk ładunku otrzymaną od kontrahenta w formie elektronicznej z adresu wskazanego w zamówieniu nabywcy (podpisany skan dokumentu)...
 2. Czy (...) Sp. z o.o. ma prawo stosować do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku sprzedaży na bazie EXW, gdy wywozu towarów dokonuje nabywca swoim własnym środkiem transportu lub wywozu dokonuje firma transportowa wskazana przez nabywcę i przez niego opłacona stawkę 0%, jeżeli w dokumentacji potwierdzającej wywóz towarów do krajów UE będzie posiadała specyfikację poszczególnych sztuk ładunku otrzymaną od kontrahenta w formie elektronicznej oraz „dowód odbioru towaru przez odbiorcę na terytorium państwa UE” otrzymany od kontrahenta w formie elektronicznej z adresu wskazanego w zamówieniu nabywcy (podpisane skany dokumentów)...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), ma on prawo stosować do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w przypadku sprzedaży na bazie CPT, DAP, gdy wywóz towarów dokonywany jest przez spedytora (firmę transportową) na zlecenie (...) Sp. z o.o., stawkę 0%, jeżeli w dokumentacji potwierdzającej wywóz towarów do krajów UE będzie posiada specyfikację poszczególnych sztuk ładunku otrzymaną od kontrahenta w formie elektronicznej z adresu wskazanego w zamówieniu nabywcy (podpisany skan dokumentu).

(...) Sp. z o.o. ma prawo stosować do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku sprzedaży na bazie EXW, gdy wywozu towarów dokonuje nabywca swoim własnym środkiem transportu lub wywozu dokonuje firma transportowa wskazana przez nabywcę i przez niego opłacona stawkę 0%, jeżeli w dokumentacji potwierdzającej wywóz towarów do krajów UE będzie posiadała specyfikację poszczególnych sztuk ładunku otrzymaną od kontrahenta w formie elektronicznej oraz „dowód odbioru towaru przez odbiorcę na terytorium państwa UE” otrzymaną od kontrahenta w formie elektronicznej z adresu wskazanego w zamówieniu nabywcy (podpisane skany dokumentów).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. z 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Art. 13 ust. 1 ustawy wskazuje, iż przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

W myśl art. 13 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
 4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Art. 13 ust. 6 ustawy stanowi, iż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7.

Powołane przepisy wskazują, że jeżeli wywóz towarów następuje w wyniku dokonania transakcji z ustalonym nabywcą, w celu dostawy, tj. przeniesienia na konkretny podmiot prawa do rozporządzenia wywożonym towarem jak właściciel, zachodzi wówczas transakcja – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, której po stronie nabywcy odpowiada wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w zakupie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Stosownie do art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi);
 2. (uchylony);
 3. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku;
 4. (uchylony)

–z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

W przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez ich nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik oprócz dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, powinien posiadać dokument zawierający co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;
 2. adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy;
 3. określenie towarów i ich ilości;
 4. potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 5. rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego (art. 42 ust. 4 ustawy).

Zgodnie zaś z art. 42 ust. 11 ustawy o VAT w przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny – dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Analiza regulacji dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy pozwala na wskazanie dwóch podstawowych warunków, od spełnienia których uzależnione jest potraktowanie danej czynności jako dostawy wewnątrzwspólnotowej, a w konsekwencji jej opodatkowanie preferencyjną stawką 0%. Pierwszy z tych warunków dotyczy aspektu prawnego transakcji – jego spełnienie ma gwarantować, że czynność ta zostanie potraktowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie w państwie przeznaczenia i zostanie tam faktycznie opodatkowana. Drugi z warunków dotyczy aspektu faktycznego transakcji – jego spełnienie pozwala na przyjęcie, że faktycznie nastąpił wywóz towarów z kraju i jego transport (przemieszczenie) do innego państwa członkowskiego. Drugi z warunków, o którym mowa wyżej, od którego spełnienia zależy potraktowanie danej dostawy jako dostawy wewnątrzwspólnotowej opodatkowanej stawką podatku w wysokości 0%, dotyczy udokumentowania faktu wywozu towaru oraz dostarczenia go w ramach dostawy w państwie przeznaczenia. Koncentruje się on zatem na faktycznych, a nie prawnych aspektach transakcji. Powyższy warunek został określony wprost w cyt. wyżej art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W świetle art. 42 ust. 1, ust. 3 i ust. 11 ustawy o VAT dla zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczające jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami w formie dokumentów, o których mowa w art. 180 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Ważne jest to aby przedmiotowe dokumenty zawierały informacje, z których jednoznacznie wynika, że określony towar - będący przedmiotem dostawy - został faktycznie dostarczony do innego państwa członkowskiego.

