Węgiel | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to węgiel. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
5
gru

Istota:

Zwolnienie wyrobów węglowych zużywanych w pracach rolniczych

Fragment:

Do celów grzewczych Wnioskodawca kupuje opał węgiel kamienny - kod CN 2701. Węgiel kupuje na składach opałowych, które to są płatnikami podatku akcyzowego. W związku z tym Wnioskodawca prosi o interpretację przepisu o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r.(tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. poz.752 - zwana dalej: ustawą). Czy według art. 31 ust. 1 pkt 6 jako podatnik rolnik będący czynnym podatnikiem VAT Wnioskodawca jest zwolniony z płacenia podatku akcyzowego przy zakupie opału - węgla kamiennego kod CN 2701 służącego do ogrzewania budynków inwentarskich w celu utrzymania jednakowej temperatury przy howie prosiaków i tuczników. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy Wnioskodawca będzie musiał płacić podatek akcyzowy przy zakupie opału - węgla kamiennego kod CN 2701 do celów grzewczych w budynkach inwentarskich prowadząc hodowlę prosiąt i tuczników w gospodarstwie rolnym? Zdaniem Wnioskodawcy, jako właściciel gospodarstwa rolnego może kupować opał - węgiel kod CN 2701 nie płacąc podatku akcyzowego. Opał wykorzystywany jest przez Wnioskodawcę do ogrzewania budynków inwentarskich. Wnioskodawca prosi o rozstrzygnięcie ww. sprawy z zakresu podatku akcyzowego czy postępowanie teraz i w przyszłości będzie słuszne.

2016
3
gru

Istota:

Zwolnienie wyrobów węglowych zużywanych w pracach rolniczych

Fragment:

Do celów grzewczych Wnioskodawca kupuje opał węgiel kamienny - kod CN 2701. Węgiel kupuje na składach opałowych, które to są płatnikami podatku akcyzowego. W związku z tym Wnioskodawca prosi o interpretację przepisu o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r.(tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. poz.752 - zwana dalej: ustawą). Czy według art. 31 ust. 1 pkt 6 jako podatnik rolnik będący czynnym podatnikiem VAT Wnioskodawca jest zwolniony z płacenia podatku akcyzowego przy zakupie opału - węgla kamiennego kod CN 2701 służącego do ogrzewania budynków inwentarskich w celu utrzymania jednakowej temperatury przy howie prosiaków i tuczników. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy Wnioskodawca będzie musiał płacić podatek akcyzowy przy zakupie opału - węgla kamiennego kod CN 2701 do celów grzewczych w budynkach inwentarskich prowadząc hodowlę prosiąt i tuczników w gospodarstwie rolnym? Zdaniem Wnioskodawcy, jako właściciel gospodarstwa rolnego może kupować opał - węgiel kod CN 2701 nie płacąc podatku akcyzowego. Opał wykorzystywany jest przez Wnioskodawcę do ogrzewania budynków inwentarskich. Wnioskodawca prosi o rozstrzygnięcie ww. sprawy z zakresu podatku akcyzowego czy postępowanie teraz i w przyszłości będzie słuszne.

2015
15
kwi

Istota:

Określenie momentu wydania wyrobów węglowych

Fragment:

W poz. 19 ww. załącznika pod kodem ex CN 2701 wymieniono węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, w poz. 20 pod kodem CN ex 2702 widnieje węgiel brunatny (lignit) nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych; natomiast w poz. 21 pod kodem CN ex 2704 00 koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych. Stosownie do objaśnień do załącznika nr 1 do ustawy, ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu. Dla węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 ustawodawca przewidział w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy, stawkę podatku w wysokości 1,28 zł/1 gigadżul (GJ). Stosownie do art. 88 ust. 1 i ust. 6 ustawy, podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15oC lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ). Do celów poboru akcyzy ustala się wartości opałowe wyrobów węglowych, które wynoszą odpowiednio: 23,8 GJ/1000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701; 8,6 GJ/1000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702; 27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704.

