IBPP4/4512-128/15/DT | Interpretacja indywidualna

Prawo do zastosowania stawki 0% podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie nowego środka transportu.
IBPP4/4512-128/15/DTinterpretacja indywidualna
 1. dokumenty
 2. podatnik VAT UE
 3. stawka preferencyjna
 4. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 3 kwietnia 2015 r. (data wpływu 8 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi salon motocyklowy. Z uwagi na to, że klient, który zamierza kupić nowy motocykl, jest obywatelem polskim, osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zawodowym żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową na terenie Węgier (bowiem tam został oddelegowany do służby wojskowej) - powstała wątpliwość, czy podatnik może zastosować przy sprzedaży motocykla stawkę 0% w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towaru.

Motocykl spełniający definicję nowego środka transportu, zostanie zatem sprzedany osobie fizycznej niebędącej ani podatnikiem od towarów i usług ani podatnikiem od wartości dodanej, pełniącej zawodową służbę wojskową w polskiej jednostce wojskowej, lecz oddelegowanej na Węgry i tam zamieszkującej. Nabywca zamierza zarejestrować i używać motocykl na terenie Węgier.

Celem udowodnienia działania (zamieszkania) przez nabywcę na terenie Węgier - nabywca przedłożył podatnikowi:

 • rozkaz personalny o zwolnieniu z zajmowanego stanowiska służbowego i wyznaczeniu nowego stanowiska służbowego, wydany na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1, 2 i 5 oraz art. 44 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 45 ust. 2 pkt 1 i ust. 2a ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014r., poz. 1414 zpóźn.zm.); § 14 ust. 1, § 17 ust. 1 w zw. z§ 19 ust. 1 oraz § 21 pkt 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (Dz.U. nr 218 poz. 1699 z późn. zm.) to jest o przeniesieniu do innego korpusu osobowego - zgodnie z art. 34 ust. 2 ww. ustawy,
 • decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej o zwolnieniu z zajmowanego stanowiska służbowego i wyznaczeniu nowego stanowiska służbowego w ..., Węgry - wydaną na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1,2 i 5 oraz art. 44 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 45 ust. 2 pkt 1 i ust.2a ustawy z dnia 11 września 2003r.o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz.U. nr 184, poz. 1237 z późn. zm.) to jest o skierowaniu do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa - zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy,
 • wygenerowany z węgierskiego systemu podatkowego numer rejestracyjny węgierski ..., adres siedziby/pobytu: ...,
 • międzynarodową wojskową kartę pobytu na Węgrzech - zgodnie z którą miejsce zamieszkania to: ..., natomiast służba wojskowa pełniona jest w Siłach Zbrojnych RP (Polish Armed Forces),
 • zaświadczenie o pełnieniu służby w ..., Węgry,
 • węgierską kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

Analiza powyższych dokumentów oraz wymienionych w ww. rozkazie i decyzji przepisów ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - jednoznacznie wskazuje, że nabywca działa i zamieszkuje na terenie Węgier - co wypełnia dyspozycję art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy podatnik może zastosować stawkę 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu osobie fizycznej (żołnierza zawodowego) niebędącej ani podatnikiem VAT ani podatnikiem od wartości dodanej, przeniesionej do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju - tj. na teren Węgier - i tam zamieszkującej i działającej...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0% przy WDT na rzecz na rzecz osoby fizycznej niebędącej ani podatnikiem VAT ani podatnikiem od wartości dodanej, przeniesionej do zawodowej służby wojskowej na terenie Węgier i tam działającej i zamieszkującej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o VAT- przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o VAT - przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
 4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

W przedmiotowej sprawie przedstawiony status nabywcy wypełnia dyspozycję art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi wyłącznie o tym, aby nabywca działał (zamieszkiwał) w innym państwie członkowskim - co w niniejszym przypadku zostało spełnione.

Przepis art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT opisuje przypadek wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dotyczącej nowych środków transportu. Względy unikania zakłócania konkurencji nakazują potraktować jako transakcję wewnątrzwspólnotową każdy przypadek wywozu na terytorium innego państwa członkowskiego nowych środków transportu, następujący w wyniku dokonania odpłatnej dostawy. Oczywiście konieczne jest, aby nabywca działał (zamieszkiwał) w innym państwie członkowskim.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy przepis stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
 4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Zgodnie z art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o nowych środkach transportu – rozumie się przez to przeznaczone do transportu osób lub towarów pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

Zgodnie z art. 2 pkt 45 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, motocykl jest to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się za spełnione również wówczas, gdy nie są spełnione wymagania w zakresie nabywcy - w przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 i 4.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą odpowiedzi na pytanie czy można zastosować stawkę 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu osobie fizycznej (żołnierza zawodowego) niebędącej ani podatnikiem VAT ani podatnikiem od wartości dodanej, przeniesionej do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju.

Aby rozstrzygnąć czy opisane dostawa może być opodatkowana stawka 0% w pierwszej kolejności należy rozpatrzyć czy w opisanym przypadku mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów

Jak wynika przepisu art. 13 ust. 2 pkt 4 odnosi się on do podmiotów, które zamieszkują w innym państwie członkowskim. Pojęcie „zamieszkiwać” oznacza jednoczesne faktyczne przebywanie w określonym miejscu z zamiarem stałego pobytu. Regulacje ww. przepisu mają na celu wyeliminowanie sytuacji, w których opodatkowanie nowych środków transportu miałoby miejsce w kraju, w którym są one używane (konsumowane) tylko chwilo, a następnie są przemieszczane do kraju zamieszkania nabywcy.

Z wniosku wynika, że osoba, której ma być sprzedany motocykl została czasowo oddelegowana na terytorium Węgier do pełnienia służby wojskowej w siłach zbrojnych RP poza granicą kraju. Wnioskodawca wymienił dokumenty tj. rozkaz personalny, decyzje MON, które miałyby świadczyć o zamieszkiwaniu na terenie Węgier. Wskazać więc trzeba, że zgodnie z art. 19 ust. 1, art. 24 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie żołnierzy zawodowych (tj. Dz.U. 2014 r., poz. 1414) żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej, przy czym żołnierz zawodowy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, a kadencja na stanowisku służbowym trwa od dwóch do trzech lat. Oznacza to, że nabywca motocykla będzie przez jakiś czas przebywał na terytorium Węgier co nie jest jednoznaczne, że zmienił miejsce zamieszkania. Zatem nie sposób uznać, że zamieszkuje on w tym państwie. Fakt, że osoba ta uzyskała numer rejestracyjny dla celów podatkowych nie świadczy o zamieszkiwaniu na terytorium Węgier z zamiarem stałego pobytu, a jedynie o tym, że zgodnie z węgierskimi przepisami podatkowymi jest tam, w związku z pobytem i wykonywana pracą/służbą, zarejestrowana dla celów podatkowych.

Zatem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dostawa nowego środka transportu pomiędzy Wnioskodawcą a klientem, nie będzie spełniała definicji wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru.

Dlatego też norma art. 13 ust. 2 pkt 4 nie znajdzie zastosowania w opisanym przez Wnioskodawcę przypadku, a tym samym sprzedaż motocykla nie będzie mogła być opodatkowana stawka VAT w wysokości 0% jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W konsekwencji Wnioskodawca winien opodatkować ta sprzedaż stawką podstawową w wysokości 23%.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Informuje się również, że Wnioskodawca oparł swoje stanowisko przywołując art. 13 ust. 1 pkt 4 (przepis nieistniejący) zamiast art. 13 ust. 2 pkt 4. Powyższe potraktowano jako ewidentną pomyłkę pisarską, która nie miała wpływu na rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.