IPTPP3/443A-20/14-4/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Potwierdzenie stanowiska Wnioskodawcy bez uzsadnienia – 14c ustawy Ordynacja podatkowa. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uprawnienia do zwolnienia w przypadku podpisu potwierdzającego nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, złożonego w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym– jest prawidłowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn.zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn.zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2014 r. (data wpływu 7 marca 2014 r.), uzupełnione pismem z dnia 21 maja 2014 r. (data wpływu 22 maja 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości potwierdzenia nabycia i przeznaczenia węgla, w umowie handlowej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a finalnym nabywcą węglowym, objętym pytaniem nr 5 wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie przesłanek uprawniających do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, objętych pytaniami nr 1, 2, 3 i 4 wniosku oraz w zakresie weryfikacji przez Wnioskodawcę statusu nabywcy wyrobów węglowych jako pośredniczącego podmiotu węglowego, objętym pytaniem nr 6 wniosku, a także w zakresie możliwości potwierdzenia nabycia i przeznaczenia węgla, w umowie handlowej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a finalnym nabywcą węglowym, dotyczącym pytania nr 5 wniosku.

Tut. Organ pismem z dnia 13 maja 2014 r. wezwał Wnioskodawcę m.in. do doprecyzowania przedstawionego opisu sprawy. Wniosek uzupełniono w ustawowym terminie.

Niniejsza interpretacja została wydana w zakresie możliwości potwierdzenia nabycia węgla w umowie handlowej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a finalnym nabywcą węglowym, objętym pytaniem nr 5 wniosku.

W pozostałym zakresie, objętym pytaniami 1, 2, 3, 4 i 6 wniosku, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Działalność Wnioskodawcy.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wydobycie oraz obrót węglem kamiennym (sklasyfikowanym według Nomenklatury Scalonej do pozycji CN 2701, dalej „węgiel” lub „wyroby węglowe”. Wnioskodawca złożył do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego pisemne powiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy oraz otrzymał potwierdzenie przyjęcia tegoż powiadomienia przez Naczelnika Urzędu Celnego.

Wnioskodawca m.in. sprzedaje węgiel bezpośrednio (tj. bez pośredników handlowych) podmiotom zużywającym węgiel do celów zwolnionych z akcyzy, wskazanych w art. 31a ust. 1 ustawy akcyzowej (dalej „Finalny Nabywca Węglowy” lub „FNW”). Wówczas węgiel jest transportowany bezpośrednio od Wnioskodawcy do FNW.

Zależnie od ustaleń z FNW (w tym także ustaleń z umowy handlowej Wnioskodawcy z FNW), występują sytuacje, w których to:

 1. FNW (samodzielnie lub korzystając z usług transportowych podmiotów trzecich - przewoźników) jest odpowiedzialny za transport wyrobów węglowych od Wnioskodawcy do FNW na warunkach FCA wg Incoterms 2000 lub 2010 (lub do nich zbliżonymi np. EXW), t.j. w opcji transportu po stronie FNW, lub
 2. Wnioskodawca (samodzielnie lub korzystając z usług transportowych podmiotów trzecich - przewoźników) jest odpowiedzialny za transport wyrobów węglowych od Wnioskodawcy do FNW na warunkach DAP wg Incoterms 2010 (lub do nich zbliżonych np. DDP wg Incoterms 2000 lub 2010), t.j. w opcji transportu po stronie sprzedającego - Wnioskodawcy.

Przemieszczenie węgla odbywa się transportem kolejowym lub samochodowym. Załadunku węgla na środki transportowe dokonuje Wnioskodawca na swój koszt. Wnioskodawca wystawia dokument dostawy zgodny z rozporządzeniem ws. dokumentu dostawy lub fakturę VAT pełniącą rolę dokumentu dostawy. W przypadku wystawiania faktur VAT pełniących rolę dokumentu dostawy Wnioskodawca zamieszcza na fakturze VAT informację dotyczącą przeznaczenia wyrobów węglowych, kodu CN wyrobów węglowych i ich ilości w kilogramach.