2015
29
mar

Istota:

Określenie momentu wydania wyrobów węglowych

Fragment:

W poz. 19 ww. załącznika pod kodem ex CN 2701 wymieniono węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, w poz. 20 pod kodem CN ex 2702 widnieje węgiel brunatny (lignit) nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych; natomiast w poz. 21 pod kodem CN ex 2704 00 koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych. Stosownie do objaśnień do załącznika nr 1 do ustawy, ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu. Dla węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 ustawodawca przewidział w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy, stawkę podatku w wysokości 1,28 zł/1 gigadżul (GJ). Stosownie do art. 88 ust. 1 i ust. 6 ustawy, podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15oC lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ). Do celów poboru akcyzy ustala się wartości opałowe wyrobów węglowych, które wynoszą odpowiednio: 23,8 GJ/1000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701; 8,6 GJ/1000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702; 27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704.

2015
27
lut

Istota:

Zakład energochłonny – węgiel.

Fragment:

W najbliższej przyszłości Spółka zamierza rozpocząć działania dotyczące wprowadzenia w swoim zakładzie, w którym spalany jest węgiel – Systemu Zarządzenia Środowiskowego ISO 14001, który jest równoznaczny z wymaganiami PN-EN ISO 14001:2005. Działania związane z wprowadzeniem systemu Zarządzania Środowiskowego będą miały na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez usprawnienie zarządzania w Spółce, czyli stworzenie warunków do funkcjonowania przedsiębiorstwa tak aby zmniejszać negatywny wpływ jego działalności na środowisko naturalne. Zainteresowany zamierza przeprowadzić również modernizację i nowe rozwiązania technologiczne zmierzające do zapewnienia większej efektywności działań zmierzających do ochrony środowiska. Spółka uiszcza opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wprowadzenie powyższych działań mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zostanie potwierdzone certyfikatem przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację na świadczenie usług certyfikujących, jako zgodne z normami zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004. System ISO 14001 potwierdzi, że zarządzanie środowiskowe w zakładzie Spółki, w którym spalane są wyroby węglowe odbywać się będzie na wysokim poziomie spełniając wymagania prawne w tym zakresie, na dowód czego Spółka uzyska stosowny certyfikat z datą ważności.

2014
3
paź

Istota:

Prawo do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy dla nabywanych wyrobów węglowych

Fragment:

Zgodnie z treścią wskazanego załącznika, do wyrobów akcyzowych zalicza się: węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowane do kodu CN 2701 (poz. 19 załącznika), węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2702 (poz. 20 załącznika), koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2704 00 (poz. 21 załącznika). W myśl art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu; nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego; import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego; użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy; użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego: nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również (...)

2014
26
lip

Istota:

Potwierdzenie stanowiska Wnioskodawcy bez uzsadnienia – 14c ustawy Ordynacja podatkowa. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uprawnienia do zwolnienia w przypadku podpisu potwierdzającego nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, złożonego w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym– jest prawidłowe.

Fragment:

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wydobycie oraz obrót węglem kamiennym (sklasyfikowanym według Nomenklatury Scalonej do pozycji CN 2701, dalej „ węgiel ” lub „ wyroby węglowe ”. Wnioskodawca złożył do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego pisemne powiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy oraz otrzymał potwierdzenie przyjęcia tegoż powiadomienia przez Naczelnika Urzędu Celnego. Wnioskodawca m.in. sprzedaje węgiel bezpośrednio (tj. bez pośredników handlowych) podmiotom zużywającym węgiel do celów zwolnionych z akcyzy, wskazanych w art. 31a ust. 1 ustawy akcyzowej (dalej „ Finalny Nabywca Węglowy ” lub „ FNW ”). Wówczas węgiel jest transportowany bezpośrednio od Wnioskodawcy do FNW. Zależnie od ustaleń z FNW (w tym także ustaleń z umowy handlowej Wnioskodawcy z FNW), występują sytuacje, w których to: FNW (samodzielnie lub korzystając z usług transportowych podmiotów trzecich - przewoźników) jest odpowiedzialny za transport wyrobów węglowych od Wnioskodawcy do FNW na warunkach FCA wg Incoterms 2000 lub 2010 (lub do nich zbliżonymi np. EXW), t.j. w opcji transportu po stronie FNW, lub Wnioskodawca (samodzielnie lub korzystając z usług transportowych podmiotów trzecich - przewoźników) jest odpowiedzialny za transport wyrobów węglowych od Wnioskodawcy do FNW na warunkach DAP wg Incoterms 2010 (lub do nich zbliżonych np.

