IPTPB3/423-299/14-5/PM | Interpretacja indywidualna

1. Czy Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, a za wartość początkową należy przyjąć wartość określoną w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wspólnika wnoszącego aport, zgodnie z art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9?
2. Jaki powinien być okres amortyzacji wskazanej wartości niematerialnej i prawnej?
IPTPB3/423-299/14-5/PMinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. aport
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. odpisy amortyzacyjne
 5. wartości niematerialne i prawne
 6. wartość początkowa
 7. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Minimalne okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 4 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji prawa ochronnego do znaku towarowego oraz okresu amortyzacji (pytanie nr 2 i pytanie nr 3) –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 30 września 2014 r., nr IPTPB3/423-299/14-2/PM (doręczonym w dniu 2 października 2014 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 13 października 2014 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 9 października 2014 r.). W dniu 9 października 2014 r. wniesiono brakującą opłatę od wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X Sp. z o. o., podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, rozważa następującą sytuację: jeden ze wspólników spółki planuje wniesienie do spółki aportu w postaci prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Jednym ze składników przedsiębiorstwa będzie znak towarowy słowno-graficzny, objęty prawem ochronnym zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej. Wskazany znak towarowy podlegał amortyzacji, w działalności gospodarczej wspólnika. Wnioskodawca zaznacza, że kapitał zakładowy Wnioskodawcy zostanie podwyższony zgodnie z wartością wnoszonego aportu. Spółka planuje otrzymany w postaci aportu przedsiębiorstwa znak towarowy wykorzystywać w przyszłości w prowadzonej przez Nią działalności gospodarczej, przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Zatem Wnioskodawca będzie chciał dokonywać amortyzacji wskazanej wartości niematerialnej i prawnej (dalej: WNiP).

Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest:

22 11 (PKD 2004) Wydawanie książek

22 13 (PKD 2004) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

22 14 (PKD 2004) Wydawanie nagrań dźwiękowych

22 15 (PKD 2004) Działalność wydawnicza pozostała

22 21 (PKD 2004) Drukowanie gazet

22 22 (PKD 2004) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

22 24 (PKD 2004) Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku

22 25 (PKD 2004) Działalność graficzna pomocnicza

22 31 (PKD 2004) Reprodukcja nagrań dźwiękowych

22 32 (PKD 2004) Reprodukcja nagrań wideo

22 33 (PKD 2004) Reprodukcja komputerowych nośników informacji

51 18 (PKD 2004) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana

51 19 (PKD 2004) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

51 43 (PKD 2004) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych

52 47 A (PKD 2004) Sprzedaż detaliczna książek

52 47 B (PKD 2004) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych

52 48 E (PKD 2004) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek

52 61 (PKD 2004) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej

52 63 A (PKD 2004) Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową

52 63 B (PKD 2004) Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana

62 03 (PKD 2007) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

63 11 (PKD 2007) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63 12 (PKD 2007) Działalność portali internetowych

63 12 C (PKD 2004) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach

63 99 (PKD 2007) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

64 2 (PKD 2007) Działalność holdingów finansowych

64 91 (PKD 2007) Leasing finansowy

64 92 (PKD 2007) Pozostałe formy udzielania kredytów

64 99 (PKD 2007) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66 19 (PKD 2007) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68 1 (PKD 2007) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

70 1 (PKD 2007) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70 21 (PKD 2007) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70 22 (PKD 2007) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71 33 (PKD 2004) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego

71 4 (PKD 2004) Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego

72 1 (PKD 2004) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

72 21 (PKD 2004) Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania

72 22 (PKD 2004) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała

72 3 (PKD 2004) Przetwarzanie danych

72 4 (PKD 2004) Działalność związana z bazami danych

72 6 (PKD 2004) Działalność związana z informatyką, pozostała

73 11 (PKD 2007) Działalność agencji reklamowych

73 12 A (PKD 2007) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73 12 B (PKD 2007) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73 12 C (PKD 2007) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73 12 D (PKD 2007) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73 2 (PKD 2007) Badanie rynku i opinii publicznej

