Warunek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to warunek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
31
maj

Istota:

Podatek akcyzowy w zakresie warunków zwolnienia sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu.

Fragment:

Odpowiedzialność również ponosi Wnioskodawca jako sporządzający dokument stanowiący wypełnienie warunku zwolnienia podatkowego. Tym samym Wnioskodawca powziął również wątpliwość w tym zakresie, tj. czy przyjęty sposób umieszczenia ww. informacji jest właściwy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wypełniając warunek zwolnienia od podatku akcyzowego wyrobów węglowych wskazanych w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, tj. wystawienie faktury, wymagane dodatkowe informacje: pozycja CN wyrobów węglowych, ilość w kilogramach i przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, mogą być one wpisywane w dowolnym miejscu na druku faktury... Zdaniem Wnioskodawcy, skoro ustawodawca nie wskazuje w ustawie o podatku akcyzowym żadnych wytycznych w sprawie pozycji lub pola faktury, w których należy wpisywać dodatkowe informacje zgodnie z art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, tj. pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy to uznaje się, że dla ustawodawcy bez znaczenia pozostaje gdzie wystawiający fakturę umieści te dodatkowe informacje. Dlatego też Wnioskodawca uznaje, że w przypadku wystawiania faktury zgodnie z art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym dodatkowe informacje wymagane dla faktury, tj. pozycja CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy mogą być wpisywane w dowolnym miejscu na fakturze np. w polu „ uwagi ” (gdy druk faktury takie pole zawiera).

2012
6
kwi

Istota:

Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia się warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT korygującej z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży oraz ujęcia przedmiotowej korekty na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstanie przyczyna korekty (spełni się warunek)?

Fragment:

Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia się warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT korygującej z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży oraz ujęcia przedmiotowej korekty na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstanie przyczyna korekty (spełni się warunek)... Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia się warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT korygującej z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży oraz ujęcia przedmiotowej korekty na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstanie przyczyna korekty (spełni się warunek). Wnioskodawca wyraża pogląd, iż w sytuacji ziszczenia się ww. warunku i powstania po jego stronie obowiązku wystawienia faktury VAT korygującej z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży, podatek VAT należny z tytułu tej korekty powinien zostać rozliczony na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstanie przyczyna korekty (tj. spełnienie się warunku). Uzasadniając zajęte w sprawie stanowisko Wnioskodawca wskazuje, że przepisy ustawy o VAT oraz aktów wykonawczych do tej ustawy nie określają w sposób wyczerpujący zasad dotyczących momentu właściwego do uwzględnienia korekty zwiększającej kwotę podatku VAT należnego.

2011
1
paź

Istota:

Czy Spółka będzie zobowiązana do skorygowania wartości wydatków kwalifikowanych dających prawo do wyliczenia kwoty wolnej od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o wartość tych środków trwałych, które zostały udostępnione kontrahentom – prowadzącym działalność na terenie SSE, jak i kontrahentom spoza SSE (w tym również kontrahentom prowadzącym działalność za granicą) – w ramach opisanych powyżej porozumień kooperacyjnych?

Fragment:

(...) warunki korzystania z tej pomocy publicznej, w szczególności - warunek dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej, określonej w Zezwoleniach, przez okres nie krótszy niż 5 lat. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Jednocześnie, w odniesieniu do powołanych przez Spółkę pism stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Nadmienia się także, iż wniosek Spółki w zakresie przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 09 marca 2011 r. nr ILPB4/423-340/10-3/DS . Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Spółka będzie zobowiązana do skorygowania wartości wydatków kwalifikowanych dających prawo do wyliczenia kwoty wolnej od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o wartość tych środków trwałych, które zostały udostępnione kontrahentom – prowadzącym działalność na terenie SSE, jak i kontrahentom spoza SSE (w tym również kontrahentom prowadzącym działalność za granicą) – w ramach umów kooperacyjnych?

Fragment:

(...) warunkiem, że nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne – przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Przepisy Rozporządzenia strefowego nie zawierają innych regulacji nakazujących wykluczenie wydatków na nabycie środków trwałych spośród wydatków inwestycyjnych, w tym zwłaszcza w przypadku oddania ich do wykorzystania innemu podmiotowi. Biorąc pod uwagę powyższe unormowania, Wnioskodawca wskazuje, iż obowiązek skorygowania wartości wydatków kwalifikowanych dających prawo do wyliczenia kwoty wolnej od podatku dotyczy sytuacji, w której w okresie 5 lat od wprowadzenia do ewidencji środków trwałych nastąpiło przeniesienie własności tych składników majątkowych. 2. Umowy kooperacyjne, zakładające udostępnienie kontrahentowi urządzeń wykorzystywanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia – które w praktyce gospodarczej przyjęto nazywać umowami toolingowymi (z ang. tool – narzędzie) – jako umowy nienazwane nie zostały unormowane w prawie cywilnym. Nie mniej ich zawarcie nie powoduje skutku prawno - rzeczowego w postaci przeniesienia prawa własności rzeczy będących przedmiotem umowy na kontrahenta Spółki.

