ILPP3/443-104/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zakład energochłonny – węgiel.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2014 r. (data wpływu 24 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku wyrobów węglowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku wyrobów węglowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest importerem oraz producentem win gronowych, owocowych oraz innych napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych.

W swojej działalności Spółka nabywa i wykorzystuje wyroby węglowe, tj. węgiel o kodzie CN 2701 (...) (zwane w dalszej części wyrobami węglowymi). Wyroby węglowe zużywane przez Spółkę mają postać miału węglowego, będącego w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752) – zwanej dalej ustawą – wyrobem akcyzowym. Spółka w chwili obecnej nabywając wyroby węglowe uiszcza w ich cenie podatek akcyzowy, nie korzystając ze zwolnienia z opodatkowania wyrobów węglowych. Na dzień dzisiejszy Spółka nie jest podmiotem gospodarczym, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Spółka nie uczestniczy we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla – EU ETS, zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2011 r., Nr 122, poz. 695), ponieważ posiadane przez Spółkę instalacje nie spełniają wartości progowych w odniesieniu do zdolności produkcyjnych określonych w załączniku do ww. ustawy – część A. lp. 1. Spółka nie jest również zarejestrowana w rejestrze EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS (Dz. U. Nr 178, poz. 1060, z późn. zm.). W najbliższej przyszłości Spółka zamierza rozpocząć działania dotyczące wprowadzenia w swoim zakładzie, w którym spalany jest węgiel – Systemu Zarządzenia Środowiskowego ISO 14001, który jest równoznaczny z wymaganiami PN-EN ISO 14001:2005.

Działania związane z wprowadzeniem systemu Zarządzania Środowiskowego będą miały na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez usprawnienie zarządzania w Spółce, czyli stworzenie warunków do funkcjonowania przedsiębiorstwa tak aby zmniejszać negatywny wpływ jego działalności na środowisko naturalne. Zainteresowany zamierza przeprowadzić również modernizację i nowe rozwiązania technologiczne zmierzające do zapewnienia większej efektywności działań zmierzających do ochrony środowiska. Spółka uiszcza opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wprowadzenie powyższych działań mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zostanie potwierdzone certyfikatem przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację na świadczenie usług certyfikujących, jako zgodne z normami zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004. System ISO 14001 potwierdzi, że zarządzanie środowiskowe w zakładzie Spółki, w którym spalane są wyroby węglowe odbywać się będzie na wysokim poziomie spełniając wymagania prawne w tym zakresie, na dowód czego Spółka uzyska stosowny certyfikat z datą ważności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy po wprowadzeniu w Spółce Systemu Zarządzania Środowiskowego, który potwierdzony zostanie certyfikatem ISO 14001:2004, Wnioskodawca będzie uprawniony do zużywania w swoim zakładzie wyrobów węglowych korzystając ze zwolnienia z podatku akcyzowego zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy akcyzowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, po wprowadzeniu w jego zakładzie Systemu Zarządzania Środowiskowego potwierdzonego certyfikatem ISO 14001 będzie on uprawniony do zwolnienia od podatku akcyzowego zużywanych do celów opałowych nabywanych wyrobów węglowych. Powyższe korzystanie ze zwolnienia wynikać będzie z planowanego wdrożenia przez Spółkę Systemu Zarządzania Środowiskowego, który zostanie potwierdzony certyfikatem ISO 14001:2004 przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym obrót wyrobami akcyzowymi objęty jest opodatkowaniem akcyzą, nie mniej jednak ustawodawca przewidział liczne wyjątki od tej zasady.

Ustawa o podatku akcyzowym w art. 31a ust. 1 pkt 9 przewiduje zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Powyższe cele nie zostały jednak szczegółowo zdefiniowane w przepisach. Ustawa o podatku akcyzowym nie precyzuje bowiem powyższych sformułowań, w celu ich wyjaśnienia trzeba zatem sięgnąć zarówno do innych ustaw, prac legislacyjnych nad ustawą akcyzową jak i aktualnego stanowiska organów podatkowych.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych oraz orzecznictwem sądów administracyjnych, systemami uprawniającymi do zwolnienia wyrobów węglowych z podatku akcyzowego są następujące systemy: Europejski System Zarządzania Środowiskowego EU ETS, system Ekozarządzania i Audytu EMAS oraz System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

W chwili obecnej Spółka nie uczestniczy w żadnym z systemów zarządzania środowiskowego. Spółka nie uczestniczy w systemie EU ETS, ponieważ posiadane przez nią instalacje nie spełniają wartości progowych w odniesieniu do zgodności produkcyjnych określonych w załączniku do ustawy część A lp. 1 (Dz. U. Nr 122, poz. 695).

