PDFD/415-20/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Strona wnosi o wskazanie regulacji prawnych dot. amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych do jakich należą prawa majątkowe.

PDFD/415-20/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. amortyzacja
  2. podatek dochodowy od osób fizycznych
  3. wartości niematerialne i prawne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Spółka Cywilna, której Strona jest współwłaścicielem zakupiła prawa majątkowe do „Wielkiego słownika angielsko-polskiego i polsko-angielskiego” autorstwa Jana Stanisławskiego. Prawa zostały przeniesione za kwotę 90.000,00 zł płatną w 3 ratach.

Zdaniem Strony amortyzacja przysługuje od całej kwoty umowy, od następnego miesiąca po jej podpisaniu, w okresie 2 lat.

Stanowisko organu podatkowego.W myśl przepisów art. 22 b ust. 1 pkt. 4 ustawy z dn.26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) autorskie lub pokrewne prawa majątkowe jako wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki :- nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,- przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż rok, - wykorzystywane są przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.Ustawodawca przepisami art. 22m ust. 1 pkt. 1 wspomnianej ustawy zastrzegł, iż okres amortyzacji praw autorskich nie może trwać krócej niż 24 miesiące.W myśl przepisów art. 22m ust. 3 podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych.Momentem rozpoczęcia odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z dyspozycja przepisu art. 22h ust.1 pkt 1 ustawy jw. jest początek następnego miesiąca po miesiącu, w którym wartość niematerialno-prawna wprowadzono do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych. Podstawą dokonania odpisów amortyzacyjnych od autorskiego prawa majątkowego stanowiącego wartość niematerialno-prawną jest cena nabycia tego prawa.Zasada ta wynika z treści art. 22g ust. 1 pkt 1, a w szczególności treści ust. 18 przedmiotowego przepisu.Z definicji ceny nabycia w drodze kupna, wskazanej przepisem art. 22g ust. 3 wynika, iż za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.W świetle powołanych regulacji prawnych, stanowisko przedstawione przez Stronę w powyższej sprawie uznano za prawidłowe.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.