Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dokumentacja uprawniająca do stawki 0% dla dokonywanych WDT.
Fragment:
Wnioskodawca ma także wątpliwości, czy jest on zobowiązany również do dodatkowego potwierdzania kopii faktur podpisem osoby uprawnionej przez Nabywcę i jego pieczęcią, w celu zastosowania stawki 0% dla zrealizowanych transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów potwierdzonych zgodnie z opisem stanu faktycznego. Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, że przepis art. 42 ustawy nie uzależnia prawa do zastosowania stawki 0% dla dokonywanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów od posiadania potwierdzonej kopii faktury podpisem osoby uprawnionej przez Nabywcę towarów oraz jego pieczęcią. Należy ponownie wskazać, że od dnia 1 kwietnia 2013 r. uchylony został obowiązek posiadania kopii faktury jako dokumentu niezbędnego w celu możliwości zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W związku z tym należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma obowiązku, w celu zastosowania stawki 0% dla zrealizowanych transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, posiadania podpisanej oraz opieczętowanej kopii faktury, skoro z innych dokumentów będących w jego posiadaniu (będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy) wynika fakt wywozu towarów poza terytorium kraju do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Reasumując, Wnioskodawca dokonując transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów jest uprawniony do zastosowania stawki 0%, jeżeli przed (...)
2017
18
maj

Istota:
Możliwość zastosowania 0% stawki podatku do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Fragment:
Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem, że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej; podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Według ust. 3 powołanego artykułu, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy (...)
2017
16
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz rejestracji dla celów podatku na terytorium Polski
Fragment:
Jednocześnie zdaniem Spółki w przedmiotowym stanie faktycznym nie dochodzi również do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, z uwagi na niespełnienie dyspozycji przepisu art. 13 ust. 1 ani 13 ust. 3 ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 1 ustawy o VAT za wewnątrz- wspólnotową dostawę towarów uznaje się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu ich dostawy (tj. przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika. Z uwagi na fakt, że w przedmiotowym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym mamy do czynienia z przemieszczeniem z Polski do Niemiec towarów, które są własnością Spółki (w ramach przemieszczenia nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami pomiędzy dwoma różnymi podmiotami), należy uznać, że w analizowanym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 13 ust. 1 ustawy o VAT.
2017
16
maj

Istota:
Stawka podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.
Fragment:
Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7. Dla uznania danej czynności za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów musi zaistnieć wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, w wyniku dokonania dostawy tych towarów (przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel). Dodatkowo, przepisy art. 13 ust. 2 pkt 1 i ust. 6 ustawy wymagają dla uznania danej transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, aby obie strony transakcji były podatnikami zarejestrowanymi dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w różnych krajach członkowskich, tj. aby dostawca towaru był zarejestrowany jako podatnik VAT UE na terytorium Polski zaś nabywcą towaru winien być podatnik podatku od wartości dodanej zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż Polska. Jest to związane z faktem, że dana dostawa tylko wówczas może być uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów – czego praktycznym wyrazem jest stawka 0% (z prawem do odliczenia) – jeśli zapewnione jest, że dostawa ta będzie opodatkowana w państwie nabywcy towaru, co zagwarantowane będzie wówczas, jeśli zostanie ona opodatkowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie.
2017
16
maj

Istota:
W sytuacji gdy, w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, mija jakiś czas, w którym podatnik magazynuje (przechowuje) towar nabyty przez zagranicznego kontrahenta – Wnioskodawcy przysługuje prawo do korekty wykazanej pierwotnie z tego tytułu dostawy krajowej (podatku krajowego) i do zastosowania – na podstawie art. 41 ust. 3 w zw. z art. 42 ust. 1 i ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług – stawki 0% z tytułu udokumentowanego wywozu towaru z kraju – w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Fragment:
W dalszej części wyroku, NSA wskazał, że cyt. „ ...w sytuacji gdy pomiędzy sprzedażą kontrahentowi zagranicznemu a wysłaniem towaru za granicę, w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu, mija jakiś czas, w którym podatnik magazynuje (przechowuje) towar nabyty przez zagranicznego kontrahenta – przysługuje mu prawo do korekty wykazanej pierwotnie z tego tytułu dostawy krajowej (podatku krajowego) i do zastosowania – na podstawie art. 41 ust. 3 w zw. z art. 42 ust. 1 i ust. 12a lub art. 41 ust. 4 i 5 w zw. z ust. 9 ustawy z 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) – stawki 0% z tytułu udokumentowanego wywozu towaru z kraju – w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – lub z Unii Europejskiej – w ramach eksportu towarów ”. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja ogranicza się wyłącznie do oceny stanowiska Spółki w zakresie zadanego pytania i jako element stanu faktycznego przyjęto, że dokumenty, którymi dysponuje Spółka rzeczywiście potwierdzają dokonanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów na rzecz Kontrahenta niemieckiego. Należy zaznaczyć, że jednoznaczne rozstrzygnięcie czy wspomniane dokumenty potwierdzają dokonanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów może być stwierdzone ostatecznie jedynie w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej, przeprowadzonej przez właściwy organ, a nie w postępowaniu dotyczącym wydania interpretacji indywidualnej.
2017
11
maj

