ITPB3/4510-53/15/PS | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym powyżej stanie rzeczy Spółka będzie uprawniona, do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez korektę zeznania za rok 2011, tj. rok wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?
ITPB3/4510-53/15/PSinterpretacja indywidualna
 1. licencja
 2. nabycie
 3. nabycie praw majątkowych
 4. nowe technologie
 5. odliczenia
 6. odliczenie od dochodu
 7. oprogramowanie
 8. podstawa opodatkowania
 9. prawa autorskie
 10. prawa majątkowe
 11. program komputerowy
 12. ulga
 13. wartości niematerialne i prawne
 14. warunek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dania 23 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania odliczenia określonego w art. 18b tej ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania odliczenia określonego w art. 18b tej ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X S. A. (dalej: „X” lub „Spółka”) zawarł w 2009 roku umowę licencyjną, na używanie programu komputerowego z firmą y sp. z o. o. W myśl postanowień umowy Spółka uzyskała prawo do korzystania z programów komputerowych wymienionych w załączniku do umowy - ppp.

Spółka wprowadziła wymieniony program oraz koszty jego wdrożenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dalej: „ESTiWNiP” lub „Ewidencja”) w roku 2011.

Wartość początkowa wartości niematerialnej została powiększona o koszty wdrożenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. (dalej: „ustawa CIT” lub „ustawa”).

System był zakupem przedpłaconym, tj. prace wdrożeniowe oraz koszty licencji były opłacane jeszcze przed dostarczeniem Spółce gotowego produktu. Płatności związane z opisywanymi inwestycjami dokonywane były w latach 2009-2011.

Wydatki poniesione w latach 2010-11 stanowiące przedmiot niniejszego wniosku, obejmowały następujące kategorie kosztów:

 • Wdrożenie modułu Wstępnej Rejestracji Dokumentów
 • Dodanie dziesięciu nowych pól tekstowych w kontekście składnika MT
 • Korekta - Dodanie dziesięciu pól...
 • Wdrożenie modułu RMK
 • Wdrożenie modułu „Import dokumentów
 • Parametryzacja i wyznaczanie statusów rozrachunkowych
 • Wdrożenie modułu Rozrachunki - cz. 1
 • PERSONEL.NET - Konwersja danych
 • FINANSE.NET - Import bilansu otwarcia
 • Modyfikacja związana z możliwością wczytywania kursów kupna/sprzedaży NBP z tabeli C
 • TETA PERSONEL.NET-Wizyty wdrożeniowe
 • PERSONEL.NET - Asysta przy pierwszej testowej liście płac
 • PERSONEL.NET - Parametryzacja systemu (Kadry, BHP, Działalność Socjalna)
 • FINANSE.NET – Wdrożenie modułu „Płatności bankowe – wyciągi bankowe
 • FINANSE.NET – Wdrożenie modułu „Rozliczenia
 • FINANSE.NET – Wdrożenie modułu „Zakup” (obsługa SAD i faktur wewnętrznych)
 • PERSONEL.NET – Wizyty wdrożeniowe
 • Parametryzacja systemu „Płace
 • Asysta przy drugiej testowej liście płac
 • Finanse – Wizyty wdrożeniowe
 • Majątek Trwały – Wizyty wdrożeniowe
 • Personel – Wizyty wdrożeniowe
 • Wykonanie zestawień dedykowanych
 • Wdrożenie modułu rozrachunki – cz. II
 • TETA Gospodarka Magazynowa – prace wdrożeniowe
 • TETA FINANSE – Koszty – Kopiowanie kluczy obiektu...
 • Kontrola unikalności drugiego członu numerów inwentarzowych
 • Finanse – Wizyty wdrożeniowe
 • Budowa mechanizmów dekretacji wynagrodzeń
 • Wdrożenie modułu „Kasa”, bez operacji walutowych – płatne 50%
 • Wdrożenie modułu „Różnice kursowe
 • Wdrożenie automatów obiektowych
 • TETA Personel – Wizyta wdrożeniowa
 • Naliczanie terminu płatności w WRD od daty otrzymania
 • TETA Personel – Wizyta wdrożeniowa
 • TETA Personel – Wizyty wdrożeniowe
 • TETA Logistyka – Asysta
 • Asysta „Płace
 • Wykonanie raportu „Zestawienie stanów i obrotów kont walutowych
 • Wdrożenie modułu VAT
 • TETA MT – Stworzenie niestandardowych raportów dedykowanych (odbiór 75%)
 • Wykonanie prac określonych w par. 4.1 Aneksu Nr 2 do Umowy
 • Wykonanie raportu „Miesięczne stany i obroty kont
 • Majątek Trwały - konsultacje wdrożeniowe
 • PERSONEL - Budowa bazy składników i algorytmów płacowych
 • PERSONEL - Asysta przy rzeczywistej liście płac
 • PERSONEL - Raporty DS.
 • LOGISTYKA - prace wdrożeniowe
 • FINANSE – Asysta
 • Majątek Trwały - Start w 2011
 • Finanse - Zamkniecie i kontrola miesiąca
 • Personel – Asysty
 • FINANSE – Asysta
 • Koszty wizyty wdrożeniowej
 • FINANSE - wykonanie modyfikacji raportów standardowych (Rozrachunki)
 • FINANSE - wykonanie raportu dedykowanego (Rozrachunki)
 • HRM - Konsultacje wdrożeniowe
 • TETA MT - Stworzenie niestandardowych raportów dedykowanych (odbiór 25%)
 • Upgrade do wersji 19.5 (baza testowa)
 • Upgrade na bazie rzeczywistej do wersji 19.5
 • TETA PERSONEL - Raporty dedykowane
 • Licencje użytkowników

