Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - dokumenty
Fragment:
(...) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca „ X ” S.A. (dalej zwany „ A ” lub Spółka) jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz jako Podatnik VAT UE. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności, dokonuje m.in. wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dalej WDT) na rzecz nabywców posiadających właściwe i ważne numery identyfikacyjne dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, które to numery zostały nadane nabywcom przez państwa członkowskie właściwe dla danego nabywcy i zawierają dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. Z uwagi na to, że Spółka posiada problemy z uzyskaniem od przewoźników tzw. dokumentu CMR w szczególności w sytuacji, gdy zgodnie z zawartą umową transport jest po stronie Kupującego, Spółka zamierza w (...)
2016
17
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uprawnienia Wnioskodawcy do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy z chwilą otrzymania skanów dokumentów stanowiących dowód wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, które zostały wysłane drogą elektroniczną.
Fragment:
Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy ‒ wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7. Dla uznania danej czynności za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów musi zaistnieć wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, w wyniku dokonania dostawy tych towarów (przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel). Art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42 ‒ art. 41 ust. 3 ustawy. Należy zaznaczyć, że stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał (...)
2016
17
gru

Istota:
Zastosowanie stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (sytuacja opisana jako Wariant B)
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy - Wariant B - należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca dla potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów posiada wskazane dokumenty tj. wygenerowany z systemu magazynowego nabywcy raport potwierdzający przyjęcie towarów sprzedanych przez Spółkę oraz faktury sprzedaży zawierającej m.in. specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, przy czym dokumenty te łącznie będą uprawdopodobniać przemieszczenie towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego oraz ich dostarczenie do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, wówczas Spółka na podstawie tych dokumentów będzie miała prawo do zastosowania preferencyjnej stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy wyrażone dla Wariantu B jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (sytuacja opisana jako Wariant B). Natomiast wniosek w części zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (sytuacja opisana jako Wariant A) zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.
2016
17
gru

Istota:
Zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (sytuacja opisana jako Wariant B).
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy - Wariant B - należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca dla potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów posiada wskazane dokumenty tj. wygenerowany z systemu magazynowego nabywcy raport potwierdzający przyjęcie towarów sprzedanych przez Spółkę oraz faktury sprzedaży zawierającej m.in. specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, przy czym dokumenty te łącznie będą uprawdopodobniać przemieszczenie towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego oraz ich dostarczenie do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, wówczas Spółka na podstawie tych dokumentów będzie miała prawo do zastosowania preferencyjnej stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy wyrażone dla Wariantu B jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (sytuacja opisana jako Wariant B). Natomiast wniosek w części zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (sytuacja opisana jako Wariant A) zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie uznania dostawy Towarów dokonywanej na rzecz Nabywcy za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką 0%
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, dostawa Towarów dokonana przez niego na rzecz Nabywcy stanowi natomiast wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 UoVAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 UoVAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zgodnie z art. 13 ust. 1 UoVAT, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 1 UoVAT, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 13 ust. 6 UoVAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ustawy i 9, z zastrzeżeniem ust. 7. Zgodnie z treścią powyższych przepisów aby transakcję uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów muszą zostać (...)
2016
17
gru

Istota:
W zakresie uznania planowanych dostaw za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów lub eksport towarów oraz prawa do zastosowania dla tych dostaw, w drodze korekty, stawki VAT 0% pod warunkiem otrzymania stosownych dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium kraju
Fragment:
Należy bowiem zwrócić uwagę, iż jedynie ograniczenia czasowe w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ustawodawca przewiduje w art. 42 ust. 12 i 12a ustawy o VAT, gdzie wskazuje na okres, w jakim podatnik wykazuje wywóz towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z zastosowaniem stawki VAT 0%. Natomiast w przypadku eksportu, ustawodawca jedynie przy tzw. eksporcie detalicznym wskazuje termin, w którym towary muszą zostać wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej. Bowiem w art. 128 ust. 1 ustawy o VAT ustawodawca w sposób precyzyjny określił, że w przypadku zwrotu podatku podróżnym, zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. W opinii Wnioskodawcy, gdyby wolą ustawodawcy było ustanowienie terminu wywozu towarów przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów lub eksporcie towarów, uczyniłby to wprost, w podobny sposób jak we wskazanych powyżej przepisach. Należy zatem wnioskować, że w obliczu braku ustanowienia terminu wywozu towarów poza terytorium kraju w przepisach ustawy o VAT dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu towarów, termin taki nie może być domniemany.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie dokumentacji uprawniającej do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
Fragment:
U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej; podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie prawa do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów w przypadku gdy towar zostanie wywieziony na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż kraj dostawy wskazany na dokumentach przewozowych oraz handlowych dotyczących danej transakcji
Fragment:
W świetle art. 42 ust. 3 ustawy o VAT dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju: dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi), (uchylony) specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku (uchylony) -z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Art. 42 ust. 4 ustawy stanowi, że w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez ich nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik oprócz dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, powinien posiadać dokument zawierający co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów; adres, pod który są przewożone (...)
2016
15
gru

