PDIB/415-8/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy skrócenie okresu systematycznego gromadzenia oszczędności na rachunku oszczędnościowo kredytowym prowadzonym przez kasę mieszkaniową, przy zachowaniu minimalnego okresu 36 miesięcy oszczędzania, powoduje utratę prawa do ulgi, o której mowa w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. ?

PDIB/415-8/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. kasa mieszkaniowa
 2. podatek dochodowy od osób fizycznych
 3. ulga mieszkaniowa
 4. utrata prawa do ulgi
 5. warunek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podatku

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2007 r. (data wpływu 31.05.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego

p o s t a n a w i a

uznać za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie podatnika, iż skrócenie okresu systematycznego gromadzenia oszczędności na rachunku oszczędnościowo kredytowym prowadzonym przez kasę mieszkaniową przy zachowaniu minimalnego okresu 36 miesięcy oszczędzania nie powoduje utraty prawa do ulgi, o której mowa w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. tj. :

<
  1. podatnik ma prawo do odliczania od podatku 30% wpłaconych kwot do dnia określonego w aneksie do umowy (w ramach obowiązujących limitów)
<
  2. nie powstaje obowiązek zwrotu poprzednio odliczonych kwot z tego tytułu.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 29.05.2007 r., które wpłynęło do tut. Urzędu 31.05.2007 r. zwrócił się Pan w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Stosownie do przepisu art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Podatnik (...) składając zapytanie do właściwego urzędu zgodnie z art. 14a § 2 w/w ustawy, jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Z przedstawionego, w w/cyt. pismie, stanu faktycznego wynika, że w dniu 28.12.2001 r. zawarł Pan z Kasą Mieszkaniową Banku w Krakowie umowę o kredyt kontraktowy oraz dokonał pierwszej wpłaty na rachunek oszczędnościowo-kredytowy prowadzony przez w/w kasę mieszkaniową. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy, okres systematycznego gromadzenia oszczędności na rachunku oszczędnościowo kredytowym wynosi 105 miesięcy i kończy się z dniem 30.09.2010 r. Zgodnie z postanowieniami umowy dokonywał Pan wpłat na rachunek oszczędnościowo-kredytowy. W związku z powyższym z mocy obowiązujących przepisów prawa podatkowego korzysta Pan z ulgi w podatku dochodowym. Obecnie skraca Pan aneksem do umowy okres systematycznego oszczędzania, przy zachowaniu minimalnego okresu tj. 36 miesięcy.

Zajął Pan stanowisko, iż cyt. "(...) skrócenie okresu systematycznego gromadzenia oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym prowadzonym przez kasę mieszkaniową nie wpływa na możliwość skorzystania przez podatnika z wyżej wskazanej ulgi, tzn. :

<
  1. Podatnik ma w dalszym ciągu możliwość odliczenia od podatku 30% wpłacanych kwot (nie przekraczających ustawowych limitów wpłat odliczanych od podatku), od dnia skrócenia okresu systematycznego oszczędzania do dnia określonego w aneksie skracającym okres oszczędzania,
<
  2. Podatnik nie traci prawa do ulgi, tzn. nie musi zwracać kwot podatku odliczonego przed dniem skrócenia okresu oszczędzania."

Organ podatkowy stwierdza, co następuje :

Stosownie do zapisu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.) podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego , i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1 (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczenia od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Przed dniem 1 stycznia 2002 r. przepis art. 27a ust. 1 pkt 2 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązywał w brzmieniu podanym niżej:

podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik systematycznie gromadził oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową , według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Natomiast kwota, o którą można było pomniejszyć podatek, została określona w art. 27a ust. 3 pkt 1 lit.b) przywołanej wyżej ustawy i wynosiła 30% wydatków na systematyczne gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową , nie więcej jednak niż 6% kwoty, o której mowa w ust. 2.

Art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został zmieniony przepisem art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. Nr 133, poz. 654 ze zm.) określony w umowie okres systematycznego oszczędzania nie może być, z zastrzeżeniem ust. 2, krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia pierwszej wpłaty na rachunek oszczędnościowo-kredytowy w kasie mieszkaniowej.

Oznacza to, iż prawo to przysługuje wyłącznie podatnikom, którzy:

<
  1. umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową zawarli do końca roku 2001,
<
  2. zgodnie z postanowieniami tej umowy do końca 2001 r. dokonali pierwszych wpłat na rachunek oszczędnościowo-kredytowy prowadzony przez kasę mieszkaniową,
<
  3. w zeznaniu podatkowym składanym za 2001 dokonali odliczeń z tego tytułu.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, prawo do odliczeń z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej nabył Pan w 2001 r. i w myśl powołanych przepisów prawo to przysługiwałoby Panu do 2010 roku - zgodnie z umową zawartą w 2001 r. Natomiast w związku ze zmianą umowy przysługuje do daty określonej w aneksie w sprawie zmiany okresu oszczędzania.

W kwestii utraty oprawa do ulgi ustawa podatkowa przewidywała sytuacje, w których powstawał (i powstaje nadal w związku z kontynuacją odliczenia) obowiązek zwrócenia przedmiotowej ulgi. Na podstawie art. 27a ust. 13 pkt 4 i 5 ww. ustawy, jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej, a następnie:

<
  1. wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę (pkt 4),
<
  2. przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych i przysposobionych (pkt 5)

to zobowiązany był do doliczenia do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, kwoty poprzednio odliczone z tego tytułu.

Ponieważ w Pana sytuacji nie zachodzą w/w przesłanki, gdyż jedynie jak wynika z Pana wniosku aneksem do umowy ulega zmianie wyłącznie okres systematycznego oszczędzania - zostaje skrócony (przy zachowaniu minimum 36 miesięcy) - powyższe nie powoduje utraty prawa do ulgi tj. nie musi Pan zwracać kwot podatku odliczonego przed dniem skrócenia okresu oszczędzania. Zwrotu kwot uprzednio odliczonych należałoby dokonać w przypadku gdy wycofana po okresie wynikającym z aneksu do umowy kwota nie została wydatkowana na cele określone w ustawie.

Katalog celów mieszkaniowych, na które podatnik może przeznaczyć systematycznie gromadzone w kasie mieszkaniowej oszczędności określony został w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). Stosownie do w/w przepisu celami mieszkaniowymi, służącymi zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych są:

<
  1. nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu lub lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość,
<
  2. uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
<
  3. remont domu albo lokalu, o którym mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania,
<
  4. spłata kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3,
<
  5. nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Zatem stanowisko Pana zawarte we wniosku o interpretację stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja stosownie do przepisu art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organ podatkowy i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Jeżeli podatnik zastosował się do interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z dyspozycją art. 236 § 2, art. 220 i art. 223 ustawy Ordynacja podatkowa służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Zażalenie zgodnie z przepisem art. 222 Ordynacji podatkowej, powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.