0115-KDIT2-2.4011.413.2017.2.RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę świadczenie z Węgier podlega opodatkowaniu w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2017 r. (data wpływu 5 grudnia 2017 r.), uzupełnionym w dniu 2 lutego 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia otrzymywanego z Węgier - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 2 lutego 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia otrzymywanego z Węgier.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną w wyniku wczesnodziecięcego porażenia mózgowego. W Polsce otrzymuje rentę socjalną z tego tytułu w wysokości 720 zł netto. Ojciec Wnioskodawcy był Węgrem, mieszkał na Węgrzech i tam wykonywał pracę zarobkową, zmarł w 1988 r. Od 1988 r. Wnioskodawca otrzymuje rentę sierocą z Węgier. Ponieważ do grudnia 1995 r. był osobą niepełnoletnią świadczenie to wpływało na konto mamy Wnioskodawcy, która również otrzymuje rentę wdowią po Jego ojcu. Po uzyskaniu przez Wnioskodawcę pełnoletności renta sieroca cały czas wpływała na konto Jego mamy z uwagi na fakt pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym i nie posiadania przez Wnioskodawcę własnego konta. Cały czas były to jednak odrębne świadczenia: renta wdowia mamy i renta sieroca. W 2014 r. Wnioskodawca założył własne konto i świadczenia wpływały na osobne konta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami węgierskimi renta sieroca przysługuje do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. Jeżeli dziecko uczy się nadal w szkole dziennej, renta ta przysługuje na czas trwania nauki, lecz nie dłużej niż do ukończenia 25 lat życia. Jeżeli zaś dziecko stało się inwalidą przed ustaniem prawa do renty sierocej, renta ta przysługuje bez względu na wiek.

Wysokość renty sierocej Wnioskodawcy to 61.785 forintów co po przewalutowaniu na dolary i z dolarów na złotówki daje miesięcznie kwotę wahającą się w granicach od 780 zł netto do 820 zł netto w zależności od wysokości kursu dolara.

W 1993 r. zostały pobrane zaliczki na podatek od świadczenia z Węgier wpływającego na konto mamy Wnioskodawcy czyli od renty wdowiej i renty sierocej. Mama Wnioskodawcy skierowała wówczas pismo do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie dlaczego mimo porozumienia między Polską a Węgrami o unikaniu podwójnego opodatkowania takie zaliczki zostały pobrane. Na wniosek Ministerstwa Finansów Izba Skarbowa pismem z dnia 17 listopada 1993 r. nr pisma ... odniosła się do sytuacji i potwierdziła, że świadczenie to nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Cyt.: „(...) Obowiązujące porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób fizycznych (Dz. U. z 1979 r. Nr 10, poz. 66) zawarte przez Polskę m.in. z Węgrami ustala zasadę opodatkowania dochodów w państwie, z którego dochody te pochodzą. W praktyce oznacza to, że renta rodzinna przekazywana przez węgierską instytucję ubezpieczeniową osobie uprawnionej zamieszkałej w Polsce podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od opodatkowania według aktualnego ustawodawstwa podatkowego na Węgrzech. W związku z powyższym świadczenie to nie podlega opodatkowaniu w Polsce.” Na tej podstawie Urząd Skarbowy w Ż. wydał decyzję w sprawie nieistnienia obowiązku podatkowego w piśmie z dnia 2 grudnia 1993 r. nr pisma ... i potwierdził nieistnienie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do renty rodzinnej - węgierskiej, w skład której wchodziła renta sieroca i renta wdowia mamy i orzekł zwrot kwoty pobranej zaliczkami. Cyt.: „(...) Na podstawie art. 175 § 1 KPA ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity z dnia 28 marca 1980 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 26 z późn. zm. oraz stosownie do porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób fizycznych zawartego przez Polskę m.in. z Węgrami (Dz. U. z 1979 r. Nr 10, poz. 66) stwierdzam nieistnienie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do renty rodzinnej - węgierskiej otrzymanej przez Panią Marię J. (...)”.

Co kilka lat Wnioskodawca jest weryfikowany przez Urząd Skarbowy w Ż. pod kątem uzyskiwanego z zagranicy świadczenia. Ostatni raz był weryfikowany w 2008 r., przedstawił wszystkie stosowne dokumenty, zeznania roczne z Węgier a także m.in. decyzję z Izby Skarbowej z 17 listopada 1993 r., decyzję Urzędu Skarbowego w Ż. z 2 grudnia 1993 r. Ponadto Urząd Skarbowy w Ż. już w 2008 r. podjął działania mające wyjaśnić czy w świetle obowiązującego prawa świadczenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce czy nie. Z racji tego, że w 2008 r. Jego świadczenie wpływało na konto mamy, wezwanie z Urzędu Skarbowego w Ż. do osobistego zgłoszenia się i złożenia wyjaśnień, wpłynęło na nazwisko mamy Marii J. pismem z dnia 23 stycznia 2008 r. nr pisma: ... . Urząd Skarbowy w Ż. nie stwierdził wówczas żadnych nieprawidłowości, poinformowano że wszystko jest w porządku i zarówno Wnioskodawca jak i Jego mama nie muszą odprowadzać w Polsce podatku od renty z Węgier. Jednak pisma potwierdzającego takie stanowisko Urzędu Skarbowego w Ż., mimo prośby nie otrzymał.