Istota:
Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.
Fragment:
Należy jednak podkreślić, że dla zastosowania stawki podatku w wysokości 0% podatnik musi posiadać w swojej dokumentacji dowody, które łącznie potwierdzą fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca po dokonaniu wysyłki gromadzi dokumentację potwierdzającą daną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Posiada on m.in. fakturę elektroniczną lub tradycyjną, specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, przesłane w formie e-maila zwrotnego lub w postaci skanu w formacie PDF na adres poczty elektronicznej „ potwierdzenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ”, dokument transportowy CMR, a także korespondencję handlową z nabywcą, w tym jego zamówienie. Za „ potwierdzenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ” Wnioskodawca uznaje wysłanie do kupującego e-maila z pytaniem, czy otrzymał towar z przywołaniem numeru zamówienia, faktury lub innego numeru identyfikującego dostawę, oraz otrzymanie twierdzącej odpowiedzi kupującego. Jest to również lista zbiorcza z wykazem dostaw za jakiś okres. W przypadku warunków FCA Wnioskodawca nie jest stroną umowy na przewóz towaru i nie może żądać przesłania podpisanego dokumentu CMR, a w przypadku wystąpienia o taki dokument nie otrzymuje go.
2016
15
gru

Istota:
Określenia transakcji jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Fragment:
Przywołane powyżej przepisy wskazują, że jeżeli wywóz towarów następuje w wyniku dokonania transakcji z ustalonym nabywcą, w celu dostawy, tj. przeniesienia na konkretny podmiot prawa do rozporządzania wywożonym towarem jak właściciel, zachodzi wówczas transakcja – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, której po stronie nabywcy odpowiada wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w zakupie. Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika (art. 13 ust. 3 ustawy). Tym samym szczególnym przypadkiem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest przemieszczenie towarów własnych podatnika z kraju do innego państwa członkowskiego. Art. 13 ust. 3 ustawy, rozszerza pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na czynności, które nie mają charakteru czynności dwustronnych (czynionych za wynagrodzeniem), polegających na przemieszczeniu towarów przedsiębiorstwa z Polski do innego kraju wspólnotowego, w którym mają posłużyć do działalności gospodarczej podatnika.
2016
13
gru

Istota:
Prawo do zastosowania stawki podatku 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz podatnika VAT UE, którego status był zawieszony
Fragment:
Tak zdefiniowana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług, jeśli zostanie odpowiednio udokumentowana. W związku z powyższym można wysnuć wniosek, że prawo Wnioskodawcy do stosowania stawki 0% zależy, od tego czy faktycznie doszło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego. Uznanie danej dostawy za czynności wewnątrzwspólnotowe musi być dokonywane na podstawie elementów obiektywnych, takich jak fizyczne przemieszczenie towarów pomiędzy państwami, a nie wyłącznie od spełnienia obowiązków formalnych. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należy stwierdzić, że do uznania dostawy, która wystąpiła w rzeczywistości jako WDT, konieczne jest przejście prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, przemieszczenie towaru pomiędzy dwoma państwami członkowskimi oraz posiadania statusu podatnika przez strony transakcji. Prawo Wnioskodawcy (dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów) do zastosowania stawki preferencyjnej 0% zależy przede wszystkim od tego, czy faktycznie doszło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru w rozumieniu wskazanych wyżej przepisów prawa. Ponadto, (...)
2016
10
gru

Istota:
Uznanie dostawy towarów za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i opodatkowanie tej dostawy stawką 0%
Fragment:
Art. 13 ust. 6 ustawy, wskazuje, iż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Stosownie do art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem, że: Podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości (...)
2016
29
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.