Warunki odliczenia | Interpretacje podatkowe

Warunki odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to warunki odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy małżonkowie używając samochodu osobowego, stanowiącego współwłasność małżonków, do przewozu niepełnosprawnego syna na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne posiadają jeden czy dwa limity odliczenia?
Fragment:
(...) Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pana na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku z dnia 14 marca 2007r. Nr PI/415-0013/07 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego • uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymuje się w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. UZASADNIENIE Pismem z dnia 12 lutego 2007r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik wraz z małżonką mają na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko. Samochodem osobowym, stanowiącym współwłasność małżeńską dowożą – każdy z małżonków oddzielnie - niepełnosprawne dziecko na niezbędne zabiegi (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy podatnik może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć wydatek związany z zakupem gazowego pieca centralnego ogrzewania?
Fragment:
(...) Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007r. – w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia Pana... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach z dnia 14 maja 2007r. Nr DFP/415-9/07 dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – uznając, że zażalenie zasługuje na uwzględnienie zmienia się postanowienie organu pierwszej instancji. Uzasadnienie Pismem z dnia 19 marca 2007r. podatnik zwrócił się do organów podatkowych o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik będący osobą niepełnosprawną z (...)
2011
1
maj

Istota:
Odliczenie podatku naliczonego z zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT, przy sprzedaży dokonanej przed rejestracją do VAT.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Tomasza K. przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2007r. (data wpływu 17 sierpnia 2007r.) uzupełnione pismami z dnia 13 listopada 2007r. oraz 16 listopada 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed datą złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku od towarów i usług – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 sierpnia 2007r. wpłynął do (...)
2011
1
maj

Istota:
- dotyczy ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu spłaconych odsetek od kredytu udzielonego w 2006 r. na zakup mieszkania.
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z 05.01.2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ełku z dnia 29.12.2006 r, znak: US.III/415-24/06 w sprawie pisemnej interpretacji przepisów podatkowych udzielonej na wniosek z dnia 14.11.2006 r. odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia. Wnioskiem z dnia 14.11.2006 r, Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu spłaconych odsetek od kredytu udzielonego w 2006 r. na zakup mieszkania. Zaskarżonym postanowieniem Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie zastosowania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na zakup lokalu (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy można odliczyć w zeznaniu rocznym jako wydatki rehabilitacyjne dojazd na zabiegi rehabilitacyjne dla obojga małżonków?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.1 pkt 6,ust. 7a pkt 14 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz.176 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 08.02.2007 r., uzupełnionego w dniu 27.02.2007 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia czy można odliczyć w zeznaniu rocznym jako wydatki rehabilitacyjne dojazd na zabiegi rehabilitacyjne dla obojga małżonków – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach uznaje stanowisko strony za prawidłowe. W dniu 16.02.2007 r., wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek strony (uzupełniony o stan faktyczny w dniu 27.02.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii odliczenia w zeznaniu rocznym (...)
2011
1
maj

Istota:
Dot. możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej od kredytu.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 26b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 76 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006 r.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2007 r., który wpłynął do tut. Organu w dniu 26.03.2007 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez Pana w powyższym wniosku jest nieprawidłowe. W dniu 22.03.2007 r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2006 r. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy Podatnik ma prawo do jednorazowego obniżenia kwot podatku należnego z tytułu odprzedaży (refakturowania) w/wym. mediów, o część podatku naliczonego wykazanego w jednej, ostatniej fakturze ich zakupu (równą wartości podatku należnego zafakturowanego kontrahentowi za okres 12 miesięcy), w miesiącu, w którym przypada termin płatności tej faktury lub następnym, czy też winien on odliczać ten podatek sukcesywnie z otrzymywanych w ciągu roku faktur w częściach odpowiadających przypadającym na poszczególne miesiące obciążeniom kontrahentów.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 25.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.08.2006r.), uzupełnionego pismami z dnia 24.10.2006 r. oraz z dnia 23.11.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalenia okresu, w którym Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu mediów, w przypadku ich refakturowania w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik obciąża kontrahenta kosztami zużytych mediów (woda, ścieki, (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od zakupów dokonanych przed dniem rejestracji.
Fragment:
(...) W dniu 01.06.2006 r. do tut. Organu podatkowego wpłynął Pana wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w sprawie obniżenia kwoty podatku należnego. Z treści złożonego wniosku wynika, że rozpoczął Pan działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego częściami do pojazdów mechanicznych w dniu 01.03.2006 r. Fakt ten zgłosił Pan w tut. Urzędzie Skarbowym poprzez złożenie NIP-1. Od miesiąca lutego rozpoczął Pan dokonywanie zakupów towarów handlowych i kontynuował Pan zakupy w marcu i kwietniu. Towary zakupione w lutym zaliczył Pan do remanentu początkowego w wartości brutto. W dniu 06.04.2006 r. złożył Pan w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie VAT-R. Pierwszej sprzedaży dokonał Pan w dniu 08.04.2006 r. – wystawił Pan fakturę nr 1/2006 na kwotę netto 31.875,41 zł plus 22% VAT w kwocie 7.012,59 zł. Pierwszą deklarację VAT-7 złożył Pan za (...)
2011
1
kwi

Istota:
Zgodnie z art. 86 ust. l ust. 10 ust. 11 i ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54 póz. 535 z późn. zm.)) zakupione prawo wyłączności jest niezbędne do wykonywania czynności opodatkowanych i Sp z o.o. przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub w deklaracji za następny okres rozliczeniowy.Czy zdaniem Urzędu Skarbowego przedstawione przez Sp z o.o. stanowisko w opisanym stanie faktycznym jest prawidłowe?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 póz. 60 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 grudnia 2005r. (data wpływu do Urzędu ) o udzielenie pisemnej interpretacji w art. 86 ust. 1, 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn.zm)Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. l. Stan faktyczny XX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła działalność w dniu 1 lipca 2005 zgodnie ze zgłoszeniem NIP-2.Wszystkie udziały zostały objęte przez jednego wspólnika spółkę XY B.V specjalizującą się w:- produkcji materiału hodowlanego trzody chlewnej XX (linie ojcowskie i mateczne), -sprzedaży loszek towarowych i knurów XX .Na terenie Polski do czasu powstania XX Sp z o.o działalność w tym zakresie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2005 płatne w terminie do dnia 10.01.2006r. lecz faktycznie zapłacone w grudniu 2005r. mogę odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2005, czy też piowinnam je odliczyć w deklaracji PIT-5 za miesiąc styczeń 2006r?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.Nr 8 poz. 60 z 2005r z późn.zm), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.03.2006r (data wpływu 01.03.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. postanawiam – uznać stanowisko przedstawione w złożonym wniosku za niezgodne z przepisami prawa podatkowego UZASADNIENIE Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.Nr 8 poz.60 z 2005r z późn.zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.