DP5-423-24-05-HK-58618 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka dokonała na terenie kraju dostawy towaru na rzecz nabywcy - firmy niemieckiej opodatkowując transakcję stawką 22% VAT. Następnie nabywca powiadomił Spółkę, że towary mają być wywiezione do Niemiec. Spółka zamierza anulować dostawę wewnątrzwspólnotową. Korekta transakcji dokonana zostałaby poprzez stwierdzenia nadpłaty za okres dokonania dostawy krajowej.

DP5-423-24-05-HK-58618

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dostawa
  2. dostawa wewnątrzwspólnotowa
  3. warunek
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 10.06.2005 r., uzupełnionego w dniu 23.06.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

Spółka dokonała na terenie kraju dostawy suszarni na rzecz nabywcy - firmy niemieckiej. Powyższa czynność została opodatkowana wg 22% stawki VAT, towar nie został wywieziony poza terytorium kraju. Następnie nabywca powiadomił Spółkę, że sprzedane uprzednio towary mają być wywiezione do Niemiec. Podatnik zamierza w związku z tym anulować uprzednio dokonaną dostawę i zawrzeć nową umowę z w/w kontrahentem, stanowiącą dostawę wewnątrzwspólnotową. W ocenie Podatnika nie występuje przeszkoda prawna do dokonania w/w korekty transakcji. Korekta transakcji (wewnątrzwspólnotowa w miejsce krajowej dokonana zostałaby poprzez skorygowanie deklaracji, co wiązałoby się ze złożeniem wniosku w sprawie stwierdzenia nadpłaty za okres dokonania dostawy krajowej).

Naczelnik tutejszego Urzędu nie potwierdza słuszności powyższego stanowiska.
W opisanym stanie faktycznym transakcja zawarta pomiędzy Spółką a jej kontrahentem niemieckim miała charakter dostawy krajowej, gdyż dokonana była na terenie kraju, towar nie został wywieziony poza teren Polski a Spółka rozliczyła transakcję wg stawki VAT obowiązującej w kraju. Nie występuje przeszkoda do unieważnienia tej transakcji w formie zwrotu towaru przez nabywcę. Spółka może oczywiście zawrzeć nową transakcję spełniającą funkcję dostawy wewnątrzwspólnotowej, przy założeniu spełnienia warunków wymienionych w art. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 545, ze zm.). Wówczas Spółka będzie uprawniona do zastosowania 0% stawki VAT, przy założeniu spełnienia warunków postawionych w art. 42 powołanej ustawy. W opisanym przypadku nie ma jednakże zastosowania regulacja art. 42, ust. 13 ustawy o VAT, stanowiąca, że w przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej podatnik uprawniony jest do dokonania korekty za okres wykazania dostawy wg stawki krajowej. W opisanym przypadku nie wystąpiła bowiem sytuacja polegająca na dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej i nie wykazaniu jej wg stawki 0% wyłącznie z powodu nie posiadania stosownych dokumentów. Spółka dokonała dostawy na terenie kraju, realizacja transakcji przez Wnioskodawcę została zakończona i nie występuje podstawa do korygowania jej w okresie zaistnienia tego zdarzenia. Jeżeli kontrahent niemiecki zwróci Spółce zakupiony uprzednio towar i następnie Spółka dokona na rzecz tego kontrahenta dostawy wewnątrzwspólnotowej wówczas będzie mogła wykazać tą dostawę wg stawki 0%, ale w rozliczeniu za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej (art. 20, ust. 1 w związku z art. 20, ust. 2 i 3 ustawy o VAT). Nie występuje zatem podstawa do korygowania deklaracji z powyższego zakresu za miesiąc, w którym dokonano dostawy krajowej.Biorąc pod uwagę powyższe orzeka się jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podmiotu podatnika, wiąże natomiast właściwe dla Wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie zapośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.