ITPP3/443-151/09/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Spółka działając jako podmiot pośredniczący nie ma obowiązku żądania od podmiotu zużywającego dodatkowego dokumentu (oświadczenia) potwierdzającego przeznaczenie nabywanych wyrobów. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjąć takie oświadczenie w przypadku, gdy podmiot zużywający zamierza takie oświadczenie złożyć. Spółka korzystając ze zwolnienia od akcyzy powinna dochować należytej staranności wypełniając wszystkie warunki zwolnienia, w tym miedzy innymi, uzyskując potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot zużywający.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (data wpływu 2 września 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 września 2009 r. dotyczące podatku akcyzowego w zakresie dokumentowania przez podmiot pośredniczący obrotu wyrobami zwolnionym od akcyzy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie dokumentowania przez podmiot pośredniczący obrotu wyrobami zwolnionym od akcyzy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność jako podmiot pośredniczący. Wnioskodawca sprzedaje wyroby energetyczne (węglowodory gazowe klasyfikowane od kodu CN 2711 12 11 do 2711 19 00) przeznaczone do celów opałowych. Wymienione wyroby dostarczane są do podmiotu zużywającego.

Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11 ze zm.) zwolnienie takie jest możliwe, jeżeli są spełnione warunki:

  1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym
  2. dołączenie do przemieszczania wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy
  3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot pośredniczący
  4. przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, oraz
  5. w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, okazanie podmiotowi pośredniczącemu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy do każdego dokumentu dostawy, Spółka jest zobowiązana załączać dodatkowo oświadczenie podmiotów zużywających, osoby fizycznej czy też osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że dostarczane wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie zostaną zużyte na cele opałowe...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Zainteresowanego, przepisy ustawy o podatku akcyzowy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228) nie nakładają na podmiot pośredniczący obowiązku żądania od pomiotów zużywających oświadczeń określających przeznaczenie nabywanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.), dalej zwana ustawą, podmiot zużywający to podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia, a w przypadku wyrobów energetycznych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, również podmiot niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, posiadający statek powietrzny lub jednostkę pływającą, który nabywa te wyroby energetyczne - jeżeli rozpoczęcie użycia tych wyrobów energetycznych do eksploatacji tego statku powietrznego lub tej jednostki pływającej następuje na terytorium kraju.

Natomiast podmiot pośredniczący, to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, inny niż podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również z importu (art. 2 pkt 23 ustawy).

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 3 zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyroby akcyzowe używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13. Natomiast w myśl przepisu art. 32 ust. 3 pkt 3 ustawy zwolnienie od akcyzy wymienionych wyrobów stosuje się w przypadku ich dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego.

Należy podkreślić, iż w opisanym stanie faktycznym, nabywca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy wystawianym przez podmiot pośredniczący (art. 32 ust. 11 ustawy).

Z treści wniosku wynika, iż Spółka jako podmiot pośredniczący dostarcza do podmiotu zużywającego wyroby akcyzowe, węglowodory gazowe klasyfikowane do kodu CN 2711 12 11 do 2711 19 00, zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii obowiązku żądania od podmiotu zużywającego dodatkowego oświadczenia, załączanego następnie do dokumentu dostawy, określającego przeznaczenie nabywanego wyrobu akcyzowego.

Wskazać należy, iż w przypadku wyrobów akcyzowych w postaci węglowodorów gazowych klasyfikowanych do kodu CN 2711 12 11 do 2711 19 00, zwolnionych ze względu na przeznaczenie oraz dostarczanych następnie przez podmiot pośredniczący do podmiotu zużywającego, zastosowanie mają przepisy art. 32 ust. 5-13 ustawy o podatku akcyzowym, które określają warunki zwolnienia od akcyzy.

Wśród warunków zwolnienia od akcyzy odnoszących się do podmiotu pośredniczącego nie określono obowiązku uzyskiwania przez ten podmiot od podmiotu zużywającego dokumentu w postaci oświadczenia dodatkowo dokumentującego przeznaczenie nabywanych wyrobów. Jednakże należy zauważyć, iż Spółka jako podmiot pośredniczący, obok wypełnienia wymienionych w opisie stanu faktycznego warunków zwolnienia od akcyzy, musi posiadać, dokonane na dokumencie dostawy, potwierdzenie odbioru wyrobów przez podmiot pośredniczący, gdyż dopiero z tą chwilą zostaje wypełniona procedura umożliwiająca skorzystanie ze zwolnienia. Dopiero po udokumentowanym odbiorze wyrobu akcyzowego przez podmiot zużywający, odpowiedzialność za mogący powstać obowiązek zapłaty podatku akcyzowego przechodzi na ten podmiot.

Reasumując, Spółka działając jako podmiot pośredniczący nie ma obowiązku żądania od podmiotu zużywającego dodatkowego dokumentu (oświadczenia) potwierdzającego przeznaczenie nabywanych wyrobów. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjąć takie oświadczenie w przypadku, gdy podmiot zużywający zamierza takie oświadczenie złożyć. Spółka korzystając ze zwolnienia od akcyzy powinna dochować należytej staranności wypełniając wszystkie warunki zwolnienia, w tym miedzy innymi, uzyskując potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot zużywający.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.