Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostaw towarów dokonywanych na rzecz Spółki GmbH oraz do złożenia korekty deklaracji VAT-7.
Fragment:
Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy – są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju: dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towaru z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi), (uchylony), specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, (uchylony) – z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Stosownie do art. 42 ust. 4 ustawy – w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez ich nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik oprócz dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 3, powinien posiadać dokument zawierający co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów; adres, pod który są przewożone (...)
2018
16
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawką podatku w wysokości 0% w przypadku posiadania dokumentów otrzymanych w formie papierowej lub przesłanych drogą elektroniczną.
Fragment:
Przepisy ustawy nie uzależniają zastosowania – dla dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – stawki podatku w wysokości 0% od sposobu otrzymywania/przechowywania dowodów, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy. Skoro przepisy nie stanowią o ich formie, zatem każda forma jest dopuszczalna, pod warunkiem, że autentyczność tych dokumentów zostanie uprawdopodobniona. Zatem, Wnioskodawca ma prawo stosować stawkę 0% VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jeżeli dokumenty potwierdzające wywóz oraz dostarczenie towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju członkowskiego (uprawniające do zastosowania 0% stawki VAT), będą otrzymane przez Wnioskodawcę w formie papierowej, następnie będą skanowane i przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej, a otrzymane dokumenty w formie papierowej będą niszczone po ich zeskanowaniu. W dobie szeroko rozwiniętych technik komunikacji nie ma podstaw do odmawiania mocy dowodowej dokumentom przesłanym, np.: w formie elektronicznej, skanem czy faksem. Dla zastosowania stawki w wysokości 0% dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie jest konieczne zatem posiadanie oryginałów dokumentów w formie papierowej, wystarczy ich wersja elektroniczna.
2018
10
lut

Istota:
W zakresie obowiązku rejestracji na terytorium Polski dla celów podatku od towarów i usług.
Fragment:
Następnie Wnioskodawca winien rozpoznać na terytorium Polski wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W świetle powyższych ustaleń należy stwierdzić, że w przypadku 2 Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania rejestracji dla celów VAT w Polsce – na podstawie art. 96 i art. 97 ustawy - w związku z dokonanymi transakcjami i koniecznością rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zatem stanowisko w zakresie przypadku 2 należy uznać za prawidłowe. Przypadek 3 W niniejszym przypadku Wnioskodawca dokona nabycia odzieży od kontrahenta polskiego firmy „ Z. ” Firma „ Z. ” w Polsce na odzieży dokona usługi polegającej na dokonaniu na nim nadruku. Po wykonaniu nadruku odzież bezpośrednio przez firmę „ Z. ” zostanie wywieziona z kraju do Irlandii do firmy I. Zatem w opisanym przypadku transakcja między kontrahentem polskim firmą „ Z. ” a Wnioskodawcą winna być rozliczona zgodnie z art. 22 ust. 2 w zw. art. 22 ust. 3 ustawy jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów dokonana przez firmę „ Z. ”. Natomiast u Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek rozpoznania w Polsce żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu określonej w art. 5 ustawy. W świetle powyższych ustaleń należy stwierdzić, że w przypadku 3 Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania rejestracji dla celów VAT w Polsce – na podstawie art. 96 i art. 97 ustawy - w związku z dokonanymi transakcjami.
2018
2
lut

Istota:
Podatek od towaru i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w transakcjach łańcuchowych.
Fragment:
Czy świetle art. 22 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, w przedstawionym stanie faktycznym transport towarów należy przyporządkować dostawom dokonywanym przez Wnioskodawcę na rzecz Pośrednika, a w konsekwencji dostawy dokonywane przez Wnioskodawcę stanowią wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 22 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, z warunków dostawy przyjętych przez Wnioskodawcę i Pośrednika w przedstawionym powyżej stanie faktycznym wynika, że transport towarów należy przyporządkować dostawom dokonywanym przez Wnioskodawcę na rzecz Pośrednika, a w konsekwencji dostawy dokonywane przez Wnioskodawcę stanowią wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o VAT. Swoje stanowisko Wnioskodawca opiera o następującą argumentację. Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Stosownie natomiast do art. 13 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotową dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Opisana transakcja stanowi transakcję łańcuchową, o której mowa w art. 7 ust. 8 ustawy o VAT. Zgodnie z przywołaną regulacją, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.