Istota:
Rozpoznanie i opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w ramach transakcji łańcuchowej
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano pytanie: Czy dostawy dokonywane przez Wnioskodawcę 1 na rzecz Wnioskodawcy 2 będą stanowiły dla Wnioskodawcy 1 wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, dla których po spełnieniu warunków wynikających z art. 42 ustawy o VAT, będzie mógł on zastosować stawkę VAT w wysokości 0%? Czy mając na uwadze opisany sposób dokonywania dostaw towarów Wnioskodawca 2 będzie zobowiązany do rejestracji dla celów VAT w Polsce? Zdaniem Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawców, dostawy dokonywane przez Wnioskodawcę 1 na rzecz Wnioskodawcy 2 będą stanowiły dla Wnioskodawcy 1 wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, dla których po spełnieniu warunków wynikających z art. 42 ustawy o VAT, będzie mógł on zastosować stawkę VAT w wysokości 0%. Mając na uwadze opisany sposób dokonywania dostaw towarów, Wnioskodawca 2 nie będzie zobowiązany do rejestracji dla celów VAT w Polsce. Poniżej Wnioskodawcy przedstawiają uzasadnienie swojego stanowiska. Ad. 1) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega m.in. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 13 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
2017
11
maj

Istota:
Stawka 0% dla WDT
Fragment:
W myśl art. 42 ust. 3 ustawy, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju: dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi), (uchylony) specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku (uchylony) -z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Z kolei art. 42 ust. 4 ustawy stanowi, że w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez ich nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik oprócz dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, powinien posiadać dokument zawierający co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów; adres, pod który są przewożone (...)
2017
10
maj

Istota:
Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Fragment:
W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42 – art. 41 ust. 3 ustawy. Należy zaznaczyć, że stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej; podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Podstawowe znaczenie dla udokumentowania wywozu towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, realizowanej z udziałem przewoźnika lub spedytora odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, mają dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 ustawy.
2017
10
maj

Istota:
1. Dokumentacja stanowiącej dowód wykonania transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów opodatkowanej stawką podatku 0%,
2. Uznanie transakcji sprzedaży towaru przez Dostawcę na rzecz Wnioskodawczyni za odpłatną dostawę towarów,
3. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Dostawcę,
Fragment:
Natomiast (zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy) w sytuacji gdy wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dokonuje bezpośrednio nabywca, przy użyciu własnego środka transportu nabywcy, podatnik oprócz dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 (tj. specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku), powinien posiadać dokument zawierający co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów; adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy; określenie towarów i ich ilości; potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju; rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni posiada stosowne dokumenty dające jej prawo do zastosowania stawki 0% dla wykonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zarówno w przypadku wywozu towarów bezpośrednio przez Kontrahenta (tj. ich nabywcę towarów) przy użyciu własnego środka transportu nabywcy jak i w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi.
2017
23
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu zaliczek otrzymanych na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru.
Fragment:
I tak, w myśl art. 20 ust. 1 ustawy – w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a. Z powołanego przepisu wynika, że dokonanie dostawy w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów rozpoczyna bieg szczególnego rodzaju terminu wyznaczającego moment powstania obowiązku podatkowego. Termin ten kończy bieg w 15-tym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy. Do czasu upływu tego terminu, wystawienie faktury dokumentującej przedmiotową transakcję skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w momencie jej wystawienia. Jeśli jednak do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, faktura nie zostanie wystawiona, obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od daty wystawienia faktury. Zatem – w myśl obowiązujących przepisów – otrzymanie zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie wywołuje konsekwencji podatkowych, a tym samym nie powoduje obowiązku wystawienia faktury VAT. W związku z powyższym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymane zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy urządzenia nie rodzą obowiązku podatkowego.
2017
18
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.