Zainteresowany nie jest również zarejestrowany w rejestrze EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060).

Spółka nie jest w posiadaniu w wyżej wymienionych systemów EU ETS oraz EMAS, natomiast pod koniec roku 2014 Spółka zostanie objęta systemem ISO 14001, który jest międzynarodową normą zarządzania środowiskowego.

Na postawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) Ministerstwo Gospodarki powołało państwową osobę prawną – Polskie Centrum Akredytacji (PCA) - upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność oraz sprawującą nadzór nad akredytowanymi jednostkami, włączając w to nadzór nad audytami przeprowadzanymi przez te jednostki. Zakres działalności akredytacyjnej obejmuje m.in. certyfikację systemów zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001.

Spółka, objęta zostanie Systemem Zarządzania Środowiskowego, który zostanie zatwierdzony przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację na świadczenie usług certyfikujących, zgodnie z powyższym ustawowym wymaganiem. System ISO 14001 potwierdzi, że zarządzanie środowiskowe w Spółce odbywać się będzie na wysokim poziomie spełniając wymagania prawne w tym zakresie, na dowód czego Spółka uzyskała stosowny certyfikat z datą ważności.

Zdaniem Wnioskodawcy, norma ISO 14001 definiuje podstawowe wymagania w odniesieniu do systemu zarządzania środowiskowego i jest instrumentem wspomagającym świadome oddziaływanie ekologiczne przedsiębiorstwa z korzyścią dla środowiska. Wskazana norma ISO określa wymagania umożliwiające sformułowanie polityki i celów z uwzględnieniem wymogów prawnych i informacji o aspektach środowiskowych. System Zarządzania Środowiskowego ma na celu głównie uporządkowanie i ujednolicenie działań na rzecz ochrony środowiska.

Powyższe oznacza, że system ISO 14001 ma na celu wprowadzanie takich rozwiązań w danym podmiocie, aby ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko. Nie ulega zatem wątpliwości, że działania planowane przez Spółkę związane będą z uzyskaniem stosownego certyfikatu potwierdzającego działania i funkcjonowanie Spółki zgodnie z ochroną środowiska.

Mając na uwadze, że w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy akcyzowej ustawodawca odniósł się do systemów prowadzących do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższania efektywności energetycznej, w opinii Spółki należy stwierdzić, że system ISO 14001 spełnia tę przesłankę. Skoro bowiem jego głównym celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne to również jest to cel dotyczący ochrony środowiska.

W konsekwencji, w opinii Spółki system ISO 14001 należy uznać za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższania efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy akcyzowej. Należy dodatkowo zwrócić uwagę, że norma zawarta w przepisie art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy akcyzowej nie zawiera żadnego katalogu systemów prowadzących do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska, a wprowadzony przez Spółkę w życie system ISO 14001 prowadzi do osiągnięcia powyższych celów.

Zwolnienie podmiotów z podatku akcyzowego na podstawie Systemu Zarządzania Środowiskowego zatwierdzonego następnie certyfikatem przez jednostkę posiadającą akredytację Ministerstwa Gospodarki, zostało potwierdzone w następujących interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2013 r. ITPP3/4441-4/13/A, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 lipca 2013 r., ITPP3/443-161/13/MD, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2013 r. ITPP3/4441-4/13/AF, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2014 r. ITPP3/443-63la/13/JK, Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 15 stycznia 2014 r., IPTPP3/443A-60/13-2/KK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wydana interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie kwestii z zakresu przepisów prawa podatkowego będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Argumentacja Wnioskodawcy odwołująca się do innych zagadnień niż prawno-podatkowe pozostaje zatem wyłącznie elementem jego stanowiska wykraczającym poza zakres tej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.