Z niektórymi kupującymi FNW, Wnioskodawca ma zawarte umowy handlowe, w których strony regulują wzajemne relacje, m. in. wskazują ilość węgla do sprzedaży przez Wnioskodawcę (nabycia przez FNW), termin obowiązywania umowy, cenę sprzedawanego węgla, mechanizm jej ustalania na następne lata (w razie umów wieloletnich), warunki zapłaty, parametry jakościowe węgla, obowiązek uzgadniania kwartalnych, miesięcznych lub tygodniowych harmonogramów dostaw oraz obowiązki Stron związane z realizacją sprzedaży wyrobów węglowych w warunkach Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. W tym zakresie m.in., Sprzedający zobowiązuje się do prawidłowego wystawiania: dokumentów dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa akcyzowego lub faktur VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do ujmowania na tych fakturach VAT informacji dotyczących przeznaczenia wyrobów węglowych uprawniającego do zwolnienia od akcyzy, a także kodu CN i ich ilości w kilogramach.

Ponadto Strony precyzują formułę dostaw wg Incoterms i określają Stronę, na której zlecenie i koszt działa przewoźnik. Strony ponadto precyzują miejsce sprzedaży (nabycia) węgla. W formule FCA wg Incoterms 2000 lub 2010 (lub do nich zbliżonymi np. EXW), t.j. w opcji transportu po stronie kupującego, Strony ustalają konieczność umocowania przewoźnika kupującego do potwierdzenia nabycia węgla i jego przeznaczenia w przypadku nabycia węgla.

Wnioskodawca sprzedaje wyroby węglowe FNW w ramach zawartych umów handlowych lub bez zawartej umowy handlowej, w oparciu o następujące formuły Incoterms:

 1. EXW wg Incoterms 2000 lub 2010 (Ex Works);
 2. FCA wg Incoterms 2000 lub 2010 (Free Carrier);
 3. DAP wg Incoterms 2010 (Delivered At Place);
 4. DDP wg Incoterms 2000 lub 2010 (Delivered Duty Paid).

Sprzedaż wyrobów węglowych dla FNW na terenie kraju w poszczególnych wariantach.

 1. Opcja transportu po stronie FNW.

W wariancie tym Wnioskodawca sprzedaje bezpośrednio (tj. bez pośredników handlowych) wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych w określonych procesach lub pracach albo przez określone podmioty – wymienione w art. 31a ust. 1 ustawy akcyzowej (FNW), tj. w zwolnieniu od akcyzy. Wyroby węglowe transportowane są bezpośrednio od Wnioskodawcy do FNW. Sprzedaż realizowana jest najczęściej na warunkach FCA „miejsce przekazania towaru” wg Incoterms 2000 lub 2010 lub do nich zbliżonych (np. EXW wg Incoterms 2000 lub 2010).

Wg stosowanych u Wnioskodawcy, w opcji transportu po stronie FNW, warunków FCA, EXW lub do nich zbliżonych wg Incoterms 2000 lub 2010, węgiel odbierany jest bezpośrednio od Wnioskodawcy, tj. w zależności od środka transportu z magazynu Wnioskodawcy (transport samochodowy) lub na kolejowej stacji nadania właściwej dla siedziby Wnioskodawcy (transport kolejowy). W przedmiotowej sytuacji, wydanie towaru i przejście ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na FNW następuje w momencie przejęcia towaru przez FNW lub przewoźnika FNW w powyższych miejscach. Z tą chwilą towar uznaje się za dostarczony, a jego własność przechodzi na FNW. FNW działa osobiście bądź przez upoważnionego pracownika albo za pomocą przewoźnika działającego w imieniu FNW na podstawie stosownego pisemnego pełnomocnictwa. FNW udzielają swoim przewoźnikom w transporcie kolejowym lub samochodowym, stosownych pełnomocnictw, na mocy których przewoźnicy ci mają uprawnienie do dokonania potwierdzenia nabycia i przeznaczenia węgla w miejscu jego nabycia. Pełnomocnictwa są przekazywane Wnioskodawcy.

W przypadku opcji transportu po stronie FNW, miejscem nabycia/ sprzedaży węgla przez FNW jest:

 1. magazyn Wnioskodawcy wg siedziby Wnioskodawcy (transport samochodowy), bądź:
 2. właściwa dla siedziby Wnioskodawcy stacja kolejowa (transport kolejowy).

