Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uznanie dostawy towarów za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i opodatkowanie tej dostawy stawką 0%
Fragment:
Art. 13 ust. 6 ustawy, wskazuje, iż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Stosownie do art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem, że: Podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości (...)
2016
29
lis

Istota:
Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
Fragment:
Stosownie do art. 13 ust. 6 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrzeżeniem ust. 7. Przywołane powyżej przepisy wskazują, że jeżeli wywóz towarów następuje w wyniku dokonania transakcji z ustalonym nabywcą, w celu przeniesienia na konkretny podmiot prawa do rozporządzania wywożonym towarem jak właściciel, zachodzi wówczas transakcja – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w sprzedaży, której po stronie nabywcy odpowiada wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w zakupie. Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej; podatnik przed upływem terminu do złożenia (...)
2016
17
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur dokumentujących eksporty oraz wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów.
Fragment:
Jedna pozycja na fakturze obejmuje więc całkowitą kwotę z tytułu sprzedaży (w ramach eksportu towarów albo wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów). Wnioskodawca chciałby ujmować na fakturach wystawianych na rzecz nabywców w ramach eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, koszty transportu i opakowania w odrębnej pozycji od ceny towarów, ale w dalszym ciągu opisywać te koszty jako integralną część towarów stanowiącą jednolitą – względem tych towarów – podstawę opodatkowania. Taka redakcja faktur będzie czytelniejsza dla kontrahentów. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz VAT UE. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy koszty transportu i opakowania towarów sprzedawanych przez Wnioskodawcę w ramach eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów mogą być ujmowane przez Wnioskodawcę jako osobna pozycja na fakturze, przy czym opisana jako integralna część towaru, którego sprzedaż dokumentowana jest przez fakturę... Zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do ujmowania w osobnej pozycji na fakturze dokumentującej eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów kosztów transportu oraz opakowania opisanych jako integralna część towaru, który jest przedmiotem eksportu albo wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
2016
3
lip

Istota:
Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów udokumentowane w sposób opisany w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym powinny być opodatkowane 0% stawką VAT.
Fragment:
Tym samym będzie on uprawniony do uznania tak udokumentowanej transakcji za WDT i zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 0% względem dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ”, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. IBPP4/443-627/14/BP , w której prawo do zastosowania 0% stawki VAT przyznane zostało na podstawie oświadczenia wystawionego przez przewoźnika. Organ podatkowy wskazał bowiem, iż „ (...) nie ma podstaw do odmawiania mocy dowodowej dokumentowi o nazwie »oświadczenie spedytora« i danymi które wskazał Wnioskodawca, skoro jednoznacznie wynika z niego, że towary zastały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju ”, wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2010 r. (sygn. I SA/Bd 926/09), w którym wskazane zostało, iż „ (...) sam brak tego dokumentu (dokumentu przewozowego) nie może być podstawą pozbawienia spółki, niejako automatycznie, prawa do stosowania stawki 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jeżeli inne posiadane przez nią dokumenty (kopia faktury, specyfikacja sztuk załadunku, pismo od kontrahenta zawierające stwierdzenie, że otrzymał on towar oraz wskazanie miejsca wydania towaru) potwierdzają fakt, że dostawa wewnątrzwspólnotowa miała miejsce ”.
2016
29
cze

Istota:
Dokumentacja uprawniająca do stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
Fragment:
Ustawodawca dopuszcza bowiem taką formę dokumentów jako dowodów potwierdzających fakt odbioru towaru przez nabywcę ”; Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 kwietnia 2011 r. (znak ILPP2/443-1759/09/11-S/EWW ): „ Zainteresowany będąc w posiadaniu kopii faktur, zbiorczego potwierdzeniu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w danym miesiącu, zawierającym: wyszczególnienie wszystkich numerów faktur wraz ze specyfikacją dostawy (ilość i waga towaru), nazwę odbiorcy i numer zamówienia, zawierającego oryginalny podpis i pieczątkę odbiorcy oraz korespondencji e-mailowej prowadzonej pomiędzy Spółką a kontrahentem, z której wynikać będzie, że towar został dostarczony na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego i dokumentem potwierdzającym zapłatę za towar, będzie posiadał dokumenty spełniające wymogi art. 42 ustawy, tym samym uprawniające go do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Łącznie ww. dokumenty potwierdzać będą bowiem, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostaną wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego ”. Warto przy tym podkreślić, że nadmiernemu formalizmowi związanemu z dokumentowaniem prawa do stawki 0% przy WDT w swoim orzecznictwie sprzeciwia się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 27 września 2007 r. w sprawie C-146/05 (Albert Collee przeciwko Finanzamt Limburg an der Lahn), w którym stwierdził m.in., że przepis krajowy, który w przypadku WDT uzależnia prawo do zwolnienia od podatku od spełnienia obowiązków formalnych, nie uwzględniając faktycznego zrealizowania WDT, wykracza poza to, co jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru podatku.
2016
12
cze

