U.S.XIII-415/35-I/204/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy opłaty poniesione w 2005 roku w celu uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy stanowią wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, spełniające kryterium oszczędności wycofanych z Kasy Mieszkaniowej, wydatkowanych zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez Kasę Mieszkaniową?

U.S.XIII-415/35-I/204/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. decyzja administracyjna
 2. kasa mieszkaniowa
 3. opłata
 4. warunek
 5. wycofanie oszczędności
 6. wydatki mieszkaniowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Pismem z dnia 28.11.2005 r. , uzupełnionym w dniu 05.12.2005 r. , zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny. W roku podatkowym 2005, w związku z zakończeniem okresu oszczędzania w Kasie Mieszkaniowej na rachunku oszczędnościowo-kredytowym prowadzonym przez Bank Pekao S.A., poniósł Pan wydatki związane z nabyciem działki budowlanej i założeniem dla tej działki księgi wieczystej jak również wydatki związane z ubieganiem się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na w/w działce. Do wniosku o interpretację dołączył Pan : 1/ kserokopię wypisu aktu notarialnego Rep. A Nr .../2005 z dnia 07.09.2005 r., potwierdzającego nabycie w drodze zakupu działki o Nr ..., opisanej jako nieruchomość niezabudowana, położona w mieście Suwałki, w obrębie Nr ..., dla której brak jest jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,2/ kserokopię decyzji Prezydenta Miasta Suwałk znak: AGP.../05 z dnia 23.11.2005 r. o warunkach zabudowy w/w działki, 3/ kserokopię zawiadomienia znak: Dz.KW./.../05 z dnia 22.09.2005 r. Sądu Rejonowego w Suwałkach VI Wydziału Ksiąg Wieczystych o założeniu – na Pana wniosek - nowej księgi wieczystej dla w/w działki.

Poczuwając się do obowiązku wydatkowania w bieżącym roku oszczędności wycofanych z Kasy Mieszkaniowej na „cel mieszkaniowy” przedstawia Pan jednocześnie wątpliwości, czy wszystkie wyszczególnione w piśmie wydatki, w tym wydatki planowane a jeszcze nie poniesione ( np. materiały budowlane), mogą być w ten sposób zakwalifikowane.

Zgodnie z art. 14a § 1 cyt. w sentencji postanowienia ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Mając powyższe na uwadze każde z zagadnień należało potraktować jako indywidualną sprawę będącą przedmiotem zapytania.

Jednym z przedstawionych zagadnień są wydatki poniesione w 2005 r., związane z ubieganiem się o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Do wydatków tych zaliczył Pan : opłaty za wyplot mapy i wypis dotyczący ustalenia warunków zabudowy, opłaty za warunki techniczne wodno-kanalizacyjne, wpłaty za opłaty przyłączeniowe energetyczne.

Zwraca się Pan z zapytaniem, czy do wydatków związanych z celem mieszkaniowym może Pan zaliczyć w/w opłaty.Sformułował Pan też własne stanowisko w sprawie, stwierdzając iż powyższe koszty mogą być zaliczone „ jako wydatki związane z przeznaczeniem na cel mieszkaniowy”, przy czym we wniosku z dnia 28.11.2005 r. jako cel wydatków mieszkaniowych wskazał Pan zakup działki, natomiast w uzupełnieniu z dnia 05.12.2005 r. budowę budynku mieszkalnego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Regulacje prawne co do okoliczności powodujących utratę przez podatnika ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej zostały zawarte w art.6 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz.1509). Zgodnie z powołanym art.6 ust.1 w/w ustawy - przepis art.27a ust.13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002 r.Z kolei przepis art.27a ust.13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 styczniem 2002 r. stanowił, że jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od podatku wydatków, o których mowa w ust.2 tego przepisu, tj. poniesionych na systematyczne gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową , a następnie :

  wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez kasę ( art.27a ust.13 pkt 4),
  przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych ( art.27a ust.13 pkt 5)

do podatku należnego za rok w którym zaistniały te okoliczności , dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

Zatem obowiązek zwrotu ulgi podatkowej w kwotach odliczonych przez Pana w rocznych zeznaniach podatkowych nie wystąpi , o ile wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania zostanie wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez kasę. Wydatkowanie oszczędności winno nastąpić w tym samym roku podatkowym, w którym doszło do ich wycofania.

Zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1070 z późn.zm.) „ Przez zawarcie umowy o kredyt kontraktowy osoba fizyczna zobowiązuje się do systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej przez czas oznaczony, a bank prowadzący kasę mieszkaniową - do przechowywania oszczędności i udzielenia po upływie tego okresu, z zastrzeżeniem art. 12 i 13, długoterminowego kredytu na cele mieszkaniowe”. Cele mieszkaniowe definiuje ust. 2 tego przepisu i są to służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy: 1) nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, 2) uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, 3) remont domu albo lokalu, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania, 4) spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3, 5) nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Wśród celów mieszkaniowych określonych jak wyżej nie wymienia się opłat, o jakich mowa w Pana zapytaniu, związanych z ubieganiem się o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Ustawodawca uznał za taki cel między innymi „nabycie, budowę ...domu”, „ nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego”, co sprowadza się wyłącznie do wydatków bezpośrednio związanych z nabyciem działki lub domu oraz wydatków poniesionych na budowę domu. Wskazane w zapytaniu opłaty za wyplot mapy i wypis dotyczący ustalenia warunków zabudowy, opłaty za warunki techniczne wodno-kanalizacyjne jak również wpłaty za opłaty przyłączeniowe energetyczne – dotyczą kosztów poniesionych po nabyciu działki, ale przed planowaną inwestycją budowy domu, w celu ustalenia na Pana wniosek warunków zabudowy na w/w działce wobec braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy nadmienić, iż zgodnie z art.4 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym stanowi zatem etap poprzedzający uzyskanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego. Wszelkie opłaty poniesione w celu wydania takiej decyzji nie stanowią wydatków mieszkaniowych w rozumieniu cyt. wyżej art.8 ust.2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Reasumując, tut. organ podatkowy nie podziela Pana stanowiska o możliwości zaliczenia do wydatków poniesionych w 2005 roku zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez Kasę Mieszkaniową - wydatków związanych z ubieganiem się o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach informuje, iż załączone do wniosku o udzielenie interpretacji dokumenty w postaci kserokopii wypisu aktu notarialnego Rep. A Nr.../2005 z dnia 07.09.2005 r., kserokopii decyzji Prezydenta Miasta Suwałk znak: AGP.../05 z dnia 23.11.2005 r. oraz kserokopii zawiadomienia znak: Dz.KW./.../05 z dnia 22.09.2005 r. Sądu Rejonowego w Suwałkach VI Wydziału Ksiąg Wieczystych - nie podlegały ocenie przez tutejszy organ podatkowy.

Zgodnie z art.14b § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla wnioskodawcy. Wydana interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy – art.14b § 2 w/w ustawy.

Interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego jest wiążąca do czasu zmiany prawa, które były przedmiotem interpretacji.

Na niniejsze postanowienie stronie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 14a § 4 i art. 236 Ordynacji podatkowej).

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.