W miejscu tym, FNW bądź przewoźnik działający na podstawie pisemnego pełnomocnictwa FNW, dokonuje stosownego potwierdzenia nabycia i przeznaczenia wyrobów węglowych na dokumencie dostawy lub na fakturze VAT pełniącej rolę dokumentu dostawy. Jeden egzemplarz dokumentu dostawy, po potwierdzeniu nabycia wyrobów węglowych, zwracany jest Wnioskodawcy. Drugi egzemplarz dokumentu dostawy lub faktury VAT pełniącej rolę dokumentu dostawy, przeznaczony dla FNW, zostaje przekazany FNW lub jego pełnomocnikowi.

 1. Opcja transportu po stronie Wnioskodawcy.

W wariancie tym Wnioskodawca sprzedaje bezpośrednio (tj. bez pośredników handlowych) wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych w określonych procesach lub pracach albo przez określone podmioty – wymienione w art. 31a ust. 1 ustawy akcyzowej (FNW), tj. w zwolnieniu od akcyzy. Wyroby węglowe transportowane są bezpośrednio od Wnioskodawcy do nabywców, będących FNW.

W przedmiotowej opcji, za organizację i pokrycie kosztów transportu wyrobów węglowych od Wnioskodawcy do FNW, odpowiada Wnioskodawca (tak jest w przypadku warunków DAP wg Incoterms 2010 lub do nich zbliżonych np. DAP, DDP wg Incoterms 2000 lub 2010). Przewoźnik transportujący wyroby węglowe działa na zlecenie Wnioskodawcy. W tym przypadku miejsce sprzedaży/nabycia wyrobów węglowych jest zazwyczaj miejscem bezpośrednio związanym z siedzibą FNW lub miejscem dokonania zużycia węgla lub miejscem magazynowania węgla przez FNW. Wnioskodawca lub/i przewoźnik działający na zlecenie Wnioskodawcy dokonuje transportu węgla od kolejowej stacji nadania właściwej dla Wnioskodawcy lub z magazynu w siedzibie Wnioskodawcy - do miejsca sprzedaży/nabycia przez FNW wyrobów węglowych, którym w zależności od rozwiązań logistycznych u danego FNW i uzgodnień z FNW dotyczących miejsca sprzedaży/nabycia wyrobów węglowych, może być:

 1. kolejowa stacja odbioru właściwa dla: siedziby FNW lub miejsca dokonania zużycia węgla przez FNW lub miejsca magazynowania węgla przez FNW (transport kolejowy);
 2. bocznica kolejowa prowadząca do: siedziby FNW lub miejsca dokonania zużycia węgla przez FNW lub miejsca magazynowania węgla przez FNW (transport kolejowy);
 3. bezpośrednio siedziba FNW lub bezpośrednio miejsce dokonania zużycia węgla przez FNW lub bezpośrednio miejsce magazynowania węgla przez FNW (transport kolejowy i samochodowy).

Do wyżej wymienionych miejsc przewoźnik upoważniony przez Wnioskodawcę, działający na jego koszt i ryzyko, dostarcza wyroby węglowe i przekazuje je FNW. Moment ten jest momentem sprzedaży/nabycia wyrobów węglowych przez FNW, który w ten sposób osobiście lub przez swego reprezentanta (np. pracownika), odbiera wydawane mu wyroby węglowe i dokonuje potwierdzenia nabycia i przeznaczenia przekazanych mu wyrobów węglowych w dokumencie dostawy lub na fakturze VAT pełniącej rolę dokumentu dostawy, po przemieszczeniu węgla. Pierwszy egzemplarz dokumentu dostawy lub egzemplarz faktury VAT pełniącej rolę dokumentu dostawy, po potwierdzeniu nabycia wyrobów węglowych, zwracany jest Wnioskodawcy. Drugi egzemplarz dokumentu dostawy lub faktury VAT pełniącej rolę dokumentu dostawy, przeznaczony dla FNW, zostaje przekazany FNW.

Weryfikacja celu zużycia węgla przez FNW lub statusu PPW.

Wnioskodawca, będący pośredniczącym podmiotem węglowym, sprzedaje również węgiel innym pośredniczącym podmiotom węglowym (dalej: „PPW”).