2014
26
lip

Istota:

Potwierdzenie stanowiska Wnioskodawcy bez uzsadnienia – 14c ustawy Ordynacja podatkowa. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przesłanek uprawniających do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, objętych pytaniami nr 1, 2, 3 i 4 wniosku oraz w zakresie weryfikacji przez Wnioskodawcę statusu nabywcy wyrobów węglowych jako pośredniczącego podmiotu węglowego, objętej pytaniem nr 6 wniosku – jest prawidłowe.

Fragment:

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wydobycie oraz obrót węglem kamiennym (sklasyfikowanym według Nomenklatury Scalonej do pozycji CN 2701, dalej „ węgiel ” lub „ wyroby węglowe ”. Wnioskodawca złożył do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego pisemne powiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy oraz otrzymał potwierdzenie przyjęcia tegoż powiadomienia przez Naczelnika Urzędu Celnego. Wnioskodawca m.in. sprzedaje węgiel bezpośrednio (tj. bez pośredników handlowych) podmiotom zużywającym węgiel do celów zwolnionych z akcyzy, wskazanych w art. 31a ust. 1 ustawy akcyzowej (dalej „ Finalny Nabywca Węglowy ” lub „ FNW ”). Wówczas węgiel jest transportowany bezpośrednio od Wnioskodawcy do FNW. Zależnie od ustaleń z FNW (w tym także ustaleń z umowy handlowej Wnioskodawcy z FNW), występują sytuacje, w których to: FNW (samodzielnie lub korzystając z usług transportowych podmiotów trzecich - przewoźników) jest odpowiedzialny za transport wyrobów węglowych od Wnioskodawcy do FNW na warunkach FCA wg Incoterms 2000 lub 2010 (lub do nich zbliżonymi np. EXW), t.j. w opcji transportu po stronie FNW, lub Wnioskodawca (samodzielnie lub korzystając z usług transportowych podmiotów trzecich - przewoźników) jest odpowiedzialny za transport wyrobów węglowych od Wnioskodawcy do FNW na warunkach DAP wg Incoterms 2010 (lub do nich zbliżonych np.

2014
18
cze

Istota:

Opodatkowanie podatkiem akcyzowym grillowego brykietu węglowego

Fragment:

W załączniku tym wymieniono: w poz. 19 pod kodem CN ex 2701: węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, w poz. 20 pod kodem CN ex 2702: węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu – jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych, w poz. 21 pod kodem CN ex 2704 00: koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych. Zatem, powyższe wyroby będą stanowiły wyroby akcyzowe jedynie wówczas, gdy są przeznaczone na cele opałowe. Ponadto, zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 20 września 2013 r., w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju; nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych; dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów węglowych; import wyrobów węglowych; eksport wyrobów węglowych; użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 31a ust. 2, przy czym za takie użycie uważa się naruszenie warunków zwolnienia, jak i sprzedaż, dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport wyrobów węglowych przez podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2, niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym, zamiast użycia go do celów zwolnionych; użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary; powstanie ubytków wyrobów węglowych.

2014
17
cze

Istota:

Europejski System Handlu Emisjami EU ETS - jest systemem prowadzącym do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska. Zatem, zużywany przez Wnioskodawcę węgiel (miał) o kodzie CN 2701 przeznaczony do celów opałowych i wytwarzania pary na potrzeby technologiczne w instalacji objętej tym systemem, będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego.

Fragment:

Liczba uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla Spółki na lata 2008 - 2012 została określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2012 „ zmieniające rozporządzenie w sprawie ... ” Poz.1264 W poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy, zawierającego wykaz wyrobów akcyzowych wskazano na wyroby oznaczone kodem CN: poz. 19 - ex 2701, tj. węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych; poz. 20 - ex 2702, tj. węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych; poz. 21 - ex 2704, tj. koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu; nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego; import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego; użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy; użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego: nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową (...)