2018
22
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentacji uprawniającej Wnioskodawcę do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.
Fragment:
Dokumenty w formie elektronicznej mają moc dowodową (tak samo jak dokumenty papierowe) i tym samym stanowią podstawę do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Tym samym nie ma podstaw do odmawiania mocy dowodowej skanom tych dokumentów. Mając na uwadze opis sprawy i powołane przepisy stwierdzić należy, że posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty (zarówno wymienione w pytaniu 1 jak i w pytaniu 2), uprawniają go do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla danej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zatem skoro Wnioskodawca posiada dowody, z których wynika, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, to tym samym posiadane przez niego dokumenty w formie skanów przesłane zwykłym e-mailem lub na e-maila przeznaczonego do otrzymywania faktur elektronicznych stanowią podstawę do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla realizowanej przez Wnioskodawcę wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, także w przypadku braku otrzymania przez niego w terminie późniejszym oryginałów tych dokumentów. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanami faktycznymi podanymi przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2018
10
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy towarów w ramach transakcji łańcuchowej
Fragment:
Zatem w sytuacji gdy towar będzie transportowany z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej wówczas Wnioskodawca powinien rozpoznać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy. Natomiast w sytuacji gdy towar będzie transportowany z terytorium Polski na terytorium państwa trzeciego, co zostanie potwierdzone przez właściwy organ celny, wówczas Wnioskodawca powinien rozpoznać eksport towarów opodatkowany na terytorium Polski, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy. Z kolei transakcję pomiędzy Producentem a Wnioskodawcą, która poprzedza wysyłkę lub transport towarów, zgodnie z regulacją zawartą w art. 22 ust. 3 pkt 1 należy uznać za dokonaną i opodatkowaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów, tj. za dostawę krajową i opodatkować z zastosowaniem właściwej dla danego towaru stawki podatku VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dostawa realizowana przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta z siedzibą w państwie trzecim stanowi eksport towarów z Polski lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, zakładając dostawę na rzecz podmiotu z siedzibą w UE a poprzedzająca ją dostawa realizowana przez Producenta na rzecz Wnioskodawcy stanowi krajową dostawę towarów, opodatkowaną VAT w Polsce według właściwej stawki VAT jest prawidłowe.
2017
29
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania przemieszczenia własnych towarów przez Wnioskodawcę z Polski do magazynu znajdującego się na terytorium Niemiec za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i opodatkowania ww. dostawy oraz w zakresie braku opodatkowania na terytorium kraju sprzedaży towarów, których przemieszczenie następuje z terytorium Niemiec do Klienta.
Fragment:
Szczególnym przypadkiem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest przemieszczenie towarów własnych podatnika z terytorium kraju do innego państwa członkowskiego. Art. 13 ust. 3 ustawy rozszerza pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na czynności, które nie mają charakteru czynności dwustronnych, polegających na przemieszczeniu towarów przedsiębiorstwa z Polski do innego państwa członkowskiego, w którym mają posłużyć do działalności gospodarczej podatnika. W przypadku tej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów polski dostawca pełni równocześnie rolę nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego. Przywołane powyżej przepisy wskazują zatem, że jeżeli wywóz towarów następuje w wyniku dokonania transakcji z ustalonym nabywcą, w celu przeniesienia na konkrety podmiot prawa do dysponowania wywożonym towarem jak właściciel, zachodzi wówczas wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w sprzedaży, której po stronie nabywcy odpowiada wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w zakupie. Natomiast, gdy dla wywożonych towarów nie jest jeszcze znany nabywca lub towary mają służyć innym niż ich dostawa czynnościom, wówczas występuje u podatnika wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w przemieszczeniu towarów, której odpowiada wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez ten sam podmiot na terytorium państwa członkowskiego zakończenia transportu lub wysyłki.