W zakresie weryfikacji uprawnień FNW do nabywania węgla w zwolnieniu od akcyzy lub statusu PPW (w celu ustalenia, czy czynności zbycia wyrobów węglowych na rzecz takiego podmiotu podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym), Wnioskodawca prowadzi następujące działania weryfikacyjne:

 1. uzyskuje od FNW - potwierdzenie przeznaczenia uprawniającego do zwolnienia w dokumencie dostawy lub na fakturze VAT pełniącej rolę dokumentu dostawy oraz w umowie handlowej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a FNW (jeśli została zawarta);
 2. uzyskuje od PPW kopię potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy przez właściwego dla PPW Naczelnika Urzędu Celnego,
 3. dokonuje sprawdzenia, czy PPW został umieszczony przez Ministra Finansów na liście pośredniczących podmiotów węglowych zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z tym, że umowy handlowe opisane w stanie faktycznym, zawierane przez Wnioskodawcę z FNW zawierają ponadto m.in. następujące elementy:

 1. Sprzedający oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą jako Pośredniczący Podmiot Węglowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku akcyzowym i posiada pisemne potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy;
 2. Kupujący oświadcza, że działając jako Finalny Nabywca Węglowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy o podatku akcyzowym, nabywa od Sprzedającego wyroby węglowe z przeznaczeniem do celów opałowych w ramach zwolnienia od akcyzy, którego podstawa prawna jest podana w umowie (poprzez opis przeznaczenia i powołanie na art./ust. z ustawy o podatku akcyzowym);
 3. Strony określają gwarantowane wielkości dostaw wyrobów węglowych w tonach, tj. minimalne lub maksymalne ilości węgla w tonach, których dostarczenie w danym okresie i w określonych ilościach w tonach gwarantuje Wnioskodawca, a których nabycie w danym okresie i w określonych ilościach w tonach gwarantuje FNW, z możliwością modyfikacji przez Strony tych ilości:
  1. w zakresie dopuszczonym bezpośrednio w umowie, lub
  2. na podstawie zawieranych do umów handlowych kolejnych aneksów będących integralną częścią niniejszych umów;
 4. Strony precyzują mechanizm ustalania warunków (w szczególności ilości, jakości, terminów) poszczególnych dostaw w danych okresach, (z reguły dostawy oparte są o miesięczne lub tygodniowe harmonogramy dostaw, ustalane przez Strony z odpowiednim wyprzedzeniem);
 5. Podpisy Stron umowy handlowej (Wnioskodawcy i FNW).

Wnioskodawca rozważa, aby złożenie przez FNW podpisu w umowie handlowej (opisanej powyżej) było równoznaczne z potwierdzeniem przez FNW nabycia i przeznaczenia każdej sprzedanej w ramach umowy handlowej ilości wyrobów węglowych i w związku z tym FNW nie był zobowiązany do dodatkowego pisemnego potwierdzania nabycia i przeznaczenia węgla w odpowiednim polu egzemplarza dokumentu dostawy lub przez złożenie podpisu na fakturze VAT pełniącej rolę dokumentu dostawy.

W konsekwencji specyfiki prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej konieczne jest zagwarantowanie ciągłości dostaw węgla na rzecz poszczególnych nabywców poprzez zawieranie odpowiednich umów. Wnioskodawca, zawierając umowy o powyżej opisanej treści gwarantuje nabywcom ciągłość dostaw węgla, a jednocześnie pozostawiając pewne możliwości modyfikacji ilości i parametrów sprzedawanego przez Spółkę węgla w zależności od aktualnego zapotrzebowania kontrahentów, jak również możliwości produkcyjnych Spółki. Wszelkie modyfikacje postanowień zawartych umów, w tym także zmiany dotyczące ilości, czy też parametrów węgla będącego przedmiotem wspomnianych umów mogą być dokonane jedynie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez Spółkę i nabywcę węgla. Taka konstrukcja umów jest szeroko stosowana w obrocie gospodarczym węglem, co należy wiązać ze specyfiką działalności gospodarczej prowadzonej tak przez sprzedawców, jak i nabywców wyrobów węglowych. Zawieranie tego typu umów pozwala z jednej strony na zabezpieczenie przez producentów i sprzedawców odpowiedniej ilości surowca na rynku, a podmiotom nabywającym te wyroby, np. zajmującym się m.in. produkcją energii elektrycznej czy ciepła, ciągłości dostaw węgla niezbędnego do produkcji. Jednocześnie umowy te pozwalają na dostosowanie dostaw węgla w poszczególnych okresach roku do zapotrzebowania kontrahentów, które ulega wahaniom w ciągu roku i uzależnione jest od szeregu różnorodnych czynników, na które zarówno Wnioskodawca, jak i nabywcy nie mają wpływu (np. warunki atmosferyczne wpływające na długość okresu grzewczego).