2011
1
sie

Istota:

Stwierdzić należy, iż Spółka zamierzając skorzystać ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, będzie zobowiązana do napełniania (rozlewu) przedmiotowego wyrobu w składzie podatkowym. Warunek wykonania czynności rozlewu gazu płynnego do butli w składzie podatkowym wynika jednoznacznie z przepisu prawa.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2010 r. (data wpływu 1 marca 2010 r.) uzupełnione i zmienione pismem z dnia 9 lutego 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku akcyzowego w zakresie warunków zwolnienia od akcyzy gazu płynnego rozlewanego do butli na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228) - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 marca 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie warunków zwolnienia od akcyzy gazu płynnego rozlewanego do butli na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228). W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka prowadzi, między innymi, działalność w zakresie produkcji ogumienia. W transporcie na terenie firmy Spółka wykorzystuje wózki napędzane gazem propan-butan klasyfikowanym do kodu CN 2711 12 97, zaopatrzone w zbiorniki na gaz. Tankowanie wózka odbywa się na terenie Spółki w Wydzielonej Stacji Tankowania Wózków. Zbiornik na gaz stanowi integralną i niezdejmowalną część instalacji gazowej napędu wózka. Stacja Tankowania Wózków służy jedynie do obsługi wózków używanych na terenie Spółki i nie jest dostępna dla innych podmiotów, ani nie wykorzystuje się jej do tankowania samochodów.

2011
1
lip

Istota:

Spółka działając jako podmiot pośredniczący nie ma obowiązku żądania od podmiotu zużywającego dodatkowego dokumentu (oświadczenia) potwierdzającego przeznaczenie nabywanych wyrobów. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjąć takie oświadczenie w przypadku, gdy podmiot zużywający zamierza takie oświadczenie złożyć. Spółka korzystając ze zwolnienia od akcyzy powinna dochować należytej staranności wypełniając wszystkie warunki zwolnienia, w tym miedzy innymi, uzyskując potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot zużywający.

Fragment:

Wskazać należy, iż w przypadku wyrobów akcyzowych w postaci węglowodorów gazowych klasyfikowanych do kodu CN 2711 12 11 do 2711 19 00, zwolnionych ze względu na przeznaczenie oraz dostarczanych następnie przez podmiot pośredniczący do podmiotu zużywającego, zastosowanie mają przepisy art. 32 ust. 5-13 ustawy o podatku akcyzowym, które określają warunki zwolnienia od akcyzy. Wśród warunków zwolnienia od akcyzy odnoszących się do podmiotu pośredniczącego nie określono obowiązku uzyskiwania przez ten podmiot od podmiotu zużywającego dokumentu w postaci oświadczenia dodatkowo dokumentującego przeznaczenie nabywanych wyrobów. Jednakże należy zauważyć, iż Spółka jako podmiot pośredniczący, obok wypełnienia wymienionych w opisie stanu faktycznego warunków zwolnienia od akcyzy, musi posiadać, dokonane na dokumencie dostawy, potwierdzenie odbioru wyrobów przez podmiot pośredniczący, gdyż dopiero z tą chwilą zostaje wypełniona procedura umożliwiająca skorzystanie ze zwolnienia. Dopiero po udokumentowanym odbiorze wyrobu akcyzowego przez podmiot zużywający, odpowiedzialność za mogący powstać obowiązek zapłaty podatku akcyzowego przechodzi na ten podmiot. Reasumując, Spółka działając jako podmiot pośredniczący nie ma obowiązku żądania od podmiotu zużywającego dodatkowego dokumentu (oświadczenia) potwierdzającego przeznaczenie nabywanych wyrobów. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjąć takie oświadczenie w przypadku, gdy podmiot zużywający zamierza takie oświadczenie złożyć.

2011
1
maj

Istota:

Czy skrócenie okresu systematycznego gromadzenia oszczędności na rachunku oszczędnościowo kredytowym prowadzonym przez kasę mieszkaniową, przy zachowaniu minimalnego okresu 36 miesięcy oszczędzania, powoduje utratę prawa do ulgi, o której mowa w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. ?

