Warunki odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to warunki odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy małżonkowie używając samochodu osobowego, stanowiącego współwłasność małżonków, do przewozu niepełnosprawnego syna na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne posiadają jeden czy dwa limity odliczenia?

Fragment:

(...) Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pana na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku z dnia 14 marca 2007r. Nr PI/415-0013/07 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego • uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymuje się w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. UZASADNIENIE Pismem z dnia 12 lutego 2007r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik wraz z małżonką mają na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko. Samochodem osobowym, stanowiącym współwłasność małżeńską dowożą – każdy z małżonków oddzielnie - niepełnosprawne dziecko na niezbędne zabiegi (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć wydatek związany z zakupem gazowego pieca centralnego ogrzewania?

Fragment:

(...) Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007r. – w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia Pana... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach z dnia 14 maja 2007r. Nr DFP/415-9/07 dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – uznając, że zażalenie zasługuje na uwzględnienie zmienia się postanowienie organu pierwszej instancji. Uzasadnienie Pismem z dnia 19 marca 2007r. podatnik zwrócił się do organów podatkowych o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik będący osobą niepełnosprawną z (...)

2011
1
maj

Istota:

Odliczenie podatku naliczonego z zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT, przy sprzedaży dokonanej przed rejestracją do VAT.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Tomasza K. przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2007r. (data wpływu 17 sierpnia 2007r.) uzupełnione pismami z dnia 13 listopada 2007r. oraz 16 listopada 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed datą złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku od towarów i usług – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 sierpnia 2007r. wpłynął do (...)

2011
1
maj

Istota:

- dotyczy ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu spłaconych odsetek od kredytu udzielonego w 2006 r. na zakup mieszkania.

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z 05.01.2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ełku z dnia 29.12.2006 r, znak: US.III/415-24/06 w sprawie pisemnej interpretacji przepisów podatkowych udzielonej na wniosek z dnia 14.11.2006 r. odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia. Wnioskiem z dnia 14.11.2006 r, Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu spłaconych odsetek od kredytu udzielonego w 2006 r. na zakup mieszkania. Zaskarżonym postanowieniem Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie zastosowania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na zakup lokalu (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy można odliczyć w zeznaniu rocznym jako wydatki rehabilitacyjne dojazd na zabiegi rehabilitacyjne dla obojga małżonków?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.1 pkt 6,ust. 7a pkt 14 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz.176 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 08.02.2007 r., uzupełnionego w dniu 27.02.2007 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia czy można odliczyć w zeznaniu rocznym jako wydatki rehabilitacyjne dojazd na zabiegi rehabilitacyjne dla obojga małżonków – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach uznaje stanowisko strony za prawidłowe. W dniu 16.02.2007 r., wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek strony (uzupełniony o stan faktyczny w dniu 27.02.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii odliczenia w zeznaniu rocznym (...)

2011
1
maj

Istota:

Dot. możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej od kredytu.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 26b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 76 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006 r.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2007 r., który wpłynął do tut. Organu w dniu 26.03.2007 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez Pana w powyższym wniosku jest nieprawidłowe. W dniu 22.03.2007 r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2006 r. (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy Podatnik ma prawo do jednorazowego obniżenia kwot podatku należnego z tytułu odprzedaży (refakturowania) w/wym. mediów, o część podatku naliczonego wykazanego w jednej, ostatniej fakturze ich zakupu (równą wartości podatku należnego zafakturowanego kontrahentowi za okres 12 miesięcy), w miesiącu, w którym przypada termin płatności tej faktury lub następnym, czy też winien on odliczać ten podatek sukcesywnie z otrzymywanych w ciągu roku faktur w częściach odpowiadających przypadającym na poszczególne miesiące obciążeniom kontrahentów.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 25.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.08.2006r.), uzupełnionego pismami z dnia 24.10.2006 r. oraz z dnia 23.11.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalenia okresu, w którym Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu mediów, w przypadku ich refakturowania w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik obciąża kontrahenta kosztami zużytych mediów (woda, ścieki, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od zakupów dokonanych przed dniem rejestracji.

Fragment:

(...) W dniu 01.06.2006 r. do tut. Organu podatkowego wpłynął Pana wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w sprawie obniżenia kwoty podatku należnego. Z treści złożonego wniosku wynika, że rozpoczął Pan działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego częściami do pojazdów mechanicznych w dniu 01.03.2006 r. Fakt ten zgłosił Pan w tut. Urzędzie Skarbowym poprzez złożenie NIP-1. Od miesiąca lutego rozpoczął Pan dokonywanie zakupów towarów handlowych i kontynuował Pan zakupy w marcu i kwietniu. Towary zakupione w lutym zaliczył Pan do remanentu początkowego w wartości brutto. W dniu 06.04.2006 r. złożył Pan w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie VAT-R. Pierwszej sprzedaży dokonał Pan w dniu 08.04.2006 r. – wystawił Pan fakturę nr 1/2006 na kwotę netto 31.875,41 zł plus 22% VAT w kwocie 7.012,59 zł. Pierwszą deklarację VAT-7 złożył Pan za (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zgodnie z art. 86 ust. l ust. 10 ust. 11 i ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54 póz. 535 z późn. zm.)) zakupione prawo wyłączności jest niezbędne do wykonywania czynności opodatkowanych i Sp z o.o. przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub w deklaracji za następny okres rozliczeniowy.Czy zdaniem Urzędu Skarbowego przedstawione przez Sp z o.o. stanowisko w opisanym stanie faktycznym jest prawidłowe?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 póz. 60 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 grudnia 2005r. (data wpływu do Urzędu ) o udzielenie pisemnej interpretacji w art. 86 ust. 1, 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn.zm)Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. l. Stan faktyczny XX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła działalność w dniu 1 lipca 2005 zgodnie ze zgłoszeniem NIP-2.Wszystkie udziały zostały objęte przez jednego wspólnika spółkę XY B.V specjalizującą się w:- produkcji materiału hodowlanego trzody chlewnej XX (linie ojcowskie i mateczne), -sprzedaży loszek towarowych i knurów XX .Na terenie Polski do czasu powstania XX Sp z o.o działalność w tym zakresie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2005 płatne w terminie do dnia 10.01.2006r. lecz faktycznie zapłacone w grudniu 2005r. mogę odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2005, czy też piowinnam je odliczyć w deklaracji PIT-5 za miesiąc styczeń 2006r?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.Nr 8 poz. 60 z 2005r z późn.zm), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.03.2006r (data wpływu 01.03.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. postanawiam – uznać stanowisko przedstawione w złożonym wniosku za niezgodne z przepisami prawa podatkowego UZASADNIENIE Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.Nr 8 poz.60 z 2005r z późn.zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe (...)