Sprzedaż wyrobów węglowych dla FNW na terenie kraju w poszczególnych wariantach stanu przyszłego.

 1. opcja transportu po stronie FNW, z umową handlową zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a FNW.

W przypadku, gdy kupujący FNW złoży w umowie handlowej podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych, o którym mowa w art. 31a ust. 4 pkt 2 w zw. z ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym - Wnioskodawca odstąpi od wymogu składania przez FNW lub pełnomocnika FNW podpisu potwierdzającego nabycie wyrobów węglowych w poszczególnych dokumentach dostawy lub fakturach VAT, pełniących rolę dokumentu dostawy, a także od wymogu udzielania przez FNW upoważnień przewoźnikom do potwierdzania nabycia wyrobów węglowych.

W takim przypadku jeden egzemplarz wystawionego przez Wnioskodawcę dokumentu dostawy lub faktury VAT pozostaje u Wnioskodawcy, a drugi zostaje przekazany do FNW. Żaden egzemplarz dokumentu dostawy lub faktury VAT nie będzie posiadał pisemnego potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych, o którym mowa w art. 31a ust. 4 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

W tym przypadku miejscem sprzedaży/nabycia węgla przez FNW wskazanym w dokumencie dostawy będzie, jak dotąd:

 1. magazyn Wnioskodawcy wg siedziby Wnioskodawcy (transport samochodowy), bądź:
 2. właściwa dla siedziby Wnioskodawcy stacja kolejowa (transport kolejowy),

przy czym FNW (lub jego pełnomocnik) nie będzie dokonywał w tym miejscu potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych na dokumencie dostawy lub na fakturze sprzedaży VAT pełniącej rolę dokumentu dostawy.

 1. opcja transportu po stronie Wnioskodawcy, z umową handlową zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a FNW.

W przypadku, gdy kupujący FNW złoży w umowie handlowej podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych, o którym mowa w art. 31a ust. 4 pkt 2 w zw. z ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, Wnioskodawca odstąpi od wymogu składania przez FNW lub pełnomocnika FNW podpisu potwierdzającego nabycie wyrobów węglowych w poszczególnych dokumentach dostawy lub fakturach VAT, pełniących rolę dokumentu dostawy.

W takim przypadku jeden egzemplarz dokumentu dostawy lub faktury VAT pełniącej rolę dokumentu dostawy pozostaje u wnioskodawcy. Drugi egzemplarz dokumentu dostawy lub faktury VAT pełniącej rolę dokumentu dostawy zostaje przekazany FNW. Żaden egzemplarz dokumentu dostawy lub faktury VAT nie będzie posiadał pisemnego potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych, o którym mowa w art. 31a ust. 4 pkt 1 w zw. z ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Miejscem sprzedaży/nabycia wyrobów węglowych wskazanym w dokumencie dostawy w tym przypadku, może być:

 1. kolejowa stacja odbioru właściwa dla: siedziby FNW lub miejsca dokonania zużycia węgla przez FNW lub miejsca magazynowania węgla przez FNW (transport kolejowy);
 2. bocznica kolejowa prowadząca do: siedziby FNW lub miejsca dokonania zużycia węgla przez FNW lub miejsca magazynowania węgla przez FNW (transport kolejowy);
 3. bezpośrednio siedziba FNW lub bezpośrednio miejsce dokonania zużycia węgla przez FNW lub bezpośrednio miejsce magazynowania węgla przez FNW (transport kolejowy i samochodowy),

przy czym FNW nie musi dokonać w tych miejscach pisemnego potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych.

W uzupełnieniu wniosku wskazano liczbę zaistniałych stanów faktycznych oraz zdarzeń przyszłych, które są przedmiotem wniosku.

