Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Dokumentacja stanowiącej dowód wykonania transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów opodatkowanej stawką podatku 0%,
2. Uznanie transakcji sprzedaży towaru przez Dostawcę na rzecz Wnioskodawczyni za odpłatną dostawę towarów,
3. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Dostawcę,
Fragment:
Natomiast (zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy) w sytuacji gdy wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dokonuje bezpośrednio nabywca, przy użyciu własnego środka transportu nabywcy, podatnik oprócz dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 (tj. specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku), powinien posiadać dokument zawierający co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów; adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy; określenie towarów i ich ilości; potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju; rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni posiada stosowne dokumenty dające jej prawo do zastosowania stawki 0% dla wykonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zarówno w przypadku wywozu towarów bezpośrednio przez Kontrahenta (tj. ich nabywcę towarów) przy użyciu własnego środka transportu nabywcy jak i w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi.
2017
23
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu zaliczek otrzymanych na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru.
Fragment:
I tak, w myśl art. 20 ust. 1 ustawy – w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a. Z powołanego przepisu wynika, że dokonanie dostawy w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów rozpoczyna bieg szczególnego rodzaju terminu wyznaczającego moment powstania obowiązku podatkowego. Termin ten kończy bieg w 15-tym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy. Do czasu upływu tego terminu, wystawienie faktury dokumentującej przedmiotową transakcję skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w momencie jej wystawienia. Jeśli jednak do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, faktura nie zostanie wystawiona, obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od daty wystawienia faktury. Zatem – w myśl obowiązujących przepisów – otrzymanie zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie wywołuje konsekwencji podatkowych, a tym samym nie powoduje obowiązku wystawienia faktury VAT. W związku z powyższym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymane zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy urządzenia nie rodzą obowiązku podatkowego.
2017
18
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie zaklasyfikowania dokonanej dostawy jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, opodatkowanej stawką podatku w wysokości 0%.
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane przepisy ustawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca prawidłowo rozlicza opisaną transakcję na gruncie podatku VAT, jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42 (art. 41 ust. 3 ustawy). Należy zaznaczyć, że stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej; podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; podatnik składający deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Zatem potraktowanie danej czynności jako dostawy wewnątrzwspólnotowej, która korzystać może z opodatkowania preferencyjną stawką podatku w wysokości 0%, uzależnione jest od spełnienia dwóch podstawowych warunków.
2017
18
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur dokumentujących zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz wystąpienia obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Fragment:
(...) wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, prawidłowe – w zakresie wystąpienia obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. UZASADNIENIE W dniu 8 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur dokumentujących zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz wystąpienia obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie produkcji okien. Wyprodukowane towary sprzedawane są między innymi do kontrahentów z innych państw członkowskich UE, będących podatnikami podatku od wartości dodanej. Bardzo często Wnioskodawczyni pobiera zaliczkę na poczet przyszłych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, często jest to nawet 50% wartości dostawy. Obecnie Wnioskodawczyni po otrzymaniu zamówienia od kontrahenta, wystawia faktury pro forma, które stanowią podstawę do wpłaty omówionej zaliczki. Jeden z kontrahentów przestał jednak honorować faktury pro forma i zażądał wystawiania faktur zaliczkowych jeszcze przed dokonaniem wpłaty zaliczki, po to, aby dysponować dokumentem, będącym podstawą wpłaty.
2017
15
lut

Istota:
Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano pytania (dookreślone w uzupełnieniu z 1 lutego 2017 r.): Czy, realizowane na podstawie tzw. procedury uproszczonej (uproszczenie nie będzie realizowane w Polsce), dostawy dokonywane przez Wnioskodawcę 1 na rzecz Wnioskodawcy 2 będą stanowiły dla Wnioskodawcy 1 wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, dla których po spełnieniu warunków wynikających z art. 42 ustawy o VAT, będzie mógł on zastosować stawkę VAT w wysokości 0%? Czy mając na uwadze opisany sposób dokonywania dostaw towarów Wnioskodawca 2 będzie zobowiązany do rejestracji dla celów VAT w Polsce? Zdaniem Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawców, dostawy dokonywane przez Wnioskodawcę 1 na rzecz Wnioskodawcy 2 będą stanowiły dla Wnioskodawcy 1 wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, dla których po spełnieniu warunków wynikających z art. 42 ustawy o VAT, będzie mógł on zastosować stawkę VAT w wysokości 0%. Mając na uwadze opisany sposób dokonywania dostaw towarów, Wnioskodawca 2 nie będzie zobowiązany do rejestracji dla celów VAT w Polsce. Poniżej Wnioskodawcy przedstawiają uzasadnienie swojego stanowiska. Ad. 1) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega m.in. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 13 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
2017
11
lut

Istota:
Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Fragment:
(...)
2017
8
lut

Istota:
Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - dokumenty
Fragment:
(...) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca „ X ” S.A. (dalej zwany „ A ” lub Spółka) jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz jako Podatnik VAT UE. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności, dokonuje m.in. wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dalej WDT) na rzecz nabywców posiadających właściwe i ważne numery identyfikacyjne dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, które to numery zostały nadane nabywcom przez państwa członkowskie właściwe dla danego nabywcy i zawierają dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. Z uwagi na to, że Spółka posiada problemy z uzyskaniem od przewoźników tzw. dokumentu CMR w szczególności w sytuacji, gdy zgodnie z zawartą umową transport jest po stronie Kupującego, Spółka zamierza w (...)
2016
17
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uprawnienia Wnioskodawcy do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy z chwilą otrzymania skanów dokumentów stanowiących dowód wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, które zostały wysłane drogą elektroniczną.
Fragment:
Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy ‒ wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7. Dla uznania danej czynności za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów musi zaistnieć wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, w wyniku dokonania dostawy tych towarów (przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel). Art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42 ‒ art. 41 ust. 3 ustawy. Należy zaznaczyć, że stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał (...)
2016
17
gru

Istota:
Zastosowanie stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (sytuacja opisana jako Wariant B)
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy - Wariant B - należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca dla potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów posiada wskazane dokumenty tj. wygenerowany z systemu magazynowego nabywcy raport potwierdzający przyjęcie towarów sprzedanych przez Spółkę oraz faktury sprzedaży zawierającej m.in. specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, przy czym dokumenty te łącznie będą uprawdopodobniać przemieszczenie towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego oraz ich dostarczenie do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, wówczas Spółka na podstawie tych dokumentów będzie miała prawo do zastosowania preferencyjnej stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy wyrażone dla Wariantu B jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (sytuacja opisana jako Wariant B). Natomiast wniosek w części zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (sytuacja opisana jako Wariant A) zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.
2016
17
gru

Istota:
Zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (sytuacja opisana jako Wariant B).
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy - Wariant B - należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca dla potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów posiada wskazane dokumenty tj. wygenerowany z systemu magazynowego nabywcy raport potwierdzający przyjęcie towarów sprzedanych przez Spółkę oraz faktury sprzedaży zawierającej m.in. specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, przy czym dokumenty te łącznie będą uprawdopodobniać przemieszczenie towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego oraz ich dostarczenie do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, wówczas Spółka na podstawie tych dokumentów będzie miała prawo do zastosowania preferencyjnej stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy wyrażone dla Wariantu B jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (sytuacja opisana jako Wariant B). Natomiast wniosek w części zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (sytuacja opisana jako Wariant A) zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.