Weryfikacja zgłoszenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to weryfikacja zgłoszenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej współmałżonki, w przypadku gdy działalność ta prowadzona była na imię obojga małżonków na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (bez zawierania umowy spółki cywilnej) oraz dalsze jej kontynuowanie przez małżonka którego NIP używany był do celów podatku VAT, stanowi likwidację działalności gospodarczej i jakie rodzi konsekwencje w podatku VAT?

Fragment:

(...) Odpowiedź: Małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą na podstawie jednego wspólnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( bez zawierania umowy spółki cywilnej), w przypadku zmiany tego wpisu poprzez wykreślenie z niego jednego z małżonków, obowiązani są zgodnie z art.9 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U.Nr 142 z 1995r., poz.702 ze zm) dokonać aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym w zakresie wynikającym ze zmian dokonanych w ewidencji działalności gospodarczej. Ustawa o podatku VAT z dn.11.III.2004r. /Dz.U.nr 54,poz.535/ w art.15 wśród podatników podlegających temu podatkowi nie wymienia małżonków wspólnie prowadzących działalność gospodarczą, dlatego za podatnika tego podatku należy uważać tego ze współmałżonków ( jeżeli nie zawiązali oni spółki cywilnej), który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w (...)

2011
1
sty

Istota:

Wątpliwości podatnika dotyczą stosowania przepisu art. 11h ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a ściślej czy brzmienie ww. przepisu przesądza, że w przypadku wydania przez organ celny decyzji, z której wynika, że kwota podatku należnego została nadpłacona, podatnik nie ma obowiązku dokonywania korekty podatku naliczonego, stanowiącego jednocześnie podatek należny od importu towarów.

Fragment:

(...) Stosownie do postanowień art. 19 ww. ustawy, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach nabycie towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 15 ust. 2, a w przypadku importu – suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego. Natomiast art. 11h ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że: „W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego okaże się, że kwota podatków została nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconych podatków, jeżeli kwota nadpłaconego w imporcie: 1) podatku od towarów i usług – pomniejszyła kwotę podatku należnego 2) podatku akcyzowego – pomniejszyła kwotę podatku akcyzowego lub powiększyła kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2.” Z zestawienia ww. przepisów wynika (...)