Zdarzenia przyszłe:

 1. Sprzedaż węgla dla finalnego nabywcy węglowego w obu opcjach transportu, tj. w opcji transportu po stronie Wnioskodawcy oraz w opcji transportu po stronie finalnego nabywcy węglowego: potwierdzenie nabycia i przeznaczenia węgla przez finalnego nabywcę węglowego węgla w umowie handlowej. Tego zdarzenia przyszłego dotyczy Pytanie nr 5 we wniosku.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku doprecyzowano opis sprawy o następujące informacje: Bez względu na opcję transportu (w obu opcjach), w umowach zawieranych przez Wnioskodawcę z finalnymi nabywcami węglowymi będzie się znajdował zapis, zgodnie z którym finalny nabywca węglowy potwierdzi, że cały zakupiony na podstawie umowy węgiel zostanie przeznaczony na cel lub cele określone w art. 31a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, wskazane w treści umowy zawartej przez Wnioskodawcę z finalnym nabywcą węglowym oraz że złożenie podpisu w umowie handlowej oznacza potwierdzenie nabycia wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego w rozumieniu przepisów akcyzowych.

Wnioskodawca, dokonując sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu, prowadzi (stan faktyczny) i będzie prowadzić (zdarzenie przyszłe), ewidencję wyrobów węglowych, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, tj. ewidencję zawierającą następujące dane:

 1. ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN;
 2. datę sprzedaży wyrobów węglowych i datę ich wydania finalnemu nabywcy węglowemu;
 3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego nabywcy węglowego;
 4. datę wystawienia i numer identyfikujący dokument dostawy albo inny dokument zastępujący dokument dostawy, na podstawie którego te wyroby zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu.

Wnioskodawca prowadzi i będzie prowadzić ewidencję w formie elektronicznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie zdarzenia przyszłego, (oznaczone we wniosku jako nr 5):

Czy w przypadku sprzedaży węgla dla FNW, potwierdzenie nabycia węgla w rozumieniu art. 31a ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, może być dokonane w umowie handlowej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a FNW (opisanej w niniejszym wniosku), poprzez złożenie podpisu w tej umowie przez FNW, bez potrzeby uzyskiwania przez Wnioskodawcę egzemplarza dokumentu dostawy lub faktury VAT z podpisem FNW lub jego pełnomocnika, potwierdzającym nabycie i przeznaczenie wyrobów węglowych i bez potrzeby składania Wnioskodawcy dodatkowych oświadczeń dotyczących przeznaczenia wyrobów węglowych lub przedkładania innych dokumentów przez FNW ...

Zdaniem Wnioskodawcy, podpis FNW, złożony w umowie, potwierdzający nabycie i przeznaczenie wyrobów węglowych, stanowi wystarczające potwierdzenie przeznaczenia wyrobów węglowych sprzedanych FNW na podstawie tej umowy, bez potrzeby uzyskiwania przez Wnioskodawcę egzemplarza dokumentu dostawy lub faktury VAT z podpisem FNW lub jego pełnomocnika, potwierdzającym nabycie i przeznaczenia wyrobów węglowych oraz innych oświadczeń.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych:

 1. w procesie produkcji energii elektrycznej;
 2. w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
 3. przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
 4. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 5. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 6. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
 7. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 8. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe;
 9. przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Według ust. 3 pkt 1 tego przepisu, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest: w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu - wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury VAT, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego.

Z powyższego przepisu wynikają dwa warunki konieczne dla zachowania dla czynności sprzedaży węgla zwolnienia z podatku akcyzowego:

 1. wystawienie przez sprzedającego dokumentu dostawy lub faktury VAT pełniącej tę rolę;
 2. złożenie przez FNW podpisu potwierdzającego ich nabycie.

Z mocy kolejnego przepisu, warunek drugi może być spełniony przez FNW w dwojaki sposób.

Otóż stosownie do art. 31a ust. 4 ustawy akcyzowej, podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony:

 1. na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub
 2. w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

W ocenie Wnioskodawcy, podpis FNW, złożony w umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a FNW, ma takie same skutki prawne, jak podpis, który FNW może złożyć na dokumencie dostawy lub fakturze VAT. Oznacza to, że FNW może skutecznie potwierdzić nabycie wyrobów węglowych zarówno w dokumencie dostawy lub fakturze VAT, jak i w umowie handlowej. Jednocześnie – wobec braku innych wymagań co do potwierdzania nabycia lub przeznaczenia (celu zużycia) wyrobów węglowych przez FNW - złożenie podpisu w umowie handlowej jest wystarczającym sposobem potwierdzenia nabycia i przeznaczenia wyrobów węglowych dla zachowania zwolnienia transakcji ich sprzedaży zawartej w ramach tej umowy.