Fragment:

(...) kasę mieszkaniową , według zasad określonych w odrębnych przepisach. Natomiast kwota, o którą można było pomniejszyć podatek, została określona w art. 27a ust. 3 pkt 1 lit.b) przywołanej wyżej ustawy i wynosiła 30% wydatków na systematyczne gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową , nie więcej jednak niż 6% kwoty, o której mowa w ust. 2. Art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został zmieniony przepisem art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.). Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. Nr 133, poz. 654 ze zm.) określony w umowie okres systematycznego oszczędzania nie może być, z zastrzeżeniem ust. 2, krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia pierwszej wpłaty na rachunek oszczędnościowo-kredytowy w kasie mieszkaniowej. Oznacza to, iż prawo to przysługuje wyłącznie podatnikom, którzy: 1. umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową zawarli do końca roku 2001, 2. zgodnie z postanowieniami tej umowy do końca 2001 r. dokonali pierwszych wpłat na rachunek oszczędnościowo-kredytowy prowadzony przez kasę mieszkaniową, 3. w zeznaniu podatkowym składanym za 2001 dokonali odliczeń z tego tytułu.

2011
1
kwi

Istota:

Spółka dokonała na terenie kraju dostawy towaru na rzecz nabywcy - firmy niemieckiej opodatkowując transakcję stawką 22% VAT. Następnie nabywca powiadomił Spółkę, że towary mają być wywiezione do Niemiec. Spółka zamierza anulować dostawę wewnątrzwspólnotową. Korekta transakcji dokonana zostałaby poprzez stwierdzenia nadpłaty za okres dokonania dostawy krajowej.

Fragment:

Spółka może oczywiście zawrzeć nową transakcję spełniającą funkcję dostawy wewnątrzwspólnotowej, przy założeniu spełnienia warunków wymienionych w art. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 545, ze zm.). Wówczas Spółka będzie uprawniona do zastosowania 0% stawki VAT, przy założeniu spełnienia warunków postawionych w art. 42 powołanej ustawy. W opisanym przypadku nie ma jednakże zastosowania regulacja art. 42, ust. 13 ustawy o VAT, stanowiąca, że w przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej podatnik uprawniony jest do dokonania korekty za okres wykazania dostawy wg stawki krajowej. W opisanym przypadku nie wystąpiła bowiem sytuacja polegająca na dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej i nie wykazaniu jej wg stawki 0% wyłącznie z powodu nie posiadania stosownych dokumentów. Spółka dokonała dostawy na terenie kraju, realizacja transakcji przez Wnioskodawcę została zakończona i nie występuje podstawa do korygowania jej w okresie zaistnienia tego zdarzenia. Jeżeli kontrahent niemiecki zwróci Spółce zakupiony uprzednio towar i następnie Spółka dokona na rzecz tego kontrahenta dostawy wewnątrzwspólnotowej wówczas będzie mogła wykazać tą dostawę wg stawki 0%, ale w rozliczeniu za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej (art. 20, ust. 1 w związku z art. 20, ust. 2 i 3 ustawy o VAT).

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% w przypadku sprzedaży towarów na terytorium kraju podatnikom podatku od wartości dodanej, zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym kraju członkowskim.

Fragment:

Wątpliwości Pana dotyczą warunków, które należy spełnić w opisanej sytuacji, aby skorzystać z preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0%. Wnosi Pan zapytanie, czy w przypadku podpisania z odbiorcą unijnym umowy, która będzie zawierała zobowiązanie kontrahenta do wywozu towaru poza granice Polski, wypełniony zostanie warunek z § 7a ust. 2 pkt 5 rozpoprządzenia. Zdaniem Pana w przedstawionym stanie faktycznym będzie możliwość zastosowania stawki 0%, gdyż będą spełnione wszystkie warunki wymagane przez ww. rozporządzenie. Ponadto według opinii przedstawionej we wniosku, wskazany § 7a ust. 2 pkt 5 rozporządzenia nie mówi o dokumentach potwierdzających wywóz, ale o dokumentach, z których wynika, że wywóz nastąpi, a takie zobowiązanie będzie zawierała umowa z kontrahentem unijnym. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy oceniając stanowisko informuje, iż jest ono prawidłowe. Stosownie do zapisu § 7a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do towarów nabywanych przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy, na terytorium kraju, a następnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

2011
1
mar

Istota:

Czy opłaty poniesione w 2005 roku w celu uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy stanowią wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, spełniające kryterium oszczędności wycofanych z Kasy Mieszkaniowej, wydatkowanych zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez Kasę Mieszkaniową?

Fragment:

Wskazane w zapytaniu opłaty za wyplot mapy i wypis dotyczący ustalenia warunków zabudowy, opłaty za warunki techniczne wodno-kanalizacyjne jak również wpłaty za opłaty przyłączeniowe energetyczne – dotyczą kosztów poniesionych po nabyciu działki, ale przed planowaną inwestycją budowy domu, w celu ustalenia na Pana wniosek warunków zabudowy na w/w działce wobec braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy nadmienić, iż zgodnie z art.4 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym stanowi zatem etap poprzedzający uzyskanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego. Wszelkie opłaty poniesione w celu wydania takiej decyzji nie stanowią wydatków mieszkaniowych w rozumieniu cyt. wyżej art.8 ust.2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.