Weryfikacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to weryfikacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy nałożony obowiązek weryfikacji rocznych raportów należy traktować jako zadanie nałożone przepisami prawa, do realizacji których Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został powołany i w związku z tym czynności te nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) rocznych raportów (Dz. U. Nr 71, poz. 496). Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z pisma Jednostki wynika, że weryfikacja rocznych raportów jest zadaniem nałożonym przepisami prawa i nie jest wykonywana na podstawie umów cywilnoprawnych. W tym zakresie, w myśl cytowanego przepisu Jednostka nie jest podatnikiem podatku VAT. Natomiast dla wszelkich czynności innych niż zadania, dla których Jednostka w/w została powołana, jest ona podatnikiem i mają do niej zastosowania zasady ogólne opodatkowania podatkiem VAT. Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego czynności polegające na weryfikacji rocznych (...)

2011
1
kwi

Istota:

1. Czy z tytułu świadczenia przedmiotowych usług (tj. weryfikacji rocznych raportów), Jednostka jest podatnikiem podatku VAT zobowiązanym do rozliczania tego podatku oraz czy i jaki wpływ mają zawarte umowy cywilnoprawne na obowiązek rozliczenia przez Jednostkę podatku VAT?
2. Jednocześnie w przypadku gdy Jednostka będzie podatnikiem zobowiązanym do rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia przedmiotowych usług, wątpiwości Podatnika dotyczą również zasad ustalania obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania oraz określenia właściwej stawki VAT na świadczone usługi.

Fragment:

(...) VAT, ze względu na zawarcie umowy cywilnoprawnej, a obrotem jest kwota określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.04.2006 r., którą należy traktować jako wartość netto. Po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 14a ustawy z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982 ze zm.) do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22.12.2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784). Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonuje na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska jako kierownika wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Wojewódzki inspektor (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca w zakresie weryfikacji rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) jednostką budżetową. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 14a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982 z późn. zm.) do zadań ustawowych Wnioskodawcy należy weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784). Czynności te Wnioskodawca zaklasyfikował wg PKWiU do grupowania 75.11.15-00.90. Weryfikacja rocznych raportów do zadań Wnioskodawcy została wprowadzona mocą art. 53 w/w ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. Zgodnie z art. 42 cytowanej wyżej ustawy roczny raport podlega weryfikacji przez uprawnionych audytorów lub wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie zgodności informacji zawartych w raporcie ze stanem faktycznym. Wnioskodawca nie planuje zawierać umów cywilnoprawnych, zamierza dokonywać weryfikacji raportów na podstawie zgłoszonego żądania (...)