74 13 (PKD 2004) Badanie rynku i opinii publicznej

74 4 (PKD 2004) Reklama

74 81 (PKD 2004) Działalność fotograficzna

74 85 (PKD 2004) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi

74 87 A (PKD 2004) Działalność związana z organizacją targów i wystaw

74 9 (PKD 2007) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77 4 (PKD 2007) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

80 42 B (PKD 2004) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

82 99 (PKD 2007) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

92 (PKD 2004) Działalność Związana z Kulturą, Rekreacją i Sportem

92 12 (PKD 2004) Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo

Wnioskodawca planuje wykorzystywać otrzymany w postaci aportu znak towarowy w prowadzonej działalności gospodarczej udzielając licencji na jego używanie innym podmiotom. Wnioskodawca ponadto wskazał, że:

 • znak towarowy nie został wytworzony przez wnoszącego aport, otrzymał on znak towarowy podlegający ochronie w drodze darowizny.
 • znak towarowy był amortyzowany przez wnoszącego aport,
 • udziały zostaną wydane w wartości odpowiadającej wartości wnoszonego przedsiębiorstwa,
 • Wnioskodawca zamierza ująć otrzymane w formie aportu prawo ochronne do znaku towarowego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Wnioskodawca przyjmie za wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej wartość, zgodnie z art. 16g ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Wnioskodawca przyjmie okres amortyzacji wskazanej wartości niematerialnej i prawnej powyżej 5 lat.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca zawarł następujące informacje:

 1. przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego,
 2. wniesienia wkładu dokona osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 3. wnoszący wkład przyjmie okres amortyzacji, zgodny z art. 22m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli nie mniej niż 60 miesięcy,
 4. odpisy amortyzacyjne dokonywane przez wnoszącego aport nie będą podlegały ograniczeniom,
 5. wnoszący aport nie rozpoczął jeszcze amortyzacji rozpatrywanej wartości niematerialnej i prawnej,
 6. Wnioskodawca będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem wartości odpisów dokonanych przez wnoszącego aport,
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy znak towarowy słowno-graficzny objęty prawem ochronnym nabyty w ramach aportu przedsiębiorstwa stanowić będzie po stronie Wnioskodawcy wartość niematerialną i prawną, o której mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem czy Spółka będzie mogła dokonywać amortyzacji wskazanego znaku towarowego...
 2. Czy Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, a za wartość początkową należy przyjąć wartość określoną w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wspólnika wnoszącego aport, zgodnie z art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9...
 3. Jaki powinien być okres amortyzacji wskazanej wartości niematerialnej i prawnej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2 i nr 3, natomiast w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 2

Wnioskodawca zaznacza również, że będzie uprawniony do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od uzyskanego w postaci aportu znaku towarowego do kosztów uzyskania przychodów.

Należy pamiętać, że stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie można uznać za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej WNiP nabytych w formie wkładu niepieniężnego od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego Spółki kapitałowej. Niemniej jednak inaczej będzie w rozpatrywanej sprawie, tj. cała wartość nabytego przedsiębiorstwa a w tym znaku towarowego, będzie przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego, zatem, nie powstaną żadne ograniczenia do dokonywania odpisów amortyzacyjnych i zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Odnośnie podstawy amortyzacji Wnioskodawca uważa, że zgodnie z art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartością początkową, uzyskanego w postaci aportu przedsiębiorstwa znaku towarowego będzie wartość początkowa określona w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wspólnika wnoszącego aport.

