IPTPP3/443A-12/14-3/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Europejski System Handlu Emisjami EU ETS - jest systemem prowadzącym do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska. Zatem, zużywany przez Wnioskodawcę węgiel (miał) o kodzie CN 2701 przeznaczony do celów opałowych i wytwarzania pary na potrzeby technologiczne w instalacji objętej tym systemem, będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn.zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn.zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2014r. (data wpływu 10 lutego 2014r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie:

 1. uznania systemu EU ETS za system, o którym mowa w art. 31a ust.1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym – jest prawidłowe.
 2. zwolnienia wyrobów węglowych przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania systemu EU ETS za system, o którym mowa w art. 31a ust.1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym oraz zwolnienia wyrobów węglowych przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zakłady w myśl „Ustawy o podatku dochodowym z 6 grudnia 2008r.” są finalnym nabywcą węgla (miał) o kodzie CN 2701 do celów opałowych i produkcji pary do celów technologicznych oraz prowadzi ewidencję nabycia wyrobów węglowych zgodnie z fakturami zakupu. Od 02.01.2012 r do końca 2013r. Spółka płaciła podatek akcyzowy od spalonego/zakupionego węgla.

W 2012 roku, zgodnie z comiesięcznymi deklaracjami dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych w miesiącach od stycznia do października Spółka płaciła podatek akcyzowy od spalonego węgla we własnej Ciepłowni w poszczególnych miesiącach na konto Izby Celnej w <...>. Spalany węgiel w miesiącach (styczeń - październik) 2012r pochodził z zapasów magazynowych Spółki na dzień 01.01.2012. Dokonane wpłaty akcyzy: za styczeń kwota 27418,00 zł, luty kwota 27722,10 zł, marzec - 23457.00, kwiecień -17974,00 zł, maj -15841 zł, czerwiec -15124 zł, lipiec -14318 zł, sierpień -14735 zł, wrzesień -14767 zł, październik -1374 zł. Razem za spalony węgiel pochodzący z zapasów na dzień 01.01.2012 r zapłacono łącznie 172730 zł podatku akcyzowego.

Ponadto w 2012 roku Spółka kupowała węgiel z naliczoną akcyzą na podstawie zawartej umowy nr <...> z dnia 05.06.2012r. z podmiotem sprzedającym wyroby węglowe - firmą <1> . Zakupy węgla udokumentowane są fakturami VAT w których określona jest: ilość zakupionego węgla w tonach, informacja o naliczonej akcyzie - sposób wyliczenia kwoty akcyzy, nazwa i wartość opałowa wyrobu węglowego, data sprzedaży, numer umowy oraz podpis pracownika naszej Spółki potwierdzający nabycie węgla.

Numery faktur z datami dostawy węgla/ilość zakupionego węgla w kilogramach//kwota akcyzy: 164/12 z 2012.06.18//1026450 kg//31265,67 zł; 202/12 z 2012.08.08//1050650 kg//32002,80 zł; 203/12 z 2012.08.14//1029550 kg//31360,09 zł; 205/12 z 2012.08.22//1043500 kg//31785,01 zł; 216/12 z 2012.09.05//1035000 kg//31526,10 zł; 219/12 z 2012.09.11 //1019 750 kg//31061,59 zł; 233/12 z 2012.09.26//1045950 kg//31859,64 zł; 237/12 z 2012.10.10//1034450 kg//3150935 zł; 240/12 z 2012.10.10//1048750 kg//31944,93 zł.

Razem w 2012 roku zakupiono 9334050 kg węgla i zapłacono 284315,16 zł podatku akcyzowego.

W roku 2013 Spółka kupowała węgiel z naliczoną akcyzą na podstawie zawartej umowy nr <...> z dnia 30.07.2013r z podmiotem sprzedającym wyroby węglowe - „ <2>”. Zakupy węgla udokumentowane były fakturami VAT w których określono: ilość zakupionego węgla w tonach, kwota naliczonej akcyzy, nazwa i symbol SWW wyrobu węglowego, data sprzedaży, numer umowy, oraz podpis pracownika Spółki potwierdzający nabycie węgla. Numery faktur z datami dostawy węgla//ilość zakupionego węgla w kilogramach //kwota akcyzy: 86/11/2013 z 22.08.2013//1055100kg//32138,35zł; 90/11/2013 z 31.08.2013// 1020050kg//31070,72 zł; 103/11/2013 z 20.09.2013//1448950 kg//44135,02 zł; 112/11/2013 z 11.10.2013//1347550 kg//4104637 zł; 117/11/2013 z 23.10.2013//1463250 kg//44570,60 zł; 122/11/2013 z 06.11.2013//1573100 kg//47916,63 zł. Razem w 2013 roku zakupiono 7908000 kg węgla i zapłacono 240877,68 zł podatku akcyzowego.

