ITPB3/423-116b/12/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Spółka, zobowiązana będzie ująć w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych, wartość nabytych uprawnień: licencji, praw własności intelektualnej, oprogramowania jako wartości niematerialne i prawne zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wartość usług inżynieryjnych wraz z nabytymi materiałami i urządzeniami jako środki trwałe zgodnie z art. 16a ust.1 tej ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2012 r. (data wpływu 12 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego – uzupełnionym pismem z dnia 29 marca 2012 r. (data wpływu 2 kwietnia 2012 r.) – dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych. Wobec tego pismem z dnia 26 marca 2012 r. Nr ITPB3/423-116/12-2/AW wezwano Spółkę do jego uzupełnienia. Niniejsze zostało dokonane w dniu 2 kwietnia 2012 r. (data wpływu).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).

Wnioskodawca planuje wymianę pieców grzewczych wykorzystywanych w procesie przerobu ropy naftowej na terenie rafinerii. W związku z powyższym Spółka podpisała umowę z firmą dostawczą z siedzibą we Włoszech („Wykonawca”) na wymianę istniejących pieców grzewczych na nowe piece wraz z ich instalacją na terytorium rafinerii. Umowa przewiduje również demontaż pieców, a także możliwość, na podstawie odrębnych uzgodnień pomiędzy stronami, rozbiórki starych pieców po zakończeniu procesu instalacji nowych pieców.

Kompleksowe świadczenie obejmujące w szczególności:

 1. wykonanie szczegółowego projektu wymiany pieców,
 2. dostarczenie sprzętu oraz materiałów niezbędnych do instalacji pieców,
 3. budowę oraz montaż pieców,
 4. asystę podczas wstępnego uruchomienia oraz finalnego uruchomienia pieców na terytorium rafinerii.

W ramach umowy Wykonawca udzieli Spółce licencji niewyłącznej („Licencja”) do wykorzystania w pełnym zakresie wszystkich dokumentów, łącznie z dokumentacją techniczną oraz innych przedmiotów praw własności intelektualnej związanych z wykonaniem usług wynikających z umowy, w każdym celu, który może być wymagany przez Spółkę do budowy, rozruchu, testów, utrzymania, obsługi, modernizacji, zmiany i burzenia obiektów. Dodatkowo Licencja upoważnia Spółkę do udostępniania dokumentacji technicznej oraz innych przedmiotów praw własności intelektualnej stronom trzecim do wykonania celów wymienionych powyżej. Poza tym Spółka ma prawo, bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy, na przeniesienie, w odpowiednim zakresie, praw i obowiązków wynikających z Licencji i innych praw własności intelektualnej na rzecz osoby trzeciej, która zakupi obiekty od Spółki.

Odnośnie praw autorskich Licencja, obejmuje stosowanie praw autorskich, w całości lub w części na terytorium Polski, w następujących polach eksploatacji: rejestrowanie i kopiowanie na wszelkich nośnikach przy użyciu systemu drukowania, reprografowanie, cyfrowy zapis magnetyczny lub inne techniki, w tym w szczególności metody zmierzające do uzyskania obiektu w trójwymiarowej formie.

Licencja udzielana jest na czas trwania pracy dostarczonych urządzeń, ale nie dłużej niż ustawowy okres ochrony odpowiednich praw własności intelektualnej, w tym, odpowiednio, na czas trwania komercyjnych praw autorskich.

Ponadto Wykonawca wyraża zgodę, aby Spółka i osoby trzecie przez nią upoważnione mogły dokonywać zmiany w dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym do celów realizacji usług wynikający z umowy, tj.: budowy, rozruchu, testów, utrzymania, obsługi, modernizacji, zmiany i burzenia obiektów.

Zgodnie z zapisami umowy, żaden zapis z dokumentów zamówienia nie powinien być rozumiany jako przeniesienie prawa własności do patentów, znaków towarowych, praw osobistych intelektualnych, które nie mogą być przenoszone na mocy prawa, do Spółki.

Umowa zawiera również zapisy regulujące kwestie informacji poufnych. Zgodnie z umową informacje poufne obejmują informacje na piśmie lub know-how, m.in. ale nie tylko, do produkcji i przetwarzania know-how, dokumentację, przepisy, wynalazki, odkrycia, patenty, rysunki, specyfikacje, badania, warunki operacyjne, zamówienia, zapytania, próbki, materiały, wzory, programy komputerowe i kody, budżetowych, ceny, marketingu, logistyki, finansów, planowania korporacyjnego i informacje o strategii w związku z lub związane z ułatwieniami, które są udostępniane przez Stronę do drugiej Strony w związku z realizacją i/lub wykonania umowy, chyba że takie informacje są wyraźnie oznaczone przez Stronę przekazującą je jako nie objęte prawami autorskimi.