Ad. 3

Rozpatrując okres amortyzacji zdaniem Spółki, należy wziąć pod uwagę art. 16m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który określa minimalny okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, który w rozpatrywanym przypadku wyniesie 60 miesięcy (5 lat). Zatem zdaniem Wnioskodawcy okres amortyzacji rozpatrywanej WNiP powinien wynosić co najmniej 60 miesięcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Pojęcie „aport” oznacza wkład niepieniężny wniesiony do spółki w celu pokrycia udziału (w całości lub części). Przedmiotem aportu mogą być wszelkie przedmioty majątkowe (prawa i rzeczy), o ile są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki, przy czym muszą one być wymienione w umowie ze wskazaniem osoby wnoszącej i przeznaczonych za ten aport udziałów. Zatem, przeniesienie praw własności składników majątkowych w drodze aportu do spółek kapitałowych stanowi jedną z form nabycia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca rozważa następującą sytuację: jeden ze wspólników Spółki planuje wniesienie do spółki aportu w postaci prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Jednym ze składników przedsiębiorstwa będzie znak towarowy słowno-graficzny, objęty prawem ochronnym zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej. Wskazany znak towarowy podlegał amortyzacji, w działalności gospodarczej wspólnika. Wnioskodawca zaznacza, że kapitał zakładowy Wnioskodawcy zostanie podwyższony zgodnie z wartością wnoszonego aportu. Spółka planuje otrzymany w postaci aportu przedsiębiorstwa znak towarowy wykorzystywać w przyszłości w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Zatem Wnioskodawca będzie chciał dokonywać amortyzacji wskazanej wartości niematerialnej i prawnej. Wnioskodawca planuje wykorzystywać otrzymany w postaci aportu znak towarowy w prowadzonej działalności gospodarczej udzielając licencji na jego używanie innym podmiotom. Znak towarowy nie został wytworzony przez wnoszącego aport, otrzymał on znak towarowy podlegający ochronie w drodze darowizny. Znak towarowy był amortyzowany przez wnoszącego aport. Udziały zostaną wydane w wartości odpowiadającej wartości wnoszonego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca zamierza ująć otrzymane w formie aportu prawo ochronne do znaku towarowego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wnioskodawca przyjmie za wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej wartość, zgodnie z art. 16g ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca przyjmie okres amortyzacji wskazanej wartości niematerialnej i prawnej powyżej 5 lat.

Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określa art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Według art. 16g ust. 9 tej ustawy, w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego.

Zgodnie natomiast z art. 16g ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego.

Zatem, w myśl art. 16h ust. 3 ww. ustawy podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7.

Z kolei na podstawie art. 16h ust. 3a tej ustawy, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład.

Powołane wyżej regulacje wyrażają tzw. zasadę kontynuacji ustalania wartości początkowej oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych zarówno w zakresie ich wysokości, jak i metody amortyzacji dla podmiotów powstałych z przekształcenia, połączenia czy podziału a także w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego.

Odnosząc się do odpisów amortyzacyjnych jako kosztów uzyskania przychodów należy stwierdzić, że generalnie obowiązuje zasada, że do kosztów uzyskania przychodu zalicza się odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ale z uwzględnieniem art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec tego należy zwrócić uwagę na regulację art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Powyższy przepis wskazuje jednoznacznie, że dotyczy on tylko i wyłącznie przypadków, gdy wkład niepieniężny do spółki ma postać środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast nie obejmuje swoją dyspozycją przypadku, w którym mamy do czynienia z wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

W myśl powyższego, wartością początkową prawa ochronnego do znaku towarowego otrzymanego w formie wkładu niepieniężnego w ramach aportu przedsiębiorstwa będzie jego wartość początkowa określona w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport w oparciu o przepisy art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast regulacja zawarta w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ww. ustawy nie ma w powyższej sprawie zastosowania.

Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych reguluje art. 16m ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 16m ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 16ł ust. 1-3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – nie może być krótszy niż 60 miesięcy.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że Spółka będzie mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej ustalonej na podstawie art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 ww. ustawy, tj. od wartości określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu (tu: Wspólnika) wnoszącego aport, przez okres nie krótszy niż 60 miesięcy.

Jednocześnie należy wskazać, że w ramach postępowania dotyczącego wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego tutejszy organ nie ma uprawnień do badania przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego. Celem interpretacji jest bowiem udzielenie odpowiedzi na wątpliwości związane z interpretacją przepisów prawa podatkowego, nie zaś rozstrzyganie wątpliwości dotyczących zdarzenia przyszłego, czy też potwierdzenia prawidłowości dokonywanych rozliczeń.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w X.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.