IBPP4/4513-262/16-3/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie wyrobów węglowych zużywanych w pracach rolniczych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 18 lipca 2016 r. (data wpływu) uzupełnionym pismem z 14 września 2016 r. (data wpływu 19 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zużycia wyrobów węglowych w pracach rolniczych -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zużycia wyrobów węglowych w pracach rolniczych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 września 2016 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 6 września 2016 r. znak: IBPP4/4513-262/16-1/LG.

We wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca prowadzi i jest właścicielem gospodarstwa rolnego, zajmującego się hodowlą prosiąt do dalszego tuczu, nie jest to działalność gospodarcza. Jako rolnik jest czynnym podatnikiem VAT. W budynku w którym prowadzi swoją hodowlę jest doprowadzone centralne ogrzewanie aby zapewnić odpowiednią temperaturę prosiakom. Do celów grzewczych Wnioskodawca kupuje opał węgiel kamienny - kod CN 2701. Węgiel kupuje na składach opałowych, które to są płatnikami podatku akcyzowego.

W związku z tym Wnioskodawca prosi o interpretację przepisu o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r.(tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. poz.752 - zwana dalej: ustawą). Czy według art. 31 ust. 1 pkt 6 jako podatnik rolnik będący czynnym podatnikiem VAT Wnioskodawca jest zwolniony z płacenia podatku akcyzowego przy zakupie opału - węgla kamiennego kod CN 2701 służącego do ogrzewania budynków inwentarskich w celu utrzymania jednakowej temperatury przy howie prosiaków i tuczników.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy Wnioskodawca będzie musiał płacić podatek akcyzowy przy zakupie opału - węgla kamiennego kod CN 2701 do celów grzewczych w budynkach inwentarskich prowadząc hodowlę prosiąt i tuczników w gospodarstwie rolnym?

Zdaniem Wnioskodawcy, jako właściciel gospodarstwa rolnego może kupować opał - węgiel kod CN 2701 nie płacąc podatku akcyzowego. Opał wykorzystywany jest przez Wnioskodawcę do ogrzewania budynków inwentarskich. Wnioskodawca prosi o rozstrzygnięcie ww. sprawy z zakresu podatku akcyzowego czy postępowanie teraz i w przyszłości będzie słuszne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przez wyroby węglowe – w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy - wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy. W poz. 19 załącznika nr 1 do ustawy, zawierającego wykaz wyrobów akcyzowych wskazano na wyroby oznaczone kodem CN ex 2701, tj. węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych.

W świetle art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy, finalny nabywca węglowy to podmiot, który:

  1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub
  2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe
  3. - niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu.

W przypadku wyrobów węglowych, zgodnie z art. 10 ust. 1a ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju powstaje z dniem wydania wyrobów węglowych, w tym także przewoźnikowi, a w przypadkach, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2-9, z dniem wykonania tych czynności.

Podatnikiem akcyzy, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).

W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych, zgodnie z art. 9a ust. 4 ustawy, sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu.

W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych pośredniczącemu podmiotowi węglowemu sprzedawca może zażądać od niego przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, a w razie odmowy jego przedstawienia może odmówić sprzedaży wyrobów węglowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy (art. 9a ust. 5 ustawy).

Zasadą jest zatem opodatkowanie obrotu wyrobami węglowymi, tym niemniej ustawodawca przewidział również określone wyłączenia od zasady opodatkowania obrotu tymi wyrobami.

Stosownie do art. art. 31a ust. 1 pkt 6 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie.

Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, jest w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu - wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego.

Zgodnie z opisem sprawy Wnioskodawca prowadzi i jest właścicielem gospodarstwa rolnego, zajmującego się hodowlą prosiąt do dalszego tuczu, nie jest to działalność gospodarcza. Jako rolnik jest czynnym podatnikiem VAT. W budynku w którym prowadzi swoją hodowlę jest doprowadzone centralne ogrzewanie aby zapewnić odpowiednią temperaturę prosiakom. Do celów grzewczych Wnioskodawca kupuje opał węgiel kamienny - kod CN 2701. Węgiel kupuje na składach opałowych, które to są płatnikami podatku akcyzowego.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy w opisanym przypadku przysługuje mu zwolnienie od akcyzy na podstawie 31a ust. 1 pkt 6 ustawy dla czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że użycie przez ustawodawcę powyższych pojęć (prace rolnicze, ogrodnicze, w hodowla ryb, leśnictwia) wskazuje, że zwolnienie to nie ma charakteru podmiotowego lecz przedmiotowy (przysługuje jedynie w określonych pracach, a nie określonemu podmiotowi, tj. rolnikowi, ogrodnikowi, hodowcy ryb oraz posiadaczom lasów).

Ustawa nie zawiera definicji legalnych tych pojęć. W tym przypadku, ponieważ ustawodawca w ustawie nie zamieścił odrębnej definicji pojęcia „prac rolniczych”, należało się odnieść do wykładni językowej tego pojęcia. W Małym słowniku j. polskiego, wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 1999, str. 789, wskazano, że rolniczy to odnoszący się do rolnictwa; związany z rolnictwem, zajmujący się rolnictwem.

Rolnictwo to uprawa i hodowla roślin oraz chów i hodowla zwierząt gospodarskich. Praca – str. 699 ww. słownika – to działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych (...). Prace rolnicze to zatem działalność związana z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich.

Skoro – jak wskazał Wnioskodawca – prowadzi on działalność gospodarczą w zakresie hodowli prosiąt to wykonuje czynności, które są uprzywilejowane zwolnieniem od akcyzy zużywanych wyrobów węglowych.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że wyroby węglowe zużywane w pracach rolniczych, tj. hodowli prosiąt korzystają ze zwolnienia od podatku akcyzowego.

Stosownie do powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że w przypadku użycia przez Wnioskodawcę wyrobów węglowych nabytych w ramach zwolnienia do celów innych niż objęte zwolnieniem Wnioskodawca staje się podatnikiem podatku akcyzowego zobowiązanym do zapłaty podatku akcyzowego od wyrobów węglowych użytych niezgodnie z przeznaczeniem objętym zwolnieniem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie zdarzenia przyszłego. Wniosek w zakresie stanu faktycznego zostanie rozstrzygnięty w odrębnej interpretacji indywidualnej

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.