Warunki zwolnienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to warunki zwolnienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
11
gru

Istota:

Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Fragment:

(...) pozycją 13 „ Usługi prawnicze ”. W świetle powyższego usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego. Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia „ doradztwo ”. W potocznym rozumieniu termin ten obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe. Zakres znaczeniowy pojęcia „ usługi w zakresie doradztwa ” jest szerszy niż termin „ usługi w zakresie doradztwa podatkowego ”. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego PWN, Warszawa 1994, „ doradzać ” znaczy udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Tak więc doradztwo jest udzieleniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „ usługi w zakresie doradztwa ”, winien być rozumiany szeroko. Jednym z rodzajów doradztwa jest doradztwo podatkowe. Czynności doradztwa podatkowego, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.

2013
13
kwi

Istota:

Jakie warunki muszą być spełnione przez Spółkę w przedstawionym stanie faktycznym dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania węglowodorów gazowych wykorzystywanych przez Spółkę do celów opałowych?

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2012 r. (data wpływu 4 grudnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie warunków zwolnienia od akcyzy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 grudnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie warunków zwolnienia od akcyzy. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca (dalej również Spółka) jest właścicielem sieci sklepów detalicznych. W prowadzonej działalności gospodarczej Spółka wykorzystuje nabywane wyroby energetyczne z zapłaconą akcyzą bądź podlegające zwolnieniu od opodatkowania, w tym m.in. olej napędowy - CN 2710 19 41 służący do napędu agregatów prądotwórczych, olej opałowy - CN 2710 19 51 do 2710 19 69 wykorzystywany w kotłach opałowych, gaz ziemny - CN 2711 11 00 wykorzystywany w kotłach gazowych, gaz - CN 2711 12 11 do 2711 19 00 w butlach gazowych do napędu wózków widłowych. Spółka nabywa również napoje alkoholowe - CN 2203 do 2208 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jako zarejestrowany odbiorca bądź z zapłaconą akcyzą i dokonuje ich sprzedaży w prowadzonej sieci sklepów detalicznych. Spółka jest zarejestrowana dla celów podatku akcyzowego, posiada zezwolenie na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca oraz nie posiada zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

2013
27
sty

Istota:

Czy w świetle powyżej przedstawionego stanu przyszłego prawidłowym będzie skorzystanie ze zwolnienia, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054)?

Fragment:

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca oraz podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie. Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia listę towarów i usług, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. W wykonaniu ww. delegacji Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.). Stosownie do § 27 ww. rozporządzenia, Minister Finansów określił listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku, określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy – stanowiącą załącznik do ww. rozporządzenia.

2013
17
sty

Istota:

Czy świadcząc usługi rachunkowo – księgowe, sklasyfikowane pod kodem PKWiU 69.20.2, nie świadcząc usług doradztwa podatkowego i innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, porad prawnych, sporządzania deklaracji podatkowych w ramach odrębnego zlecenia, niebędącego elementem kompleksowej usługi rachunkowo-księgowej, jednocześnie nie przekraczając limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawczyni może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, korzystając jednocześnie z art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu pierwszym, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości. Przepis ust. 5 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy). Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca oraz podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie. Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia listę towarów i usług, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

2012
13
mar

Istota:

Zakres okresu stosowania zwolnienia, określonego regulacją art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy, na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r.

