Węglowodory gazowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to węglowodory gazowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
27
mar

Istota:

Jednostka w jakiej należy podawać ilość wyrobów - węglowodorów gazowych objętych kodami od 2711 12 11 do 2711 19 00 – w dokumencie dostawy

Fragment:

(...) węglowodorów gazowych objętych kodami od 2711 12 11 do 2711 19 00 – w dokumencie dostawy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie jednostki w jakiej należy podawać ilość wyrobów - węglowodorów gazowych objętych kodami od 2711 12 11 do 2711 19 00 - w dokumencie dostawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Podatnik jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą (skład podatkowy, zarejestrowany wysyłający) w zakresie wytwarzania, magazynowania i obrotu węglowodorami gazowymi objętymi kodami od 2711 12 11 do 2711 19 00 (np. propan, butan, propan-butan). Zdarza się, że podatnik dokonuje dostawy ww. wyrobów akcyzowych w postaci skroplonej, które są przeznaczane do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, są używane np. do produkcji aerozoli bądź materiałów budowlanych. W takim przypadku stawka akcyzy wynosi 0 zł. Podatnik wystawia i dołącza do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokument dostawy wyrobów sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem (dalej: „ dokument dostawy ”).

2014
19
gru

Istota:

Podatek akcyzowy w zakresie stawki akcyzy na wyroby gazowe zużyte w instalacji do produkcji wodoru.

Fragment:

(...) węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901: skroplonych - 695,00 zł/1000 kilogramów, w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ), b) wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach: biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł, wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł, c) pozostałych - 14,72 zł/1 GJ; 13) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ); 14) pozostałych paliw silnikowych - 1.822,00 zł/1000 litrów; 15) pozostałych paliw opałowych: a) w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest: niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów, równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 kilogramów, b) gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ). Z kolei, w myśl art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

2013
1
gru

Istota:

Uznanie za zużycie na cele opałowe węglowodorów gazowych o kodach CN 2711 12 11 do 2711 19 00 do procesu spawania elementów przewodów klimatyzacyjnych oraz opodatkowania stawką 0 zł nabywanych węglowodorów gazowych o kodach CN 2711 12 11 do 2711 19 00 wykorzystywanych do procesu spawania

Fragment:

Dla węglowodorów gazowych o kodzie CN 2711 ustawodawca przewidział w art. 89 ust. 1 pkt 12 oraz pkt 13 ustawy następujące stawki podatku, tj. 1.dla gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych: gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901: skroplonych - 695,00 zł/1000 kilogramów, w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ), wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach: biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł, wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł; 2.gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ). Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe: używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

2013
1
gru

Istota:

Uznanie za zużycie na cele opałowe węglowodorów gazowych o kodach CN 2711 12 11 do 2711 19 00 do procesu spawania elementów przewodów klimatyzacyjnych oraz opodatkowania stawką 0 zł nabywanych węglowodorów gazowych o kodach CN 2711 12 11 do 2711 19 00 wykorzystywanych do procesu spawania

Fragment:

Dla węglowodorów gazowych o kodzie CN 2711 ustawodawca przewidział w art. 89 ust. 1 pkt 12 oraz pkt 13 ustawy następujące stawki podatku, tj. 1.dla gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych: gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901: skroplonych - 695,00 zł/1000 kilogramów, w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ), wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach: biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł, wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł; 2.gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ). Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe: używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

2013
20
cze

Istota:

Jakie warunki muszą być spełnione przez Spółkę w przedstawionym stanie faktycznym dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania akcyzą pozostałych węglowodorów gazowych o kodach CN 2711 12 11 do 2711 19 00 wykorzystywanych przez Spółkę do celów opalowych, w szczególności czy w celu zastosowania zwolnienia od akcyzy Spółka będzie zobowiązana do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem, o której mowa w art. 2 ust. 5 pkt 3 ustawy akcyzowej?