W roku 2014 i latach następnych Spółka jako finalny nabywca węgla planuje zakupy węgla od podmiotów sprzedających wyroby węglowe w ilościach około 9000000 kg/rok

Spółka została objęta i jest uczestnikiem Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. nr 122. poz.695) oraz wcześniejszą ustawą z 22 grudnia 2004 roku o handlu uprawnieniami.- (Dz.U.nr 281 poz. 2784) z późniejszymi zmianami. zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w <...> z dnia 08.03.2006 roku Spółce udzielono zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla w latach od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2014 roku.

W decyzji określona została: metodyka monitorowania emisji dwutlenku węgla, średnioroczna liczba uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005 - 2007, źródło emisji i strumieni paliw, określono poziomy dokładności w ramach metodyki monitorowania, wymagania dotyczące rocznych raportów, termin obowiązywania zezwolenia o treści: „Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji obowiązuje od 1 stycznia 2005 r. przez 10 lat tj. do 31 grudnia 2014 roku oraz termin potwierdzenia uiszczenia opłaty za przyznane uprawnienia. Liczba uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla Spółki na lata 2008 - 2012 została określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2012 „zmieniające rozporządzenie w sprawie...” Poz.1264

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Pytanie 1

Czy system EU ETS w którym Spółka bierze udział jest systemem prowadzącym do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższania efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a ust.1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym ...

Pytanie 2

Czy wyroby węglowe zużywane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, do celów opałowych mogą korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust.1 pkt 9 oraz art. 31a. p.3.1 i art. 31 a. p.4.1 ustawy o podatku akcyzowym ...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stanowisko Spółki dotyczące „Pytania 1”- Tak.

System EU ETS w którym Spółka bierze udział jest systemem prowadzącym do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższania efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31 a ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym. Zwolnienie dla podmiotów, których instalacje są objęte europejskim systemem handlu emisjami, zostało potwierdzone wielokrotnie przez Ministra Finansów w interpelacjach indywidualnych udzielonych podatnikom np.:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 lutego 2012 r, II.PP3/443-98/11-2/TK, LEX nr 125649
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 lutego 2012 r„ IBPP3/443-1256/: 11/PK. LEX nr 126407

Ww. przykładowe indywidualne potwierdzenia oraz wiele innych indywidualnych potwierdzeń Dyrektorów Izb Skarbowych utwierdza Spółkę w przekonaniu, że system EU ETS w którym Spółka bierze udział jest systemem prowadzącym do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższania efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a ust.1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym i stanowi to utrwaloną linię prezentowaną przez Ministra Finansów.

Stanowisko Spółki dotyczące „Pytania 2” - Tak.

Wyroby węglowe (o kodzie CN 2701 - węgiel – wg. Załącznika nr 1 do ustawy) zużywane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, do celów opałowych mogą korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 31 a ust. l pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli Spółka posiada pełną dokumentację nabycia wyrobów węglowych zgodnie z art. 31a. p.3.1 i art. 31 a. p.4.1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 1. prawidłowe w zakresie uznania systemu EU ETS za system, o którym mowa w art. 31a ust.1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym.
 2. nieprawidłowe w zakresie zwolnienia wyrobów węglowych przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej.

Na wstępie wskazać należy, że z dniem 20 września 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. poz. 939), które znowelizowały zasady obrotu wyrobami węglowymi. Stosownie do powyższego niniejsza interpretacja, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, dotyczy stanu prawnego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwanej dalej ustawą, za wyroby akcyzowe uważa się wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy, wyroby węglowe to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest finalnym nabywcą węgla (miał) o kodzie CN 2701 do celów opałowych i produkcji pary do celów technologicznych oraz prowadzi ewidencję nabycia wyrobów węglowych zgodnie z fakturami zakupu. Z opisu sprawy wynika również, że od 02.01.2012r. do końca 2013r. Spółka płaciła podatek akcyzowy od zużytego węgla we własnej Ciepłowni. W roku 2014 i latach następnych Spółka jako finalny nabywca węgla planuje zakupy węgla od podmiotów sprzedających wyroby węglowe w ilościach około 9000000 kg/rok Spółka została objęta i jest uczestnikiem Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. nr 122. poz.695) oraz wcześniejszą ustawą z 22 grudnia 2004 roku o handlu uprawnieniami.- (Dz.U.nr281 poz. 2784) z późniejszymi zmianami. Zgodnie z decyzją Starostwa Spółce udzielono zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla w latach od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2014 roku. Liczba uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla Spółki na lata 2008 - 2012 została określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2012 „zmieniające rozporządzenie w sprawie ...” Poz.1264

W poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy, zawierającego wykaz wyrobów akcyzowych wskazano na wyroby oznaczone kodem CN:

 • poz. 19 - ex 2701, tj. węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych;
 • poz. 20 - ex 2702, tj. węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych;
 • poz. 21 - ex 2704, tj. koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 3. import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 4. użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;
 5. użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:
  1. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1,
  2. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  3. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości;
 6. użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;
 7. powstanie ubytków wyrobów węglowych.