Fragment:

I SA/Bk 515/10, stwierdził, że: „W przepisie art. 6 ust. 2 ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że zmiana warunków zwolnienia podatkowego uzyskanego przed 1 stycznia 2001 r. uzależniona jest od zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej”. Art. 6 ust. 1 ustawy nowelizującej z 2003 r. wyraźnie bowiem mówi o możliwości złożenia wniosku, na mocy którego zwolnienia, o których mowa w art. 5 ust. 1 tej ustawy, miałyby być stosowane do tego przedsiębiorcy. Należy przy tym uznać, że brak stosownego odesłania w treści art. 5 ust. 1 do art. 6 ust. 1 ustawy nowelizującej z 2003 r. może być co najwyżej uznany za przeoczenie ustawodawcy i nie dyskwalifikuje on omawianej konstrukcji. Trudno bowiem przyjąć, że art. 5 ust. 1 ustawy nowelizującej z 2003 r. stanowi niejako ex lege o objęciu przedsiębiorców prowadzących działalność w strefie na podstawie zezwolenia wydanego przed 1 stycznia 2001 r. systemem zwolnień podatkowych w nim przewidzianych, gdyż w takim przypadku art. 6 ust. 1 tej ustawy stawałby się nie tylko zbędny, ale również przeczyłby treści art. 5 ust. 1 ustawy nowelizującej z 2003 r. Z tych względów zasadna jest konkluzja, iż jeżeli przedmiotowy wniosek nie został złożony przez podmiot, do którego adresowany jest art. 5 ust. 1 ustawy nowelizującej z 2003 r., czyli przedsiębiorcę prowadzącego działalność w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego przed 1 stycznia 2001 r., przepis ten nie znajduje do niego zastosowania.

2011
1
wrz

Istota:

Kiedy powstanie przychód strefowy z tytułu dzierżawy kombajnów górniczych wyprodukowanych po dniu uzyskania zezwolenia?

Fragment:

Przychód uzyskany w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Spółka spełni warunki zwolnienia, z uwzględnieniem regulacji ustawy o PDOP, z tytułu dzierżawy kombajnów górniczych wyprodukowanych po dniu uzyskania zezwolenia, będzie kwalifikować się jako przychód strefowy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przepis ten pozwala ujmować dla celów podatkowych przychody, które jeszcze nie zostały otrzymane przez podatnika, ale są mu należne, tj. stanowią przedmiot wymagalnych świadczeń. Możliwość ta dotyczy jednak wyłącznie przychodów związanych z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej. Na mocy art. 12 ust. 3a tej ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3,uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności.

2011
1
wrz

Istota:

1. W jaki sposób należy określić upływ 10-cio letniego okresu zwolnienia podatkowego przysługującego dla prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych?
2. Czy będzie to dzień 31 maja 2011 r. i czy od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 14 kwietnia 2017 r. przysługiwać będzie 50 % zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Jak wynika z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2000 r., dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu jest wolny od podatku dochodowego w okresie 10 lat od dnia rozpoczęcia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie strefy, z zastrzeżeniem ust. 2 - 5. Z treści § 6 cyt. rozporządzenia wynika, że zwolnienie od podatku dochodowego może uzyskać przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terenie strefy, a w przypadku osób prawnych - mający także siedzibę na terenie strefy. Za dzień rozpoczęcia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie strefy uważa się datę wystawienia pierwszej faktury dotyczącej sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy lub usług wykonanych na jej terenie. Zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia, przepisy § 5 i 7 stosuje się odpowiednio po upływie okresu, o którym mowa w § 5 ust. 1, z tym że kwota zwolnień nie może przekroczyć, odrębnie w każdym roku podatkowym, połowy dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu. W dniu 1 stycznia 2001 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.

2011
1
sie

Istota:

W opisanej sytuacji nie będzie obowiązku prowadzenia ewidencji oraz składania oświadczeń wskazanych w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień, gdyż przytoczone warunki zwolnienia dotyczą art. 30 ust. 6 i 7 ustawy. Natomiast nie dotyczą one zwolnienia od podatku akcyzowego wskazanego w art. 30 ust. 1 ustawy.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 23 września 2009 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania warunków zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (siłownie wiatrowe) na podstawie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Produkowana energia elektryczna w całości jest sprzedawana zakładom energetycznym, które nie są odbiorcami końcowymi. W związku z tym na podstawie art. 30 ust. 1, Zainteresowany korzysta ze zwolnienia od akcyzy na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca musi składać oświadczenia w myśl paragrafu 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 roku i prowadzić ewidencję jako wypełnienie warunków zwolnienia od podatku akcyzowego... Zdaniem Wnioskodawcy prowadzenie ewidencji pozwalającej na określenie ilości i sposobu wykorzystania tej energii i przekazywanie naczelnikowi urzędu celnego oświadczenia o ilościach i sposobie wykorzystania zwolnionej energii elektrycznej (do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zużycie zwolnionej energii) występuje tylko w przypadku zużycia energii elektrycznej w procesie produkcji energii elektrycznej, jak również w celu podtrzymywania tych procesów produkcyjnych (art. 30 ust. 6).