Istota:
Dokumentacja uprawniająca do stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
Fragment:
Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7. Dla uznania danej czynności za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów musi zaistnieć wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, w wyniku dokonania dostawy tych towarów (przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel). Art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42 – art. 41 ust. 3 ustawy. Należy zaznaczyć, że stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał (...)
2016
10
cze

Istota:
Dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w celu zastosowania preferencyjnej stawki podatku.
Fragment:
Nr 54, poz. 535; dalej: „ ustawa o VAT ”), dając jej prawo do zastosowania stawki VAT 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, gdyż Oświadczenie to jednoznacznie potwierdza fakt dostarczenia transportowanych towarów do miejsca w innym kraju UE. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl przepisu art. 41 ust. 3 ustawy o VAT, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Natomiast art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT wskazuje, iż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Zgodnie z ust. 3 powyższego przepisu - dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium (...)
2016
10
cze

Istota:
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – wykonanie prac wykończeniowych przez podwykonawcę we Francji, brak możliwości zastosowania 0% stawki podatku VAT
Fragment:
Mając na uwadze powyższe prace polegające na ocynkowaniu i malowaniu przez podwykonawcę realizowane we Francji, mają charakter dalszej części procesu produkcji rozpoczętego przez Wnioskodawcę w Polsce, a przesłanki wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zachodzą dopiero w odniesieniu do kontrahenta docelowego – na podstawie którego zamówienia dokonywane są prace wykonywane zarówno w Polsce jak i Francji. W związku z tym na podst. art. 42 ust. 1 ustawy do opisanej transakcji należałoby zastosować stawkę opodatkowania VAT 0%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 13 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.
2016
2
cze

Istota:
W zakresie prawa do zastosowania stawki podatku 0% w sytuacji, gdy: 1. zapłata za te towary nie nastąpi w terminie 60 dni od dnia ich wydania,
2. Wnioskodawca po dokonaniu korekty podatku należnego otrzyma zapłatę na rachunek bankowy po upływie 60 dni od dnia wydania towaru,
3. dokonując wydania towaru Zainteresowany posiada wiedzę, że nie otrzyma za niego zapłaty w terminie 60 dni od dnia wydania tego towaru,
4. Wnioskodawca dokonując dostawy towaru zastosował obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku i zapłata za towar nie nastąpiła w terminie 60 dni od dnia wydania towaru.
Fragment:
Art. 13 ust. 6 ustawy wskazuje, iż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Stosownie do art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem, że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku (...)
2016
25
maj

Istota:
Zasadność zastosowania stawki 0% dla WDT.
Fragment:
Tak zdefiniowana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie odpowiednio udokumentowana. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca rozpoznał transakcje dokonane na rzecz podatnika z Litwy w okresie styczeń-październik 2015 r. jako wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów i udokumentował fakturami ze stawką podatku 0%. Na dowód wykonania przemieszczenia towaru jest w posiadaniu dokumentów przewozowych otrzymanych od kuriera. W związku z ww. transakcjami miał obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT UE. Nie uczynił tego przed dokonaniem pierwszej transakcji wewnątrzwspólnotowej. Zarejestrował się jako czynny podatnik VAT w Polsce dopiero w listopadzie 2015 r. (zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy). Po analizie przywołanych przepisów prawa oraz przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że skoro w przedmiotowym przypadku nastąpiło rzeczywiste przemieszczenie towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego (Litwy), to transakcje te spełniały przesłanki uznania za wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów. Jednakże nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że pomimo niedopełnienia formalności rejestracyjnych przed dokonaniem dostawy, przysługiwało mu prawo do zastosowania dla tych dostaw stawki podatku w wysokości 0%.
2016
8
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.