Umowa zobowiązuje Strony do nie rozpowszechniania osobom trzecim poufnych informacji (z pewnymi wyjątkami wskazanymi w umowie), bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, której takie poufne informacje dotyczą. Dodatkowo Spółka, zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywała informacji poufnych otrzymanych od Wykonawcy do celów innych niż wykonanie umowy, pozyskiwanie finansowania dla obiektów i/lub eksploatacji i utrzymania urządzeń.

Umowa zawiera informację jaką wartość wynagrodzenia za usługę stanowią opłaty za:

 • udzielenie licencji, prawa własności intelektualnej, oprogramowanie,
 • wynagrodzenia za usługi inżynierskie
 • materiały i urządzenia niezbędne do instalacji pieców.

Główną część ceny stanowi wartość materiałów i urządzeń – 65%, usługi inżynieryjne – 30%, a opłaty za udzielenie licencje, licencje, prawa własności intelektualnej, oprogramowanie i stanowią 5 % wartości całego kontraktu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy udzielenie licencji, prawa własności intelektualnej, oprogramowania przez kontrahenta posiadającego siedzibę we Włoszech, za opłatą, będzie skutkowało obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego „u źródła” na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 tej ustawy w świetle postanowień art. 12 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Włochami ...
 2. Czy Spółka, zobowiązana będzie ująć w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych, wartość nabytych uprawnień: licencji, praw własności intelektualnej, oprogramowania jako wartości niematerialne i prawne zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wartość usług inżynieryjnych wraz z nabytymi materiałami i urządzeniami jako środki trwałe zgodnie z art. 16a ust.1 tej ustawy...

Niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2. W zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2 – w sytuacji, gdy w umowie o charakterze mieszanym, została określona wartość poszczególnych elementów świadczenia, Spółka zobowiązana będzie ująć w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

 1. wartość niematerialną i prawną składającą się z licencji, praw własności intelektualnej, oprogramowania,
 2. środek trwały składający się min. z wartości usług inżynieryjnych wraz z nabytymi materiałami i urządzeniami.

Zgodnie z art. 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne podlegają określone rodzaje praw majątkowych, w tym: autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, know-how oraz licencje, które:

 • zostały nabyte przez podatnika;
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania;
 • mają przewidywany okres używania dłuższy niż rok,
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo są oddane do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 16d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 3 500 PLN; wydatki na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Analizując, przedmiotową umowę, o charakterze mieszanym, gdzie głównym celem umowy jest uzyskanie świadczenia głównego, tj. dostawy z montażem określonej instalacji przemysłowej (pieców), a licencja, prawa własności intelektualnej, oprogramowanie są przekazywane w związku z głównym świadczeniem, wydawałoby się, iż poprawnym technicznie, jest zaliczenie wydatków na nabycie licencji, praw własności intelektualnej, oprogramowania, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, do wartości początkowej środków trwałych, powstałych w ramach tego zadania. Wydatki takie mieszczą się bowiem w zakresie „innych kosztów dających się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych”, o których mówi art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z drugiej strony, w przypadku nabycia praw bądź informacji, w tym przypadku licencja, prawa własności intelektualnej, oprogramowanie, które mogą zostać zaliczone do poszczególnych elementów wchodzących w skład zamkniętego (na gruncie art. 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) katalogu wartości niematerialnych i prawnych, powinny być traktowane jako wartości niematerialne i prawne.

Skoro bowiem ustawodawca umieścił w tym katalogu pewne kategorie wydatków, wydatki te (jeśli mogą być zaliczone do tego katalogu) nie muszą być traktowane jako „inne koszty dające zaliczyć się do wartości wytworzonych środków trwałych”.

Przedmiotowe uprawnienia, mieszczą się w katalogu wskazanym w powołanym powyżej art. 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz spełnione są/będą pozostałe warunki, tj.: uprawnienia będą wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością, przewidywany okres ich używania przez Spółkę będzie dłuższy niż rok, będą nadawały się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, a wartość początkowa przedmiotowych uprawnień przekracza 3 500 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, ul. Zwycięstwa 16/17, 80 – 219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.