Zdaniem Spółki do korzyści jakie Spółka odniosła w wyniku wdrożenia systemu można zaliczyć:

 • podejmowanie szybkich i trafnych decyzji poprzez bezpośredni dostęp do strategicznych informacji o kondycji finansowej firmy,
 • kontrolę kosztów, osiąganą poprzez lepszą komunikację z dostawcami oraz większą wydajność wszystkich operacji,
 • wzrost przychodów dzięki szybkiemu dostępowi do danych, co z kolei wspomaga procesy określania nowych szans sprzedaży i szybkie wprowadzanie nowych produktów na rynek oraz zapewnia wysoki poziom wsparcia i obsługi klientów,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa dostępu i ochrony informacji dzięki zaawansowanym mechanizmom nadawania uprawnień,
 • dopasowanie systemu do wewnętrznych standardów przedsiębiorstwa dzięki zaawansowanej technologii otwartej na dokonywanie modyfikacji w miarę rozwoju firmy,
 • dzięki zastosowanej technologii zmniejszony został koszt czynności administracyjnych związanych z aktualizacjami oraz wprowadzaniem nowych funkcjonalności biznesowych, a tym samym zredukowany został całkowity koszt utrzymania systemu u klienta (Total Cost of Ownership, TCO)

W związku z powyższym Spółka rozważa skorzystanie z tzw. „ulgi na nabycie nowych technologii” w związku z nabyciem i wdrożeniem ww. systemu informatycznego na podstawie art. 18b ustawy.

Spółka podkreśla jednocześnie, że:

 • nie prowadzi działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
 • nie otrzymała zwrotu wydatków na nabycie nowych technologii,
 • nie udzieliła w żadnej formie innym podmiotom prawa do licencji lub jej części oraz że wdrożony w Spółce System jest wykorzystywany wyłącznie przez Spółkę,
 • nie znajduje się w stanie upadłości likwidacyjnej.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 23 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.) Spółka informuje, że Spółka jest w posiadaniu opinii niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki. Przedmiotowa opinia potwierdza, że nabycie nowej technologii w postaci systemu informatycznego prowadzi do zaistnienia pozytywnej przesłanki do skorzystania z ulgi na nowe technologie z art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. udoskonalenia świadczonych usług. Poszczególne usprawnienia zostały dokładniej opisane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że przedmiotowa opinia wydana 25 października 2012 roku potwierdza, że na dzień jej wydania nabywana technologia nie była stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 3 lata. W związku z powyższym należy przyjąć, że na dzień wprowadzenia technologii będącej przedmiotem wniosku do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki, technologia ta spełniała wymóg niestosowania jej na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie doprecyzowane w wyniku uzupełnienia wniosku pismem z dnia 23 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.).

Czy w przedstawionym powyżej stanie rzeczy Spółka będzie uprawniona, do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez korektę zeznania za rok 2011, tj. rok wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych...

W ocenie Spółki, przysługuje Jej prawo do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, po uzyskaniu opinii, Spółce przysługiwać będzie prawo do skorzystania z ulgi. tj. prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych części wydatków poniesionych w latach 2010-2011 na nabycie technologii w postaci WNiP, wprowadzonej do ewidencji w roku 2011. Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy, od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Z kolei w art. 18b ust. 2 ustawy, ustawodawca wskazał, co należy rozumieć przez nowe technologie. W myśl tego przepisu za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczna, w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). Definicję tę uzupełnia art. 18b ust 2a ustawy, wskazując, że przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw. W odniesieniu do przytoczonych wyżej regulacji stwierdzić należy, że istnieje 5 zasadniczych przesłanek warunkujących możliwość objęcia poniesionych przez podatnika wydatków ulgą na nabycie nowych technologii:

 1. podatnik nabywa wiedzę technologiczną w drodze umów o przeniesienie oraz o korzystanie z tych praw,
 2. wiedza technologiczna ma postać wartości niematerialnych i prawnych,
 3. podatnik posiada opinię niezależnej od podatnika jednostki naukowej potwierdzającą, że dana wiedza technologiczna spełnia wymagania zawarte w punktach d i c,
 4. wiedza ta nie jest stosowana na i świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat,
 5. nabyta wiedza technologiczna umożliwia wytwarzanie nowych bądź udoskonalonych wyrobów lub usług.