Za sprzedaż wyrobów węglowych, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy uznaje się ich:

 1. sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 2. zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 3. wydanie w zamian za wierzytelności;
 4. wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;
 5. darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 6. wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;
 7. przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
 8. przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;
 9. użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl ust. 3 powyższego artykułu, jeżeli w stosunku do wyrobów węglowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Stosownie do art. 31a ust. 3 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest:

 1. w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu – wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego;
 2. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego – udokumentowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego fakturą wystawioną przez sprzedawcę wyrobów węglowych lub dokumentem dostawy potwierdzającym to nabycie i określającym przeznaczenie tych wyrobów;
 3. w przypadku importu wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego – udokumentowanie importu dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa celnego.

Zgodnie z art. 31a ust. 4 ustawy, podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony:

 1. na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub
 2. w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym

Zgodnie z art. 91a ust. 1 ustawy, pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu jest obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zawierającą następujące dane:

 1. ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN;
 2. datę sprzedaży wyrobów węglowych i datę ich wydania finalnemu nabywcy węglowemu;
 3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego nabywcy węglowego;
 4. datę wystawienia i numer identyfikujący dokument dostawy albo inny dokument zastępujący dokument dostawy, na podstawie którego te wyroby zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu.

Zgodnie z art. 91a ust. 2 ustawy, pośredniczący podmiot węglowy używający wyrobów węglowych jest obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zawierającą ilość wyrobów węglowych:

 1. użytych w ramach zwolnień, o których mowa w art. 31a ust. 1, lub
 2. użytych do celów nieobjętych zwolnieniem

- w podziale na miesiące, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN.

Ponadto, zgodnie z art. 91a ust. 5 ustawy ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2 może być zastąpiona przez ewidencję prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza, jeżeli zawiera ona wszystkie dane, wymienione w art. 91a ust. 1 lub 2. (tylko pośredniczące podmioty węglowe).

Finalny nabywca węglowy jest to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe,

- niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym (art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy).

Zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, iż zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzono w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Za taki system uważa się tzw. system EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme lub European Union Emissions Trading System – Europejski System Handlu Emisjami), o którym mowa w Dyrektywie 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. U. UE L Nr 275, str. 32 ze zm.). Jak wynika z opisu sprawy, Zakład Spółki (Ciepłownia), w którym odbywa się zużycie węgla na ww. cele, objęty jest europejskim systemem handlu emisjami (system ETS).

Na gruncie krajowym cele dyrektyw 2003/87/WE realizuje ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695), dla której obowiązującym rozporządzeniem wykonawczym jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 202, poz. 1248 ze zm.). Instalacja Spółki została wymieniona w poz. <...> Tabeli nr 3 do przedmiotowego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż Europejski System Handlu Emisjami EU ETS - jest systemem prowadzącym do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska. Zatem, zużywany przez Wnioskodawcę węgiel (miał) o kodzie CN 2701 przeznaczony do celów opałowych i wytwarzania pary na potrzeby technologiczne w instalacji objętej tym systemem, będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego.

Wobec powyższego Wnioskodawca, jako finalny nabywca węglowy, może korzystać ze zwolnienia na podstawie 31a ust. 1 pkt 9 ustawy, przy czym zastosowanie zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym na podstawie ww. przepisu, nie jest uzależnione od spełnienia innych warunków. Niemniej jednak Wnioskodawca, chociażby dla celów księgowych, powinien kompletować dokumentację dotyczącą nabywanych wyrobów węglowych.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2, zgodnie z którym „wyroby węglowe zużywane przez Spółkę (...) do celów opałowych mogą korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli Spółka posiada pełną dokumentację nabycia wyrobów węglowych (...)”, należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo Organ zauważa, iż powołany w przedstawionym opisie sprawy akt prawny tj. „Ustawy o podatku dochodowym z 6 grudnia 2008r.” nie istnieje w obiegu prawnym. Definicja finalnego nabywcy węglowego została zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), w związku z powyższym, ową niejasność potraktowano jako omyłkę pisarską.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego w dniu wydania interpretacji.

Inne kwestie przedstawione w opisanym zdarzeniu przyszłym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego– nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego, co oznacza, że należy je traktować indywidualnie. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) w swoim rozdziale III określa zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Nie przewiduje on takiej mocy dla rozstrzygnięć Dyrektora Izby Skarbowej, jako organu upoważnionego do wydawania interpretacji indywidualnych w imieniu Ministra Finansów.

Należy podkreślić, iż w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji, Organ dokonał oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, natomiast nie dokonuje jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem 1a Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia faktycznego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Niniejsza interpretacja dotyczy przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego. Natomiast w zakresie interpretacji przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.