Jak wynika z powyższych uregulowań, prawo podatnika do zastosowania przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%, uzależnione jest zatem w znacznej mierze od posiadania dokumentów potwierdzających jednoznacznie, iż doszło do wywozu towaru z terytorium kraju i dostarczenia go do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż Polska. Istotą przywołanych przepisów jest zobowiązanie podatnika do udowodnienia, iż towary będące przedmiotem dostawy, rzeczywiście opuściły terytorium kraju, ze względu na korzystniejsze niż w odniesieniu do dostaw krajowych, skutki podatkowe.

W przypadku wywozu towarów z Polski do innego kraju członkowskiego przez dostawce lub przez ich nabywcę przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy w celu potwierdzenia dokonania tej dostawy podatnik winien co do zasady posiadać:

- specyfikacje poszczególnych sztuk ładunku,

- dokument zawierający dane identyfikujące dostawce i nabywcę oraz ich dane adresowe w tym adres pod który są przewożone towary,

- określenie towarów i ich ilości,

- potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę pod wskazanym adresem,

- dane identyfikujące środek transportu.

W przedstawionym stanie faktycznym, sprzedaż towarów do krajów UE odbywa się na zasadzie INCOTERMS: CPT, DAP, DDU lub FCA. W zależności od formuły sprzedaży INCOTERMS 2010 wywóz towarów dokonywany jest przez spedytora (firmę transportową) na zlecenie Wnioskodawcy (sprzedaż na bazie CPT, DAP) lub wywozu towarów dokonuje nabywca swoim własnym środkiem transportu lub wywozu dokonuje firma transportowa wskazana przez nabywcę (sprzedaż na bazie EXW).

Przy sprzedaż na bazie CPT, DAP Wnioskodawca będzie posiadać fakturę, specyfikację wysyłkową (w wersji papierowej lub elektronicznej otrzymaną od kontrahenta) oraz dokument przewozowy (CMR) otrzymany od spedytora.

Natomiast przy sprzedaży EXW Wnioskodawca posiada fakturę, specyfikację wysyłkową (oryginał w wersji papierowej otrzymany od kontrahenta) oraz dokument odbioru towaru przez odbiorcę na terytorium państwa UE (oryginał w wersji papierowej podpisany przez pracowników kontrahenta i przesłany do Spółki), dodatkowo otrzymuje od kontrahenta w wersji elektronicznej lub telefonicznie dane kierowców i numery samochodów celem załadownia towaru u dostawcy.

Spółka będzie posiadać w dokumentacji nabywcy jego oświadczenie, informujące, iż „SPECYFIKACJA WYSYŁKOWA” i „DOWÓD ODBIORU TOWARU PRZEZ ODBIORCĘ NA TERYTORIUM PAŃSTW UE” (według opcji dostawy) związane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów będą przesyłane z adresu elektronicznego nabywcy (wskazanego w oświadczeniu) w formie scanów na wskazany adres e-mail (...). Przesłanie dokumentów drogą elektroniczną będzie równoznaczne z potwierdzeniem przez kontrahenta wywozu towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Jednym z dokumentów weryfikujących wysyłki towarów jest zapłata za dostawę towarów (wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę za fakturę); Wnioskodawca stosuje najczęściej 7 lub 14-to dniowe terminy płatności.

Przy sprzedaży na bazie CPT, DAP zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości zastosowania stawki VAT w wysokości 0% w sytuacji gdy w dokumentacji potwierdzającej wywóz towarów do krajów UE będzie posiadał specyfikację poszczególnych sztuk ładunku otrzymaną od kontrahenta w formie elektronicznej z adresu wskazanego w zamówieniu nabywcy i tam drukowanymi (skan podpisanego dokumentu). Natomiast przy sprzedaży na warunkach EXW zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości zastosowania stawki VAT w wysokości 0% w sytuacji gdy w dokumentacji potwierdzającej wywóz towarów do krajów UE będzie posiadał - w formie elektronicznej, otrzymaną od kontrahenta - specyfikacje poszczególnych sztuk ładunku oraz dowód odbioru towarów przez odbiorcę, otrzymane z adresu wskazanego w zamówieniu nabywcy (podpisane skany dokumentów).