2017
16
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostaw realizowanych do Spółki niemieckiej, w zakresie miejsca świadczenia wykonywanej przez Wnioskodawcę usługi – obsługi zamówień oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od podwykonawców.
Fragment:
Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7. Dla uznania danej czynności za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów musi zaistnieć wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, w wyniku dokonania dostawy tych towarów (przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel). Dodatkowo, przepisy art. 13 ust. 2 pkt 1 i ust. 6 ustawy wymagają dla uznania danej transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, aby dostawca towaru był podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy, zaś nabywcą towaru winien być podatnik podatku od wartości dodanej zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż Polska. Jest to związane z faktem, że dana dostawa tylko wówczas może być uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów – czego praktycznym wyrazem jest stawka 0% (z prawem do odliczenia) – jeśli zapewnione jest, że dostawa ta będzie opodatkowana w państwie nabywcy towaru, co zagwarantowane będzie wówczas, jeśli zostanie ona opodatkowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie.
2017
7
gru

Istota:
Brak prawa do zastosowania stawki 0% podatku do dostaw opisanych w stanie faktycznym oraz prawa do zastosowania stawki 0% podatku do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów opisanej w zdarzeniu przyszłym.
Fragment:
(...) wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa jest w art. 13 ust. 3 ustawy i opodatkować jej w stawce VAT 0%. odpowiedź na pytanie nr 2 powinna być pozytywna – na gruncie opisanego zdarzenia przyszłego Spółka może uznać opisaną sytuację polegającą na przemieszczeniu jej Produktów z Polski do Magazynu Wynajmującego położonego na terytorium Wielkiej Brytanii za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa jest w art. 13 ust. 3 ustawy i opodatkować ją w stawce 0% podatku. Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: Ustawa o VAT) przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 2-8. Z treści art. 5 ust. 1 pkt 5 Ustawy o VAT wynika natomiast, że opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in.: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl zaś art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o VAT, przepis ust. 1 (WDT) stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
2017
7
gru

Istota:
Warunki do zastosowania stawki VAT w wysokości 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, będąc w posiadaniu kopii faktury zawierającej specyfikację poszczególnych sztuk ładunku oraz zbiorczego zestawienia dostaw podpisanego przez Kontrahenta bądź skanu zbiorczego zestawienia dostaw podpisanego przez Kontrahenta będzie uprawniony do zastosowania stawki VAT 0% w stosunku do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Ad. 2. W ocenie Wnioskodawcy, będąc w posiadaniu kopii faktury zawierającej specyfikację poszczególnych sztuk ładunku oraz zbiorczego zestawienia dostaw, którego zgodność z rzeczywistością została potwierdzona przez Kontrahenta poprzez informację w wiadomości e-mail, będzie uprawniony do zastosowania stawki VAT 0% w stosunku do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów Ad 3. W ocenie Wnioskodawcy, będąc w posiadaniu kopii faktury zawierającej specyfikację poszczególnych sztuk ładunku oraz zbiorczego zestawienia dostaw, którego zgodność z rzeczywistością została potwierdzona przez Kontrahenta w drodze tzw. milczącego potwierdzenia, będzie uprawniony do zastosowania stawki VAT 0% w stosunku do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów Ad 4. W ocenie Wnioskodawcy jest on uprawniony do zawarcia porozumienia z Kontrahentami w przedmiocie akceptacji przez nich zbiorczego zestawienia dostaw w drodze tzw. milczącego potwierdzenia w dowolnej formie Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Stanowisko wnioskodawcy w zakresie pytań nr 1-3 Zgodnie z treścią art. 42 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „ ustawa o (...)
2017
6
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.