Fragment:

Analiza przepisów art. 32 ust. 5-13 ustawy akcyzowej prowadzi do wniosku, że w przedstawionym stanie faktycznym muszą zostać spełnione następujące warunki: dostawa musi zostać objęta zabezpieczeniem przez dostawcę węglowodorów gazowych; do dostawy musi zostać dołączony dokument dostawy; Spółka jest zobowiązana do potwierdzenia odbioru węglowodorów gazowych na dokumencie dostawy przedstawionym przez dostawcę; Spółka ma obowiązek przedstawić dostawcy pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy akcyzowej; prowadzona musi być ewidencja wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem. Ad 1) i 2) Zabezpieczenie akcyzowe oraz dokument dostawy. Jak Spółka wskazała w stanie faktycznym dostawca będzie obejmował dostarczane węglowodory gazowe zabezpieczeniem akcyzowym oraz będzie dołączał do dostarczanych węglowodorów gazowych dokument dostawy. Ad. 3) oraz 4) Potwierdzenie odbioru węglowodorów gazowych oraz potwierdzenie rejestracji. Dla zastosowania zwolnienia Spółka będzie zobowiązana dokonać potwierdzenia odbioru węglowodorów gazowych od dostawcy na dokumencie dostawy. Potwierdzenie odbioru węglowodorów na dokumencie dostawy będzie po stronie Spółki jedynym warunkiem do zastosowania zwolnienia od akcyzy związanym z tym dokumentem. Dodatkowo, Spółka będzie zobowiązana do przedstawienia dostawcy pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy akcyzowej. Ad. 5) Ewidencja węglowodorów gazowych podlegających zwolnieniu.

2011
1
paź

Istota:

Stawka podatku dla węglowodorów gazowych o kodzie CN 2711 używanych do produkcji pianek poliuretanowych

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 26.04.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku dla węglowodorów gazowych o kodzie CN 2711. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Spółka nabywa wewnątrzwspólnotowo węglowodory gazowe o kodach CN 2711 (propan, butan i ich mieszaniny). Wyroby te nabywane są w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i wprowadzane do punktu zarejestrowanego odbiorcy. Następnie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby te są dostarczane do odbiorcy na terenie kraju. Wyroby te są przeznaczone do produkcji pianek poliuretanowych. Nabywane i sprzedawane przez Spółkę węglowodory gazowe nie są i nigdy nie były przeznaczone do celów napędowych, opałowych, ani też jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub opałowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Spółka prawidłowo stosuje do węglowodorów gazowych, przeznaczonych do celów innych niż napędowych, opałowych, ani też jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub opałowych stawkę 0 zł... Zdaniem Wnioskodawcy: Spółka stoi na stanowisku, że węglowodory gazowe przeznaczone do celów innych niż napędowe, opałowe, ani też jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub opałowych podlegają opodatkowaniu stawką podatku akcyzowego 0 zł.

2011
1
wrz

Istota:

Uznać należy, że zgodnie z regułą określoną w art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy dla wymienionych węglowodorów przeznaczonych do produkcji dezodorantu służącego do rozpylania substancji zapachowych, wynosi 0 zł. Ponadto, Wnioskodawca w zakresie sprzedaży wymienionych wyrobów nie będzie miał także obowiązku składania deklaracji podatkowej i zapłaty podatku akcyzowego.

Fragment:

Wnioskodawca zamierza sprzedawać węglowodory gazowe klasyfikowane do kodów CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 „ na cele produkcyjne ”, wskazując, że jedynym przeznaczeniem tych gazów jest wykorzystanie ich jako czynnika roboczego dezodorantu służącego do rozpylania substancji zapachowych. Spółka dodaje ponadto, iż wymienione wyroby nie będą używane do celów opałowych ani napędowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Spółka może sprzedać dla firmy węglowodory gazowe klasyfikowane do kodów CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 przeznaczone na cele produkcyjne ze stawką 0 zł... Stanowisko Wnioskodawcy. W ocenie Zainteresowanego, ustawa o podatku akcyzowym nie nakłada na Spółkę obowiązków podatkowych w przypadku sprzedaży węglowodorów gazowych klasyfikowanych do kodów CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 w celu wykorzystania ich jako czynnika roboczego dezodorantu, służącego do rozpylania substancji zapachowych, które nie będą używane do celów opałowych ani napędowych. Zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami, zdaniem Spółki, stawka akcyzy na węglowodory gazowe klasyfikowane do kodów CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 przeznaczone na wskazane cele produkcyjne wynosi 0 zł.