Wnioskodawca, będący PPW, w wykonaniu umów handlowych sprzedaży węgla, zawartych z FNW, wystawia dokumenty dostawy lub faktury VAT pełniące rolę dokumentu dostawy, na podstawie danych przekazanych przez FNW kupującego wyroby węglowe bez zawartej w cenie akcyzy oraz określa w dokumencie dostawy lub na fakturze VAT pełniącej rolę dokumentu dostawy m.in. przeznaczenie wyrobów węglowych uprawniające do korzystania ze zwolnienia od akcyzy. Tym samym, oba warunki zwolnienia sprzedaży wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych na rzecz FNW, określone w art. 31a ust. 3 ustawy akcyzowej, są przez Wnioskodawcę spełnione.

Podkreślenia wymaga, że w tej sytuacji, składanie przez FNW lub jego pełnomocnika podpisu na dokumencie dostawy (w polu 7) lub na fakturze VAT pełniącej rolę dokumentu dostawy, potwierdzającego nabycie i przeznaczenie wyrobów węglowych – nie jest potrzebne.

Powyższe potwierdza treść § 2 ust. 7 Rozporządzenia ws. dokumentu dostawy, zgodnie z którym w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a (sprzedaży na terytorium kraju wyrobów węglowych zwolnionych finalnemu nabywcy węglowemu), dokument dostawy jest wystawiany nie później niż w 7. dniu od dnia wydania wyrobów węglowych, a w przypadku dostaw ciągłych wyrobów węglowych dokonywanych na podstawie zawartej umowy - przynajmniej raz w miesiącu, w dwóch egzemplarzach, z których:

 1. pierwszy jest przeznaczony dla finalnego nabywcy węglowego;
 2. drugi, na którym finalny nabywca węglowy niezwłocznie po jego otrzymaniu i nabyciu wyrobów węglowych potwierdza podpisem ich nabycie, z zastrzeżeniem art. 31a ust. 4 pkt 2 ustawy, jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił dokument dostawy.

Sformułowanie „z zastrzeżeniem art. 31a ust. 4 pkt 2 ustawy” oznacza, że pierwszeństwo zastosowania - przed regulacją wymagającą potwierdzenia przez FNW podpisem nabycia wyrobów węglowych na drugim egzemplarzu dokumentu dostawy, przeznaczonego dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił dokument dostawcy - ma regulacja, stanowiąca, iż podpis taki może być złożony w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym. Złożenie podpisu w umowie, eliminuje konieczność składania przez FNW podpisu w dokumencie dostawy.

Dodać należy, że przepisy ustawy akcyzowej nie stawiają umowie, w której FNW potwierdza nabycie wyrobów węglowych, żadnych dodatkowych wymagań np. dotyczących przedmiotu tej umowy, okresu obowiązywania, bądź postanowień w niej zawartych. Tym samym zdaniem Wnioskodawcy nie istnieją przeszkody, by podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych został złożony w umowie opisanej w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku. Również składanie dodatkowych odrębnych oświadczeń przez FNW w tym zakresie jest nieuzasadnione i nie znajduje podstaw w przepisach ustawy akcyzowej. Przepisy ustawy akcyzowej, ani aktów wykonawczych do niej, nie przewidują w tym przypadku dodatkowego potwierdzania uprawnienia do korzystania ze zwolnienia przez podmioty wymienione art. 31 a ust. 1 ustawy akcyzowej. Wnioskodawca ponadto nie ma możliwości dodatkowej weryfikacji celu zużycia.

W uzupełnieniu własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że rozważa skorzystanie z istniejącej od dnia 20 września 2013 r. możliwości zachowania jednego z warunków zwolnienia od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych – tj. warunku potwierdzenia podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego, poprzez złożenie tego podpisu w umowie handlowej.