2011
1
lip

Istota:

1) Czy ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej będą korzystać dochody uzyskane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka spełni warunki określone w zezwoleniu, czy też obowiązek wypełnienia warunków określonych w zezwoleniu należy traktować jedynie jako „warunek zawieszający” możliwość korzystania, do momentu spełnienia tych warunków, ze zwolnienia dochodów osiągniętych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w okresie od dnia uzyskania zezwolenia ?
2) Czy ze zwolnienia podatkowego będą korzystać dochody uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia, czy też wyłącznie dochody uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy po dacie realizacji warunków określonych w zezwoleniu?

Fragment:

Reasumując, Spółka będzie miała prawo skorzystać ze zwolnienia podatkowego dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym w pełni zrealizuje warunki zwolnienia, tj. poniesie wydatki inwestycyjne, jak też osiągnie poziom zatrudnienia za okres od dnia wydania zezwolenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania nr 2, w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Aby podmiot mógł korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, musi uzyskać dochód. Dochód natomiast stanowi różnicę pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania. W konsekwencji, wyprodukowanie danego produktu i koszty z tym związane muszą łączyć się z przychodami, stanowiąc jeden z elementów dochodu, który może podlegać zwolnieniu. Jak wskazano, w interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego pytania pierwszego, Spółka może rozpocząć korzystanie ze zwolnienia w momencie poniesienia wydatków inwestycyjnych i osiągnięcia poziomu zatrudnienia określonych w zezwoleniu. W związku z powyższym dopiero od tego dnia będzie mogła pomniejszać dochód uzyskiwany z prowadzonej na terenie strefy działalności gospodarczej objętej zwolnieniem, przy czym zakres zwolnienia wyznaczany jest zarówno w płaszczyźnie rodzaju działalności zwolnionej jak i okresu jego obowiązywania.

2011
1
cze

Istota:

Jak należy liczyć 10 letni okres korzystania z ulg podatkowych? Czy od 28 czerwca 1999 r. do 28 czerwca 2009 r. dochód uzyskany z działalności na terenie strefy będzie zwolniony w 100% a od 29 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. dochód będzie zwolniony w 50%?

Fragment:

Nr 188 poz. 1840 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej według brzmienia na dzień 31 grudnia 2000 r.; Co do zasady, w okresie 10 lat od dnia rozpoczęcia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie strefy (w Państwa przypadku – 28 czerwca 1999 r.), lecz nie dłużej niż do końca 15 roku od dnia jej ustanowienia (08 sierpnia 2011 r.), dochód przedsiębiorcy uzyskany z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu jest wolny w całości od podatku dochodowego. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 02 października 2003 r. prawo do zwolnień podatkowych zostało dla przedsiębiorców średnich skrócone do 31 grudnia 2010 r. Jeżeli Państwa firma rozpoczęła działalność na terenie Strefy 28 czerwca 1999 r. to należy uznać, że ta data ma znaczenie dla ustalenia okresów korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie strefy, a zasady obliczania terminów ustala art. 12 Ordynacji podatkowej. Zgodnie tym przepisem, jeżeli terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu (jest to termin w znaczeniu materialnym - ukształtowanie praw lub obowiązków przedsiębiorcy).