Należy zauważyć, że przepisy nie uzależniają zastosowania stawki 0% od posiadania oryginałów dowodów w formie papierowej. Skoro przepisy nie stanowią o ich formie, stąd można wnioskować, że każda forma jest dopuszczalna, pod warunkiem, że autentyczność tych dokumentów została uprawdopodobniona. W dobie szeroko rozwiniętych technik komunikacji nie ma podstaw, aby odmawiać mocy dowodowej dokumentowi przesłanemu w formie elektronicznej. Dokument ten powinien jednoznacznie dowodzić dostarczenie towarów do ich odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Jeżeli zatem będzie to dokument udostępniony w formie elektronicznej, e-mail, ksero, skan lub faks ww. dokumentu, nie budzący wątpliwości co do jego autentyczności, może on stanowić dowód, o którym mowa w powołanych przepisach ustawy.

Zatem na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących uprawnienia do zastosowania preferencyjnej stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przedmiotowej sprawie dla zastosowania stawki 0% dla realizowanych przez Spółkę transakcji WDT nie jest konieczne posiadanie dokumentów w formie papierowej, wystarczy ich wersja elektroniczna. Co jednak nie zmienia faktu, że z dokumentów tych winno jednoznacznie wynikać, że towary sprzedane przez podatnika w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały odebrane przez nabywcę w miejscu przeznaczenia innym kraju członkowskim.

Przy sprzedaży na bazie CPT, DAP, Wnioskodawca będzie posiadał w swojej dokumentacji dokumenty potwierdzające zawarcie transakcji oraz co było jej przedmiotem tj.:

 • fakturę;
 • wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę za fakturę;
 • specyfikację wysyłkową (specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku) w postaci podpisanego przez nabywcę skanu tego, dokumentu otrzymaną od kontrahenta w formie elektronicznej ze wskazanego adresu (potwierdzającą wywóz towarów na terytorium innego państwa członkowskiego);

oraz:

 • dokument przewozowy CMR otrzymany od spedytora (firmy transportowej).

Natomiast przy sprzedaży na warunkach EXW, Wnioskodawca będzie posiadał w swojej dokumentacji niezbędne dokumenty potwierdzające zawarcie transakcji oraz co było jej przedmiotem tj.:

 • fakturę;
 • specyfikację wysyłkową (specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku) w postaci podpisanego przez nabywcę skanu tego dokumentu, otrzymaną od kontrahenta w formie elektronicznej ze wskazanego adresu (potwierdzającą wywóz towarów na terytorium innego państwa członkowskiego);
 • wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę za fakturę;
 • informacja dotycząca danych kierowcy oraz numerów rejestracyjnych samochodu;

oraz:

 • dokument odbioru towaru przez odbiorcę na terytorium państwa UE podpisany przez pracowników kontrahenta i przesłany do Wnioskodawcy przesłanego w formie elektronicznej ze wskazanego adresu nabywcy.

Ponadto Wnioskodawca będzie posiadać oświadczenie nabywcy, informujące, iż „SPECYFIKACJA WYSYŁKOWA” i „DOWÓD ODBIORU TOWARU PRZEZ ODBIORCĘ NA TERYTORIUM PAŃSTW UE” (według opcji dostawy) związane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów będą przesyłane z adresu elektronicznego nabywcy (wskazanego w oświadczeniu) w formie scanów na wskazany adres e-mail (...). Przesłanie dokumentów drogą elektroniczną będzie równoznaczne z potwierdzeniem przez kontrahenta wywozu towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

W ocenie Organu posiadanie ww. dokumentów uprawdopodobnia dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - poświadcza odbiór towaru przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE.

Wnioskodawca przy sprzedaży na warunkach opisanych we wniosku będzie miał więc możliwość zastosowania stawki VAT w wysokości 0%.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy podkreślić, że to czy posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty (w formie elektronicznej) rzeczywiście potwierdzają dokonanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, które podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 0%, może być stwierdzone ostatecznie jedynie w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej, przeprowadzonej przez właściwy organ pierwszej instancji, a nie w postępowaniu dotyczącym wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.