W czerwcu 2017 r. Wnioskodawca otrzymał kolejne wezwanie z Urzędu Skarbowego w Ż. w sprawie wyjaśnienia dochodów z zagranicy. W piśmie z dnia 9 czerwca 2017 r. nr pisma ... Urząd Skarbowy w Ż. wezwał Wnioskodawcę do osobistego stawienia się w Urzędzie informując, że dokonuje czynności sprawdzających. Czynności sprawdzające w Urzędzie trwają od czerwca, w tym czasie Wnioskodawca również przedstawił niezbędną dokumentację i udzielił stosownych wyjaśnień na kilku rozmowach z urzędniczką. Dopiero w listopadzie pod groźbą wszczęcia postępowania egzekucyjnego urzędniczka prowadząca sprawę doradziła, aby zwrócił się do Krajowej Informacji Skarbowej z prośbą o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, co niniejszym czyni. Wnioskodawca stwierdza, że nigdy nie uchylał się od odpowiedzialności podatkowej, kontakt z Urzędem Skarbowym w Ż. w 2008 r. utwierdził Jego w przekonaniu że od świadczenia uzyskiwanego z Węgier nie ma obowiązku odprowadzania podatku w Polsce. Poza tym węgierska instytucja ubezpieczeniowa co roku przekazuje stosowne dokumenty do polskich urzędów skarbowych właśnie z zakresu uzyskiwanego świadczenia z Węgier. Już wtedy czyli w 2008 r. obowiązywała konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Budapeszcie 23 września 1992 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 125, poz. 602). Art. 18 tej Konwencji stanowi, że renty, emerytury i inne podobne wynagrodzenia z tytułu poprzedniej pracy najemnej, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Zapis ten jest ogólny i należałoby odnieść się do indywidualnej sytuacji konkretnej osoby. Art. 1 podpisanego w dniu 27 czerwca 2000 r. protokołu do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską zmienił brzmienie art. 18 Konwencji:

  1. Emerytury, renty i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.
  2. Bez względu na postanowienie ustępu 1, emerytury, renty i inne podobne świadczenia wypłacane w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Umawiającego się Państwa osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Umawiającym się Państwie.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że renta sieroca otrzymywana z Węgier jest wypłacana z tytułu wcześniejszej pracy najemnej ojca Wnioskodawcy. Był on Węgrem, mieszkał na Węgrzech, wykonywał tam pracę zarobkową i odprowadzał podatki. Renta ta jest wypłacana w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Węgier.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę świadczenie z Węgier podlega opodatkowaniu w Polsce?
  2. Jeżeli podlega to w jaki sposób miałby odprowadzać ten podatek (w formie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy czy za cały rok po uzyskaniu rozliczenia rocznego z Węgier), w jakiej wysokości i jak miałby obliczyć ten podatek, skoro renta jest w forintach, przewalutowana na dolary a z dolarów na złotówki, według jakiego kursu?

Zdaniem Wnioskodawcy, podpisany 27 czerwca 2000 r. protokół do Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Węgierską (Dz. U. nr 108 poz. 946) zmienił brzmienie artykułu 18 konwencji. Artykuł 1 tego protokołu stanowi:

  1. Emerytury, renty i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.
  2. Bez względu na postanowienie ustępu 1, emerytury, renty i inne podobne świadczenia wypłacane w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Umawiającego się Państwa osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Umawiającym się Państwie.

