PP 443/1/6/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie dotyczy zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% w przypadku sprzedaży towarów na terytorium kraju podatnikom podatku od wartości dodanej, zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym kraju członkowskim.

PP 443/1/6/2006

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. przerób uszlachetniający
  2. sprzedaż towarów
  3. stawka preferencyjna podatku
  4. warunek
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy stwierdza, że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 10.11.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% w przypadku sprzedaży towarów na terytorium kraju podatnikom podatku od wartości dodanej, zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym kraju członkowskim jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 10.11.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
W dniu 15.12.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 04.01.2006 r.
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, że jest Pan właścicielem firmy produkcyjno-handlowej, zarejestrowanej dla potrzeb wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw. W ostatnim okresie podjął Pan współpracę z kontrahentem niemieckim, który jest podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby wewnątrzwspólnotowych nabyć w Niemczech. Kontrahent niemiecki zakupuje od Pana surowce, które kieruje do przerobu w Polsce, a następnie w postaci przetworzonej wywozi do Niemiec. Wątpliwości Pana dotyczą warunków, które należy spełnić w opisanej sytuacji, aby skorzystać z preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0%. Wnosi Pan zapytanie, czy w przypadku podpisania z odbiorcą unijnym umowy, która będzie zawierała zobowiązanie kontrahenta do wywozu towaru poza granice Polski, wypełniony zostanie warunek z § 7a ust. 2 pkt 5 rozpoprządzenia. Zdaniem Pana w przedstawionym stanie faktycznym będzie możliwość zastosowania stawki 0%, gdyż będą spełnione wszystkie warunki wymagane przez ww. rozporządzenie. Ponadto według opinii przedstawionej we wniosku, wskazany § 7a ust. 2 pkt 5 rozporządzenia nie mówi o dokumentach potwierdzających wywóz, ale o dokumentach, z których wynika, że wywóz nastąpi, a takie zobowiązanie będzie zawierała umowa z kontrahentem unijnym.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy oceniając stanowisko informuje, iż jest ono prawidłowe.
Stosownie do zapisu § 7a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do towarów nabywanych przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy, na terytorium kraju, a następnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Zgodnie z ust. 2 tegoż przepisu, zasadę wskazaną w ust. 1, stosuje się pod warunkiem, że podatnik dokonujący dostawy towarów:
1) jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE i w zgłoszeniu rejestracyjnym zgłosił, że zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów;
2) przekaże, nabyte przez podatnika podatku od wartości dodanej, towary podmiotowi, który wykonuje usługi, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy;
3) wykaże w deklaracji podatkowej oraz w informacji podsumowującej za okres, w którym wystawił fakturę stwierdzającą dokonanie dostawy towarów, tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów;
4) otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w banku krajowym w terminie 60 dni od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego;
5) posiada dokumenty, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z terytorium kraju.
Na podstawie powyższego przepisu należy wywieść, iż w sposób szczególny zostało potraktowane nabycie towarów dokonywane przez unijnego podatnika, który zamierza poddać nabyte towary w Polsce procesom uszlachetniania, a następnie wywieźć je z terytorium kraju.
Zatem jest to rozszerzenie pojęcia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów także na transakcje, w przypadku których następuje w Polsce dostawa na rzecz podatnika z innego państwa członkowskiego, lecz przed wywozem towarów są na nich jeszcze dokonywane prace ulepszeniowe.
Transakcja taka podlega opodatkowaniu stawką 0% wyłącznie po spełnieniu szeregu warunków określonych w cytowanym przepisie.
W przedmiotowej sprawie zapytanie wiąże się z obowiązkiem posiadania dokumentów, z których ma wynikać, że towary przekazane podmiotowi, który dokonuje na nich usług uszlachetniania, zostaną wywiezione z terytorium Polski.
Rozporządzenie nie określa jakiego rodzaju dokumenty powinien posiadać dostawca, więc uzasadnione wydaje się, iż mogą być to wszelkiego rodzaju dokumenty o ile potwierdzają, iż towar ma zostać wywieziony z kraju.
W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy, wobec braku szczegółowych regulacji dotyczących przedmiotowej kwestii, zaprezentowane przez Pana stanowisko jest prawidłowe.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, według stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku oraz w dniu wydania postanowienia.
Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.
Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.