Analizując uprawnienie Spółki do skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa we wskazanym powyżej art. 18b ustawy, należy zatem rozstrzygnąć, czy w przypadku zapłaconych przez Spółkę wydatków na nabycie Licencji oraz jej wdrożenie spełnione zostały powyższe przesłanki.

ad. a)

Jak wskazano w stanie faktycznym, Spółka nabyła licencje na systemy informatyczne oraz zawarła umowy licencyjne uprawniające Spółkę do korzystania z praw do Systemów. W efekcie należy uznać, ze pierwsza z przesłanek została spełniona.

ad. b)

Jak wynika z art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nabyte licencje, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowią wartości niematerialne i prawne (dalej: WNiP). W ocenie Spółki, licencje w dniu przyjęcia ich do używania spełniały powyższe ustawowe przesłanki do uznania ich za WNiP, podlegające amortyzacji dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności w dniu przyjęcia ich do używania nadawały się one do gospodarczego wykorzystania.

ad. c)

Spółka posiada stosowną opinię wydaną w dniu 25 października 2012 raku przez Jednostkę spełniającą wymagania stawiane przez przepisy art. 18b ust. 2, potwierdzającą, że na dzień wprowadzenia poszczególnych WNiP do ewidencji, wdrożenia, licencja na nabycie Systemu spełniała wymagania omówione dokładniej w punktach d i c.

ad. d)

Uzyskana przez Spółkę opinia potwierdza, że wdrożony w Spółce System nie był stosowany na Świecie w okresie dłuższym niż 5 lat (w momencie przekazania do użytkowania i ujawnienia w księgach rachunkowych).

ad. e)

Uzyskana przez Spółkę opinia potwierdza, że wdrożone w Spółce Systemy udoskonaliły już realizowane w przedsiębiorstwie procesy zewnętrzne i wewnętrzne lub umożliwiły obsługę nowych procesów.

W opinii wskazano m.in. na następujące korzyści z wdrożenia systemu:

 • zmniejszenie kosztów czynności administracyjnych,
 • możliwość szybkiego dostępu do danych koniecznych dla podejmowania trafnych decyzji biznesowych,
 • zwiększenie wydajności operacyjnej spółki wdrażającej,
 • zwiększenie bezpieczeństwa danych.

Te oraz inne cechy systemu przywołane w stanie faktycznym niniejszego wniosku pozwalają Spółce na świadczenie udoskonalonych usług zarządczych, których jakość jest uzależniona od dostępu podmiotu je świadczącego do precyzyjnych i aktualnych Informacji.

Tym samym, zdaniem Spółki przysługiwać jej będzie prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. I8b ustawy do wysokości 50% tych wydatków kwalifikujących się do objęcia przedmiotowym odliczeniem.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2 - 14, uważa się: 1) w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia (...)”. Natomiast według ust. 3 ww. przepisu, „za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony”. W związku z powyższym, na wartość początkową WNiP w postaci Licencji, składać się powinny także koszty wdrożenia, rozumiane w tym przypadku jako koszty uruchomienia programów oraz systemów komputerowych. Konsekwentnie, zarówno wydatki na nabycie licencji, jak i wymienione w stanie faktycznym, skapitalizowane do ich wartości początkowej wydatki na wdrożenie, kwalifikują się do objęcia ich ulgą z tytułu nabycia nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy.

Zgodnie z art. 18b ust. 4 ustawy podstawą ustalenia wysokości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi lub podmiotom uprawnionym w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Należy wskazać, że odliczenia omawianych wydatków od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dokonuje się zgodnie z treścią art. 18b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok podatkowy, w którym w którym wprowadzono poszczególne WNiP do ewidencji Spółki. Poniesione przez Spółkę wydatki, będące przedmiotem niniejszej interpretacji zostały zapłacone przez Spółkę w latach 2010-2011 tj. w roku poprzedzającym oraz w roku wprowadzenia poszczególnych WNiP w postaci oprogramowania do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, dlatego też zgodnie z przepisami art. 18b ustawy będą mogły stanowić podstawę do określenia wysokości tzw. ulgi na nowe technologie. Spółce będzie przysługiwało prawo do zastosowania omawianego odliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2011.

Reasumując, zdaniem Spółki, po uzyskaniu opinii przysługiwać będzie Jej prawo do skorzystania z tzw. ulgi na nabycie nowych technologii, tj. prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatków na nabycie Licencji i ich wdrożenie, uwzględnionych w wartości początkowej WNiP, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2011, w wysokości 50% tych wydatków, które zostały zapłacone w latach 2010-2011.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.