Mając na uwadze powyższe przepisy protokołu z 2000 r. a przede wszystkim punkt 2 (...Bez względu na postanowienie ustępu 1, emerytury; renty i inne podobne świadczenia wypłacane w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Umawiającego się Państwa osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Umawiającym się Państwie) oraz to, że renta sieroca którą Wnioskodawca otrzymuje jest najniższym świadczeniem socjalnym na Węgrzech i nie podlega tam w ogóle opodatkowaniu, jest po Jego ojcu który był Węgrem, tam mieszkał i tam wykonywał pracę najemną i odprowadzał tam podatki dochodowe Wnioskodawca uważa, że nie powinien odprowadzać podatku od tego świadczenia w Polsce. Renta pochodzi z wcześniejszego stosunku pracy na Węgrzech, a Wnioskodawca jest rezydentem polskim i w związku z tym renta ta może być opodatkowana tylko na Węgrzech. Nawet gdyby świadczenie to podlegało opodatkowaniu na Węgrzech to zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko na Węgrzech mógłby być odprowadzany podatek. Kod „M” świadczenia oznacza, że jest to świadczenie nieopodatkowane, co potwierdza tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego języka węgierskiego, dokumentu - informacji o kwocie świadczeń wypłaconej w 2014 r. przysłanego przez Dyrekcję Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Emerytalnych, pismo z dnia 15 stycznia 2015 r. np. pisma ... . Cyt.: (...) Informujemy, że na podstawie Ustawy numer CXVII z 1995 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonaliśmy w roku 2014 wypłaty na Pana rzecz: nieopodatkowanego (M) świadczenia (...)”.

Ponadto Artykuł 25 o równym traktowaniu, Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Budapeszcie 23 września 1992 roku stanowi, że: (...) Obywatele Umawiającego się Państwa nie mogą być poddani w drugim Umawiającym się Państwie ani opodatkowaniu, ani związanym z nim obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążliwe niż opodatkowanie i związane z nim obowiązki, którymi są lub mogą być poddani w tych samych okolicznościach obywatele tego drugiego Państwa (...)”.

Renta sieroca, która Wnioskodawca otrzymuje została wyraźnie opisana w przepisach konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku zawartej w Budapeszcie w dniu 23 września 1992 r., a dokładnie w artykule 18. Artykuł 22 konwencji zaznacza, że części dochodu osoby mieszkającej w Polsce, bez względu skąd one pochodzą, a które nie zostały wymienione w poprzednich artykułach konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Artykuł 22 nie dotyczy osoby Wnioskodawcy, gdyż renta ta została ujęta w paragrafie 18 konwencji. Zatem według Wnioskodawcy, jest to kolejna przesłanka do nieistnienia w Jego przypadku obowiązku odprowadzania podatku w Polsce od renty sierocej z Węgier.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną w wyniku wczesnodziecięcego porażenia mózgowego. W Polsce otrzymuje rentę socjalną z tego tytułu w wysokości 720 zł netto. Ojciec Wnioskodawcy był Węgrem, mieszkał na Węgrzech i tam wykonywał pracę zarobkową, zmarł w 1988 r. Od 1988 r. Wnioskodawca otrzymuje rentę sierocą z Węgier. Ponieważ do grudnia 1995 r. był osobą niepełnoletnią świadczenie to wpływało na konto mamy Wnioskodawcy, która również otrzymuje rentę wdowią po Jego ojcu. Po uzyskaniu przez Wnioskodawcę pełnoletności renta sieroca cały czas wpływała na konto Jego mamy z uwagi na fakt pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym i nie posiadania przez Wnioskodawcę własnego konta. Cały czas były to jednak odrębne świadczenia: renta wdowia mamy i renta sieroca. W 2014 r. Wnioskodawca założył własne konto i świadczenia wpływały na osobne konta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami węgierskimi renta sieroca przysługuje do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. Jeżeli dziecko uczy się nadal w szkole dziennej, renta ta przysługuje na czas trwania nauki, lecz nie dłużej niż do ukończenia 25 lat życia. Jeżeli zaś dziecko stało się inwalidą przed ustaniem prawa do renty sierocej, renta ta przysługuje bez względu na wiek.

Wysokość renty sierocej Wnioskodawcy to 61.785 forintów co po przewalutowaniu na dolary i z dolarów na złotówki daje miesięcznie kwotę wahającą się w granicach od 780 zł netto do 820 zł netto w zależności od wysokości kursu dolara.

Renta sieroca otrzymywana z Węgier jest wypłacana z tytułu wcześniejszej pracy najemnej ojca Wnioskodawcy. Renta ta jest wypłacana w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Węgier.

W myśl art. 18 ust. 1 Konwencji z dnia 23 września 1992 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r., Nr 125, poz. 602 ze zm.), emerytury, renty i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 Konwencji, bez względu na postanowienie ustępu 1, emerytury, renty i inne podobne świadczenia wypłacane w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Umawiającego się Państwa osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Umawiającym się Państwie.

W przedstawionej we wniosku sytuacji, Wnioskodawca otrzymuje rentę sierocą wypłacaną w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Węgier z tytułu wcześniejszej pracy najemnej Jego ojca, zatem stosownie do art. 18 ust. 2 ww. Konwencji polsko-węgierskiej świadczenie to podlega opodatkowaniu tylko na Węgrzech.

Reasumując, świadczenie rentowe wypłacane Wnioskodawcy w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Węgier z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, jako osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

W związku z powyższym odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2 jest bezprzedmiotowa.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jan Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.