Mianowicie zgodnie z art. 31a ust. 4, podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony:

 1. na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub
 2. w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

Ustawa akcyzowa, ani przepisy wykonawcze do niej, nie precyzują warunków co do treści umowy zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

Tym niemniej, Wnioskodawca zamierza umieścić w tych umowach m.in. zapis, zgodnie z którym finalny nabywca węglowy potwierdzi, że cały zakupiony na podstawie umowy węgiel zostanie przeznaczony na cel lub cele określone w art. 31a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, wskazane w treści umowy zawartej przez Wnioskodawcę z finalnym nabywcą węglowym oraz że złożenie przez niego podpisu w umowie handlowej oznacza potwierdzenie nabycia wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego w rozumieniu przepisów akcyzowych.

W ocenie Wnioskodawcy powyższa treść umów zawieranych przez Wnioskodawcę i finalnych nabywców węglowych, będzie spełniać wymogi ustawy akcyzowej, a podpis złożony przez finalnego nabywcę węglowego w takiej umowie będzie stanowił skuteczne wypełnienie warunku zwolnienia od akcyzy sprzedaży przez Wnioskodawcę węgla na rzecz jego kontrahentów - finalnych nabywców węglowych, tj. warunku określonego w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy akcyzowej w postaci potwierdzenia podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego.

Niezależnie od opcji transportowej, a także niezależnie od sposobu potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego (tj. zarówno w wypadku złożenia podpisu potwierdzającego nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego na dokumencie dostawy lub fakturze, jak i w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym), Wnioskodawca wystawia i będzie wystawiał dokumenty dostawy lub faktury VAT, pełniące rolę dokumentu dostawy, spełniające warunki określone w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy akcyzowej.

Zgodnie z art. 91a ust.1 ustawy akcyzowej, pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu jest obowiązany prowadzić ewidencję zawierającą następujące dane:

 1. ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN;
 2. datę sprzedaży wyrobów węglowych i datę ich wydania finalnemu nabywcy węglowemu;
 3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego nabywcy węglowego;
 4. datę wystawienia i numer identyfikujący dokument dostawy albo inny dokument zastępujący dokument dostawy, na podstawie którego te wyroby zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu.

Zgodnie z ust. 3, ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej.

Wnioskodawca, jako pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu, prowadzi i zamierza w dalszym ciągu prowadzić, ewidencję wyrobów węglowych, niezależnie od opcji transportowej, a także niezależnie od sposobu potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego. W przedmiotowej ewidencji, Wnioskodawca ujmuje i będzie ujmował dane wymagane na podstawie art. 91a ust. 1 ustawy. Prowadzenie przez Wnioskodawcę przedmiotowej ewidencji, w której ujęta m.in. będzie ilość, data sprzedaży i wydania każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych oraz dane dotyczące dokumentu dostawy albo innego dokumentu zastępującego dokument dostawy - ułatwi kontrolę obrotu wyrobami węglowymi z punktu widzenia przepisów o podatku akcyzowym, w tym kontrolę procesu sprzedaży wyrobów węglowych przez Wnioskodawcę na rzecz jego kontrahentów będących finalnymi nabywcami węglowymi. Przedmiotowa ewidencja, dokumenty dostawy i inne dokumenty, o których mowa w art. 31a ust. 3 ustawy akcyzowej, będą przechowywane przez Wnioskodawcę do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona, a dokumenty zostały wystawione.

W odniesieniu do zdarzenia przyszłego, ewidencja taka ułatwi również weryfikację oświadczenia finalnego nabywcy węglowego, że cały zakupiony na podstawie umowy węgiel zostanie przeznaczony na cel lub cele określone w art. 31a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, w razie przyjęcia przez Wnioskodawcę potwierdzania nabycia węgla przez podpis FNW w umowie zawartej przez Wnioskodawcę z finalnym nabywcą węglowym. W konsekwencji, prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych przez Wnioskodawcę, przemawia za uznaniem, że podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, może zostać złożony w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym, zawierającej elementy opisane w opisie stanu faktycznego i opisie zdarzenia przyszłego,. Tym samym, należy przyjąć, iż w takim wypadku, Wnioskodawca będzie mógł odstąpić od żądania potwierdzenia przez finalnego nabywcę węglowego nabycia i przeznaczenia wyrobów węglowych w dokumencie dostawy lub fakturze zastępującej dokument dostawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, a nie na jakichkolwiek własnych ustaleniach faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Wniosek strony o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem 1a Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisanym zdarzeniu przyszłym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.